Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Útulný domov s rostlinami

Útulný domov s rostlinami

008

Uvažovali jste o tom, že si svůj pří­by­tek zkrášlí­te rost­li­na­mi? Tato výprav­ná pub­li­ka­ce vám uká­že správ­nou ces­tu k útul­né­mu byd­le­ní.

Autoři nejsou v obo­ru žád­ný­mi nováč­ky. Ian Drummond, inte­ri­é­ro­vý desig­nér a drži­tel zla­té medai­le z výsta­vy Královské zahrad­nic­ké spo­leč­nos­ti Chelsea Flower Show, spo­jil své zku­še­nos­ti s význam­nou pub­li­cist­kou a spi­so­va­tel­kou Karou O’Reilly.

V úvo­du podo­tý­ka­jí, že nyní se poko­jo­vé rost­li­ny začí­na­jí navra­cet do inte­ri­é­rů, jeli­kož ty umě­lé nena­hra­dí radost z pěs­to­vá­ní a pozvol­né­ho růstu živé kvě­ti­ny.

Nejprve se sezná­mí­me se základ­ní­mi dru­hy rost­lin, jež jsou roz­dě­le­ny na nápad­né, jed­lé, kve­tou­cí i von­né, sil­né a hou­žev­na­té či nezni­či­tel­né, z nichž se mohou těšit i méně zdat­ní pěs­ti­te­lé. Čtenáři zís­ka­jí mno­ho infor­ma­cí o péči, výbě­ru vhod­né­ho kvě­ti­ná­če, pro­spěš­nos­ti pro  zdra­ví i o tom, jak v inte­ri­é­ru pra­co­vat s roz­mě­ry rost­lin, kon­tras­ty nebo syme­t­rií, aby výsled­né aranž­má bylo co nej­krás­něj­ší.

Jaké rost­li­ny zvo­lit pro obý­va­cí pro­sto­ry a jak je roz­mís­tit? Které jsou vhod­né do kuchy­ně, jídel­ny či lož­ni­ce? I na to zde nalez­ne­me odpo­věď.

Tvůrci nás pře­svěd­ču­jí o tom, že rov­něž v kou­pel­ně může­me mít zají­ma­vou kvě­ti­nu. Opomenuty nezů­stá­va­jí ani dět­ské poko­je, pra­cov­ní pro­sto­ry, vstup­ní haly a scho­diš­tě. Obklopit se krás­ným pro­stře­dím je v sou­čas­nos­ti nut­nost. Pravé kvě­ty vdech­nou bytu či kan­ce­lá­ři kouz­lo pří­ro­dy.

Kniha mě pří­jem­ně pře­kva­pi­la a poskyt­la mi spous­tu neob­vyk­lých nápa­dů na zkrášle­ní domo­va, k čemuž při­spě­ly i půso­bi­vé foto­gra­fie od Nicka Popea.


Nakladatelství: GRADA Publishing, a. s.

Počet stran: 176

Typ: váza­ný

Vydání: 1

Rozměr:  242x197x22

Hmotnost:  0.841

Datum uve­de­ní: 18.08.2017

EAN: 9788027104727

ISBN: 978-80-271-0472-7

Hodnocení: 98 %


Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 349 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81707 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53307 KB. | 21.09.2021 - 17:03:17