Útulná kancelář je určitě velmi důležitá

img a302873 w1995 t1512849970V prá­ci trá­ví­me mno­ho času, na tom se urči­tě všich­ni shod­ne­me. Není to prá­vě pří­jem­né, ale nedá se s tím nic dělat. Minimálně osm hodin, ale mno­zí z nás trá­ví v hodi­ně dva­náct hodin a více. Samozřejmě v pří­pa­dě pra­vi­del­ných přesča­sů je na mís­tě polo­žit si otáz­ku, zda to má tak­to smy­sl. Život není jen o prá­ci, a čím dří­ve si to uvě­do­mí­me, tím lépe. Nicméně i když nejsme pří­mo wor­ko­ho­li­ci, v prá­ci trá­ví­me mno­ho času. Je roz­hod­ně vel­mi depri­mu­jí­cí, že se svý­mi kole­gy strá­ví­me čas­to více času než se svý­mi nej­bliž­ší­mi rodin­ný­mi pří­sluš­ní­ky.
pes a laptop 

Tři důležité věci

Z výše uve­de­né­ho vyplý­vá, že jsou vel­mi důle­ži­té tři věci.

 1. Kvalitní vzta­hy v zaměst­ná­ní.- Je důle­ži­té zamě­řit se na kva­lit­ní vzta­hy v zaměst­ná­ní. Dobrý kolek­tiv pra­cov­ní­ků, kdy se jed­not­li­ví čle­no­vé mohou jeden na dru­hé­ho spo­leh­nout. S někte­rý­mi lid­mi to není pro­blém, jsou lidé, s nimiž bychom obraz­ně řeče­no zvlá­da­li sdí­let dvojdo­mek, ale s někte­rý­mi lid­mi to pros­tě dře. Je roz­hod­ně žádou­cí najít při­ja­tel­ný kom­pro­mis a spo­leč­nou řeč.
 2. Firemní bene­fi­ty.- Aby zaměst­na­va­tel zís­kal od pra­cov­ní­ků sku­teč­ně maxi­mál­ní výkon, musí je moti­vo­vat množ­stvím bene­fi­tům jako ško­le­ní, pro­pla­ce­né sick days, pou­káz­ky na kul­tur­ní akce a podob­ně. A samo­zřej­mě pří­spěv­ky na dovo­le­nou, vánoč­ní pré­mie, to mají pra­cov­ní­ci rádi
 3. Je důle­ži­té se zamě­řit také na pra­cov­ní pro­stře­dí. Neboli zútul­nit kan­ce­lář. Doma si to hez­ky vyšper­ku­je­me a v prá­ci? Přitom se urči­tě všich­ni shod­ne­me, že pra­cov­ní pro­stře­dí vel­mi ovliv­ňu­je také pro­stře­dí. Nepodceňujte pro­stře­dí. Ostatně pří­jem­né pra­cov­ní pro­stře­dí oce­ní­te nejen vy, ale také Vaši kli­en­ti, kte­ré ve svých kan­ce­lá­řích při­jí­má­te.

 moderní zasedačka

Vhodně zvolená barva nebo dekorace

Není nut­né inves­to­vat do zaří­ze­ní kan­ce­lá­ří vel­ké jmě­ní, ale urči­tě není na ško­du pora­dit se se zku­še­ným archi­tek­tem, kte­rý ví, co půso­bí pozi­tiv­ně a vhod­ně. Někdy sta­čí vhod­ně zvo­le­ná barva či deko­ra­ce. I malé věci doká­ží uči­ně­né zázra­ky.


Foto: Pixabay

 • Kvalitní vybavení do kanceláře24. prosince 2020 Kvalitní vybavení do kanceláře Mnoho lidí, kteří pracují v provozu a jsou zvyklí na těžkou manuální práci, by pravděpodobně řekli na adresu takzvaných kancelářských myší, že berou vysoký plat za žádnou práci. Jakoby […] Posted in Pro domov
 • I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení22. prosince 2020 I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení V současné době je velmi rozšířen a u spousty zaměstnanců oblíbený výkon práce z domova, tedy home office. Ne každý zaměstnavatel toto umožňuje, ale kdo má takovou možnost, pak je […] Posted in Pro domov
 • Víc než jen kvalitní kancelář6. prosince 2020 Víc než jen kvalitní kancelář Kvalitní kancelář to je samozřejmě komfortní vybavení i zázemí, které zodpovědný zaměstnavatel zajistí svým podřízeným. Ostatně, když myslí na druhé, myslí tím samozřejmě také na svůj […] Posted in Pro domov
 • Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí?22. října 2020 Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí? V dnešní době je velice populární práce z domova. Tato práce se stává stále více atraktivní a využívá ji mnohem více lidí, pokud to zaměstnavatel umožňuje. Ovšem pokud neděláte […] Posted in Pro domov
 • První fotky z We Can Be Heroes v režii Roberta Rodrigueze (Sin...12. listopadu 2020 První fotky z We Can Be Heroes v režii Roberta Rodrigueze (Sin... První fotky z We Can Be Heroes v režii Roberta Rodrigueze (Sin City - město hříchu, Alita: Bojový Anděl). Posted in Krátké filmové aktuality
 • Avatar 2 se odkládá z 17. 12.2021 na 16. 12.2022 Avatar 3 se...25. července 2020 Avatar 2 se odkládá z 17. 12.2021 na 16. 12.2022 Avatar 3 se... Avatar 2 se odkládá z 17. 12.2021 na 16. 12.2022 Avatar 3 se odkládá z 22. 12.2023 na 20. 12.2024 Avatar 4 se odkládá z 19. 12.2025 na 18. 12.2026 Avatar 5 se odkládá z 17. 12.2027 na 22. […] Posted in Krátké filmové aktuality
 • Klecanská Veteran Ralley 2017 - Skupina Cop12. června 2017 Klecanská Veteran Ralley 2017 - Skupina Cop Podívejte se na videa, které se natočila během Klecanské Veteran Ralley 2017. Vystoupila Skupina Cop. https://youtu.be/6HtEdaSTZX8 https://youtu.be/L7AI28UbCos Posted in Oslavy
 • Okupace očima okupantů21. srpna 2018 Okupace očima okupantů Pět rozmanitých pohledů na okupaci Československa z pěti zemí Jak se cítili vojáci poslaní do cizí země „nastolit pořádek“? Hlavní otázkou cyklu je, jak se člověk zachová, když se ocitne […] Posted in Speciály
 • „THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM28. srpna 2009 „THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM Film o legendárním zpěvákovi a hudebníkovi, sestávající ze záznamů posledních zkoušek a záběrů ze zákulisí, bude mít PREMIÉRU 28. ŘÍJNA 2009 a bude uveden ve vysokém rozlišení a s […] Posted in Filmové premiéry
 • FOREST WHITAKER15. února 2018 FOREST WHITAKER FOREST WHITAKER (Zuri) je jedním z nejúspěšnějších hollywoodských herců, režisérů a producentů, který svůj talent prokázal v celé škále náročných a rozmanitých rolí. V roce 2007 sklidil […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,44095 s | počet dotazů: 220 | paměť: 46999 KB. | 23.01.2021 - 12:38:16