Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Utržený ze řetězu - Danny the Dog/Unleashed

Utržený ze řetězu - Danny the Dog/Unleashed

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Akční film. Pokud hod­lá­me sle­do­vat titul, kte­rý pat­ří do toho­to žán­ru, čeká­me hlav­ně a pře­de­vším divo­ké honič­ky v autech, zbě­si­lé pře­střel­ky a rych­lé pěst­ní sou­bo­je. Příběh? Dobrá, dob­rá, něja­ký by měl být. Ale vět­ši­nou je jeho hlav­ní funk­cí, aby sle­pil dohro­ma­dy sérii akč­ních scén. Utržený ze řetě­zu je akč­ní pro­jekt, jen­že ne oby­čej­ný. Jedné z hlav­ních rolí se ujal Morgan Freeman. To napo­ví, že nejde jen o oby­čej­ný biják, kte­rý sází na to, že roz­bí­je­ní hlav bude co nej­e­fek­tiv­něj­ší. Hlavního arcis­li­zou­na ztvár­nil Bob Hoskins, kte­rý také není zrov­na čas­tým jmé­nem v titul­cích akč­ních fil­mů. Hlavní role Dannyho sice při­padla Jet Liemu, kte­rý nao­pak kope rád, dob­ře a čas­to. Ale i když by bylo oče­ká­va­tel­né, že on se bude sta­rat o likvi­do­vá­ní zápo­rá­ků a Morgan Freeman a Bob Hoskins si vez­mou na sta­rost cha­rak­ter­ní herec­tví, není tomu tak. Mrštný Asiat se jim stá­vá rov­no­cen­ným spo­lu­hrá­čem a uka­zu­je, že je vyba­ve­ný nejen fyzic­ky, ale že zvlád­ne uvě­ři­tel­ně podat i psy­cho­lo­gic­ky hlub­ší posta­vy.A ten­to­krá­te to bylo potře­ba. Příběh Utrženého ze řetě­zu z pera Luca Bessona je totiž mír­ně pře­hna­ný, ale záro­veň také netra­dič­ní a  pro­myš­le­ný. Danny (Jet Li) byl od dět­ství vycho­vá­va­ný Bartem (Bob Hoskins), kte­rý se sice nechá nazý­vat jeho strýč­kem, ale ke své­mu svě­řen­ci se cho­vá jako ke zví­ře­ti. Jedná s  ním jako se psem a sou­čas­ně od něj vyža­du­je jen to, aby poté, co mu sejme obo­jek, zabil kaž­dé­ho na koho mu uká­že. Až svůj úkol spl­ní, je zavřen do své kle­ce. Danny neu­mí číst, psát, ani řád­ně mlu­vit, zvlá­dá jen něko­lik základ­ních frá­zí. Nikdy nic podob­né­ho ke své­mu živo­tu nepo­tře­bo­val. Musí být rych­lý a sil­ný. To je vše, co je po něm žádá­no. Jednoho dne je, ale Bart postře­len a Danny uprch­ne pryč v domně­ní, že je jeho pán mrt­vý. Shodou okol­nos­tí se dostá­vá ke sle­pé­mu ladi­či pian Samovi (Morgan Freeman) a jeho nevlast­ní dce­ři Victorii (Kerry Condon). Teprve tady pozná, co je to „být“ člo­vě­kem.

Můžeme dis­ku­to­vat o tom, na kolik je děj uvě­ři­tel­ný, ale jas­né je to, že záplet­ka je ori­gi­nál­ní a posky­tu­je dosta­tek pro­sto­ru pro herec­tví i akč­ní scé­ny. Určitě není pře­kva­pe­ním, že Morgan Freeman je výteč­ný jako ostat­ně téměř vždy. Ale nej­ví­ce mě okouz­lil Jet Li. Jeho Danny, kte­rý se s dětin­skou nai­vi­tou a roz­to­mi­los­tí sezna­mu­je s  reál­ným svě­tem, je výteč­ný (scé­ny, ve kte­rých se jako malý kluk scho­vá­vá pod poste­lí, jsou bez­chyb­né). Kerry Condon je jedi­ným výraz­něj­ším žen­ským ele­men­tem ve fil­mu, ale není jen sym­pa­tic­kým doplň­kem ústřed­ní tro­ji­ce, avšak dobrou herec­kou part­ner­kou. Ano, kva­lit ostat­ních ústřed­ních postav nedo­sa­hu­je, ale s ohle­dem na její věk se nebo­jím pro­hlá­sit, že za pár let z ní bude vyni­ka­jí­cí hereč­ka. Bob Hoskins sice nebu­dí strach svým vzhle­dem, ale díky tomu, že Bartovi vde­chl not­nou dáv­ku slizkos­ti, úlis­nos­ti, ale také bru­ta­li­ty, je zápo­rák, kte­ré­ho záko­ni­tě nená­vi­dět musí­te.

Jako dra­ma Utržený ze řetě­zu fun­gu­je. A jak je na tom akce? Vůbec ne špat­ně. Jet Li už se sice poma­lu vzdá­vá kari­é­ry akč­ní hvězdy (ješ­tě se může­me těšit na Fearless), přes­to neztrá­cí for­mu a stá­le doká­že dechbe­rou­cí kous­ky. Tentokrát není frek­ven­ce bojo­vých scén tak čas­tá, ale upřím­ně to vůbec neva­dí, díky herec­ké­mu kon­cer­tu hlav­ních před­sta­vi­te­lů. Kromě toho, pokud pře­ce jen bude­te tou­žit po  pořád­né bit­ce, tak se ke kon­ci dočká­te.

Utržený ze řetě­zu ješ­tě pořád pat­ří do žán­ru akč­ní­ho fil­mu. Jenže na roz­díl od drti­vé vět­ši­ny svým kon­ku­ren­tů má duši. A  díky tomu se dostá­vá před ostat­ní, i když bys­te našli titu­ly, kde jsou bojo­vé scé­ny cho­re­o­gra­fic­ky lépe zvlád­nu­té. Ovšem ten­to­krá­te vás bude zají­mat, jak budou hlav­ní hrdi­no­vé pro­ží­vat své osu­dy a nejen to, kolik záře­zů na paž­bě si udě­la­jí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,42060 s | počet dotazů: 255 | paměť: 59846 KB. | 17.08.2022 - 21:05:16