Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Útok v Salisbury

Útok v Salisbury

Photo © BBC
Photo © BBC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtyřdílný dra­ma­tic­ký mini­se­ri­ál “Útok v Salisbury” se bude urči­tě líbit všem pří­z­niv­cům pří­bě­hů nato­če­ných dle sku­teč­ných udá­los­tí. I ten­to sní­mek není výjim­kou! 

Tato mini­sé­rie je jakousi rekon­struk­cí udá­los­ti týka­jí­cí se kolem úto­ku ner­vo­vě para­ly­tic­kou lát­kou novi­čok, a to 4. břez­na 2018 na pře­běhlé­ho agen­ta GRU Sergeje Skripala a jeho dce­ry Julii, jež pro­ved­li dva pří­sluš­ní­ci rus­ké taj­né služ­by.

Útok v Salisbury svým doko­na­lým zpra­co­vá­ním půso­bí na divá­ky vel­mi reál­ně a po celou dobu pří­bě­hu je udr­žu­je ve vel­mi mra­zi­vé a tíži­vé atmo­sfé­ře, dává mož­nost nahléd­nout do živo­ta hlav­ních akté­rů, jež sami byli ať už přímý­mi svěd­ky nebo účast­ní­ky těch­to děsi­vých udá­los­tí.

Seznamujeme se s posta­vou detek­ti­va Nicka Bailyho, obě­ta­vé­ho otce dvou malých dcer, milu­jí­cí­ho man­že­la a svě­do­mi­té­ho pra­cov­ní­ka, kte­rý jako prv­ní zasa­ho­val na mís­tě činu, a jež se také jako prv­ní naka­zil tou­to para­ly­tic­kou lát­kou novi­čo­kem.

Sledujeme nejen jeho urput­ný boj o vlast­ní život v nemoc­ni­ci, ale i radi­kál­ní zásah do dopo­sud poklid­né­ho živo­ta celé jeho rodi­ny. Nechybí ani sil­né emo­ce man­žel­ky, kte­rá i přes neleh­kou situ­a­ci sto­jí stá­le při něm, je jemu a jejich dce­rám vel­kou opo­rou, a pev­ně dou­fá v něja­ký zázrak...

Další výraz­nou posta­vou je kraj­ská hygi­e­nič­ka Tracy Daskiewiczová, mat­ka od rodi­ny, kte­ré spad­ne do klí­na neleh­ký úkol. Vzhledem ke své vyso­ké funk­ci je vede­ním pově­ře­na koor­di­no­vat opat­ře­ní na ochra­nu veřej­né­ho zdra­ví a zame­zit dal­ší šíře­ní této smr­tí­cí lát­ky. Má před sebou vel­kou zod­po­věd­nost, pro­to­že eli­mi­no­vat všech­ny mož­ná rizi­ka se zdá sko­ro nemož­né.

Navíc jako milu­jí­cí mat­ka trpí stra­chem nejen o svou rodi­nu, ale i tím, že ji na úkor své prá­ce zane­dbá­vá a sta­ví tak na dru­hou kolej. Prioritou čís­lo jed­na je totiž zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti všech lidí žijí­cích v Salisbury.

Tato posta­va mi byla moc blíz­ká, neboť to byla žena doslo­va z masa a kos­tí, se vše­mi lid­ský­mi emo­ce­mi ale i svý­mi stra­chy, jež muse­li čas od času vypla­vat na povrch v podo­bě upřím­né­ho plá­če.

Nejsmutnější a nej­tragič­těj­ší posta­vou byla posta­va Dawn Sturgessové, býva­lé alko­ho­lič­ky a svo­bod­né mat­ky, mají­cí neu­stá­le exis­tenč­ní pro­blémy. Nyní se sna­ží žít nový život, aby moh­la usi­lo­vat o svě­ře­ní své dce­ry do výcho­vy. Prozatím se ji sna­ží maxi­mál­ně věno­vat při spo­leč­ných návště­vách, ale i zde je nazna­če­no, že občas bohu­žel selže i nej­lep­ší vůle.

Mě osob­ně děsil způ­sob její­ho živo­ta a osob­ně se ani nedi­vím, že se naka­zi­la novi­čo­kem, i když se jed­na­lo o sho­du nešťast­ných okol­nos­tí. Ne nadar­mo se říká, že jsme kaž­dý své­ho štěs­tí strůj­ce...

Tento dra­ma­tic­ký sní­mek zachy­cu­je 40tisícové poklid­né měs­to Salisbury v ang­lic­kém Wiltshiru v abso­lut­ní nejis­to­tě, zda se nesta­li ter­čem ro zsáh­lé­ho tero­ris­tic­ké­ho úto­ku, a hlav­ně poho­to­vé reak­ci jak zabrá­nit pří­pad­né dal­ší kon­ta­mi­na­ci. 

Naopak jsem vel­mi uví­ta­la, že se auto­ři doku­men­tu zamě­ři­li pře­váž­ně na emo­ce a poci­ty rodin jed­not­li­vých obě­tí a lidí, jež se se vel­kou měrou zaslou­ži­li o zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti vel­mi širo­ké veřej­nos­ti, a že do doku­men­tu nemí­cha­li poli­tic­ké poza­dí, jež ved­lo k samot­né­mu úto­ku. To si ostat­ně může­me dohle­dat sami na inter­ne­tu.

Za mě „Útok v Salisbury“ je vel­mi kva­lit­ně nato­če­ný a ood­vy­prá­vě­ný vel­mi sil­ný pří­běh, jež sto­jí roz­hod­ně za shléd­nu­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mayor of Kingstown (1. série)12. června 2022 Mayor of Kingstown (1. série) Seriálová tvorba za sebou má (co se týče kvality) nejlepší dekádu v celé své bohaté historii. O tom se Filmfanatic kdykoli rád pohádá. A nevypadá to, že by se blížil konec zlatého věku. […] Posted in TV Recenze
  • Nový svět – korejští gangsteři volí bosse4. května 2022 Nový svět – korejští gangsteři volí bosse Nedávno pěl Filmfanatic chválu na korejský snímek V.I.P., který mě zaujal natolik, že jsem se vydal pátrat, jaké další filmy má režisér Park Hoon-jeong na svědomí. Objevil jsem, že krom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn22. dubna 2022 Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn Čas od času se Filmfanatic s chutí vydá proti proudu času, aby si doplnil filmové vzdělání některým klasickým kouskem. Nevím, jak pro vás, ale pro mě černobílý film rozhodně není […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Outfit – šaty a řeči dělají gangstera22. dubna 2022 The Outfit – šaty a řeči dělají gangstera Filmfanatic miluje gangsterky. To je známá věc a připomínám to snad u každé druhé recenze. Je to zkrátka můj nejoblíbenější žánr, a i když už jsem v tomhle ranku viděl ledacos, pořád mohou […] Posted in Filmové recenze
  • Furioza – tvrdá škola polského chuligánství13. dubna 2022 Furioza – tvrdá škola polského chuligánství Pokud se Netflixu někde daří jeho spolupráce s lokálními tvůrci, pak je to bezesporu Polsko. Před časem vám Filmfanatic představil opus Jak jsem se stal gangsterem, který jsem bez rozmyslu […] Posted in Filmové recenze
  • Černý čtvrtek – historky z dealerova života10. dubna 2022 Černý čtvrtek – historky z dealerova života Quentin Tarantino zanechal nesmazatelnou stopu ve filmové historii svým opusem Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Upovídaným stylem inspiroval řadu filmařů, kteří se na konci devadesátých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Zaklínač - Druhá série: Recenze10. ledna 2022 Zaklínač - Druhá série: Recenze V první epizodě se k povídkám na chvíli vrátíme, když se Gerald potká s Nivellenem. Ciri ho tu doprovázet ještě neměla, ale nevadí. Povídka byla zpracována hezky. Celkově čerpá druhá řada […] Posted in TV Recenze
  • Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem.15. května 2021 Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem. Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Královna Alžběta: Zlatý věk8. září 2022 Královna Alžběta: Zlatý věk Snímek Královna Alžběta z roku 1998 sklidil pro svůj pohled do zákulisí středověké politiky vesměs příznivé ohlasy a katapultoval do všeobecného povědomí herečku Cate Blanchett, která se […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78324 s | počet dotazů: 265 | paměť: 60840 KB. | 30.09.2022 - 22:58:22