Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > TV Tipy > Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV

Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV

Dub
Dub

Tento týden je ovliv­něn výro­čím 50 let roku 1968, a tak se v úte­rý bude na co kou­kat. Nesmíme zapo­me­nout ale na to, že prázd­ni­no­vé obdo­bí kon­čí, a tak se pře­stá­va­jí opa­ko­vat všech­ny reprí­zy, do tele­vi­zí jdou kva­lit­ní, oska­ro­vé a hvězd­né, fil­my. Vybral jsem pou­ze 11 kva­lit­ních fil­mů, pro­to­že ve stře­du není vůbec o co stát a v nedě­li sto­jí za pozor­nost pou­ze King Kong od Jacksona.

20.8.2018

Sedm statečných (2016) Prima 20:15

Městečko Rose Creek neu­stá­le ohro­žu­je ban­da lotrů bez­o­hled­né­ho prů­my­sl­ní­ka Bartholomewa Boqua (Peter Sarsgaard), kte­rý se v hon­bě za zis­kem neza­sta­ví před ničím. Zoufalí oby­va­te­lé pod vede­ním Emmy Cullenové (Haley Bennett) se roz­hod­nou požá­dat o pomoc sedm mužů, pro kte­ré, stej­ně jako pro Boqua, žád­né záko­ny nepla­tí. Nesourodá sku­pi­na pis­tol­ní­ků, hazard­ních hrá­čů a nájem­ných lov­ců se roz­hod­ne nevin­né lidi ochrá­nit a zasta­vit Boquovo jed­ná­ní. Během pří­prav na roz­ho­du­jí­cí sou­boj si těch­to sedm naja­tých žold­né­řů postup­ně uvě­do­mí, že v tom­to pří­pa­dě půjde více než o pení­ze.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2016/sedm-statecnych-50/

Mrtvý muž (1995) ČT art 22.8.2018  23:50

William Blake putu­je k západ­ním hra­ni­cím Ameriky někdy v dru­hé polo­vi­ně 19. sto­le­tí. Cestuje vla­kem napříč zemí za pra­cí a když neu­spě­je, stá­vá se po sérii nehod štvan­cem. Zbloudilý a ošk­li­vě zra­ně­ný se setká­vá s vel­mi podiv­ným, ode­všad vyob­co­va­ným indi­á­nem, kte­rý se jme­nu­je Nikdo. Příběh, díky Nikomu, zavá­dí Williama Blakea do komic­kých a nebez­peč­ných situ­a­cí. Zatažen do svě­ta plné­ho kru­tos­ti a zmat­ku, ote­ví­rá Bill oči. Jako by se pono­řil do odles­ku zrca­dlo­vé stě­ny a vyno­řil se v dosud nezná­mém svě­tě, kte­rý exis­tu­je na dru­hé stra­ně zrca­dla.

21.8.2018

Dubček - ČT1 21.8.2018  20:00

Poslední ces­ta mezi Bratislavou a Prahou je pro jed­no­ho ze strůj­ců „praž­ské­ho jara 68“ reka­pi­tu­la­cí jeho nadě­jí i vzpo­mín­kou na zou­fa­lý boj s před­sta­vi­te­li sovět­ské komu­nis­tic­ké moci. Dubček je por­trétem muže, kte­rý věřil, že se v roce 1968 napra­ví chy­by minu­los­ti a teh­dej­ší Československo se změ­ní v demo­kra­tic­kou zemi... Příběh fil­mu se odví­jí ve třech roz­ho­du­jí­cích fázích živo­ta A. Dubčeka, a on sám je na své posled­ní ces­tě z Bratislavy do Prahy jejich vypra­vě­čem. Je to obdo­bí jara a léta 1968, v čase nadě­jí a násled­né oku­pa­ce voj­sky „spřá­te­le­ných armád“, obdo­bí, kdy byl Dubček s ostat­ní­mi čle­ny vlá­dy zadr­žo­va­ný v Moskvě a kdy se roz­ho­du­je o pode­psá­ní tzv. mos­kev­ských pro­to­ko­lů, a pak dal­ší obdo­bí vykres­lu­jí­cí život ve spo­le­čen­ské izo­la­ci, atmo­sfé­ru špe­ho­vá­ní a poní­že­ní. Film o Dubčekovi je his­to­ric­ký video­film rea­li­zo­va­ný digi­tál­ní fil­mo­vou tech­no­lo­gií, kom­bi­nu­jí­cí doku­ment s hra­ný­mi situ­a­ce­mi a pasá­že­mi. „Bez ide­a­li­zo­va­nia je akousi his­to­ric­kou milo­srd­nos­ťou, v ľud­sky pre­sved­či­vom por­tré­te člo­ve­ka, kto­rý uve­ril v mož­nosť demo­kra­ti­zá­cie tota­lit­né­ho reži­mu a tak ho nevy­hnut­ne musel stret­n­úť osud Ikara svo­jej doby“, říká o svém fil­mu reži­sér Laco Halama. Tragická a nikdy neob­jas­ně­ná Dubčekova auto­ha­vá­rie jako by byla i kon­cem uto­pis­tic­ké ilu­ze o spo­leč­nos­ti s lid­skou tvá­ří.

Pouta - ČT1 21.8.2018  22:25

Československo, 1982. Totalitní režim se zdá jako neko­neč­ný a neu­kon­či­tel­ný. Antonín, pří­sluš­ník taj­né poli­cie, je vnitř­ně neklid­ný, mož­ná až psy­cho­pa­tic­ký násil­ník, plný near­ti­ku­lo­va­né­ho vzte­ku a zou­fal­ství. Znuděný vším oko­lo sebe nasmě­ru­je své démo­ny ke zdán­li­vě čis­té­mu, spí­še ale neu­cho­pi­tel­né­mu bodu – k mla­dé ženě Kláře. Není to lás­ka ani jiný druh čis­té váš­ně – pou­ze spa­lu­jí­cí tou­ha po ilu­zi útě­ku z šedi­vé kle­ce a nudy. Antonínova nesmy­sl­ná sna­ha zís­kat Kláru pro sebe ho obra­cí nejen pro­ti tra­dič­ním nepřá­te­lům reži­mu, ale i pro­ti vlast­ním lidem a sys­té­mu samot­né­mu. Pokud ale Antonín poru­šu­je pra­vi­dla orga­ni­za­ce, jíž slou­ží, není to ges­to občan­ské nebo dokon­ce poli­tic­ké – je to vzpou­ra čis­tě osob­ní a zbě­si­lá.

https://www.kritiky.cz/filmy-online/2016/pouta/

23.08.2018

Věra 68 - ČT2 23.8.2018  20:00

Sto čty­ři­cet medai­lí, z toho sedm zla­tých a čty­ři stří­br­né olym­pij­ské, paso­va­ly gym­nast­ku Věru Čáslavskou na nej­ú­spěš­něj­ší čes­ko­slo­ven­skou spor­tov­ky­ni všech dob. Stovky sou­pe­řek se ji sna­ži­ly pora­zit nebo se jí ale­spoň při­blí­žit. Po str­hu­jí­cím vítěz­ství na olym­pi­á­dě v Mexiku v roce 1968 byla vyhlá­še­na nej­lep­ší spor­tov­ky­ní svě­ta, sta­la se dru­hou nej­po­pu­lár­něj­ší ženou pla­ne­ty po Jacqueline Kennedyové a celý svět jí ležel u nohou. Ve stej­ném roce pode­psa­la mani­fest Dva tisí­ce slov a svůj pod­pis nikdy neod­vo­la­la. Vrchol její kari­é­ry tak vystří­dal na počát­ku nor­ma­li­za­ce spo­le­čen­ský pád a o dva­cet let poz­dě­ji opě­tov­ný let na vrchol, když si ji jako svou porad­ky­ni vybral pre­zi­dent Václav Havel. Pár let nato však jed­nu z nej­ú­spěš­něj­ších žen svě­ta, drži­tel­ku nej­vyš­ší­ho japon­ské­ho vyzna­me­ná­ní, vyřa­di­la ze spo­leč­nos­ti rodin­ná tragé­die. Trvalo šest­náct let, než se vrá­ti­la do veřej­né­ho živo­ta. Letos osla­ví sedm­de­sá­ti­ny. Celovečerní doku­ment reži­sér­ky Olgy Sommerové zachy­cu­je osud Věry Čáslavské, kte­rý je záro­veň zrca­dlem čes­ko­slo­ven­ské his­to­rie a jedi­neč­ným feno­mé­nem v his­to­rii čes­ké­ho náro­da.

https://www.kritiky.cz/profily/2016/vera-caslavska/

Sedmá rota za úplňku - ČT1 23.8.2018  22:40

Tassin a Pithivier při­je­li na návště­vu ke své­mu býva­lé­mu veli­te­li Chaudardovi. Plánují báječ­ný spo­leč­ný odpo­či­nek, kte­rý roz­hod­ně nebu­de mít nic spo­leč­né­ho s vál­kou. Při prv­ní pří­le­ži­tos­ti se však zamo­ta­jí do taj­né akce a už jim nezbu­de nic jiné­ho, než se pro Francouze stát hrdi­ny odbo­je a pro fašis­ty nebez­peč­ný­mi tero­ris­ty.

24.08.2018

Mission: Impossible - Ghost Protocol - Prima 24.8.2018  20:15

Špionážní agen­tu­ra IMF má obrov­ský pro­blém. Právě když její eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), pro­vá­dě­lo taj­nou ope­ra­ci v Moskvě, spáchal kdo­si úspěš­ný bom­bo­vý útok na Kreml. Ruští před­sta­vi­te­lé jsou roze­zle­ní na nej­vyš­ší míru a mlu­ví dokon­ce o váleč­ném aktu. A pro­to­že se všech­ny nit­ky sbí­ha­jí prá­vě u IMF, ame­ric­ký pre­zi­dent dá pro jis­to­tu od agen­tu­ry ofi­ci­ál­ně ruce pryč vyhlá­še­ním „Ghost Protocolu“, čímž ji odříz­ne od zdro­jů, záze­mí, pod­po­ry a z jejích čle­nů udě­lá lidi na odstřel. To roz­hod­ně není pře­há­ně­ní, krát­ce po tom­to byro­kra­tic­kém úde­ru umí­rá násil­nou smr­tí její ofi­ci­ál­ní šéf (Tom Wilkinson). Ethan Hunt se pro­to poku­sí o nemož­né. Společně s tro­ji­cí věr­ných a odhod­la­ných kole­gů (Simon Pegg, Paula Patton a Jeremy Renner) se poku­sí najít pacha­te­le úto­ku a smýt tak ze sebe veš­ke­rou vinu. Jak bylo řeče­no už v úvo­du, tahle mise bude sku­teč­ně nespl­ni­tel­ná.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2016/mission-impossible-ghost-protocol-2/

Zvětšenina - ČT art 24.8.2018  21:15

Filmová esej o nemož­nos­ti ucho­pit objek­tiv­ní prav­du. Jedno z nej­slav­něj­ších děl svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie.

Je mla­dý, pohled­ný, úspěš­ný a boha­tý, svět – zejmé­na jeho žen­ská část – mu leží u nohou. Módní foto­graf Thomas, ochot­ný pro zís­ká­ní nevšed­ních sním­ků pře­no­co­vat v nocle­hár­ně mezi nuzá­ky, aby ovšem vzá­pě­tí pře­se­dl do své­ho rolls-roycu a odjel do své­ho ate­li­é­ru fotit atrak­tiv­ní model­ku. Dravý, aro­gant­ní, sebe­vě­do­mý – a pře­ce vnitř­ně, skry­tě zra­ni­tel­ný. Do lon­dýn­ské­ho Maryon par­ku jej zaved­la vlast­ně náho­da. Ale správ­ný foto­graf neu­dě­lá krok bez své­ho apa­rá­tu a vzdá­le­ná dvo­ji­ce milen­ců, sko­ta­čí­cí na poza­dí nád­her­né, majestát­ní zele­ně je pří­liš zají­ma­vým objek­tem, než aby ji jen tak pře­hlé­dl. Jenomže nála­do­vé foto­gra­fie v sobě, jak má Thomas brzy zjis­tit, skrý­va­jí zne­po­ko­ji­vé tajem­ství…

Zvětšeninu nato­čil Michelangelo Antonioni pod­le povíd­ky argen­tin­ské­ho spi­so­va­te­le Julia Cortázara Babí léto (čes­ky vyšlo ve Světové lite­ra­tu­ře v r. 1968 již pod názvem Zvětšenina). Se spo­lusce­náris­tou Toninem Guerrou pře­sa­dil její pří­běh z Paříže do Londýna, kte­rý byl v polo­vi­ně šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí avant­gard­ní met­ro­po­lí, cen­t­rem hip­pies, boo­mu všech dru­hů umě­ní – pop-artu, foto­gra­fie, diva­dla, módy i hud­by. Antonioni se na svůj prv­ní zahra­nič­ní film důklad­ně při­pra­vo­val. Žil v Londýně osm měsí­ců, vyzpo­ví­dal desít­ky pří­sluš­ní­ků nej­růz­něj­ších pro­fe­sí, cho­dil po klu­bech, vstře­bá­val onu spe­ci­fic­kou, nepo­psa­tel­nou atmo­sfé­ru. A pak jej za půl roku nato­čil. Navázal jím pří­mo na svou „tetra­lo­gii citů“ z let 1959–1964 (Dobrodružství, Noc, Zatmění, Červená pus­ti­na). Opět nabí­dl divá­ko­vi mno­ho­vrs­tev­na­té meta­fo­ric­ké dílo se záměr­ně neu­za­vře­ný­mi moti­vy, pro­vo­ku­jí­cí k mno­ha inter­pre­ta­cím. Zvětšenina je detek­tiv­ním pří­bě­hem s hádan­kou, psy­cho­lo­gic­kou stu­dií, fil­mo­vou úva­hou o hra­ni­cích výtvar­ných a nara­tiv­ních umě­ní i filo­zo­fic­kou ese­jí o nemož­nos­ti ucho­pit objek­tiv­ní prav­du. Antonioni jí vzdal i hold intu­i­ci, jed­né ze svých stě­žej­ních tvůr­čích metod. Přihlásil se k ní zejmé­na výro­ky „Dělám fil­my spí­še žalud­kem než moz­kem“ nebo „Zkušenost mě nau­či­la, že pokud je intu­i­ce krás­ná, pak je správ­ná.“

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2009/zvetsenina-blow-up-1966/

25.08.2018

Nesnesitelná lehkost bytí - ČT2 25.8.2018  20:00

Nesnesitelná leh­kost bytí“ je milost­ný pří­běh, začí­na­jí­cí během Pražského jara - „omra­ču­jí­cí libe­ra­li­za­ce komu­nis­mu“, kte­rá byla roz­dr­ce­no rus­kou inva­zí v srpnu 1968. Tomáš, slib­ný mla­dý neu­ro­chi­rurg, je svo­bod­ný mlá­de­nec a chro­nic­ký suk­nič­kář, kte­rý v milost­ných zále­ži­tos­tech vyzná­vá tako­vou filo­zo­fii, že z jeho živo­ta musí být vylou­če­na veš­ke­rá lás­ka. Se svý­mi dlou­ho­do­bý­mi milen­ka­mi se setká­vá pou­ze občas a nikdy nestrá­ví celou noc se ženou. Proti všem svým milost­ným zása­dám se Tomáš ože­ní s Terezou, ale pokra­ču­je v před­cho­zím milost­ném vzta­hu se Sabinou, neo­vliv­něn závaz­kem lás­ky...

West Side Story - ČT art 25.8.2018  20:20

Newyorský West Side je svěd­kem neu­stá­lých kon­flik­tů dvou pou­lič­ních gan­gů. Tryskáči a Žraloci se nená­vi­dí a není síly, kte­rá by změ­ni­la jejich nepřá­tel­ství. Riff při­vá­dí mezi Tryskáče Tonnyho, avšak ten se na prv­ní taneč­ní zába­vě zami­lu­je do Marie, sest­ry Bernarda, vůd­ce Žraloků.Ten samo­zřej­mě nepři­pouš­tí jinou mož­nost, než že si Maria najde pří­te­le mezi Portorikánci v gan­gu Žraloků. Málokterý muzi­kál byl na Broadwayi úspěš­něj­ší než West Side Story.Filmové ztvár­ně­ní pro­to na sebe nene­cha­lo dlou­ho čekat a bylo tri­um­fem. Podíl na tom­to úspě­chu má kro­mě hud­by Leonarda Bernsteina i skvě­lá a čas­to napo­do­bo­va­ná cho­re­o­gra­fie Jerome Robbinse. Příběh Romea a Julie z newy­or­ské čtvr­ti West Side pat­ří dnes k legen­dár­ním sním­kům ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fie. Film v roce 1961 zís­kal 10 Oscarů.

26.08.2018

King Kong - Prima Cool 26.8.2018  20:00

Peter Jackson, drži­tel Oscara za režii PÁNA PRSTENŮ, si spl­nil dět­ský sen, když zno­vu při­ve­dl na fil­mo­vé plát­no King Konga. Nejslavnější mon­strum fil­mo­vé his­to­rie tak pro­ží­vá úžas­ný návrat pomo­cí reži­sé­ra, kte­rý doká­že sklou­bit nej­mo­der­něj­ší tri­ko­vé efek­ty s vel­ko­le­pou výpra­vou, zají­ma­vý­mi posta­va­mi a str­hu­jí­cím pří­bě­hem. To všech­no má i King Kong, král divo­či­ny, kte­rý se vinou své výji­meč­nos­ti ocit­ne v New Yorku, kde se napl­ní jeho tra­gic­ký osud.

Skupina fil­ma­řů se vydá­vá do Tichomoří hle­dat legen­dár­ní Skull Island, na němž pod­le pověs­tí kdy­si žilo gigan­tic­ké mon­strum jmé­nem Kong. Výprava, v níž figu­ru­jí excen­t­ric­ký reži­sér Carl Denham (Jack Black - ŠKOLA ROKU, TĚŽCE ZAMILOVÁN), krás­ná Ann Darrow (Naomi Watts - KRUH, 21 GRAMŮ) a sce­náris­ta Jack Driscoll (osca­ro­vý Adrien Brody - PIANISTA, VESNICE), tajem­ný ost­rov sku­teč­ně nalez­ne a při­sta­ne na něm. Bohužel mon­strum, o němž chtě­li nato­čit hra­ný doku­ment, stá­le žije spo­leč­ně s řadou dal­ších prehis­to­ric­kých živo­či­chů, kte­ří je začnou váž­ně ohro­žo­vat na živo­tě. V nej­vět­ším nebez­pe­čí se oci­tá Ann, kte­rou une­sou zdej­ší domo­rod­ci a v rám­ci tra­dič­ní­ho ritu­á­lu ji chtě­jí obě­to­vat prá­vě King Kongovi. Ten se však tvá­ří v tvář křeh­ké blon­dýn­ce zacho­vá zce­la neče­ka­ně.

Příběh King Konga fil­mo­ví fanouš­ci důvěr­ně zna­jí z něko­li­ka fil­mo­vých zpra­co­vá­ní. Petera Jacksona nej­ví­ce ovliv­ni­la slav­ná ver­ze z roku 1933. Ostatně do tři­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí situ­o­val i své­ho King Konga. „Původní film samo­zřej­mě zůsta­ne nedo­stiž­ný. My se mu s naším rema­kem může­me maxi­mál­ně při­blí­žit. Má ale tak úžas­ný pří­běh, že jsem se roz­ho­dl zno­vu vstou­pit do stej­né řeky. S moder­ní­mi pro­střed­ky to navíc nepo­strá­dá smy­sl,“ říká reži­sér. Ten napří­klad zno­vu vyu­žil slu­žeb her­ce Andyho Serkise, jenž pomo­cí tech­no­lo­gie moti­on cap­tu­re skvě­le pře­de­hrá­val počí­ta­čo­vé­ho Gluma v PÁNOVI PRSTENŮ. V King Kongovi se stal Serkis dokon­ce předob­ra­zem pro titul­ní­ho hrdi­nu. „S vyu­ži­tím nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií jsme moh­li prak­tic­ky coko­liv. Představte si ty nej­ú­žas­něj­ší sek­ven­ce pří­bě­hu - King Kong boju­jí­cí s dino­sau­ry, King Kong špl­ha­jí­cí s Anne po Empire State Building, a to všech­no bude napros­to rea­lis­tic­ké,“ roz­plý­vá se Jackson.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2015/king-kong-spravny-film-na-vasi-velkou-lcd-televizi/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63810 s | počet dotazů: 255 | paměť: 56636 KB. | 04.07.2022 - 10:49:05