Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Utajený pasažér

Utajený pasažér

Pasazer

Utajený pasa­žér Michael (Shamier Anderson) omy­lem poško­dí základ­ní sys­témy pod­po­ry živo­ta vesmír­né lodi, kte­rá letí k Marsu. Zásoby dochá­ze­jí, důsled­ky pro misi můžou být fatál­ní a posád­ku čeká neleh­ká vol­ba...

S ambi­ci­óz­ní­mi sci-fi se v posled­ních letech roz­tr­hl pytel. Pořádnou díru v něm v roce 2013 udě­la­la Gravitace, v jejich sto­pách se poté v násle­du­jí­cích letech vyda­li Interstellar, Příchozí, High Life nebo Ad Astra. A také spous­ta fil­mů, kte­ré by se kva­li­tám těch­to výji­meč­ných sci-fi chtě­lo při­blí­žit, ale tak úpl­ně jim to nevy­šlo. Jak už to tak bývá, spous­ty fil­mů se sna­ží dosáh­nout kva­lit vyhlá­še­ných sním­ků, tak úpl­ně vyda­řit se jim to ovšem nemu­sí. Což je do jis­té míry pří­klad i prá­vě Utajeného pasa­žé­ra AKA Stowawaye.

Trailer Stowawaye tak tro­chu lže. Film je totiž spí­še než napí­na­vým thrille­rem z vel­ké čás­ti kon­ver­zač­kou, kte­rá se do vel­ké míry sna­ží opí­rat o filo­zo­fic­ké úva­hy a ráda by se vyda­la ve sto­pách Gravitace nebo Interstellaru. Být vel­ko­le­pou a záro­veň uvě­do­mě­lou sci-fi podí­va­nou. Režie a scé­ná­ře se při­tom cho­pil Joe Penna, kte­rý scé­nář sepsal spo­leč­ně s Ryanem Morrisonem. Společně již napsa­li scé­nář k fil­mu Artic, kte­rý pojed­ná­val o pře­ži­tí v ledo­vé pus­ti­ně. Nyní Penna a Morrison sepsa­li pří­běh o pře­ži­tí ve vesmí­ru. Najmuli si k tomu kon­zul­tan­ty a sna­ži­li se o co nej­re­a­lis­tič­těj­ší zpra­co­vá­ní. Celý film v pod­sta­tě sází na uza­vře­ný pro­stor a čtve­ři­ci her­ců. A ve finá­le je to dohro­ma­dy tak tro­chu nefunkč­ní.

V momen­tě, kdy má vznik­nout chyt­rá sci-fi musí pře­de­vším exis­to­vat chyt­rý scénář/příběh. Ještě před sepsá­ním příběhu/scénáře poté musí exis­to­vat uvě­do­mě­ní toho, o čem chce vlast­ně film pojed­ná­vat. Právě v tom­to ohle­du se Stowaway dostá­vá do zmí­ně­né sle­pé ulič­ky. I když divák u fil­mu náho­dou vypne mozek, vel­mi prav­dě­po­dob­né mu u sle­do­vá­ní Stowawaye lehce nasko­čí hned něko­lik otá­zek, kte­ré ovšem dost mož­ná nejde vlast­ně něja­kým raci­o­nál­ním způ­so­bem vysvět­lit. Film jde navíc vel­mi snad­no roz­dě­lit do dvou sepa­rát­ních polo­vin, kdy se v prv­ní polo­vi­ně vět­ši­nu času film sna­ží o budo­vá­ní atmo­sfé­ry, cha­rak­te­ri­za­ci postav atd. I když je ta sna­ha cítit, úpl­ně to nefun­gu­je.

Přesto má ovšem Penna ale­spoň dobré/snaživé her­ce. Toni Colette je jako koman­dér Barnettová solid­ní a dle oče­ká­vá­ní je nej­vý­raz­něj­ším čle­nem obsa­ze­ní. Po dlou­hé době dostá­vá výraz­něj­ší roli Daniel Dae Kim, kte­rý nadá­le doká­že před­vést, že je tak tro­chu nedo­ce­ně­ným korejsko-americkým her­cem, kte­rý by si urči­tě zaslou­žil vět­ší pozor­nost i kvů­li jeho při­ro­ze­né­mu a přes­to pro­cí­tě­né­mu herec­ké­mu výko­nu. Dosud spí­še nezná­mý Shamier Anderson má zají­ma­vou roli, při­čemž mini­mál­ně sna­ha s ní sluš­ně pra­co­vat jde v samot­ném fil­mu vidět. A i Anna Kendrick roz­hod­ně nepřed­vá­dí špat­ný výkon, jen je tak tro­chu men­ší pro­blém v tom, že jakož­to hlav­ní hrdin­ka není zrov­na nej­za­jí­ma­věj­ší posta­vou a v jis­tých momen­tech se dá pole­mi­zo­vat nad tím, zda Kendrick tato role sku­teč­ně sed­ne. Přesto se i na její výkon ovšem nedá vylo­že­ně nadá­vat.

Stowaway doká­že před­sta­vit solid­ně půso­bí­cí scé­ny s půso­bi­vým vizu­á­lem. Přitom všem nehro­zí, že by ty scé­ny ve vesmí­ru byli tak inten­ziv­ní a napí­na­vé jako u zmí­ně­né Gravitace. Nedá se ani říct, že by Pennova prá­ce s těmi­to scé­na­mi půso­bi­la vylo­že­ně dojmem, že tvůr­ce dosá­hl vrcho­lu svých sil. Především tomu fil­mu člo­věk totiž nevě­ří rea­lis­tič­nost, kte­ré se tvůr­ci dle vše­ho poku­si­li dosáh­nout. Ty tri­ky nejsou doko­na­lé a vůbec při nich nemá­te pocit, že vidí­te záznam z něja­ké vesmír­né mise. Což se u tako­vé Gravitace pře­ci jen uvě­řit chví­le­mi dalo.

Přitom všem ale i spous­ty aspek­tů fun­gu­je. Hudba Volkera Bertelmanna napří­klad v někte­rých momen­tech vel­mi sluš­ně gra­du­je napě­tí. Neznámý kame­ra­man Klemens Becker před­vá­dí sluš­nou prá­ci. Se zvu­kem je poté v rám­ci Stowawayem odve­de­ná solid­ní prá­ce, přes­to se i v tomhle ohle­du nedo­sta­ví úpl­ný pocit auten­tič­nos­ti a poci­tu, že někdo odve­dl tu nej­lep­ší mož­nou prá­ci.

Stowaway se pře­de­vším sku­teč­ně sna­ží být záro­veň dra­ma­tem a záro­veň thrille­rem. Přitom všem se sna­ží o filo­zo­fic­ké otáz­ky o živo­tě a smr­tí, nebez­pe­čí vesmí­ru a toho, co je vlast­ně člo­věk ocho­ten pod­stou­pit. Existuje při­tom mno­ho pří­kla­dů, kdy jde krom napí­na­vé podí­va­né dodat sou­běž­ně i vní­ma­vou a pře­sa­ho­vou podí­va­nou, v pří­pa­dě Stowawaye to ten pří­pad ale není.

Penna se v pod­sta­tě sna­ží divá­ka napnout, pou­čit a dost mož­ná i šoko­vat. Přitom se ale nedá říct, že by mu vyšlo ale­spoň jed­no z toho. Stowaway je sluš­ná sci-fi, kte­ré člo­věk nemů­že upřít ambi­ce, pěk­ný vizu­ál, solid­ní zvuk a dob­ře zvo­le­né obsa­ze­ní. Nástupce Gravitace nebo Interstellaru z něj ovšem urči­tě nebu­de a při­tom se nedá říct, že by na samot­ném počát­ku tako­vé ambi­ce nee­xis­to­va­li. Moment selhá­ní už ovšem nastá­vá v momen­tě, kdy tvůr­ci evi­du­jí sna­hu o nato­če­ní rea­lis­tic­ké podí­va­né, při­čemž se to nepo­ve­de a ve finá­le mají navíc scé­nář plný děr. Obtížná mise se Pennovi a Morrisonovi v tomhle pří­pa­dě dost mož­ná roz­padla pod ruka­ma už na samot­ném počát­ku. Minimálně solid­ní základ to ale má.......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Netflix

  • Škatuláci - 50 %26. září 2021 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.9. března 2021 Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii. Draci lidi chránili před nebezpečnými Druuni. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a […] Posted in Filmové recenze
  • Na nože - Jeden z posledních filmů Christophera Plummera8. února 2021 Na nože - Jeden z posledních filmů Christophera Plummera Svérázný detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) pojme vyšetřování případu záhadného úmrtí autora detektivních příběhů Harlana Thrombeye (Christopher Plummer) po svém a vyšetřování každého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant26. listopadu 2021 Vetřelec: Covenant Nejnovější Vetřelec Vetřelec: Covenant pokračuje v zavedeném stylu „polo“ remaků, kdy se vezmou noví herci, nové digitální technologie a kolem toho se vystaví příběh, který postup příběhu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Můj život s Bohuslavem Martinů25. listopadu 2021 Můj život s Bohuslavem Martinů Život s Bohuslavem Martinů je hraný dokument o životě a díle slavného českého skladatele. Snímek se částečně inspiruje stejnojmennou knihou, kterou napsala jeho žena Charlotte. Její […] Posted in Filmové recenze
  • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
  • O Čertovi a jiné vánoční pohádky23. listopadu 2021 O Čertovi a jiné vánoční pohádky Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět […] Posted in Filmové recenze
  • Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění23. listopadu 2021 Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění Český konceptuální umělec slovenského původu Ján Mančuška dosáhl výrazných úspěchů, kdy se jeho tvorba dočkala prezentování i v USA či Benátkách. Tento umělec bohužel v roce 2011 ve věku […] Posted in Zajímavosti
  • The LEGO NINJAGO Movie Video Game21. listopadu 2021 The LEGO NINJAGO Movie Video Game The LEGO Ninjago movie video game je další videohrou podle Lego filmu od společnosti TT games, která je již proslulá tvorbou LEGO her a za tu dlouhou dobu co už je na scéně urazila dlouhou […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,16416 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53292 KB. | 28.11.2021 - 12:37:07