Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%]

Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%]

Usvit
Usvit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Z preque­lu Planety opic se před tře­mi lety stal doce­la neče­ka­ně jeden z nej­vy­da­ře­něj­ších bloc­kbus­te­rů toho léta. Je tak doce­la logic­ké, že se od pokra­čo­vá­ní oče­ká­va­lo pře­ci jen už tro­chu více. Zvláště když si ho na sta­rost vzal talent Matt Reeves (Monstrum). Jak se tedy dru­há výpra­va do doby, než pla­ne­tu Zemi ovládly opi­ce, vyda­ři­la? Nemá smy­sl čeřit vodu, tohle si roz­hod­ně nebu­de­te chtít nechat ujít na vel­kém plát­ně. 
 
Caesar (Andy Serkis) a jeho smeč­ka žili přes deset let od inci­den­tu na Golden Gate Bridge z kon­ce pře­de­šlé­ho dílu v míru a v ústra­ní v neda­le­kém lese. Lidstvo mezi­tím vymí­ra­lo na viro­vou náka­zu a násled­né vál­če­ní o to málo, co z lid­ské civi­li­za­ce zby­lo. Jedna z tako­vých sku­pin, kte­ré se toto obdo­bí poda­ři­lo pře­žít se usíd­li­la v tros­kách toho, co kdy­si býva­lo San Francisco. Když však hro­zí ener­ge­tic­ká kri­ze a s ní ztrá­ta posled­ní nadě­je na komu­ni­ka­ci s dal­ší­mi pří­pad­ný­mi pře­ži­vší­mi, vydá­vá se sku­pi­na do lesů, kde před lety fun­go­val gene­rá­tor na pře­hra­dě, kte­rý dodá­val ener­gii celé­mu měs­tu. Když však dora­zí do míst, kde se pře­hra­da nachá­zí, oci­ta­jí se na úze­mí opic. Zbrklost jed­no­ho čle­na výpra­vy kon­čí postře­le­ním jed­no­ho z opi­čá­ků a vzrůs­tem vzá­jem­né nevra­ži­vos­ti mezi opi­ce­mi a lid­mi. Tohle je však tepr­ve začá­tek a pokud opi­ce nevy­da­jí lidem jedi­nou šan­ci na záchra­nu dob­ro­vol­ně, je vůd­ce lidí Dreyfus (Gary Oldman) ocho­ten vzít si ji nási­lím...
Úsvit pla­ne­ty opic je doce­la vzác­ným úka­zem. Docela nevý­raz­ný sní­mek, kte­rým Zrození Planety opic roz­hod­ně před tře­mi lety bylo, se pře­ta­vi­lo v jeden z nej­po­ve­de­něj­ších fil­mů toho roku a tak se z jeho pokra­čo­vá­ní stal už v pod­sta­tě regu­lér­ní bloc­kbus­ter letoš­ní sezo­ny, což jen pod­po­ři­ly hut­ně atmo­sfé­ric­ké trai­le­ry, kte­ré sli­bo­va­ly vyostře­ní kon­flik­tu, kte­rý vedl k nad­vlá­dě opic na pla­ne­tě Zemi. Na dru­hou stra­nu pro­ti fil­mu hovo­ři­la čis­tá sta­tis­ti­ka, kte­rá jas­ně doka­zu­je, že ve vět­ši­ně pří­pa­dů jsou dru­hé díly těmi slab­ší­mi. Avšak dru­há část preque­lu k Planetě opic se zařa­dí po bok sním­ků jako Temný rytíř, kte­ré své před­chůd­ce v mno­hém pře­ko­na­ly.
Matt Reeves totiž pra­cu­je s tak tro­chu odliš­ným mate­ri­á­lem, opro­ti své­mu před­chůd­ci. Zatímco totiž prv­ní díl byl o tom, jak se z Caesara stal vůd­ce inte­li­gent­ních opic, dvoj­ka jeho již usta­no­ve­nou pozi­ci vta­hu­je pří­mo do cen­t­ra lidsko-opičího kon­flik­tu a nechá­vá jej pro­zkou­mat veš­ke­ré aspek­ty cho­vá­ní a jeho důsled­ků na sebe, svo­ji rodi­nu i svo­ji smeč­ku. Díky tomu se snad­no trans­for­mu­je v hlav­ní­ho hrdi­nu celé­ho fil­mu, kde tvo­ří ústřed­ní dvo­ji­ci s jed­ním z pro­mi­nent­ních čle­nů lid­ské­ho osíd­le­ní ruin San Francisca Malcolmem (Jason Clarke). Je oprav­du radost sle­do­vat vývoj vzta­hu těch­to dvou, kte­rý pod­po­ru­je napros­to impo­zant­ním výko­nem Andy Serkis, kte­rý ješ­tě o něco více pře­ko­ná­vá svůj výkon z minu­le. Je zde sice něko­lik ved­lej­ších postav, kte­ré půso­bí poně­kud zby­teč­ně sche­ma­tic­ky a ste­re­o­typ­ně, nicmé­ně celá tato osob­ní rovi­na dodá­vá již tak atmos­fe­ric­ké­mu pří­bě­hu doce­la sil­ný emo­ci­o­nál­ní náboj. Tentokrát tu pros­tě nejde o umě­le vyvo­lá­va­né emo­ce, tady se divák řídí svý­mi vlast­ní­mi sym­pa­ti­e­mi a empa­tií. Často navíc do postav z říše opic.

 

 

Byl jsem doce­la pře­kva­pen, jaký leh­ký mráz v zádech ve mně vyvo­lá­va­lo ono slib­ně vrstve­né stří­dá­ní malých osob­ních dra­mat a vel­kých spo­le­čen­ských hro­zeb, kde tou nej­vět­ší je samo­zřej­mě nevy­hnu­tel­né střet­nu­tí dvou ras o nad­vlá­du nad pla­ne­tou. Zatímco tak ve Zrození, jsme se před tře­mi lety dozvě­dě­li, jak to všech­no zača­lo, nyní se dozví­dá­me kdo za onen ote­vře­ný kon­flikt může a jaké to má důsled­ky pro čle­ny jed­not­li­vých spo­le­čen­stev.
Úsvit Planety opicovšem nena­bí­zí jen výbor­ně vrstve­ný atmos­fe­ric­ký pří­běh plný zají­ma­vých postav, nabí­zí také skvě­lou audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ku, kte­rá i nepři­mě­ře­ně vět­ší množ­ství opic doká­že pro­dat beze­zbyt­ku (tedy až na finá­le na roze­sta­vě­ném mra­kodra­pu, kde by se pár drob­ných much nalézt dalo téměř bez náma­hy) a kte­rá se opí­rá o skvě­lou kame­ru Michaela Seresina a pře­de­vším o moc­ný soun­d­track Michaela Giacchina, kte­rý vyvo­lá­vá husí kůži až do posled­ních tónů na kon­ci titul­ko­vé sek­ven­ce.
 
Úsvit Planety opic roz­hod­ně není doko­na­lým sním­kem, nicmé­ně pat­ří roz­hod­ně i tak mezi nej­lep­ší bloc­kbus­te­ry nejen letoš­ní­ho roku. V rám­ci dvou hodin a desí­ti minut, kte­ré vám v kině tato výpra­va do svě­ta Planety opic zabe­re, stí­há vyrov­nat lať­ku nasta­ve­nou pře­de­šlým dílem a v mno­hém ji ješ­tě pře­ko­nat. Pokud vám tak tato téma­ti­ka není úpl­ně cizí, roz­hod­ně by vám tenhle let­ní hit neměl utéct.
Matt Reeves to doká­zal. Nadějný talent pře­bí­ral doce­la solid­ně roz­je­tou preque­lo­vou sérii k původ­ní Planetě opic a čekal před ním neleh­ký úkol vyrov­nat se parád­ní­mu prv­ní­mu dílu. To se mu ovšem poda­ři­lo dosta­teč­ně a v mno­hém ji i pře­ko­nal. Další obdo­bí Caesarova živo­ta je zpra­co­vá­no do půso­bi­vé­ho a atmos­fe­ric­ké­ho bloc­kbus­te­ru, kte­rý nabí­zí dosta­tek akce, atmo­sfé­ry a zají­ma­vých postav na to, aby ani přes metráž více jak dvě hodi­ny neza­čal nudit.

Koktejl:

25% Opice
25% Válka
25% Zrada
25% Hutná atmo­sfé­ra


Převzato z blo­gu auto­ra.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ!28. července 2014 Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ! Úsvit planety opic zároveň zkoumá, jak se mohli z němých, ale inteligentních zvířat ve Zrození planety opic stát mluvící, civilizované bytosti, které se na planetě Zemi stali dominantním […] Posted in Články
  • Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D28. července 2014 Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D Režisér Matt Reeves, který v roce 2008 zaujal napínavým thrillerem Monstrum, říká: „Doufám, že si diváci, přestože vědí, že využíváme vizuální efekty, řeknou ‚Počkat, v tom filmu nebyly […] Posted in Články
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil […] Posted in Články
  • The Batman - Recenze - 55%1. května 2022 The Batman - Recenze - 55% Ještě, že jsem měl od nového Batmana tak nízké očekávání. Jsem totiž asi jediný poměrně nespokojený divák široko daleko. Proč? To se dozvíte v následujících řádcích, kde se zároveň pokusím […] Posted in Filmové recenze, Komiks
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie18. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie V předaleké galaxii… To už znáte… Stojí proti sobě světlá strana síly (Jediové) a temná strana síly (Sithové)… To taky znáte... A jak si s tím poradil poslední devátý díl, to právě […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Ve čtvrtek bude mít premiéru poslední (devátý) film se série Star Wars. Podívejte se na tři videa "filmy o filmu", ve kterém tvůrci i herci během 42 let shrnují tak slavné […] Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera V USA už měl film světovou premiéru a tuto velkou akci si připomeňme ve více dvou a půl hodinovém videu. https://youtu.be/YCtHO3jHzjM Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera22. října 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Rozloučení s více 40 let starým fenoménem filmů Star Wars  - s rodem Skywalkerů nastane 19.12.2019. V hlavní roli se vrátí trojice herců Daisy Ridley, Adam Driver a Oscar Isaac. Zdárně jim […] Posted in Trailery
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera26. srpna 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Nejnovější spoiler z 9. dílu série Star Wars. ▬► Bude Rey patřit k temné straně - bude z ní Sith? Vše se dozvíme 19.12.2019. Posted in Spoilery
  • Jurský svět - důstojné pokračování klasiky4. května 2019 Jurský svět - důstojné pokračování klasiky Tentokrát je to úspěšný film. Producentům v čele s neznámým režisérem Coline Trevorrowem se naštěstí podařilo složit dostatečně zajímavý příběh s vynikajícími dinosaury. Nepotřebovali […] Posted in Retro filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,76472 s | počet dotazů: 250 | paměť: 59963 KB. | 17.08.2022 - 22:07:46