Kritiky.cz > Články > Úskalí hokejového mistrovství

Úskalí hokejového mistrovství

OndrejNepela1
Už řadu let je pěk­nou tra­di­cí, že kvě­ten pat­ří hoke­ji. Sice je prav­da, že ješ­tě nedáv­no v dobu kdy hoke­jo­vý tur­naj kon­čil, tak ten sou­čas­ný tepr­ve začí­ná a kazem na krá­se také může být i malý zájem fanouš­ků zpo­za oce­á­nů (čímž se celý tur­naj oci­tá v ost­ré pozor­nos­ti fan­dů jen z něko­li­ka málo zemí), ale to jsou jen tako­vé otrav­né mou­chy, kte­rý­mi se netře­ba zatě­žo­vat.
Já si tedy tuto por­ci hoke­jo­vých zápa­sů uží­vám nad­mí­ru, ostat­ně jako už po něko­lik dese­ti­le­tí. Jisté kouz­lo těch­to tur­na­jů spo­čí­vá pod­le mě v tom, že roz­ho­du­jí­cí klá­ní pro­bí­ha­jí for­mou play off na jeden zápas. V tu chví­li se zvět­šu­jí šan­ce papí­ro­vým out­si­de­rům, pro­to­že jed­nou za čas pora­zit něja­ké­ho favo­ri­ta je beze­spo­ru schůd­něj­ší ces­ta, než mu něko­li­krát naban­čit v sérii na 4 vítěz­ství. Takovou odvrá­ce­nou stra­nou min­ce je pak klí­čo­vý „boj o vše“ - čtvrt­fi­ná­le, kde se koli­krát naskyt­ne ne zrov­na atrak­tiv­ní podí­va­ná. Důležitost zápa­sů a s tím sou­vi­se­jí­cí ner­vo­zi­ta je někdy cítit jak mezi hrá­či, tak i mezi fan­dy na tri­bunách v tak bytost­né míře, že občas se jí poda­ří pro­plout i skr­ze obra­zov­ky tele­viz­ních při­jí­ma­čů. Ono i v situ­a­cích, kdy jste vel­cí favo­ri­té se asi občas vkrá­dá otáz­ka, zda veš­ke­ré před­cho­zí úsi­lí nebu­de jed­ním zápa­sem (de fac­to klid­ně jed­nou indi­vi­du­ál­ní chy­bou) zma­ře­no. Už něko­li­krát se sta­lo, že vítěz základ­ní sku­pi­ny se prá­vě po čtvrt­fi­ná­le porou­čel z tur­na­je pryč.
O to slast­něj­ší je ale úle­va, když se tuto metu poda­ří pře­kro­čit. Netřeba ale skuhrat nad sys­té­mem tur­na­je (však nebýt jej, tak by posled­ní zla­to ČR asi neby­lo), v minu­los­ti se totiž hrá­lo i mno­hem zálud­něj­ší­mi sys­témy. Můj oblí­be­ný je tzv. „Bergvallův sys­tém“, kte­rým se hrá­lo roku 1920 na OH v Antverpách (jež se zpět­ně počí­ta­jí jako ofi­ci­ál­ně prv­ní mis­trov­ství svě­ta v led­ním hoke­ji). Specifikum toho­to sys­té­mu spo­čí­vá v tom, že se hra­jí v pod­sta­tě tako­vé tři mini­tur­na­je v jed­nom, kaž­dý o jed­nu medai­li. Nejprve se tedy v Antverpách hrá­lo kla­sic­ky čtvrt­fi­ná­le, semi­fi­ná­le a finá­le o zla­to. Poražení (tedy všich­ni krom cel­ko­vé­ho vítě­ze Kanady, kte­rou repre­zen­to­val tým Winnipeg Falcons) si to roz­da­jí vyřa­zo­va­cím sys­té­mem o medai­li stří­br­nou a nako­nec se hra­je o bronz (týmy, kte­ré nezís­ka­li zla­to ani stří­bro). V Antverpách náš tým v boji o zla­to vypa­dl ve čtvrt­fi­ná­le s Kanadou 15:0, v boji o stří­bro s USA dokon­ce 16:0 a v boji o bronz jsme se vol­ným losem dosta­li až do finá­le, kde jsme pře­hrá­li tým Švédska 1:0. K bron­zo­vé medai­li tak sta­či­ly tři zápa­sy a úchvat­né skó­re 1:31. Dnes tro­chu úsměv­né, nicmé­ně sys­tém to byl cel­kem spra­ved­li­vý, domi­nan­ce zámo­ří nad Evropou byla obrov­ská a klid­ně by se moh­lo stát, že pověst­ný „tře­tí vza­du“ by byl vyřa­zen už v prv­ním kole play off. Dnes by něco podob­né­ho bylo asi nemož­né, před­sta­va, že by vítěz byl znám ješ­tě před půl­kou tur­na­je je asi dost šíle­ná.
Vzpomeňte si na pana Bergvalla a jeho sys­tém až bude­te tře­ba někdy hoře­ko­vat nad nespra­ved­li­vým vyřa­ze­ním své­ho týmu v jed­no­ko­lo­vém play off.

Foto:

Popis
English: Bratislava Ondrej Nepela Ice Hockey Stadium
Slovenčina: Bratislava Zimný Štadión Ondreja Nepelu
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorADIHASH

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […] Posted in Články
  • VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost?4. září 2005 VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost? Rozhodně nepatřím k těm, kterým neunikne jediný díl, jediná minuta, ba dokonce jediná vteřina VyVolených, ale viděl jsem toho dost na to, abych si o celé soutěži a hlavně o jejích aktérech […] Posted in Články
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Pokud nemáš hlad, nech žit. Zákon přírody25. září 2016 Pokud nemáš hlad, nech žit. Zákon přírody Květina - živí plod země. Proč lidé trhají květiny? Odpověď by byla : protože jsou krásné, a líbí se ženám. Já se však ptám... ,,ženy, se rády dívají, na pomalou smrt?" Co je na tom, tak […] Posted in Články
  • O sandálech a o ponožkách v nich29. července 2019 O sandálech a o ponožkách v nich Mezi nejčastější stereotypy, které Češi rádi o sobě říkají a navzájem se jimi baví, jsou ponožky v sandálech. Konkurovat jim může snad jen obligátní půlitr točeného piva plzeňského […] Posted in Články
  • Kdo si v karanténě hraje, nezlobí...23. března 2020 Kdo si v karanténě hraje, nezlobí... Asi jen těžko lze dnes uniknout všeobecným doporučením o tom, že člověk by měl zůstat primárně doma (a chodit tak maximálně do práce, což bohužel nyní musím i já) a být tedy v jakési […] Posted in Články
  • Touha po dokonalé objektivitě10. ledna 2020 Touha po dokonalé objektivitě Občas se setkávám s názory, že ideální novinář by měl být objektivní. Zaznívá to i od lidí, kteří sami mají k nějaké objektivitě na hony daleko. Daný reportérův postoj je pak dáván […] Posted in Články
  • Česko verze A, B a C31. srpna 2018 Česko verze A, B a C Jiří Drahoš se chystá na Praze 4 kandidovat do Senátu PČR. Jeho zájmem je prý lidi spojovat. Podobně je na tom také Jan Štern se zbrusu novým projektem Nové Česko, který chce oslovit […] Posted in Články
  • 100 let od vzniku Československa28. října 2018 100 let od vzniku Československa Dnešek je plný různých oslav směřujících k připomenutí sta let od vyhlášení Československa. Některé oslavy mají spontánní charakter a přijdou mi docela fajn, u jiných pociťuji spíše […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com