Kritiky.cz > Recenze knih > Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost

Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost

BylinkovaRadost
BylinkovaRadost
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ursula Braun – Bernhart byla mno­ho let redak­tor­kou němec­ké­ho časo­pi­su Moje pěk­ná zahra­da a zástup­ky­ní šéf­re­dak­tor­ky časo­pi­su Lisiny kvě­ti­ny a rost­li­ny. O pěs­to­vá­ní kvě­tin a rost­lin píše už dva­cet let, na kon­tě má též něko­lik knih, čeští čte­ná­ři zna­jí její Pokojové rost­li­ny nebo Balkony a tera­sy. Nakladatelství Grada nyní při­chá­zí s pře­kla­dem její nej­no­věj­ší pub­li­ka­ce s názvem Bylinková radost.

Opomíjené bylin­ky, kte­ré zná­me ze zahrad našich babi­ček, zaží­va­jí v posled­ních letech rene­san­ci. Jejich pěs­to­vá­ní pro­pa­gu­jí tele­viz­ní pořa­dy o vaře­ní, časo­pi­sy pro ženy, ale i tvá­ře čes­ké­ho showbyz­ny­su. Kdo nemá na bal­ko­ně ale­spoň šnit­lík a petr­žel, jako by nebyl. Není pro­to divu, že na poptáv­ku rea­gu­jí nakla­da­tel­ství. Pěstitelé začá­teč­ní­ci, ale i ti, kte­ří si chtě­jí svo­je obzo­ry roz­ší­řit, mají na výběr hned něko­lik obstoj­ných pub­li­ka­cí z posled­ní doby. Kniha Ursuly Braun – Bernhart spo­ju­je nejen pře­hled nej­čas­tě­ji pěs­to­va­ných byli­nek, jak jej zná­me z ostat­ních „bylin­kář­ských“ pří­ru­ček, ale pojí­má téma byli­nek kom­plex­ně, v jed­not­li­vých kapi­to­lách se dozví­me o deko­rač­ním vyu­ži­tí byli­nek, o jejich kaž­do­den­ním vyu­ži­tí v kuchy­ni, o pěs­to­vá­ní a péči a koneč­ně také infor­ma­ce o jed­not­li­vých „zástup­cích bylin­né říše“.  Díky pěk­ným, k téma­tu vypo­ví­da­jí­cím foto­gra­fi­ím, pozná­te, proč byla kni­ha nazvá­na jako Bylinková radost. Radost z pěs­to­vá­ní a zužit­ko­vá­ní byli­nek je patr­ná i ze samot­né­ho tex­tu, kte­rý je psán jas­ně a pou­ta­vě. Jednotlivé rady jsou nabí­ze­ny ve struč­né a sro­zu­mi­tel­né for­mě. Kniha vyu­ží­vá nevtí­ra­vou, pou­ta­vou gra­fi­ku, díky níž se stá­vá pře­hled­nou.

„Nespočet léči­vých byli­nek či koře­ní, od aný­zu po meduň­ku, lze skvě­le začle­nit téměř do všech tema­tic­kých oblas­tí zahra­dy, ať už jde o užit­ko­vou zahra­du nebo o kvě­ti­no­vé záho­ny. Dokonce i u pose­ze­ní, v rám­ci kvě­ti­no­vých rabat, na skal­kách a tera­so­vých záho­nech a kolem stro­mů může­te zalo­žit pěk­ná zákou­tí a pří­jem­ná mís­ta,“ uvá­dí Ursula Braun – Bernhart čte­ná­ře do prv­ní ze čtyř kapi­tol pub­li­ka­ce. Nezůstává však jen u slov, při­ná­ší i návo­dy a radí s plá­no­vá­ním záho­nů ve sty­lu rus­ti­kál­ní zahra­dy, s vytvo­ře­ním bylin­ko­vé spi­rá­ly, atrak­tiv­ní obru­by záho­nů, zmi­ňu­je kom­bi­na­ci pěs­to­vá­ní bylin a růží, vytvá­ře­ní aro­ma­tic­kých kober­ců, při­ná­ší tipy na pěs­to­vá­ní na bal­ko­ně nebo tera­se, zmi­ňu­je výro­bu esen­cí do kou­pe­le a kla­sic­kých mas­tí, bylin­ko­vých věn­ců a „bylin­né­ho“ pro­stí­rá­ní na stůl.

Prakticky je poja­tá kapi­to­la nazva­ná jako Využití v kuchy­ni. Chuť bylin na kaž­dý den. Dozvíte se, jak bylin­ky ucho­vá­vat, jak si při­pra­vit bylin­ko­vý čaj, bylin­ky v octu, ole­ji, jak vyro­bit pes­to a také jak zpra­co­vat divo­ce ros­tou­cí byli­ny.

Nejdůležitější bylin­ky jsou zmí­ně­ny v kapi­to­le nazva­né jako Portréty bylin. U kaž­dé bylin­ky je uve­den čes­ký a latin­ský název, její foto­gra­fie, popsán vzhled, kvě­ty, sta­no­viš­tě, péče, mno­že­ní, skli­zeň, vyu­ži­tí v kuchy­ni a v lékař­ství a je zmí­ně­no také, s jakou rost­li­nou by mohl čte­nář byli­nu snad­no zamě­nit. Tato infor­ma­ce je obzvláš­tě důle­ži­tá pro začí­na­jí­cí „bylin­ká­ře.“ Kromě běž­ných byli­nek jako jsou česnek med­vě­dí, kopr von­ný, pely­něk estra­gon, kmín kořen­ný nebo levan­du­le, zmi­ňu­je autor­ka v pře­hle­du i u nás méně zná­mé a málo vyu­ží­va­né bylin­ky jako jsou agastache aný­zo­vá,  motar pří­moř­ský, zavi­nut­ka pod­voj­ná nebo krka­vec men­ší. U levan­du­le, máty nebo bazalky jsou zmí­ně­ny všech­ny v domác­nos­tech hoj­ně vyu­ží­va­né dru­hy.  Pro někte­ré čte­ná­ře může být pře­kva­pe­ním zařa­ze­ní mušká­tů do pře­hle­du bylin.  Podle autor­ky jsou jejich kvě­ty vhod­né do dezer­tů, bowle, kolá­čů a čajů, pro­to je lze pova­žo­vat za byli­nu, byť žád­né léči­vé účin­ky nema­jí.

V kapi­to­le Pěstování a péče zmi­ňu­je Ursula Braun – Bernhart vše, co je důle­ži­té, aby rost­lin­ky rost­ly do krá­sy i kva­li­ty tak, aby se bylin­ko­vé sny sta­ly sku­teč­nos­tí.

Velmi prak­tic­ké je zařa­ze­ní jaké­ho­si kalen­dá­ře, kdy po měsí­cích autor­ka kni­hy radí, jak se o bylin­ky sta­rat, pří­pad­ně, co si k jejich pěs­to­vá­ní začít při­pra­vo­vat. Cenný je také rejstřík poj­mů, díky němuž může čte­nář kni­hou lis­to­vat cíle­ně.

Díky paper­bac­ko­vé­mu oba­lu a bro­žo­va­ným deskám může­te pub­li­ka­ci klid­ně str­čit do batůž­ku, až půjde­te, navna­dě­ni nápa­dy a návo­dy, vybí­rat na trh svo­je prv­ní bylin­ky.


Bylinková radost
Autor: Ursula Braun – Bernhart
Žánr: popu­lár­ně nauč­ná pub­li­ka­ce
Nakladatelství: Grada
Rok vydá­ní: 2016
Počet stran: 128
Hodnocení: 100 %
Kniha ke kou­pi: Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vojtěch Dyk17. srpna 2014 Vojtěch Dyk Vojtěch Dyk (* 23. července 1985 Praha) je český herec a hudebník. Je synem známého literárního historika a spisovatele PhDr. Radko Pytlíka, CSc., a Věry Dykové, majitelky […] Posted in Profily osob
  • Komiks 608. prosince 2018 Komiks 60 Posted in Komiks
  • Star Wars: Vadná várka16. února 2022 Star Wars: Vadná várka 70% Posted in Krátké recenze
  • Temný dům – mytologie sebevraždy16. května 2022 Temný dům – mytologie sebevraždy Možná to nevypadá, ale Filmfanatic má rád horory. Tedy kvalitní horory. Což nejspíš dává odpověď na otázku, proč jich ve svých recenzích nemám více. Je to žánr, který byl u nás […] Posted in Filmové recenze
  • #2055: Batman v černé a bílé29. října 2019 #2055: Batman v černé a bílé Batman v černé a bílé (Batman: Black and White)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Komiks původně vyšel jako "Batman: Black and White 1" v roce 1997 a "Batman: Black […] Posted in Recenze komiksů
  • Archive 81 (1. série)24. března 2022 Archive 81 (1. série) Určitě to znáte z vlastních zkušeností. Najít na Netflixu opravdu kvalitní film z jejich původní produkce, to chce hodně šťastnou ruku. Pro Filmfanatica je proto záhadou, proč to u seriálů […] Posted in TV Recenze
  • Guinn Jeff: Charles Manson - Život a doba - 91%19. prosince 2016 Guinn Jeff: Charles Manson - Život a doba - 91% Kniha, Charles Manson - život a doba, od novináře Jeffa Guinna, jde v Americe na dračku. Někde jsem četla, že je to zatím nejlépe napsaná kniha o tomto masovém vrahovi. Kdo byl vlastně […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Camp S01E04 - Valentine's Day in July26. září 2020 Titulky k Camp S01E04 - Valentine's Day in July Čeká nás Valentýn v červenci a nevraživost mezi Colem a Rogerem se začíná pěkně stupňovat. Chudák Buzz se snaží najít nějaké potěšení, ovšem nedopadne to úplně dobře. Bavte se. Titulky […] Posted in Titulky
  • De Oost (2020)25. srpna 2021 De Oost (2020) Jsou jen dva druhy lidí. Lovci a oběťi!Holanďané tasí solidní Válečný Thriller odehrávající se během Indonéské války o nezávislost hned po druhé světové a je to režijně, herecky i vizuálně […] Posted in Krátké recenze
  • Soutěž o 3 klíče ČR hry Archamon1. října 2019 Soutěž o 3 klíče ČR hry Archamon Stačí odpovědět správně 2 odpovědi, nejpřesněji tipnout počet soutěžících a můžete vyhrát cenu. Soutěž probíhá od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019. Do soutěže se započítávají všichni […] Posted in Soutěže

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 7,64775 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61708 KB. | 25.09.2023 - 16:10:30