Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost

Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost

BylinkovaRadost
BylinkovaRadost

Ursula Braun – Bernhart byla mno­ho let redak­tor­kou němec­ké­ho časo­pi­su Moje pěk­ná zahra­da a zástup­ky­ní šéf­re­dak­tor­ky časo­pi­su Lisiny kvě­ti­ny a rost­li­ny. O pěs­to­vá­ní kvě­tin a rost­lin píše už dva­cet let, na kon­tě má též něko­lik knih, čeští čte­ná­ři zna­jí její Pokojové rost­li­ny nebo Balkony a tera­sy. Nakladatelství Grada nyní při­chá­zí s pře­kla­dem její nej­no­věj­ší pub­li­ka­ce s názvem Bylinková radost.

Opomíjené bylin­ky, kte­ré zná­me ze zahrad našich babi­ček, zaží­va­jí v posled­ních letech rene­san­ci. Jejich pěs­to­vá­ní pro­pa­gu­jí tele­viz­ní pořa­dy o vaře­ní, časo­pi­sy pro ženy, ale i tvá­ře čes­ké­ho showbyz­ny­su. Kdo nemá na bal­ko­ně ale­spoň šnit­lík a petr­žel, jako by nebyl. Není pro­to divu, že na poptáv­ku rea­gu­jí nakla­da­tel­ství. Pěstitelé začá­teč­ní­ci, ale i ti, kte­ří si chtě­jí svo­je obzo­ry roz­ší­řit, mají na výběr hned něko­lik obstoj­ných pub­li­ka­cí z posled­ní doby. Kniha Ursuly Braun – Bernhart spo­ju­je nejen pře­hled nej­čas­tě­ji pěs­to­va­ných byli­nek, jak jej zná­me z ostat­ních „bylin­kář­ských“ pří­ru­ček, ale pojí­má téma byli­nek kom­plex­ně, v jed­not­li­vých kapi­to­lách se dozví­me o deko­rač­ním vyu­ži­tí byli­nek, o jejich kaž­do­den­ním vyu­ži­tí v kuchy­ni, o pěs­to­vá­ní a péči a koneč­ně také infor­ma­ce o jed­not­li­vých „zástup­cích bylin­né říše“.  Díky pěk­ným, k téma­tu vypo­ví­da­jí­cím foto­gra­fi­ím, pozná­te, proč byla kni­ha nazvá­na jako Bylinková radost. Radost z pěs­to­vá­ní a zužit­ko­vá­ní byli­nek je patr­ná i ze samot­né­ho tex­tu, kte­rý je psán jas­ně a pou­ta­vě. Jednotlivé rady jsou nabí­ze­ny ve struč­né a sro­zu­mi­tel­né for­mě. Kniha vyu­ží­vá nevtí­ra­vou, pou­ta­vou gra­fi­ku, díky níž se stá­vá pře­hled­nou.

„Nespočet léči­vých byli­nek či koře­ní, od aný­zu po meduň­ku, lze skvě­le začle­nit téměř do všech tema­tic­kých oblas­tí zahra­dy, ať už jde o užit­ko­vou zahra­du nebo o kvě­ti­no­vé záho­ny. Dokonce i u pose­ze­ní, v rám­ci kvě­ti­no­vých rabat, na skal­kách a tera­so­vých záho­nech a kolem stro­mů může­te zalo­žit pěk­ná zákou­tí a pří­jem­ná mís­ta,“ uvá­dí Ursula Braun – Bernhart čte­ná­ře do prv­ní ze čtyř kapi­tol pub­li­ka­ce. Nezůstává však jen u slov, při­ná­ší i návo­dy a radí s plá­no­vá­ním záho­nů ve sty­lu rus­ti­kál­ní zahra­dy, s vytvo­ře­ním bylin­ko­vé spi­rá­ly, atrak­tiv­ní obru­by záho­nů, zmi­ňu­je kom­bi­na­ci pěs­to­vá­ní bylin a růží, vytvá­ře­ní aro­ma­tic­kých kober­ců, při­ná­ší tipy na pěs­to­vá­ní na bal­ko­ně nebo tera­se, zmi­ňu­je výro­bu esen­cí do kou­pe­le a kla­sic­kých mas­tí, bylin­ko­vých věn­ců a „bylin­né­ho“ pro­stí­rá­ní na stůl.

Prakticky je poja­tá kapi­to­la nazva­ná jako Využití v kuchy­ni. Chuť bylin na kaž­dý den. Dozvíte se, jak bylin­ky ucho­vá­vat, jak si při­pra­vit bylin­ko­vý čaj, bylin­ky v octu, ole­ji, jak vyro­bit pes­to a také jak zpra­co­vat divo­ce ros­tou­cí byli­ny.

Nejdůležitější bylin­ky jsou zmí­ně­ny v kapi­to­le nazva­né jako Portréty bylin. U kaž­dé bylin­ky je uve­den čes­ký a latin­ský název, její foto­gra­fie, popsán vzhled, kvě­ty, sta­no­viš­tě, péče, mno­že­ní, skli­zeň, vyu­ži­tí v kuchy­ni a v lékař­ství a je zmí­ně­no také, s jakou rost­li­nou by mohl čte­nář byli­nu snad­no zamě­nit. Tato infor­ma­ce je obzvláš­tě důle­ži­tá pro začí­na­jí­cí „bylin­ká­ře.“ Kromě běž­ných byli­nek jako jsou česnek med­vě­dí, kopr von­ný, pely­něk estra­gon, kmín kořen­ný nebo levan­du­le, zmi­ňu­je autor­ka v pře­hle­du i u nás méně zná­mé a málo vyu­ží­va­né bylin­ky jako jsou agastache aný­zo­vá,  motar pří­moř­ský, zavi­nut­ka pod­voj­ná nebo krka­vec men­ší. U levan­du­le, máty nebo bazalky jsou zmí­ně­ny všech­ny v domác­nos­tech hoj­ně vyu­ží­va­né dru­hy.  Pro někte­ré čte­ná­ře může být pře­kva­pe­ním zařa­ze­ní mušká­tů do pře­hle­du bylin.  Podle autor­ky jsou jejich kvě­ty vhod­né do dezer­tů, bowle, kolá­čů a čajů, pro­to je lze pova­žo­vat za byli­nu, byť žád­né léči­vé účin­ky nema­jí.

V kapi­to­le Pěstování a péče zmi­ňu­je Ursula Braun – Bernhart vše, co je důle­ži­té, aby rost­lin­ky rost­ly do krá­sy i kva­li­ty tak, aby se bylin­ko­vé sny sta­ly sku­teč­nos­tí.

Velmi prak­tic­ké je zařa­ze­ní jaké­ho­si kalen­dá­ře, kdy po měsí­cích autor­ka kni­hy radí, jak se o bylin­ky sta­rat, pří­pad­ně, co si k jejich pěs­to­vá­ní začít při­pra­vo­vat. Cenný je také rejstřík poj­mů, díky němuž může čte­nář kni­hou lis­to­vat cíle­ně.

Díky paper­bac­ko­vé­mu oba­lu a bro­žo­va­ným deskám může­te pub­li­ka­ci klid­ně str­čit do batůž­ku, až půjde­te, navna­dě­ni nápa­dy a návo­dy, vybí­rat na trh svo­je prv­ní bylin­ky.


Bylinková radost
Autor: Ursula Braun – Bernhart
Žánr: popu­lár­ně nauč­ná pub­li­ka­ce
Nakladatelství: Grada
Rok vydá­ní: 2016
Počet stran: 128
Hodnocení: 100 %
Kniha ke kou­pi: Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,28242 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56765 KB. | 02.07.2022 - 07:56:46