Upřímnou soustrast

us1

Kniha „Upřímnou sou­strast“ mě upou­ta­la pře­de­vším pro svůj vel­mi nevšed­ní název a zvo­le­né téma, neboť co si bude­me nalhá­vat, o řemeslu „fune­b­rá­ka“ a smr­ti může psát buď jen oprav­do­vý blá­zen, ane­bo autor s vel­kou dáv­kou odva­hy, nad­hle­dem a vese­lou mys­lí. A Bailly to sku­teč­ně doká­zal! Všechny pochmur­né a smut­né situ­a­ce mis­tr­ně pře­ve­dl do čer­né­ho humo­ru tak, že se jen těž­ko ubrá­ní­te smí­chu i slzám. 

Guillaume Bailly je fran­couz­ský zaměst­na­nec pohřeb­ní­ho ústa­vu, ale i redak­tor „Funéraire Info“ (infor­mač­ní­ho ser­ve­ru o pohřeb­nic­tví) a „Mémoires de vie“ (soci­ál­ní sítě pro truchlí­cí pozůsta­lé), se toho­to neleh­ké­ho úko­lu zhos­til napros­to geni­ál­ním způ­so­bem. Ostatně je to pro­fík pra­cu­jí­cí v pohřeb­ním ústa­vu v Landerneau ve fran­couz­ské Bretani už přes dva­cet let.

Kniha je sou­bo­rem nejen his­to­rek vychá­ze­jí­cí ze sku­teč­ných udá­los­tí z auto­ro­vy kaž­do­den­ní pra­xe, ale i jeho kole­gů, kdy se pro­střed­nic­tvím ní dozví­dá­te, „co se sta­ne s vaším tělem, až vám dojde šťá­va, až už nebu­de­te moct ani číst. Ani se o nic sta­rat nebo pra­co­vat, odpo­čí­vat, milo­vat, smát se, ani pla­kat...“

Tato dosti nevšed­ní kni­ha je roz­dě­le­na na dvě čás­ti tj. na humor­né povíd­ky, a na odbor­ně vzdě­lá­va­cí část, kte­rá je od ostat­ních poví­dek oddě­le­na tex­tem v rámeč­ku: „Věděli jste, že...?“, „Myšlenka dne“,  „Umění najít slo­va“,  „Riziko povo­lá­ní“, „(Až pří­liš) čas­to vyslech­nu­to“ a „K zamyš­le­ní“.

Věděli jste, že...?

V útrž­ko­vi­tých pasá­žích se dozví­te něco málo z his­to­rie ozna­če­ní „fune­b­rák“, kde se vza­lo, jak vznik­lo, a proč prá­vě toto ozna­če­ní. A abys­te tro­chu poro­zu­mě­li pou­ží­va­né pohřeb­nic­ké ter­mi­no­lo­gii, najde­te tu vysvět­le­ny a popsá­ny jed­not­li­vé pojmy jako např. Smrtikous, Thanatopraxe, MISE EN BIERE - ulo­že­ní do rakve, CORBILLARD - pohřeb­ní vůz, OBSEQUES - pohřeb či DEUIL - zármu­tek.

Myšlenka dne.

Více na Kritiky.cz
3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947. Devatenáctiletý Ivan chce  zapadnout mezi  skupinu mladých lidí, kde se každý snaží zaujmo...
Cesta do středu Země V dobrodružném rodinném filmu „Cesta do středu Země“ se tři cestovatelé ponoří hluboko...
Pod bodem mrazu Jeden z filmů z Dnů evropského filmu, které se právě přesouvají z Prahy do Brna a potrvají ...
Vetřelci na Blu-ray Když jsem minulý týden napsal A, tak určitě očekáváte B a C a případně i D. Po první rec...
Disenchantment - Stairway to Hell (S02E02) Mám za sebou další díl. Tentokrát se věnujeme Elfovi, který se v předchozí dílech dostal ...

„Nám fune­b­rá­kům lidé čas­to vyčí­ta­jí, že vydě­lá­vá­me na neštěs­tí dru­hých. A já na to vždy odpo­ví­dám, že nemůžu než sou­hla­sit. Živím se neštěs­tím dru­hých stej­ně tak jako hasi­či, kte­ří zachra­ňu­jí nešťast­ní­ky z hoří­cí budo­vy. Živím se jím stej­ně jako poli­cis­té, kte­ří ochra­ňu­jí sla­bé nešťast­ní­ky před nási­lím a obě­tem navra­cí spra­ve­dl­nost. Živím se jím stej­ně jako léka­ři, zdra­vot­ní sest­ry a pečo­va­tel­ky, kte­ří vydě­lá­va­jí na stá­ří a nemo­cích, jež nás kaž­do­den­ně pro­vá­zí. Jednoduše pra­cu­je­me s mrt­vý­mi a truchlí­cí pozůsta­lí vždy hle­da­jí něko­ho, kdo je za jejich neštěs­tí zod­po­věd­ný. Někdy vám vyčí­ta­jí, že vůbec exis­tu­je­me, ale jak by to asi vypa­da­lo, kdy­bychom tu neby­li?“

Riziko povo­lá­ní.

„Smrt kon­sta­to­val MUDr. Nečitelný.“

Až pří­liš vyslech­nu­to.

Až pří­liš vyslech­nu­to tvo­ří úsměv­né poznám­ky nejen od cizích lidí, ale i přá­tel týka­jí­cích se pro­fe­se čer­né­ho havra­na.

„Ve tvém obo­ru je ale­spoň níz­ká neza­měst­na­nost. Lidi budou umí­rat pořád.“

Umění najít slo­va.

Bohužel ne vždyc­ky se poda­ří na ade­kvát­ní situ­a­ci najít vhod­ná a správ­ná slo­va, tak­že pak se stá­va­jí dost vel­ké tra­pa­sy, kte­ré se poz­dě­ji uka­zu­jí jako úsměv­ná ohléd­nu­tí za celou pochmur­nou situ­a­cí.

„Tak aspoň že tvo­ji kli­en­ti nejsou nepří­jem­ní....“

Více na Kritiky.cz
Velká kniha sněhu a ledu V této knížce děti poznají tajemství sněhové a ledové nadílky a všechno, co k ní patř...
Kritiky.cz na Steamu Tak od dnešního dne máme skupinu a jsme i kurátoři na Steamu....
Výsledky soutěže s o knihu Dítě číslo 44 ...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Irenou Skaunicovou 27. května 2018 ...
MARTIN FINGER (OTEC) (Narozen 1970). Už za studií na šumperském gymnáziu se věnoval autorskému divadlu, je absolve...

Co obná­ší prá­ce pohře­bá­ka, a jak se vět­ši­nou lidé zacho­va­jí v roz­ho­vo­ru s vámi, když se násled­ně dozvě­dí, co dělá­te, se náh­le z niče­ho nic odta­hu­jí, a radě­ji si nechá­va­jí odstup, či rad­ši ustou­pí stra­nou. I toto je nega­tiv­ní strán­ka pro­fe­se, s kte­rou se musí čer­ní havra­ni vyrov­ná­vat...

us

Kniha je doslo­va pro­špi­ko­vá­na čer­ným humo­rem, neboť u tak chou­los­ti­vé­ho téma­tu jako je smrt, to ani jinak nejde. Leckdy při­ná­ší úsměv­né, jin­dy nao­pak trap­né oka­mži­ky ze smu­teč­ních obřa­dů a síní. A vy str­nu­le jen zírá­te, jak někte­ří pozůsta­lí doká­žou být aro­gant­ní, neci­tel­ní vůči svým pozůsta­lým, na kte­rých občas chtě­jí při posled­ním roz­lou­če­ní ušet­řit, kde se dá. Naopak najdou se i tako­ví, kte­ří chtě­jí posled­ní přá­ní zesnu­lých spl­nit do posled­ní­ho pun­tí­ku, i když se občas jed­ná o kuri­óz­ní poža­dav­ky.

Více na Kritiky.cz
Narozeninová kočka - prostě ten nejlepší dárek k narozeninám Hledáte příběh s velkými písmeny? Chcete zažít pořádnou narozeninovou oslavu? Pomůžete H...
#2031: Královská hra 1 Královská hra 1 (Ōsama Game 1)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v r...
Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí o...
Jak zachránit stránky světa? Svět bibliomantů je ohrožen novým nebezpečím. Stránkami světa se šíří děsivé myšlenky...
Barva kůže ...

Jsou tu popsá­ny všech­ny tragi­ko­mic­ké momen­ty, co vás na jed­nu stra­nu doko­na­le roze­smě­jí, ale na stra­nu dru­hou vás při­nu­tí ukáp­nout i něja­kou tu slzič­ku nad melan­cho­lií a nezvrat­né­mu osu­du, neboť „Smrt je sou­část živo­ta“, ať už si to chce­me nebo nechce­me při­znat.

Z jed­not­li­vých his­to­rek zjiš­ťu­je­te, že i v této oblas­ti je někdy těž­ké se s lid­mi domlu­vit a zále­ží pou­ze na takt­nos­ti čer­né­ho havra­na, jak si ve finá­le doká­že i tře­ba pro­střed­nic­tvím men­ší­ho kom­pro­mi­su a ústup­ku si pora­dit s nej­po­div­něj­ší­mi přá­ní­mi a poža­dav­ky, co se týče plně­ní posled­ní­ho přá­ní zesnu­lých.

„Až při­jde čas, chci ode­jít v tichos­ti, aniž bych něko­ho trá­pi­la. Život je už tak dost těž­ký. Já jsem byla v živo­tě šťast­ná a nechci ostat­ním kazit radost ze živo­ta.“

Více na Kritiky.cz
Jak šetřit při nákupech na internetu Při nakupování je možné ušetřit. A internet je v tomto ohledu skvělým pomocníkem. Přesto...
Lucifer | 4. série | Návrat démonického sympaťáka! ...
Andělé všedního dne - O FILMU Film Alice Nellis podle scénáře a stejnojmenné předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dn...
Komiks 82 ...
Ségry - 90 % Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo jako "Sisters" v roce 2...

Kniha „Upřímnou sou­strast“ nás dopo­drob­na zasvě­tí do prá­ce a pro­fe­se fune­b­rá­ka od orga­ni­zo­vá­ní až po samot­né vyko­ná­ní smu­teč­ní­ho obřa­du. A věz­te, že při pohřbu se může stát oprav­du coko­liv. „Cokoliv vás může pře­kva­pit od drob­ných pře­šla­pů, ústup­ků až po malé tra­pa­sy a napros­to nevhod­né situ­a­ce.“ A věz­te, že někte­ré zážit­ky jsou vel­mi pikant­ní, a mož­ná by se nad nimi i zesnu­lý zasty­děl a začer­ve­nal, nebýt již sám mrt­vý.

Nad kaž­dým pře­čte­ním his­tor­ky vás autor chtě nechtě donu­tí nad vším se zamys­let, popře­mýš­let a uvě­do­mit si, co ve svém sou­čas­ném živo­tě doo­prav­dy máte, a čeho bys­te si na něm měli vážit, pro­to­že nikdo z vás netu­ší, kdy to bude jeho posled­ní den.

Kniha ve vás doslo­va roze­hra­je vel­mi širo­kou pale­tu nej­růz­něj­ších poci­tů od melan­cho­lie, smut­ku, úsmě­vu, sar­kas­mu a iro­nie, ale záro­veň vám dodá vel­kou dáv­ku pocho­pe­ní, mož­nos­ti vcí­tit se do poci­tů dru­hých a vyu­žít i své vnitř­ní empa­tie a cítě­ní.

A per­lič­ka na závěr: Jak by svo­jí pro­fe­si popsal fune­b­rák, aniž by vyvo­lal pohor­še­ní ane­bo zkla­má­ní ve spo­leč­nos­ti? „Domlouvám se s pořa­da­te­lem, jak si akci před­sta­vu­je, zaři­zu­ji veš­ke­rá povo­le­ní na úřa­dech a nako­nec řeším doda­va­te­le, logis­ti­ku a per­so­nál na akci.“

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci Knihy Kontrast

UPŘÍMNOU SOUSTRAST

Napsal: Guillaume Bailly

Přeložila: Markéta Stammová

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Kontrast v roce 2019

Počet stran: 314

ISBN: 978-80-7585-639-5


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví2. května 2017 Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví Kdo byl někdy zaměstnaný v obchodě, ví, jaké je to utrpení pracovat se zákazníky a tvářit se u toho profesionálně. O to více to platí v knihkupectví, kam často chodí zákazníci s velmi […]
  • JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE25. srpna 2019 JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE Chcete-li poznat úskalí, ale i výhody, které se pojí s tímto nekorektním průvodcem, anebo dokonce se i sami stát diktátorem, a to doslova, je tahle příručka dělaná a stvořená právě pro […]
  • Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání19. října 2017 Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání V životě jsou silné okamžiky. Veskrze jsme u nich směšní sami sobě nebo druhým. Například, když naposledy zíráte na stromečkový vzor na parketách v domě, ze kterého se právě stěhujete. A […]
  • Světlo ženy15. července 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Malostranské humoresky - kniha7. června 2017 Malostranské humoresky - kniha Malostranské humoresky jsou soubor povídek od spisovatele Karla Pecky, rozdělených do tří částí, přičemž dohromady jich je v této knize osmnáct a všechny jsou dobré, aspoň teda podle mého […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100%22. března 2017 Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100% Audioknihy sice nemají ještě takovou pozici jako normální knihy, ale i tak se dostávají do popředí. I Jazz Music patří do vydavatelů, jenž mají na svém kontě krásné tituly. Jedním z nich […]
  • Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši31. prosince 2018 Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši Nabitá Mary - žili byli dva bratři, jeden byl bohatý a ten druhý byl chudý a navíc se staral o dceru Marušku. K tomu byl vdovec. Staršího bratra nikdo kvůli jeho lakomosti nechtěl. […]
  • Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse14. listopadu 2018 Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse Tom Hanks je známý americký herec a držitel Oscara za role Forresta Gumpa a právníka Andrewa v dramatu Philadelphia. Kromě toho je i režisérem a producentem... a vášnivým sběratelem […]
  • Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie10. září 2018 Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie Eva je devětadvacetiletá porodní asistentka, která se vdala za Jacksona. Pouhých deset měsíců po svatbě Jackson zemře při pádu ze skály při rybaření. Jeho tělo ale nebylo nalezeno. Eva ho […]