Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Úprava interiéru na stáří

Úprava interiéru na stáří


Léta utí­ka­jí, Vaše děti odchá­ze­jí z domo­va a Vy si uvě­do­mí­te, zda bys­te nemě­li více pře­mýš­let o budouc­nos­ti a svůj inte­ri­ér si nemě­li začít upra­vo­vat. Z poko­je Vašich odrost­lých dětí si mož­ná bude­te chtít udě­lat pra­cov­nu a pokud Vás napad­ne, že bys­te moh­li upra­vit pro­stor i v ostat­ních míst­nos­tech tak, aby Vám vyho­vo­val ide­ál­ně až do kon­ce živo­ta – je to to nej­lep­ší, co může­te udě­lat. 
 
Bydlení si uprav­te včas
Jakmile děti vyle­tí z hníz­da, už tak nějak auto­ma­tic­ky před­po­klá­dá­te, že si svůj inte­ri­ér tro­chu obmě­ní­te. Udělejte to tak, aby byl pro Vás stá­le oprav­du bez­peč­ným pří­sta­vem. Myšlenka na pře­bu­do­vá­ní jed­no­ho poko­je vět­ši­nou pod­ní­tí dal­ší před­sta­vy o cel­ko­vém vnitř­ním zaří­ze­ní, a tak urči­tě bude výhod­né všech­ny úpra­vy udě­lat najed­nou tak, aby prá­ce na sebe nava­zo­va­ly a i úklid byl v závě­ru jen jeden.
 
Co změ­nit?
Změna v inte­ri­é­ru by měla být tako­vá, aby se v něm pře­de­šlo úra­zům, pře­de­vším pádům a aby byd­le­ní bylo poho­dl­né i pro člo­vě­ka, kte­rý se hůře pohy­bu­je. 

Vyplatí se pře­de­vším mys­let na:
·         šir­ší dve­ře a níz­ké pra­hy u vnitř­ních i bal­ko­no­vých dve­ří
·         výmě­nu vany za spr­cho­vý kout
·         výmě­nu hlad­kých dlaž­dic za pro­tisklu­zo­vou úpra­vu v kou­pel­ně
·         trou­bu ve vět­ší výš­ce a skříň­ky v kuchy­ni nao­pak níže
·         indukč­ní var­né des­ky
·         postel ve výš­ce ale­spoň 50 cm
·         vol­ná mís­ta na madla
·         níz­ké scho­dy
 
Jistota v bytě
Ve svém inte­ri­é­ru se urči­tě rádi pohy­bu­je­te s jis­to­tou. Nedopusťte, abys­te v něm tuto jis­to­tu jed­nou ztra­ti­li. Odstraňte nebo oprav­te nesta­bil­ní nebo roz­vikla­ný náby­tek a ukot­vě­te ho do stěn, aby se nepře­ko­til a mohl slou­žit jako opěr­né body na ces­tě bytem.

Možná Vám při­jde před­čas­né, když jste ješ­tě v plné síle, mys­let na Vaše ome­ze­ní ve stá­ří, ale při­znej­te si, že je to stá­le lep­ší, než aby se pro Vás jed­nou stal byt nebez­peč­nou pas­tí. Nehledě na to, že ve stá­ří už na změ­ny byd­le­ní nemu­sí­te mít dosta­tek ener­gie a mož­ná ani pení­ze.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,34680 s | počet dotazů: 240 | paměť: 54771 KB. | 29.07.2021 - 01:52:38