Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic

Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic

1 3

Když v roce 2001 vývo­jář­ské stu­dio Piranha Bytes vyda­lo hru Gothic, nikdo jis­tě netu­šil, jaký se z toho­to akč­ní­ho RPG postu­pem času sta­ne hit. Hráč byl doslo­va vho­zen do úžas­né­ho fan­ta­sy svě­ta, plné­ho vše­li­ja­kých nástrah a nej­růz­něj­ších míst k pro­zkou­má­ní, jaký nebyl do té doby k vidě­ní nikde jin­de. I přes pár bugů, kte­ré byly postu­pem času odstra­ňo­vá­ny růz­ný­mi patchy si hrá­či ten­to her­ní titul doslo­va zami­lo­va­li a není tedy divu, že komu­ni­ta kolem série Gothic zůstá­vá i v dneš­ní době stá­le aktiv­ní.

Jen málo­kte­rý fanou­šek her­ní­ho žán­ru RPG nikdy nesly­šel o sérii Gothic. Letos je tomu přes­ně pat­náct let, co němec­ké her­ní stu­dio Piranha Bytes na trh uved­lo dlou­ho při­pra­vo­va­ný prv­ní díl této RPG série. Čekání na hru Gothic sice bylo dlou­hé, ale koneč­ný výsle­dek roz­hod­ně stál za to. Hráči se totiž dočka­li na svou dobu neu­vě­ři­tel­ně roz­sáh­lé­ho, ote­vře­né­ho fan­ta­sy svě­ta, plné­ho růz­ných nebez­pe­čí a tajem­ných loka­cí, čeka­jí­cí­ho jen na to, až ho hrá­či začnou pro­zkou­má­vat.

4

Příběh hry nás zavá­dí do krá­lov­ství Myrtana, kde už dlou­ho zuří vál­ka mezi lid­mi a skře­ty. Královská říše odo­lá­vá jen díky spe­ci­ál­ním zbra­ním, uko­va­ným z magic­ké rudy, jeli­kož ty jako jedi­né jsou pro­ti skře­tům efek­tiv­ní. Tato vypja­tá situ­a­ce tak dove­de krá­le Rhobara II., kte­rý potře­bu­je více magic­ké rudy k zou­fa­lé­mu roz­hod­nu­tí. Všichni trestan­ci ze všech kou­tů říše, odsou­ze­ní za leckte­rou malič­kost jsou odvá­že­ní na ost­rov Khorinis, aby zde těži­li magic­kou rudu pro krá­le. Aby nemohl nikdo unik­nout, svo­lá­vá král nej­moc­něj­ší mágy říše a vydá­vá pří­kaz k vytvo­ře­ní magic­ké bari­é­ry nad údo­lím, kde se doly nachá­ze­jí. Mágům se však situ­a­ce vymkne z rukou, bari­é­ra se neče­ka­ně roz­ší­ří nad celou tresta­nec­kou kolo­nii a oni sami se stá­va­jí věz­ni své­ho výtvo­ru. Této situ­a­ce však vyu­ží­va­jí věz­ni a oka­mži­tě začí­na­jí napa­dat stráž­ce, zce­la pře­kva­pe­né oním roz­ší­ře­ním bari­é­ry. Trestanci tak pře­bí­ra­jí vlá­du nad celou kolo­nií, král je tak nucen s nimi uzavřít doho­du o těž­bě rudy výmě­nou za vše, o co požá­da­jí. A prá­vě v té chví­li při­chá­zí k bari­é­ře dal­ší tresta­nec, kte­rý dostá­vá před svým svr­že­ním do bari­é­ry spe­ci­ál­ní úkol, a to doru­čit dopis do rukou nej­vyš­ší­mu mágo­vi ohně.

2

A prá­vě zde v roli beze­jmen­né­ho trestan­ce hráč začí­ná. Hned na uví­ta­nou dosta­ne vaše posta­va uví­tá­ní v podo­bě naklá­dač­ky od stráž­ců ze Starého tábo­ra,  a o chvil­ku poz­dě­ji se od Diega, kte­rý se sta­ne vašim prv­ním pří­te­lem v kolo­nii, dozví­te, že tato naklá­dač­ka je uví­tá­ním kaž­de­ho nováč­ka, dále vám řek­ne jak to v celé kolo­nii cho­dí a že máte na výběr ze třech tábo­rů a pokud chce­te ve svě­tě pře­žít, je rad­no se k jed­no­mu z nich při­dat. Poté už zůstá­vá zce­la na vás, kam se vydá­te jako prv­ní. Nejrozumnější však bylo jít s Diegem rov­nou do staré­ho tábo­ra, jeli­kož na začát­ku hry je vaše posta­va oprav­du vel­mi sla­bá, a pořád­ný výprask může dostat i od těch nej­slab­ších mon­ster, kte­ré se potlou­ka­jí po oko­lí. Ano obtíž­nost hry byla prá­vě jed­nou z věcí, díky kte­ré se tato hra sta­la tak popu­lár­ní. Hráč si musel kaž­dou svou výpra­vu mimo hrad­by jed­no­ho z tábo­rů peč­li­vě pro­mys­let. Šancí, jak na začát­ku hry uspět pro­ti nepřá­tel­ským mon­st­rům, kte­ré se ve vět­ši­ně pří­pa­dů potlou­ka­li po her­ním svě­tě po vět­ších či men­ších sku­pin­kách, bylo onu sku­pin­ku roz­dě­lit a vylá­kat vždy jed­no­ho opo­nen­ta, se kte­rým už pak byl boj o pozná­ní jed­no­duš­ší, než boj s kom­plet­ní sku­pin­kou. Ovšem tahle tak­ti­ka pla­ti­la jen pro­ti slab­ším pro­tiv­ní­kům, jako byl napří­klad kry­so­krt nebo mrcho­žrout, ale tře­ba pus­tit se do boje s tako­vým vlkem, to ve svě­tě Gothicu pla­ti­lo za holé šílen­ství. Jedním ze způ­sobů, jak si hru o tro­chu uleh­čit bylo najmu­tí něja­ké posta­vy, aby vás svě­tem pro­ved­la. Ve starém tábo­ře tou­to posta­vou byl Mordrag, kte­rý vás dopro­vá­zel na ces­tě do nové­ho tábo­ra. Tato spo­lu­prá­ce byla pro hrá­če veli­ce pří­nos­nou, jeli­kož Mordrag byl scho­pen se vypo­řá­dat i s tvrd­ší­mi pro­tiv­ní­ky, a hlav­ně také kvů­li tomu, že za jím zabi­té opo­nen­ty hráč zís­ká­val zku­še­nost­ní bodí­ky.

Tím se dostá­vá­me k leve­lo­va­cí­mu sys­té­mu, kte­rý měl Gothic opro­ti ostat­ním RPG hrám poně­kud odliš­ný. Hráč musel nasbí­rat urči­tý počet zku­še­nost­ních bodů, aby se mohl posu­nout na dal­ší úro­veň. Při dosa­že­ní nové úrov­ně jste vždy dosta­li něko­lik bodů, kte­ré jste moh­li inves­to­vat do zlep­še­ní něja­ké­ho skillu, nebo se za ně nau­čit nové doved­nos­ti, jako napří­klad zís­ká­vá­ní tro­fe­jí z pad­lých zví­ře­cích pro­tiv­ní­ků, nebo ková­ní zbra­ní. Systém vylep­šo­vá­ní skillu zde byl však odliš­ný tím, že jste vždy muse­li najít něja­kou NPC posta­vu, kte­rá vás moh­la tyto skilly nau­čit. Platilo zde také to, že čím víc jste se v daném skillu zlep­šo­va­li, tím více doved­nost­ních bodů vás poz­dě­ji stá­lo jeho zlep­šo­vá­ní. Tento odliš­ný sys­tém vylep­šo­vá­ní posta­vy byl také jed­ním z důvo­dů, proč si série Gothic zís­ka­la tolik pří­z­niv­ců.

6

Co se týče pro­tiv­ní­ků, ve hře hráč nara­zí na spous­tu nepřá­tel. Těch je celá řada, od lid­ských opo­nen­tů po zví­ře­cí pro­tiv­ní­ky, až po mýtic­ké bytos­ti, kte­rým je rad­no se vyhnout, ale­spoň dokud si hráč svou posta­vu pat­řič­ně nevy­lep­šil a nevy­tré­no­val. Z těch zví­ře­cích tu hráč nara­zil na vlky, kry­so­kr­ty, mrcho­žrou­ty, war­gy, chňa­pav­ce, čihav­ce, nebo tuhé stí­no­vé šel­my. Mezi dal­ší nepřá­te­le, na kte­ré hráč v prů­bě­hu hry nara­zil, pat­ří nej­růz­něj­ší dru­hy gole­mů, har­py­je, zom­bie, gob­li­no­vé, trollo­vé, kost­liv­ci, a samo­zřej­mě také úhlav­ní nepřá­te­lé celé­ho krá­lov­ství Myrtana, orko­vé. Právě prv­ní setká­ní s nimi, pat­ří k jed­no­mu ze stě­žej­ních momen­tů hry, a pokud hráč pod­ce­nil jejich tak­ti­ku, dostal se během něko­li­ka krát­kých oka­mži­ků do vel­kých pro­blé­mů a vět­ši­nou se násled­ně dočkal smr­ti své­ho hrdi­ny a loa­do­va­cí obra­zov­ky. Právě sle­do­vá­ním loa­do­va­cí obra­zov­ky trá­vi­li zbrklí hrá­či koli­krát více času, než jim zabra­lo samot­né hra­ní. Ano, obtíž­nost hry byla sku­teč­ně vyso­ká a prá­vě zbrk­lost se zde dočka­la tvr­dé­ho potres­tá­ní ve for­mě smr­ti hlav­ní­ho hrdi­ny, nebo v lep­ším pří­pa­dě jen pořád­né­ho výprasku.

5

Nyní se pojď­me podí­vat na ony tábo­ry, ke kte­rým se hráč mohl při­dat. Tím nej­vět­ším byl Starý tábor, do kte­ré­ho se ve hře podí­vá­te hned na začát­ku. Starý tábor je roz­dě­len do dvou čás­tí, vnitř­ní­ho hra­du, kde síd­lí rudo­ba­ro­ni, strá­že, a svůj chrám zde mají i ohni­ví mágo­vé, tou dru­hou čás­tí je pak pod­hra­dí, kde ve svých cha­tr­čích žijí kopá­či a růz­ní řeme­sl­ní­ci, sto­jí tu také aré­na, ve kte­ré může­te vyzvat na sou­boj někte­ré­ho z míst­ních šam­pi­o­nů, a tím si zís­kat respekt u stráž­ců, kte­ří se násled­ně za vás při­mlu­ví, pokud se bude­te chtít ke staré­mu tábo­ru při­dat. Dalším tábo­rem je Nový tábor, roz­klá­da­jí­cí se v obrov­ské jes­ky­ni na seve­ro­zá­pa­dě kolo­nie. K tomu­to tábo­ru také pat­ří vel­ká pře­hra­da, vybu­do­va­ná těs­ně po jeho zalo­že­ní. V něm žije něko­lik sku­pin postav, kte­ré odmít­li žít ve Starém tábo­ře pod nad­vlá­dou rudo­ba­ro­nů. Pokud se hráč k tomu­to tábo­ru chce při­dat, jeho kro­ky nej­pr­ve pove­dou k ban­di­tům, od nichž se násled­ně může vypra­co­vat až k žol­dá­kům, od kte­rých pak vede ces­ta k mágům vody. Ti v novém tábo­ře nashro­máž­di­li obrov­skou hal­du magic­ké rudy, kte­rou chtě­jí odpá­lit s vírou, že po jejím výbuchu bari­é­ra zmi­zí. Tím posled­ním je tábor v baži­nách. Ten obý­vá Bratrstvo Spáče, sek­ta uctí­va­jí­cí mýtic­ké­ho boha Spáče, ze kte­ré­ho poz­dě­ji vzejde straš­li­vý arci­dé­mon. Tomuto tábo­ru velí guru, na pořá­dek dohlí­že­jí tem­plá­ři a posled­ní sku­pin­kou oby­va­tel jsou novi­co­vé. Tábor se roz­klá­dá na malých ost­rův­cích upro­střed bažin, kte­rým při­lé­há obrov­ský chrám ve ská­le, v němž síd­lí Y’berion, nej­vyš­ší vůd­ce bra­trstva, ke kte­ré­mu Spáč ve vizích pro­mlou­vá. Postup hrou se násled­ně o tro­chu odli­šo­val, což bylo dáno tím, ke kte­ré­mu z tábo­rů se hráč při­dal, prá­vě ten­to prvek dodá­val hrá­čům moti­va­ci, pro­jít si hru zno­vu za jiný tábor.

7

Tvůrci ze stu­dia Piranha Bytes stvo­ři­li do té doby neví­da­nou hru, s obrov­ským počtem postav a mož­nos­tí, díky kte­rým si ji hrá­či zami­lo­va­li. Hra nabíd­la fan­tas­tic­ký pří­běh s náde­chem tajem­na a tem­né, stře­do­vě­ké atmo­sfé­ry. Magická bari­é­ra, uvnitř níž se hra ode­hrá­va­la, byla navíc skvě­lým toho, jak ome­zit her­ní pro­stor, aniž by tvůr­ci muse­li pou­žít něja­kou nepře­ko­na­tel­nou ská­lu nebo oce­án, jed­na­lo se o ori­gi­nál­ní nápad, kte­rý do té doby nebyl k vidě­ní nikde jin­de. Gothic v něko­li­ka ohle­dech pře­ko­ná­vá i sou­čas­né her­ní titu­ly a hrá­či si ho tak skvě­le vychut­na­jí i dnes, pokud tedy chce­te pro­žít fan­tas­tic­ké dob­ro­druž­ství uvěz­ně­ni uvnitř magic­ké bari­é­ry, může­te si hru za pár korun poří­dit napří­klad na Steamu nebo na Gogu. Herní záži­tek za to roz­hod­ně sto­jí a uvi­dí­me, zda se někdy dočká­me dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní, ostat­ně tvůr­ci z Piranha Bytes nikdy nevy­lou­či­li mož­nost vydá­ní dal­ší­ho dílu. Nechejme se tedy pře­kva­pit…

Pokud se chce­te dozvě­dět více o sérii Gothic, sle­duj­te strán­ku http://www.gothicz.net/, kde se dočte­te spous­tu zají­ma­vos­tí.

Zdroje: http://www.gothicz.net/

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,90037 s | počet dotazů: 238 | paměť: 51643 KB. | 23.10.2021 - 07:19:03