Kritiky.cz > Filmové recenze > Upíři: Návrat - Vampires: The Turning

Upíři: Návrat - Vampires: The Turning

Jednou se to musí stát kaž­dé­mu, kdo navště­vu­je video­půj­čov­ny. Všechny hity už jste vidě­li, nové zatím nepři­šly, tak co teď? Začnete si pro­hlí­žet oba­ly a hle­dat ten, kte­rý vás zaujme. V pod­sta­tě ani nemu­sí­te vědět, kdo to nato­čil, kdo tam hra­je nebo co je to za žánr, sta­čí jen, aby byl na pře­ba­lu zají­ma­vý obrá­zek. Sice vás může vydě­sit, že v názvu fil­mu by se moh­la obje­vit čís­lov­ka 2 nebo vyš­ší a vy jste žád­ný z před­cho­zích dílů nevi­dě­li, ale troš­ku nelo­gic­ky se uklid­ní­te tím, že pokud by to stá­lo za to, půj­čí­te si poz­dě­ji minu­lé fil­my. I když sil­ně pochy­bu­je­te, že ve zdra­ví pře­ži­je­te ten, kte­rý si nese­te k pul­tu.Když jsem bral do rukou Upíři: Návrat, pře­mýš­lel jsem, jest­li půjde o  pokra­čo­vá­ní Upírů od Johna Carpentera. Přece jen, sko­ro v kaž­dém tře­tím fil­mu už se vam­pý­ři pro­há­ně­jí a sají o  sto šest. Jsou teď v kur­zu, tak je doce­la pro­blém se v situ­a­ci kolem nich zori­en­to­vat. Nakonec se mi poda­ři­lo zjis­tit, že jde sku­teč­ně o posled­ní díl tri­lo­gie, kte­rou odstar­to­val Carpenter ne zrov­na revo­luč­ním, ale přes­to sluš­ným fil­mem Upíři. Pokračování nes­lo název Upíři 2: Nemrtví. Režii si vzal na sta­rost Tommy Lee Wallace a hlav­ní hvězdou se mís­to Jamese Wooda stal Jon Bon Jovi. Ani to ale nedo­ká­za­lo zvrá­tit nepří­jem­ný osud zastr­če­ní Upírů 2 do těch nej­za­prá­še­něj­ších polic ve video­půj­čov­nách. Upíři: Návrat se také nedo­sta­li do regá­lů s nápi­sem „Kinohity“ (mož­ná to bude tím, že v kině ani nebě­že­li:)), ale ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi titu­ly urče­ný­mi pří­mo pro video pat­ří k tomu lep­ší­mu.

Hodně ome­ze­ný roz­po­čet samo­zřej­mě neu­mož­nil při­zvat si k  natá­če­ní něko­ho zná­měj­ší­ho, ale pár pově­do­mých obli­čejů uvi­dí­te. Ať už je to Meredith Monroe (Dawsonův svět) nebo Roger Yuan (Tenkrát na výcho­dě). Známý by vám mohl být i Patrick Bauchau (Cela). Nejde o  žád­né hvězdy prv­ní veli­kos­ti, ale urči­té reno­mé mají. Hlavní role ale při­padly dvě­ma téměř nezná­mým lidem, a to Stephanie Chao a Colinu Egglesfieldovi. Oba už se v  tele­vi­zi nebo v kině mih­li, ale zatím na svou vel­kou pří­le­ži­tost čeka­li. Upíři: Návrat jí sice nebu­dou, ale také nepů­jde o  zápi­sek v jejich fil­mo­gra­fii, kte­rý budou před reži­sé­ry zakrý­vat rukou. Upíři: Návrat jsou sice „béč­ko“, ale sluš­ně kou­ka­tel­né „béč­ko“.

Dokonce ani pří­běh není tak hroz­ný, jak by se dalo u tře­tí­ho dílu nepří­liš úspěš­né série čekat. Návaznost na před­cho­zí fil­my je mini­mál­ní, ale ono je to vcel­ku jed­no. Hlavní hrdi­na Connor (Colin Egglesfield) se se svou pří­tel­ky­ní Amandou (Meredith Monroe) vydá­vá na dovo­le­nou do Thajska. Jenže po  men­ší hád­ce dív­ka ute­če a  je napa­de­na upí­rem Niranem (Dom Hetrakul) a odve­ze­na. Connor se s jed­ním z jeho při­slu­ho­va­čů střet­ne, ale i přes zna­los­ti muay-thai má na mále. Zachrání ho Kiko (Roger Yuan). A od této chví­le se Connor stá­le hlou­bě­ji pro­pa­dá do kon­flik­tu mezi dvě­ma frak­ce­mi upí­rů, jed­né vede­né krás­nou Sang (Stephanie Chao) a dru­hou v podru­čí Nirana. Hladinu ješ­tě zče­ří lov­ci vam­pý­rů v čele s Rainesem (Patrick Bauchau).

Za vším sto­jí sta­ro­vě­ká legen­da a samo­zřej­mě lás­ka. Stejně tak jako nyní. Connor udě­lá coko­liv, aby zachrá­nil svou milo­va­nou. Opravdu coko­liv. Uvidíte sami.

Colin Egglesfield byla dob­rá vol­ba. Sice pochy­bu­ji, že bude aspi­ro­vat na Oskara, ale není tak dře­vě­ný a  str­nu­lý jako vět­ši­na mla­dých hvěz­di­ček podob­ných fil­mů. Navíc, kro­mě cha­risma­tu mu akč­ní scé­ny jdou jed­na radost. Právě sou­bo­je jsou důvo­dem, proč neli­to­vat výpůjč­né­ho. Jsou sviž­né a cho­re­o­gra­fic­ky na úrov­ni. Dokonce ani závěs­ných lan není pou­ží­vá­no tak čas­to, jak bych čekal (i když, pokud by se vyne­cha­la úpl­ně, také by to neva­di­lo). Střety, ve kte­rých se zrov­na upí­ři nevzná­še­jí pět met­rů ve vzdu­chu, jsou sym­pa­tic­ky reál­né a evo­ku­jí zápa­sy v thaj­ském boxu s pří­dav­kem troš­ky bojo­vé akro­ba­cie. Colin Egglesfield zvlá­dá akč­ní scé­ny dob­ře a  kope jed­na radost. Proto je závě­reč­ná bit­ka upí­rů s upí­ry i s jejich lov­ci pře­kva­pi­vě ste­ril­ní. Oproti tomu, co nám bylo nabíd­nu­to v před­cho­zích minu­tách jde o  doce­la sla­bý odvar.

Jestliže bych měl k něče­mu sku­teč­ně vel­ké výhra­dy, pak je to k situ­a­cím, kdy se reži­sér sna­ží navo­dit mra­zi­vou atmo­sfé­ru. Upřímně, něko­lik minut bez­cíl­né­ho blou­dě­ní v  potem­ně­lých chod­bách nefun­gu­je tak, jak by mělo, a pokud by ten­to­krát zapra­co­val stři­hač, nikdo by asi nebyl pro­ti. Speciálních efek­tů je jen mini­mál­ní množ­ství a  vypa­da­jí, jak to říct, lev­ně. Některé nejsou tak špat­né, ale vět­ši­na spí­še ano.

I tak jsem ale pří­jem­ně pře­kva­pe­ný. Jako akč­ní odpo­čin­ko­vá podí­va­ná s náde­chem mysti­ky fun­gu­je film sluš­ně a  sym­pa­tic­ké obsa­ze­ní cel­ko­vý dojem, ješ­tě zlep­šu­je.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Zelená míle12. května 2005 Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední doby (posledních několika let), které jsem shlédl a to jsem jich viděl opravdu dost a to dokonce […]
  • Okrsek 13 - Banlieue 139. září 2006 Okrsek 13 - Banlieue 13 Luc Besson se už pěkně dlouho snaží přesvědčit o tom, že pořádnou akční jízdu neumí natočit jen Američané a šikovní kluci a holky z Hongkongu, ale že to zvládne i Evropan. Někdy se mu to […]
  • Parádně Pokecal - 70%14. srpna 2014 Parádně Pokecal - 70% „Myslím, že je blbost si nepokecat, když si ten druhej chce pokecat. Co myslíš? Já si myslím, že bys neměl tolik chlastat.“ Podle mě nejvýstižnější dialog celého debutového snímku Tomáše […]
  • Saw 2 - “Vzal bych si půl kila lidských ledvin a nějaká ta uzená žebra…“3. března 2006 Saw 2 - “Vzal bych si půl kila lidských ledvin a nějaká ta uzená žebra…“ Upřímně řečeno, když mi byla dopřána první várka Hry o přežití, nebyl jsem z toho nikterak unešený. Pravda, první půle mě ještě jakžtakž přikovala k sedadlu, avšak čím více se snímek […]
  • John Wick 3 - Recenze - 85%14. května 2019 John Wick 3 - Recenze - 85% Zabijáci, kam se podíváš! Johnovi nedají odpočinout ani na chvilku a pokračuje se přesně tam, kde se skončilo. John Wick (Keanu Reeves) byl exkomunikován a zdá se, že po něm půjde […]
  • 300: Bitva u Thermopyl29. března 2007 300: Bitva u Thermopyl Od té doby, co se návštěvníci kin začali sdružovat k hromadnému slintání při pánoprstenovské bitvě o Helmův žleb, Hollywoodští producenti k nám vytrvale zasílají jednu epickou […]
  • Lehiyot Ita (Beauty and the Baker) 2013, tv seriál1. března 2019 Lehiyot Ita (Beauty and the Baker) 2013, tv seriál Před nějakým časem jsem se zde vypsal ze své lásky k izraelským seriálům. Je to láska slepá a lehce iracionální, nicméně tak už to v emoční oblasti bývá.Lehiyot ita (v angličtině se […]
  • Cypher3. dubna 2005 Cypher Představte si že žijete ve světě, který tak úplně není takový jaký se vám zdál. Představte si že vás firma najme jako tajného agenta. Představte si že nic okolo vás není pravda.Pokud […]
  • PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA13. prosince 2006 PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […]