Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Upír z Feratu - Československé béčko, kterému jsem se dlouho vyhýbal...

Upír z Feratu - Československé béčko, kterému jsem se dlouho vyhýbal...

Ferat
Ferat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

..., abych nako­nec zjis­til, že to spl­ňu­je všech­ny náro­ky výbor­né­ho béč­ko­vé­ho fil­mu.

Snažím se napra­vit svo­je res­ty vzhle­dem k domá­cí horo­ro­vé pro­duk­ci, a tak muse­lo záko­ni­tě dojít na sní­mek „Upír z Feratu“, kte­rý je dal­ším z děl Juraje Herze. Slovenský tvůr­ce byl v horo­ro­vé oblas­ti sku­teč­ně plod­ný a je radost se na jeho fil­my dívat. I když jsem dří­ve nikdy neměl moc zájem se na sní­mek „Upír z Feratu“ dívat, tak jsem teď vlast­ně ani nevě­děl, co byl pri­már­ně důvod toho­to mého nezájmu. Možná je to v tom, že jsem z aut nikdy odva­ře­ný nebyl.

  A už se jede.

Samotný název a jed­no­du­chá ano­ta­ce o tomhle sním­ku řek­nou v pod­sta­tě všech­no. Film je o autě, kte­ré saje krev. Tohle samo o sobě nezní až tak ori­gi­nál­ně, tedy v sou­čas­né době, ale na dru­hou stra­nu hod­ně zále­ží na tom, jak se to poj­me. Asi jsem nevě­řil tomu, že by se téma dalo pojmout zají­ma­vě, opět nej­spíš pro­to, že čes­kou pro­duk­ci pros­tě pod­ce­ňu­ji. Ale Juraj Herz se svým štá­bem se úko­lu zhos­ti­li sku­teč­ně nad­mí­ru dob­ře.

  Krev je všude.

Nejsem ten typ, co bude odsu­zo­vat film za to, že vznik­nul v době soci­a­lis­mu, stej­ně jako neod­su­zu­ji to, že fil­my vznik­ly v kapi­ta­lis­mu, pro­to­že ony jsou tím samo­zřej­mě také hod­ně ovliv­ně­né. Nad tím se ale nikdo moc nepo­za­sta­ví. A tak je nej­lep­ší se dívat na „Upíra z Feratu“ jako na béč­ko­vý horor, kte­rým také je. Navíc jsem měl, hlav­ně díky zábě­rům ze závo­dů, pocit, že to byl horor poměr­ně vel­ko­rysý a nedá se roz­hod­ně mlu­vit o úpl­ně malé pro­duk­ci.

  Řízení tohohle vozu vyčerpává.

Abych se ješ­tě vrá­til tro­chu k pří­bě­hu, tak ten se neto­čí kolem oby­čej­né­ho auto­mo­bi­lu, kte­rý saje krev, ale oko­lo závod­ní­ho auto­mo­bi­lu, kte­rý na krev jez­dí. Tím dostá­vá sní­mek ješ­tě tro­chu grá­dy. Hned v úvod­ní scé­ně máte pocit, že sle­du­je­te Spielbergův „Duel“. Neříkám to pro­to, že by Herz kopí­ro­val, ale pro­to, že stej­ně dob­ře, i s těmi čes­ký­mi sta­rý­mi vozy, doká­že na sil­ni­ci vytvo­řit cel­kem tís­ni­vou atmo­sfé­ru. A co tepr­ve, když dojde na pořád­ně rych­lý závod. Je tu skvě­lá kame­ra a závo­dy jsou zbě­si­lé.

  Kde jinde ji takhle uvidíte?

„Upír z Feratu“ je jed­ním z hod­ně pove­de­ných čes­ko­slo­ven­ských horo­rů. Pokud jsem si mys­lel, že tu nemá­me pořád­né béč­ko, tak jsem si prá­vě uvě­do­mil, že ho tu máme. To auto je vyu­ži­té napl­no, navíc je to ješ­tě ve spo­ji­tos­ti se sci-fi, kte­ré také cel­kem fun­gu­je. Divák tak dostá­vá poměr­ně nevšed­ní záži­tek, kte­rý je dob­ře koře­ně­ný těmi čes­ký­mi reá­li­e­mi. Tady doba fil­mu ublí­ži­la hlav­ně v tom, že moc cen­zu­ro­va­la, což je ško­da, pro­to­že té krve by moh­lo být více.

Hodnocení: 80 %Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 7,78016 s | počet dotazů: 265 | paměť: 61607 KB. | 30.11.2022 - 10:51:36