Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Únos vlaku 1 2 3

Únos vlaku 1 2 3

Ve sním­ku „Únos vla­ku 1 2 3“ si Denzel Washington zahrál dis­pe­če­ra newy­or­ské­ho met­ra Waltera Garbera, jehož rutin­ní pra­cov­ní den je neo­če­ká­va­ně naru­šen odváž­ným zlo­či­nem – úno­sem jed­no­ho z vla­ků. Ten má na svě­do­mí John Travolta coby Ryder, zlo­či­nec, kte­rý hro­zí popra­vo­vá­ním ces­tu­jí­cích vla­ku, pokud nedo­jde do hodi­ny k zapla­ce­ní vyso­ké­ho výkup­né­ho. Garberse za pomo­ci svých doko­na­lých zna­los­tí sys­té­mů pod­zem­ní dopra­vy poku­sí o nemož­né – vyzrát nad Ryderem a zachrá­nit rukojmí. Hlavou mu ale stá­le vrtá jed­na nevy­ře­ši­tel­ná otáz­ka: jak se zlo­čin­ci hod­la­jí s výkup­ným z met­ra dostat?

Drama/krimi, 105 min, Dolby Digital, čes­ké titul­ky, mlá­de­ži nevhod­ný do 12 let

Režie: Tony Scott

Hrají: Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzmán, Victor Gojcaj, Gbenga Akinnagbe

Česká pre­mi­é­ra: 3. 9. 2009

Režisér Tony Scott před­klá­dá divá­kům půso­bi­vý a inte­li­gent­ní pří­běh o úno­su vla­ku met­ra a násled­né honič­ce poli­cie a zlo­čin­ců, v němž nevy­zpy­ta­tel­né­mu zabi­já­ko­vi čelí zce­la oby­čej­ný a pře­pra­co­va­ný dis­pe­čer v podá­ní Denzela Washingtona. Ten říká, že ho na fil­mu zau­jal prá­vě jeho nestan­dard­ní hrdi­na. „Není to poli­cajt, je to oby­čej­ný člo­věk,“ vysvět­lu­je herec. „Když se dozví Ryderovy poža­dav­ky, shá­ní se po poli­cej­ním vyjed­na­va­či. Protože on nikdy v živo­tě nic tako­vé­ho nedě­lal. Walter Garber není něja­ký super­hr­di­na. Má strach.“

John Travolta také vní­mal celou řadu mož­nos­tí, kte­ré mu jeho posta­va nabí­zí. „Hrát zlo­du­cha je osvo­bo­zu­jí­cí, pro­to­že klad­ní hrdi­no­vé se pří­liš kon­t­ro­lu­jí,“ vysvět­lu­je Travolta. „V pří­pa­dě zlo­du­cha si pro něj může­te vytvo­řit vlast­ní morál­ní roz­měr a obvykle máte na vybra­nou z širo­ké řady mož­nos­tí cho­vá­ní. Mohu být divo­ký, klid­ný, bláz­ni­vý, okouz­lu­jí­cí nebo jaký­ko­liv, jaký být chci.“

Film Únos vla­ku 1 2 3 se zro­dil v podo­bě romá­no­vé­ho best­selle­ru Johna Godeyho, kte­rý si doká­zal čte­ná­ře zís­kat mimo jiné i zvlášt­ní záplet­kou. Kdo by se pokou­šel unést vlak met­ra? Muselo by jít o šílen­ce – met­ro je uza­vře­ný sys­tém. I v pří­pa­dě, že dosta­ne­te pení­ze, nemá­te kam utéct. Román se své prv­ní adap­ta­ce dočkal už v roce 1974, kdy si v něm zahrá­li Walter Matthau a Robert Shaw.

Tvůrci nové adap­ta­ce nemě­li v úmys­lu nato­čit rema­ke kla­sic­ké­ho fil­mu, kte­rý je pod­le jejich názo­ru nedo­tknu­tel­ný. Místo toho se zno­vu vrá­ti­li k samot­né­mu romá­nu a pře­pra­co­va­li pří­běh tak, aby odpo­ví­dal sou­čas­né situ­a­ci a sou­čas­ným mož­nos­tem moder­ní­ho New Yorku. „Jde o skvě­lý pří­běh, ale nověj­ší gene­ra­ce divá­ků ho vůbec nezna­jí,“ sou­dí Scott. „Svět, a zejmé­na New York, se od roku 1974 napros­to zásad­ně změ­nil.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,34330 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56671 KB. | 28.06.2022 - 21:03:11