Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Univerzita pro příšerky

Univerzita pro příšerky

univesita

Jednooký Mike Wazowski se na jed­né škol­ní exkur­zi do továr­ny Příšerky s.r.o. doslo­va nadchne pro prá­ci stra­ši­dla. Ve tří­dě sice nepat­ří mezi oblí­ben­ce, ale jeho chuť do živo­ta to nijak nena­ru­ší. Jde cíle­vě­do­mě za svým snem a jed­nou z pod­mí­nek úspěš­né ces­ty k povo­lá­ní stra­ši­dla v továr­ně je absol­vo­vá­ní kated­ry stra­še­ní na Univerzitě pro pří­šer­ky. Jenže chtít ješ­tě nezna­me­ná, že se dá všech­no zvlád­nout. Platí to i v pří­pa­dě pří­še­rek. Ve stra­ši­del­né hře se musí Mike spo­jit se sku­pi­nou stra­ši­del, kte­ré evi­dent­ně nemo­hou žád­né malé děc­ko vystra­šit. Ještě že se k nim při­dá chlu­pa­té stra­ši­dlo Sully, kte­ré nao­pak svým řevem vystra­ší kde­ko­ho. Mike doká­že své druž­stvo kama­rá­dů vyhe­co­vat k parád­ní­mu výko­nu, ale závěr je pro něj stej­ně zkla­má­ním. Ještě že víme, že se v budouc­nos­ti Mike se Sullym ke stra­še­ní dosta­nou.

Univerzita pro pří­šer­ky je ani­mo­va­ný film pro děti a jejich rodi­če, kte­rý vzni­kl na zákla­dě úspěš­né­ho fil­mu Příšerky s.r.o. z roku 2001. Původně měl sní­mek nava­zo­vat na úspěš­ný ani­mo­va­ný film Příšerky s.r.o., ale nako­nec se stu­dio Pixar roz­hod­lo vrá­tit zpět, kdy se mod­ře chlu­pa­tý Sully a zele­ný Mike cho­di­li na stej­nou ško­lu. A tak mís­to pokra­čo­vá­ní čeká na divá­ky pří­běh z doby před­cho­zí, kte­rý uká­že nejen, jak se tyto dvě pří­šer­ky spřá­te­li­li, ale i to, jak se uči­li stra­šit.

Dan Scanlon se jako nová­ček podí­lel nejen na scé­ná­ři, ale ujal se i režie fil­mu. Na scé­ná­ři dál spo­lu­pra­co­va­li Robert Baird a Daniel Gerson, kte­rý se podí­lel i na scé­ná­ři pro film Příšerky s.r.o. Z týmů úspěš­né­ho před­cho­zí­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu je také autor hud­by Randy Newman.

Film Univerzita pro pří­šer­ky nava­zu­je na osvěd­če­ný způ­sob pre­zen­ta­ce svě­ta pří­še­rek, kte­rým je paro­dic­ké napo­do­be­ní svě­ta lidí. Tentokrát se může­me poba­vit mno­ha scén­ka­mi ze stu­dent­ské­ho svě­ta, včet­ně paro­die na pro­fe­so­ry i pořá­dá­ní dob­ro­čin­ných baza­rů a sou­tě­ží. Základem celé­ho pří­bě­hu však je budo­vá­ní vzta­hu mezi sna­ži­vým Mikem a jeho spo­lu­žá­kem Sullym, kte­rý uče­ní i škol­ní pra­vi­dla nao­pak pod­ce­ňu­je. Mike a Sully se tak dostá­va­jí neu­stá­le do roze­pří a sou­čas­ně jsou nuce­ni spo­lu spo­lu­pra­co­vat. Aby neby­lo sle­do­vá­ní jejich vzta­hu jedi­ným téma­tem, doda­li scé­náris­té do pří­bě­hu své­ráz­nou čtve­ři­ci stra­ši­del, pro kte­ré je stra­še­ní nedo­stiž­ným snem. Podařilo se tak dět­ským divá­kům naser­ví­ro­vat hned něko­lik nedo­ko­na­lých jedin­ců, kte­ří se musí sna­žit spl­nit těž­ké úko­ly. Pochopitelně se vypla­tí tré­no­vat, pře­dem se pora­dit a vsa­dit na to, co kaž­dý umí nej­lé­pe. Tahle myš­len­ky se ješ­tě jed­nou zopa­ku­je před závě­rem fil­mu. Je dob­ré se o něco sna­žit, ale může se stát, že sna­ha pros­tě nesta­čí. Tohle nau­če­ní však auto­rům fil­mu tak doce­la nevy­jde, pro­to­že v závě­ru musí rych­le ve zkrat­ce vymys­let napo­je­ní na situ­a­ci, kte­rou začí­ná film Příšerky s.r.o.

Univerzita pro pří­šer­ky je vtip­ným fil­mem pro celou rodi­nu, kde se na divá­ka kaž­dou chví­li hrnou „vtip­né hláš­ky“ a chví­le­mi zase moud­rá pona­u­če­ní. Prostě ame­ric­ký film pro děti, kte­rý má poba­vit a pou­čit záro­veň. Nechybí vtip, komic­ké situ­a­ce a nešet­ří se zvý­raz­ně­ním kama­rád­ské­ho jed­ná­ní. Jednotlivec se musí sna­žit, ale v jed­no­tě kama­rá­dů je síla!

Domnívám se, že auto­ři fil­mu chtě­li vytvo­řit pokra­čo­vá­ní úspěš­ných Příšerek s.r.o., ale chy­běl dob­rý nápad. Nakonec vrá­ti­li děj do škol­ní­ho pro­stře­dí a to umož­ni­lo paro­do­vá­ní ame­ric­kých škol­ních maný­rů. Další část fil­mu je věno­vá­na prů­bě­hu spor­tov­ních her, kde obtíž­nost úko­lů při­po­mí­na­la ces­tu pohád­ko­vým lesem pro malé děti. Prostě nad scé­ná­řem nemudro­va­li auto­ři a tak nad ním nebu­de­me ztrá­cet čas. Film je posta­ve­ný pře­de­vším na vtip­ném dia­lo­gu a již dří­ve zmí­ně­ných “hláš­kách“. Děti se budou bavit urči­tě a dospě­lí mož­ná chví­le­mi také. Film je uvá­děn v čes­kém zně­ní a na dabin­gu se podí­le­li her­ci Jiří Hromada (Sully), Tomáš Trapl (Mike Wazovski), Vlastiml Zavřel (Don Carlton), Roman Štabrňák (Hňahňa), David Suchařípa (Art), Naďa Konvalinková (Sherrie) a dal­ší.


Photo © Walt Disney Pictures

55 %

Části seriálu:  Příšerky s.r.o.


  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vzhůru do oblak - Příběh je jednoduchý a přitom geniální.4. června 2021 Vzhůru do oblak - Příběh je jednoduchý a přitom geniální. Po smrti své ženy se starý muž Carl rozhodne vydat na dobrodružnou cestu do Jižní Ameriky, a protože mu hrozí vystěhování z milovaného domova, rozhodne se ho vzít s sebou. Vypustí tisíce […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici26. března 2019 Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici Již samotný a výstižný název animovaného 3D filmu od společnosti Pixar napovídá, o čem bude 116 minutový snímek z USA. Ano, jsou to auta, obyčejná i závodní, mezi něž patří i zářící […] Posted in Retro filmové recenze
  • Život brouka - Bug's Life18. září 2018 Život brouka - Bug's Life Probrav se nabídkou filmů usoudil jsem, že nejlepším snímkem pro onu chvíli bude něco pro děti. Ano, milí čtenáři, Váš hnidopišský recenzent, druhdy bažící po prudké akci a temném […] Posted in Retro filmové recenze
  • M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch.25. května 2021 M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch. Po mnoha pokusech o ovládnutí světa superzáporák M.O.D.O.K. (mluví Patton Oswalt) najednou přijde o svou firmu A.I.M. kvůli bankrotu a ta je tak prodaná konkurenční společnosti GRUMBL. […] Posted in TV Recenze
  • Star Wars: Původní trilogie14. května 2021 Star Wars: Původní trilogie V předaleké galaxii... HVĚZDNÉ VÁLKY - NOVÁ NADĚJE (1977) Když v roce 1977 vznikly Hvězdné války (Star Wars), nikdo nemohl tušit, jakou vlnu nadšení a šílenství rozpoutají krátce po […] Posted in Zajímavosti
  • Ostrov - Zpracování vize nedaleké budoucnosti Michaelem Bayem...11. srpna 2021 Ostrov - Zpracování vize nedaleké budoucnosti Michaelem Bayem... ..., ve kterém nalezneme filosofický podtext, dostatek akce, kvalitní vizuální řešení, známé herecké tváře a to vše lehce okořeněné špetkou nelogičností. Začátek je slibný. Po naprostém […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51400 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53508 KB. | 17.09.2021 - 21:55:09