Kritiky.cz > Filmové recenze > Univerzita pro příšerky - 55 %

Univerzita pro příšerky - 55 %

univesita

Jednooký Mike Wazowski se na jed­né škol­ní exkur­zi do továr­ny Příšerky s.r.o. doslo­va nadchne pro prá­ci stra­ši­dla. Ve tří­dě sice nepat­ří mezi oblí­ben­ce, ale jeho chuť do živo­ta to nijak nena­ru­ší. Jde cíle­vě­do­mě za svým snem a jed­nou z pod­mí­nek úspěš­né ces­ty k povo­lá­ní stra­ši­dla v továr­ně je absol­vo­vá­ní kated­ry stra­še­ní na Univerzitě pro pří­šer­ky. Jenže chtít ješ­tě nezna­me­ná, že se dá všech­no zvlád­nout. Platí to i v pří­pa­dě pří­še­rek. Ve stra­ši­del­né hře se musí Mike spo­jit se sku­pi­nou stra­ši­del, kte­ré evi­dent­ně nemo­hou žád­né malé děc­ko vystra­šit. Ještě že se k nim při­dá chlu­pa­té stra­ši­dlo Sully, kte­ré nao­pak svým řevem vystra­ší kde­ko­ho. Mike doká­že své druž­stvo kama­rá­dů vyhe­co­vat k parád­ní­mu výko­nu, ale závěr je pro něj stej­ně zkla­má­ním. Ještě že víme, že se v budouc­nos­ti Mike se Sullym ke stra­še­ní dosta­nou.

Univerzita pro pří­šer­ky je ani­mo­va­ný film pro děti a jejich rodi­če, kte­rý vzni­kl na zákla­dě úspěš­né­ho fil­mu Příšerky s.r.o. z roku 2001. Původně měl sní­mek nava­zo­vat na úspěš­ný ani­mo­va­ný film Příšerky s.r.o., ale nako­nec se stu­dio Pixar roz­hod­lo vrá­tit zpět, kdy se mod­ře chlu­pa­tý Sully a zele­ný Mike cho­di­li na stej­nou ško­lu. A tak mís­to pokra­čo­vá­ní čeká na divá­ky pří­běh z doby před­cho­zí, kte­rý uká­že nejen, jak se tyto dvě pří­šer­ky spřá­te­li­li, ale i to, jak se uči­li stra­šit.

Dan Scanlon se jako nová­ček podí­lel nejen na scé­ná­ři, ale ujal se i režie fil­mu. Na scé­ná­ři dál spo­lu­pra­co­va­li Robert Baird a Daniel Gerson, kte­rý se podí­lel i na scé­ná­ři pro film Příšerky s.r.o. Z týmů úspěš­né­ho před­cho­zí­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu je také autor hud­by Randy Newman.

Film Univerzita pro pří­šer­ky nava­zu­je na osvěd­če­ný způ­sob pre­zen­ta­ce svě­ta pří­še­rek, kte­rým je paro­dic­ké napo­do­be­ní svě­ta lidí. Tentokrát se může­me poba­vit mno­ha scén­ka­mi ze stu­dent­ské­ho svě­ta, včet­ně paro­die na pro­fe­so­ry i pořá­dá­ní dob­ro­čin­ných baza­rů a sou­tě­ží. Základem celé­ho pří­bě­hu však je budo­vá­ní vzta­hu mezi sna­ži­vým Mikem a jeho spo­lu­žá­kem Sullym, kte­rý uče­ní i škol­ní pra­vi­dla nao­pak pod­ce­ňu­je. Mike a Sully se tak dostá­va­jí neu­stá­le do roze­pří a sou­čas­ně jsou nuce­ni spo­lu spo­lu­pra­co­vat. Aby neby­lo sle­do­vá­ní jejich vzta­hu jedi­ným téma­tem, doda­li scé­náris­té do pří­bě­hu své­ráz­nou čtve­ři­ci stra­ši­del, pro kte­ré je stra­še­ní nedo­stiž­ným snem. Podařilo se tak dět­ským divá­kům naser­ví­ro­vat hned něko­lik nedo­ko­na­lých jedin­ců, kte­ří se musí sna­žit spl­nit těž­ké úko­ly. Pochopitelně se vypla­tí tré­no­vat, pře­dem se pora­dit a vsa­dit na to, co kaž­dý umí nej­lé­pe. Tahle myš­len­ky se ješ­tě jed­nou zopa­ku­je před závě­rem fil­mu. Je dob­ré se o něco sna­žit, ale může se stát, že sna­ha pros­tě nesta­čí. Tohle nau­če­ní však auto­rům fil­mu tak doce­la nevy­jde, pro­to­že v závě­ru musí rych­le ve zkrat­ce vymys­let napo­je­ní na situ­a­ci, kte­rou začí­ná film Příšerky s.r.o.

Univerzita pro pří­šer­ky je vtip­ným fil­mem pro celou rodi­nu, kde se na divá­ka kaž­dou chví­li hrnou „vtip­né hláš­ky“ a chví­le­mi zase moud­rá pona­u­če­ní. Prostě ame­ric­ký film pro děti, kte­rý má poba­vit a pou­čit záro­veň. Nechybí vtip, komic­ké situ­a­ce a nešet­ří se zvý­raz­ně­ním kama­rád­ské­ho jed­ná­ní. Jednotlivec se musí sna­žit, ale v jed­no­tě kama­rá­dů je síla!

Domnívám se, že auto­ři fil­mu chtě­li vytvo­řit pokra­čo­vá­ní úspěš­ných Příšerek s.r.o., ale chy­běl dob­rý nápad. Nakonec vrá­ti­li děj do škol­ní­ho pro­stře­dí a to umož­ni­lo paro­do­vá­ní ame­ric­kých škol­ních maný­rů. Další část fil­mu je věno­vá­na prů­bě­hu spor­tov­ních her, kde obtíž­nost úko­lů při­po­mí­na­la ces­tu pohád­ko­vým lesem pro malé děti. Prostě nad scé­ná­řem nemudro­va­li auto­ři a tak nad ním nebu­de­me ztrá­cet čas. Film je posta­ve­ný pře­de­vším na vtip­ném dia­lo­gu a již dří­ve zmí­ně­ných “hláš­kách“. Děti se budou bavit urči­tě a dospě­lí mož­ná chví­le­mi také. Film je uvá­děn v čes­kém zně­ní a na dabin­gu se podí­le­li her­ci Jiří Hromada (Sully), Tomáš Trapl (Mike Wazovski), Vlastiml Zavřel (Don Carlton), Roman Štabrňák (Hňahňa), David Suchařípa (Art), Naďa Konvalinková (Sherrie) a dal­ší.

Film je uvá­děn ve 3D a mys­lím, že to byla zby­teč­ná inves­ti­ce. Film dopo­ru­ču­ji jako nená­roč­nou zába­vu pro děti před­škol­ní­ho i mlad­ší­ho škol­ní­ho věku i jejich rodi­če.

Jako před­film je uvá­děn krát­ký ani­mo­va­ný sní­mek The Blue Umbrella od reži­sé­ra SachkaUnseld. Hlavním hrdi­nou je mod­rý dešt­ník, kte­rý se zami­lu­je do jiné­ho – čer­ve­né­ho a v pro­stře­dí uli­ce pro­běh­ne krát­ký pří­běh jejich sezná­me­ní. Je to poe­tic­ké díl­ko s drob­ný­mi rea­lis­tic­ký­mi detai­ly před­mě­tů na uli­ci. Film je výbor­ně zpra­co­ván, půso­bí svým jem­ným vti­pem a cit­li­vos­tí.

Části seriálu:  Příšerky s.r.o.

  • Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici26. března 2019 Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici Již samotný a výstižný název animovaného 3D filmu od společnosti Pixar napovídá, o čem bude 116 minutový snímek z USA. Ano, jsou to auta, obyčejná i závodní, mezi něž patří i zářící […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 %12. srpna 2012 Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 % Do kin přichází animovaný film s výraznou dívčí hrdinkou. Společnost Pixar vsadila tentokrát na rusovlasou princeznu Merindu, která si užívá báječný život s jízdou na koni a střelbou […] Posted in Filmové recenze
  • Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava…28. prosince 2019 Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava… Už jsme se společně s hrdiny z nul a jedniček vydali do Doby ledové, zjistili jsme, že strašení je tvrdý business (Příšerky, s.r.o.), že ani v pohádkové říši to není zrovna ideální […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hledá se Nemo16. ledna 2013 Hledá se Nemo Příběh o otcovské lásce, o hledání a schledání, o zvířatech v moři, o rybách, žralocích a o všem, co se všechno může stát, když neposlušného zlobivého malého synka uloví potápěč a otec se […] Posted in Filmové recenze
  • Let (Flight) - 70 %9. února 2013 Let (Flight) - 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip […] Posted in Filmové recenze
  • Transformers: Zánik - 50 %26. června 2014 Transformers: Zánik - 50 % Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jedním Transformerem. Uměl jsem ho rozkládat a skládat znova do autíčka. Byl jsem malý, bavilo mne to. Ale je tomu už skoro dvacet pět let. Teď si hraji […] Posted in Filmové recenze
  • Auta 3 - 50 %14. června 2017 Auta 3 - 50 % Ve filmu Auta 3 se závodí bez ohledu na věk. Z mladých a namyšlených suverénů nemusí mít nikdo mindráky, spíš mohou být dobrou motivací, jak se popasovat s technickými novinkami. A to […] Posted in Filmové recenze
  • Gandhi27. října 2003 Gandhi „Když je mi nejhůř, vzpomenu si, že v celé historii cesta pravdy a lásky vždy zvítězila. Vždy tu byli tyrani a vrahové a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]30. září 2015 Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%] Parta strašidel nestvůr a krvežíznivých stvoření v zábavné podobě pro dětské publikum se vrací. Od včerejšího dne naleznete v nabídce tuzemských i slovenských kin pokračování úspěšné […] Posted in Filmové recenze
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...