Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Pozvánky na akce > Unikátní výstava fotografií z filmu Zlatý podraz v Paláci YMCA

Unikátní výstava fotografií z filmu Zlatý podraz v Paláci YMCA

herci a basketbal2 BUC FILM Patrick Nguyen
herci a basketbal2 BUC FILM Patrick Nguyen

Milovníci vel­kých, dra­ma­tic­kých pří­bě­hů a bas­ke­tu si uží­va­jí pod­zi­mu. V říj­nu má pre­mi­é­ru film reži­sé­ra Radima Špačka Zlatý pod­raz. Ten na poza­dí zápo­le­ní čes­ko­slo­ven­ských bas­ket­ba­lo­vých šam­pi­o­nů  v letech 1938 až 1951 vykres­lil jejich osu­dy, lás­ky, sílu přá­tel­ství i neu­tu­cha­jí­cí nadě­ji. Ochutnávkou fil­mu je výsta­va Zlatý pod­raz ve foto­gra­fii, kte­rá je k vidě­ní v praž­ském Paláci YMCA v uli­ci Na Poříčí od 26. září až do 6. lis­to­pa­du. Autorem foto­gra­fií je Patrik Nguyen, na výsta­vě se podí­lel také Josef Chuchma z České tele­vi­ze a orga­ni­za­ce YMCA v ČR.

Snímek a výsta­va jsou i podě­ko­vá­ním spor­tov­cům, kte­ří neztra­ti­li cha­rak­ter v dobách tota­li­ty. A také osla­vou tuzem­ské­ho bas­ket­ba­lu, kte­rý pro repub­li­ku zís­kal mno­ho medai­lí a nedáv­no se zaskvěl postu­pem muž­ské repre­zen­ta­ce na svě­to­vý šam­pi­o­nát v Číně v roce 2019.

Čeští Lvi pod­po­ru­jí film Zlatý pod­raz a v čele s Tomášem Satoranským z NBA (ve fil­mu se obje­ví) a Janem Veselým z Euroligy, sen­zač­ně v kva­li­fi­ka­ci pora­zi­li Rusko. Šampioni ve Zlatém pod­ra­zu se na palu­bov­ce utka­jí se Sovětským sva­zem. Natáčení jed­né ze stě­žej­ních scén fil­mu foto­gra­fie rov­něž zachy­cu­jí.

„Zlatý pod­raz oči­ma, kte­ré ví, o co jde,“ napsal kri­tik Josef Chuchma do titul­ku tex­tu, kte­rý nachys­tal pro výsta­vu sním­ků Patrika Nguyena. Josef Chuchma (nyní ČT art)  peč­li­vě sle­du­je čes­kou foto­gra­fii už dlou­há léta, a tak sto­jí za to cito­vat i dal­ší slo­va o foto­gra­fo­vi a výsta­vě, kte­rou pomohl sesta­vit: „Mezi fil­ma­ři se pohy­bo­val desít­ky hodin, expo­no­val stov­ky a stov­ky sním­ků. Jistě, svou roli v tom hrá­la sku­teč­nost, že sám bas­ket hra­je, tudíž to pro něho neby­la, nemoh­la být, řado­vá zakáz­ka. Byla to srdeč­ní zále­ži­tost. Patrik Nguyen běž­né foto­sky, jak se říká sním­kům, kte­ré co mož­ná věr­ně zpro­střed­ko­vá­va­jí obra­zy, kte­ré pak divák může vidět v kině, expo­no­val v míře jen nezbyt­ně nut­né. Více si – foto­gra­fic­ky vel­mi zdat­ně – vší­mal toho, jak film vzni­ká, jaké úsi­lí vyža­du­je. Viděl, že je to také zápas. A uhra­nul mu celý ten fil­ma­ři nově a dočas­ně vytvo­ře­ný svět bas­ket­ba­lo­vé minu­los­ti, časů téměř pio­nýr­ských, v nichž i ve své době vrchol­ná bas­ket­ba­lo­vá hra vypa­da­la z dneš­ní­ho pohle­du jako ama­tér­ská zába­va, jen­že v sou­čas­ně v těch časech šlo spor­tov­cům, vinou poli­ti­ky, doslo­va o život.“

Fotograf fil­mu Patrik Nguyen také pomá­hal her­cům s tré­nin­kem bas­ket­ba­lu a neu­vě­ři­tel­ně sros­tl s celým štá­bem. A všich­ni návštěv­ní­ci expo­zi­ce si měsí­ce nasa­ze­ní fil­ma­řů pro Zlatý pod­raz můžou před­sta­vit nad neo­by­čej­ný­mi obra­zy od Patrika Nguyena. K fil­mu při­šel, pro­to­že pro radost foto­gra­fo­val bas­ket. A jeho sním­ky street­bal­lis­tů, dětí na hřiš­ti a nej­růz­něj­ších nad­šen­ců, zdo­bí soci­ál­ní sítě spo­lu s těmi z fil­mu.

Foto: BUC FILM, Patrick Nguyen


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,72256 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56555 KB. | 01.07.2022 - 09:25:08