Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Undisputed II: Last Man Standing

Undisputed II: Last Man Standing

Pokud bys­te ten­to film hle­da­li v poli­cích čes­kých video­půj­čo­ven, bude­te pát­rat mar­ně. Narazil jsem na něj jen náho­dou, když jsem brouz­dal svý­mi oblí­be­ný­mi zahra­nič­ní­mi strán­ka­mi, kte­ré se zabý­va­jí titu­ly s téma­ti­kou bojo­vých umě­ní. Velmi klad­né reak­ce divá­ků mě pře­svěd­či­ly, že je o co stát. Vřele dopo­ru­ču­ji spo­leh­nout se na někte­ré z inter­ne­to­vých obcho­dů s DVD a ten­to film si objed­nat. Zatím se totiž nezdá, že se Undisputed II do čes­ké dis­tri­buce vůbec dosta­ne. A je to nesmír­ná ško­da, pro­to­že oprav­du sto­jí za to. Naneštěstí, zatím nám nezbý­vá než vyu­žít slu­žeb kre­dit­ní kar­ty a pilo­vat své zna­los­ti ang­lič­ti­ny, pro­to­že čes­ké titul­ky na DVD nejsou.Ale dost stě­žo­vá­ní si, teď pár základ­ních infor­ma­cí. Undisputed II je pokra­čo­vá­ní fil­mu Neporazitelný s Wesley Snipesem, kte­rý vyšel v roce 2002. Nebyl to zrov­na vel­ký hit, divá­ky pří­liš nenadchl, šlo jen o prů­měr­né vězeň­ské dra­ma s prv­ky akce o boxe­ro­vi, kte­rý se musí vypo­řá­dat s živo­tem za mří­že­mi. I přes hvězd­né obsa­ze­ní (zmi­ňo­va­ný Snipes nebo Ving Rhames) se závrat­né výděl­ky neko­na­ly. Přesto o čty­ři roky poz­dě­ji vyšel na DVD dal­ší díl. Ten je sice níz­ko­roz­počto­vý a nedo­čká­te se žád­ných celebrit, kte­ré berou 20 mili­o­nů dola­rů za to, že pro­ne­sou ve fil­mu čty­ři věty. Přesto nejde o žád­nou tři­krát pře­va­ře­nou nasta­vo­va­nou kaši, ale o pokra­čo­vá­ní, kte­ré pře­ko­ná­vá své­ho před­chůd­ce.

Je to oprav­du tak. Příběh je sice plný klišé, ale v ostat­ních ohle­dech je vše zpra­co­vá­no na nej­vyš­ší úrov­ni. Obsazení kra­lu­jí dvě oso­by. Michael Jai White a Scott Adkins. Jejich jmé­na zatím nejsou tak pro­slu­lá, jak by si zaslou­ži­li, ale ani jeden z nich není ve fil­mo­vém svě­tě nováč­kem. Každý z nich je spe­ci­a­lis­ta na akč­ní titu­ly. Michaea Jai Whitea (kte­rý je drži­te­lem čer­né­ho pásu v sed­mi bojo­vých umě­ní a vítě­zem desí­tek pres­tiž­ních sou­tě­ží bojo­vých spor­tů) jste moh­li vidět napří­klad v Silver Hawk nebo Lovci poli­caj­tů (hrál také hlav­ní roli ve fil­mu Spawn a obje­vil se i v Kill Billovi 2, ale scé­na s ním byla bohu­žel vystři­že­na). Scott Adkins má zku­še­nos­ti z Hong Kongu, kde spo­lu­pra­co­val s nej­pro­slu­lej­ší­mi hvězda­mi v obo­ru (napří­klad s věhlas­ným cho­re­o­gra­fem Yuenem Wo Pingem), vidět jste ho moh­li tře­ba ve skvě­lém akč­ním dra­ma­tu Utržený ze řetě­zu.

Undisputed II: Last Man Standing je také akč­ní dra­ma. Ale ori­gi­nál­ní prv­ky bys­te ve scé­ná­ři hle­da­li těž­ko. White hra­je boxer­ské­ho šam­pi­ó­na v těž­ké váze Chamberse, jehož slá­va poma­lu upa­dá a on se musí spo­lé­hat na výděl­ky z rekla­my. Jednu (jak jinak než na alko­hol) natá­čí v Rusku. Tam je na něj ovšem uši­ta „bouda“ a on je poslán do věze­ní, kte­ré ovlá­dá Uri Boyka (Scott Adkins), zdej­ší hvězda nele­gál­ních zápa­sů. Ukáže se, že důvo­dem uvěz­ně­ní Chamberse je to, aby se prá­vě s Boykou utkal. Další vývoj už asi odhad­ne­te – odmí­tá­ní, boj, zma­ni­pu­lo­vá­ní zápa­su, tré­nink zdej­ším podi­ví­nem, finál­ní střet.

Tvůrcům se musí při­číst k dob­ru, že jsou si vědo­mi toho, že pří­liš­ná sna­ha o hlu­bo­ko­my­sl­né dra­ma by vyšla naprázd­no, tak­že se spí­še věnu­jí akč­ním sek­ven­cím. A ty jsou skvě­lé. To není žád­né pře­há­ně­ní, za mou „kari­é­ru“ fil­mo­vé­ho divá­ka už jsem viděl desít­ky a desít­ky akč­ních fil­mů, ale jen málo­kte­rý z nich měl tak pocti­vě zpra­co­va­né sou­bo­je. Jsem nesmír­ně vděč­ný, že nedo­šlo na pou­ží­vá­ní závěs­ných lan (nejsem zrov­na fanouš­kem tren­du, kte­rý spo­čí­vá v tom, že se her­ci pro­há­ně­jí po zdech a zvlád­nou osm kopů v jed­nom výsko­ku), ale spo­lé­há se na fyzic­ké dis­po­zi­ce akté­rů. Ovšem ti jsou vyba­ve­ni tak, jako málo­kdo. Bitky kom­bi­nu­jí box, thaj­ský box, kic­kbox a wrest­ling, ale také jsou do nich zakom­po­no­vá­ny růz­né akro­ba­tic­ké prv­ky. Překvapivě to nepů­so­bí pře­hna­ně, ale při­dá­vá to akč­ním sek­ven­cím na atrak­tiv­nos­ti. Je až s podi­vem, že cho­re­o­gra­fii bojo­vých scén nevy­tvo­řil Asiat, pro­to­že v takhle vypipla­ných bojo­vých scé­nách mají vět­ši­nou prs­ty oni. Na sta­ros­ti je měl J.J. Perry, kte­rý je zku­še­ný kaska­dér (Král Škorpion, xXx: Nová dimen­ze, Blade nebo seri­ál Alias), ale i akč­ní herec (Mortal Kombat Conquest). Jeho léta zku­še­nos­tí s bojo­vý­mi spor­ty se vypla­ti­la a výsled­kem spo­lu­prá­ce White, Adkins a Perry jsou jed­ny z nej­lep­ších sou­bo­jů v akč­ních ame­ric­kých fil­mech vůbec a vyso­ký nad­prů­měr i ve srov­ná­ní s hon­g­kon­gský­mi pro­jek­ty.

Přestože to, že Undisputed II byl natá­čen pří­mo pro video, v pod­sta­tě tak nepů­so­bí. Bojovými momen­ty by se měly inspi­ro­vat kdeja­ké 100 mili­o­no­vé bloc­kbus­te­ry a podob­né tvr­ze­ní by se dalo pou­žít i pro nasní­má­ní. Kamery během bitek zabí­ra­jí tako­vé úhly, abys­te si při­pa­da­li jako bys­te vy sami stá­li za pro­va­zy a sle­do­va­li oba bor­ce a někdy máte sko­ro pocit, že krev dole­tí až k vám. Čas od času dojde k oblí­be­ným „zpo­ma­lo­vač­kám“, kte­ré při­chá­zí v ten pra­vý moment. I když je kame­ra dyna­mic­ká, není zma­te­né a k tomu, že bys­te netu­ši­li, co se vlast­ně děje a kdo koho bije po hla­vě, nedo­jde snad vůbec.

Díky vizu­ál­ním zpra­co­vá­ní se daří navo­dit i atmo­sfé­ru bez­vý­chod­nos­ti a mar­né­ho odbo­je pro­ti zdej­ší­mu zko­rum­po­va­né­mu vede­ní. Věznice je vylí­če­na v tem­ných bar­vách a všu­dypří­tom­ná špí­na cel­ko­vý nepří­jem­ný dojem z toho­to mís­ta jen pod­tr­hu­je.

Trošku zby­teč­ný je až pří­liš sen­ti­men­tál­ní konec a momen­ty, ve kte­rých spo­luvěz­ni zbě­si­le tles­ka­jí své­mu hrdi­no­vi a skan­du­jí jeho jmé­no. Podobné chví­le oce­ní ame­ric­ký divák, ale chlad­něj­ší Evropané mají ješ­tě pro­blémy tuto „přeslád­lost“ pře­kou­sá­vat. Ovšem podob­ných chvi­lek není pří­liš a nejsou až tak vyhro­ce­né, tak­že to lze v kli­du pře­jít.

Z fil­mu (a pře­de­vším jeho akč­ní a vizu­ál­ní strán­ky) jsem vyslo­ve­ně nad­še­ný, děj už tak třpy­ti­vý není, ale to Undisputed II nějak výraz­ně na krá­se neu­bí­rá. Z čeho jsem zkla­ma­ný je to, že čeští dis­tri­bu­to­ři záso­bu­jí video­půj­čov­ny desít­ka­mi fil­mů s kdy­si slav­ný­mi akč­ní­mi hvězda­mi, kte­ré v sou­čas­né době vypouš­tě­jí tako­vé škvá­ry, že se u nich divá­ko­vi udě­lá v lep­ších pří­pa­dech mdlo, ale tak kva­lit­ní kou­sek jako Undisputed II: Last Man Standing necha­jí bez povšim­nu­tí. Ostuda páno­vé dis­tri­bu­to­ři, ostuda. Měli bys­te se pou­čit, do čeho inves­to­vat a do čeho ne.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Výměna manželek – 5. 4. 20176. dubna 2017 Výměna manželek – 5. 4. 2017 https://www.youtube.com/watch?v=lCUglK62dIQ Posted in Reality show
  • TOMÁŠ TRAPL - rozhovor k filmu Babovřesky 322. ledna 2015 TOMÁŠ TRAPL - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Tomáše Trapla není třeba dlouho představovat. Hrál a hraje v mnoha muzikálech, věnuje se hudbě, ale letos si střihl roli nerudného faráře Zbigniewa Krapuščinckeho v komedii Zdeňka Trošky – […] Posted in Rozhovory
  • Kriminálka Las Vegas - Recenze2. prosince 2008 Kriminálka Las Vegas - Recenze Kriminálka Las Vegas - Recenze 3.12.2007 serialy Přečteno: 316 krát […] Posted in Seriály
  • Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie17. ledna 2022 Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie Úspěch knižní série americké spisovatelky Suzanne Collins dával tušit, že se s jejími Hladovými hrami dříve nebo později rozhodně setkáme také na plátně. V roce 2012 se v kinech objevila […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hoteliér - 65 %17. května 2022 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shingeki no Kyojin - 9. díl3. července 2017 Shingeki no Kyojin - 9. díl Kde je levé rameno: Obrana Trostu (5. část) Již v jednom z předchozích dílů jsme mohli vidět (ale já jsem vám to zatajila) elitu průzkumné jednotky, jak opouštěla město Trost. Nyní se k […] Posted in Spoilery
  • Image167. března 2004 Underworld Co se může stát, když se mezi válku mezi upíry a lykany (vlkodlaky) dostane člověk, který má cennou krev.Za dávných časů, v předminulém století kdysi žil jakýsi hrabě Drákula, který […] Posted in Filmové recenze
  • Posilovací cviky na hamstringy6. listopadu 2014 Posilovací cviky na hamstringy Hamstringy představují v podstatě spojení tří svalů, jedná se sice o biceps femoris, semitendinosus a semimembranosus. Zjednodušeně je možno říci, že se jedná o zadní strany stehen. Jde o […] Posted in Domácí rady
  • Titulky k La Brea S01E02 - Day Two16. října 2021 Titulky k La Brea S01E02 - Day Two Přeživší, kteří propadli závrtem, se snaží zjistit, kde vlastně jsou. Oproti tomu Gavin už začíná tušit, kde přesně jeho rodina je, a že jeho vize s tím zřejmě celou dobu nějak souvisí. […] Posted in Titulky
  • Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06)31. května 2016 Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06) Tak máme pro Vás připraven další obsah epizody seriálu Hra o trůny. Tentokrát ke to 6. epizoda z 6. série, která šla na HBO 30.5.2016. Epizoda začíná scénou Meery (Ellie Kendrick) a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48870 s | počet dotazů: 233 | paměť: 55954 KB. | 24.05.2022 - 01:51:00