Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Underworld: Evolution

Underworld: Evolution

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak už při­šlo do kin dal­ší pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho sním­ku, ten­to­krát upír­ské myto­lo­gie Underworld, kte­rý pojed­ná­vá o bojích mezi upí­ry a vlkodla­ky , kte­ří se pod­le zámě­ru fil­mu jme­nu­jí lyka­ni. V prv­ním díle jsme se sezna­mi­li s dost sexy půvab­nou upír­kou Selen, kte­rý byli zabi­ti rodi­če, s něko­li­ka upí­ry, kte­ří buď­to spí ve svých rakvích, nebo boju­jí pro­ti zbyt­kům lyka­nů. A s něko­li­ka lyka­ny, kte­ří děla­jí zase dost věcí nezá­kon­ných a zabi­jí se navzá­jem.  Nesmíme zapo­me­nou ale na úpl­ně prv­ní­ho hyb­ri­da lyka­na a upí­ra, tím byl Michael, kte­rý se stá­vá důle­ži­tou sou­čás­tí pří­bě­hu.
Ve dru­hém díle této upír­ské myto­lo­gie se dozví­dá­me, jak to vlast­ně všech­no zača­li, proč se upí­ři a lyka­ni nená­vi­dí, a co se vlast­ně sta­lo, když Selen zabi­la nej­ví­ce váže­né­ho upí­ra. Je pro­to nut­né, aby, ti co na ten­to film půjdou uvi­dě­li i díl prv­ní, přes­to­že ve fil­mu je něko­lik fla­shbac­ků, aby v krát­kos­ti vysvět­li­li, jak to vlast­ně je a bylo, a proč se děje, co se děje.

Nesmíme zapo­me­nout na začá­tek fil­mu, kdy ve fla­shbac­ku zjis­tí­me, kdy vlast­ně bitva zača­la a kdo je čí bra­tr, a že vlast­ně exis­tu­je prv­ní vel­ký otec, kte­rý zplo­dil jak lyka­ny, tak upí­ry.
Když se podí­vá­me na cel­ko­vý film, co se opro­ti prv­ní­mu dílo zlep­ši­lo, či zhor­ši­lo, tak je vidět, že se auto­ři nechá­va­li unést pou­ze pří­bě­hem, kte­rý je plyt­ký a bez myš­len­ky a kte­rý není opo­rou toho­to fil­mu. Nejsou jím ani tri­ky, kte­rý jsou sice občas digi­tál­ní, ale vět­ši­nu pře­měn, kte­ré se během film obje­ví vytvá­ře­jí lout­ky, či mode­ly. Na čem si pou­ze auto­ři dost vyhrá­li byly mas­ky vlkodla­ků, kte­ří vypa­da­jí sku­teč­ně jako krve­žíz­ni­vé šel­my, kří­žen­ci vlka s člo­vě­kem.
Když se podí­vá­me na herec­ké obsa­ze­ní, tak vět­ši­na her­ců zůsta­la z prv­ní­ho dílu, hlav­ně ti co pře­ži­li. A nové posta­vy? Tony Curran  jako Marcus, kte­rý je dru­hým hyb­ri­dem upí­ra a lyka­na, je dost stra­ši­del­ný. Ale roz­hod­ně to, že se stal hyb­ri­dem ze sil­né­ho upí­ra, tak se z něho stal sko­ro nepře­mo­ži­tel­ný upír, kte­rý hlav­ním posta­vám veli­ce těž­ce zavá­ří. Další novou posta­vou je Alexandr Corvinus. Hraje ho sir Derek Jakobi, kte­rý vyční­vá svým diva­del­ním a zku­še­ným herec­tvím nad ostat­ní­mi. Selen (Kate Beckinsale) a Michael (Scott Speedman) hra­jí svo­je posta­vy doce­la chlad­ně, Selen je sexy a v latex obleč­ku a Michael je doce­la chlad­ný, nic moc výraz­ný. Je to dost podob­né jako v dílu prv­ním.
Když to všech­no shr­nu do závě­ru, tak ten­to film dopo­ru­ču­ji pou­ze fanouš­ku late­xu a sexy oble­če­ní. Žádné nahé tělo neu­vi­dí­te, žád­nou akci taky ne, pro­to­že je film nato­čen v někte­rých čás­tech dost kli­po­vě, a tak není vidět, co se moc před plát­nem děje.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,94954 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58187 KB. | 13.08.2022 - 14:10:27