Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Under Capricorn (Pod obratníkem Kozoroha 1949)

Under Capricorn (Pod obratníkem Kozoroha 1949)

PodObratnikem

Austrálie je zemí, kte­rá je plná Australanů. To pla­ti­lo v na počát­ku 19. sto­le­tí, kdy tam spo­lu s novým guver­né­rem dora­zil i Charles Adare (guver­né­rův bra­tra­nec, či co), kte­ré­ho si zahrál Michael Wilding. Netrvá to dlou­ho a Mr. Adare se sezná­mí s tajem­ným panem Fluskym (Joseph Cotten) a jeho ženou (Ingrid Bergman), kte­rá se svým man­že­lem zrov­na nepro­ží­vá ide­ál­ní vztah.
Ano, dojde na obli­gát­ní vyta­ho­vá­ní stí­nů minu­los­ti, ale pokud by dych­ti­vý divák (divač­ka) očekával(a) něja­ký kla­sic­ký Hitchcockův thriller, tak by byl(a) asi zklamán(a). Ačkoliv na svou dobu byl film jis­tě odváž­ný ve smys­lu zají­ma­vých kame­ro­vých nájez­dů a podob­ných věcí, tak dnes půso­bí zejmé­na sta­tic­ky. Dovedu si před­sta­vit, jak by v sou­čas­nos­ti nato­čil onen sní­mek tře­ba tako­vý Lynch - vět­ši­na kri­ti­ků by z toho byla jis­tě nad­še­na, či tře­ba tako­vý Steve McQueen, kte­rý by si jis­tě nene­chal unik­nout mož­nost uči­nit na kame­ru něja­ký ten „full fron­tal nudi­ty“. Jenže on to byl 1949, kde člo­věk mohl být plno­čel­ně nahý snad jen doma ve své kou­pel­ně a psy­cho­lo­gic­ké fugy s malý­mi trpas­lí­ky v čer­ve­ném poko­ji se také zrov­na nepěs­to­va­ly. Výsledkem pak pro dneš­ní­ho divá­ka může být ona urči­tá sta­tič­nost a str­nu­lost.
Ale dost kri­ti­ky, pro­to­že pokud se člo­věk na výše zmi­ňo­va­né doká­že povznést (a není to zase tak těž­ké), pak pozná, že film je to jinak dob­rý. Občas mi tam tro­chu nese­dě­la moti­va­ce někte­rých postav a mám dojem, že i na scé­ná­ři by šlo o něco lépe zapra­co­vat, ale své kouz­lo slun­cem zali­té Austrálie, pod kte­rým se ode­hrá­vá kri­ze (dá-li se to tak nazvat) jed­no­ho man­žel­ské­ho páru, kte­rou divák pozvol­na odha­lu­je, urči­tě má. V něčem to je typic­ký Hitchcock, ale v něčem zase ne, nicmé­ně je tu znát Hitchcockova režie, dlou­hé zábě­ry, dlou­hé dialogy...a někde tam vza­du cosi záhad­né­ho.
P. S. A jak bývá zvy­kem mini­a­tur­ní rolič­ku (tako­vý kom­pars) si tu stři­hl i sám Mistr.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55693 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53257 KB. | 27.11.2021 - 17:42:19