Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Únava - tichý nepřítel

Únava - tichý nepřítel

person girl woman white leg relax 692806 pxhere.com

Pokud se Vám chce přes den stá­le spát a postrá­dá­te mno­ho ener­gie, může být pro­blém způ­so­ben více důvo­dy – stres, léky, pře­pra­co­vá­ní, poru­chy spán­ku a růz­né nemo­ci. Pokud úna­va trvá del­ší dobu a je nezvykle extrém­ní, vyjed­nej­te si vyšet­ře­ní u své­ho léka­ře. Pokud se pro­ká­že, že úna­va není způ­so­be­na zdra­vot­ním pro­blé­mem, je nača­se změ­nit stra­vo­vá­ní. Stačí pár jed­no­du­chých změn a během pár dní může­te pocí­tit pří­val ener­gie.

Zařaďte bílkoviny

Pokud jíte neu­stá­le salá­ty bez masa a luš­tě­nin, může­te být jed­no­du­še una­ve­ní, pod­lé­hat depre­sím či stre­su. Pravidlo pěti prs­tů nám říká, že bychom měli bíl­ko­vi­ny jíst  v kaž­dém jíd­le – včet­ně sva­čin. Zařaďte maso, bílý jogurt, ryby, v pří­pa­dě rost­lin­ných zdro­jů by stra­va měla obsa­ho­vat luš­tě­ni­ny (fazo­le, čočka, tofu, tem­peh,….). Nebojte se oře­chů, semí­nek a moř­ských řas.

Doplňte železo

Nedostatek žele­za je nej­čas­těj­ší pří­či­nou ané­mie – sní­že­ní počtu čer­ve­ných krvi­nek a násled­ná úna­va. Zařaďte čer­ve­né maso, kuře, luš­tě­ni­ny nebo i rozin­ky. Pokud při­dá­te potra­vi­ny s vyso­kým obsa­hem vita­mí­nu C, zlep­ší se samot­ná vstře­ba­tel­nost žele­za. Zařaďte také zele­né potra­vi­ny, lis­to­vou zele­ni­nu, sóju, drož­dí, suše­né ovo­ce nebo suše­né hou­by.

Přejděte na složité sacharidy

Vyškrtněte z jídel­níč­ku potra­vi­ny s jed­no­du­chý­mi cuk­ry – obsa­hu­jí bílý cukr, po kte­rém ener­gie v našem těle rych­le vystou­pá a ješ­tě rych­le­ji kles­ne. Přichází úna­va, kte­rou chce­me roze­hnat dal­ší­mi slad­kost­mi. Potraviny se slo­ži­tý­mi sacha­ri­dy jsou napří­klad celo­zrn­né obi­lo­vi­ny (hně­dá rýže, kvás­ko­vý celo­zrn­ný chléb, celo­zrn­né těs­to­vi­ny), vyměň­te pome­ran­čo­vý džus za pome­ranč, přesla­ze­né müs­li za oves­nou kaši a mís­to přesla­ze­ných jogur­tů si dej­te bílý jogurt s ovo­cem.

Nezapomeňte na hořčík

Hořčík uvol­ňu­je sva­ly a zlep­šu­je spá­nek. Je nezbyt­ný k pře­mě­ně potra­vin na ener­gii. Začněte jíst dýňo­vá semín­ka, celo­zrn­né peči­vo, baná­ny a špe­nát.

 

Pryč z jídelníčku

Sladkosti – rych­lá ener­ge­tic­ká bom­ba, po kte­ré nastou­pí ješ­tě vět­ší úna­va

Kofein – pro­bu­dí Vás sti­mu­la­cí cen­t­rál­ní­ho ner­vo­vé­ho sys­té­mu, zvý­ší srdeč­ní a decho­vou frek­ven­ci. Poté se ale úči­nek vytra­tí a Vy potře­bu­je­te dal­ší vzpru­hu. A při­chá­zí zno­vu úna­va.

Večerní drin­ky – alko­hol je depre­si­vum, po kte­rém se Vám poz­dě­ji bude chtít spát. Jakmile se ale vytra­tí z orga­nis­mu, vzbu­dí­te se. A ráno násle­du­je koco­vi­na, nepří­jem­ný důsle­dek večer­ní zába­vy.

Základem pre­ven­ce jsou správ­ně slo­že­né sní­da­ně a sva­či­ny. Jak by tako­vá zdra­vá sva­či­na měla vypa­dat? Přijďte se podí­vat na kurz Zdravých sva­čin pro děti.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,64924 s | počet dotazů: 207 | paměť: 50098 KB. | 10.04.2021 - 16:24:43