Kritiky.cz > Filmové premiéry > Umučení Krista

Umučení Krista

Passion je film o posled­ních dva­nác­ti hodi­nách živo­ta Ježíše z Nazareta. Film začí­ná v zahra­dě Getsemanské, kam se Ježíš ode­šel mod­lit po Poslední veče­ři. Ježíš odo­lá­vá Satanovým svo­dům. Následkem zra­dy Jidáše Iškariotského je Ježíš zatčen a odve­den zpát­ky do měs­ta Jeruzaléma, kde ho vůd­co­vé fari­zeů obvi­ní z rou­há­ní a vyne­sou nad ním roz­su­dek smr­ti.Ježíš je před­ve­den před Piláta, řím­ské­ho mís­to­dr­ží­cí­ho v Judsku, kte­rý si vyslech­ne obvi­ně­ní vzne­se­ná fari­ze­ji pro­ti Ježíšovi. Pilát pocho­pí, že se jed­ná o poli­tic­ký spor, a pře­dá zále­ži­tost krá­li Herodovi. Herodes vrá­tí Ježíše Pilátovi, a ten před­lo­ží lidu vol­bu, zda má pro­pus­tit Ježíše nebo zlo­čin­ce Barabáše. Lid roz­hod­ne, že pro­puš­těn má být Barabáš a Ježíš má být odsou­zen.
Ježíš je pře­dán řím­ským vojá­kům a zbi­čo­ván. Ježíš, ztý­rán k nepo­zná­ní, je opět před­ve­den před Piláta, a ten ho uká­že lidu, jako kdy­by chtěl říct: „Nestačilo už to?“ Nestačí to. Pilát si nad celým dile­ma­tem myje ruce a naří­dí svým lidem, aby kona­li tak, jak si to pře­je lid. Ježíš na sebe bere svůj kříž a musí ho nést celým Jeruzalémem až na vrchol Golgoty. Na Golgotě je Ježíš při­bit na kříž a pro­ží­vá posled­ní poku­še­ní - strach z toho, že ho jeho Otec opus­til. Svůj strach pře­ko­ná, pohléd­ne na Marii, svou sva­tou mat­ku, a řek­ně něco, co doká­že plně pocho­pit jen ona: „Dokonáno jest.“ Pak umí­rá se slo­vy: „Otče, do Tvých rukou ode­vzdá­vám své­ho ducha.“
V oka­mži­ku jeho smr­ti se země otřás­la.
Scénář k fil­mu Passion vytvo­řil pro­du­cent a reži­sér Mel Gibson ve spo­lu­prá­ci s Benediktem Fitzgeraldem (Chladnokrevně, Zelda). V pod­sta­tě se jed­ná o upra­ve­né paši­je zkom­pi­lo­va­né ze všech čtyř evan­ge­lií - Matoušova, Markova, Lukášova a Janova.
James Caviezel
Gibson od počát­ku věděl, že nej­dů­le­ži­těj­ší bude najít toho pra­vé­ho her­ce pro roli Ježíše Krista. Jeho vol­ba nako­nec padla na Jima Caviezela, kte­rý napo­sle­dy hrál ve fil­mu Hrabě Monte Cristo. Caviezela, kte­rý je aktiv­ní kato­lík, tato nabíd­ka oka­mži­tě oslo­vi­la. Jako pozo­ru­hod­ná sho­da okol­nos­tí se mu jevi­lo i to, že prá­vě osla­vil 33. naro­ze­ni­ny a dostal se tedy do „Kristových let“. „Ještě nikdo takhle Ježíše neu­ká­zal a pod­le mě Mel uka­zu­je, jak to doo­prav­dy bylo. Nepoužívá nási­lí pro nási­lí, nikdy to neby­lo bez důvo­du. Ten rea­lis­mus bude asi mno­hé šoko­vat, ale prá­vě pro­to je ten film tak nesmír­ně sil­ný.“
Pro scé­ny, kdy Ježíš absol­vu­je bití a bičo­vá­ní nechval­ně pro­slu­lým řím­ským vyná­le­zem, „deví­ti­o­ca­sou koč­kou“ (důtky s kovo­vý­mi kon­ci, kte­ré trha­ly kůži), musel Caviezel pod­stou­pit dlou­hé pří­pra­vy v mas­kér­ně. Po make­u­pu, kte­rým měl pokry­tu vět­ši­nu těla, mu naská­ka­ly puchý­ře, díky kte­rým pak nemohl v noci spát. Scény ukři­žo­vá­ní se natá­če­ly 14 dní, během kte­rých musel nést, či spí­še vlá­čet cca 70 kg těž­ký kříž (sku­teč­né kří­že váži­ly až dvoj­ná­so­bek) až na Golgotu, to vše zaha­len pou­ze do plát­na, přes­to­že se natá­če­lo během zimy. Někdy byl tak podchla­zen, že nemohl ani pro­mlu­vit a štáb mu musel na obli­čej při­klá­dat ohří­va­cí balíč­ky, aby vůbec roz­hý­bal rty. To ješ­tě neby­lo všech­no - při natá­če­ní během bouř­ky do Caviezela a pomoc­né­ho reži­sé­ra Jana Micheliniho ude­řil blesk - sjel do Micheliniho dešt­ní­ku a zasá­hl i Caviezela, ale jako zázra­kem nebyl ani jeden z nich váž­ně zra­něn.
Caviezel nicmé­ně na natá­če­ní vzpo­mí­ná v dob­rém: „Kdybych tím vším nepro­šel, neby­lo by to utr­pe­ní tak auten­tic­ké, tak­že to tak muse­lo být,“ říká.

  • Umučení Krista - recenze23. března 2004 Umučení Krista - recenze Nejkontroverznější z filmů posledních let? Je zajímavé, že největší diskuze vždy propukne okolo filmu s náboženskou tématikou, není to poprvé ani naposledy. Je vidět, že i ve víře […] Posted in Filmové recenze
  • 17. 8. 201717. srpna 2017 17. 8. 2017 Filmové premiéry dnešního dne. Po strništi bos Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena […] Posted in Filmové premiéry
  • ctverec125x12515. listopadu 2003 Sentiment O filmu Adept se vydal za filmovým režisérem na penzi, jehož dílo jsme měli v úctě, aby se svým filmem přiblížil k myšlení, cítění a tvorbě; tedy udělal film. Okolnosti […] Posted in Filmové premiéry
  • Star Wars: Síla se probouzí16. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí Co říct v prvním odstavci na sedmé Star Wars. Historie se bude opakovat.J.J. Abrams rebootnul Star Trek. Podařilo se mu to samé i se Star Wars.  Není to reboot, ale je to pokračování se […] Posted in Filmové premiéry
  • LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ15. července 2004 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ OBSAH   Šarlatánský profesor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohromady skupinu „expertů”, se kterými se chystá provést loupež století. Tým: Odborníci na výbušniny, kopání […] Posted in Filmové premiéry
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství a pravidla hereckého řemesla odkryje nový seriál plný hvězd Kafe a cigárko20. září 2017 Tajemství a pravidla hereckého řemesla odkryje nový seriál plný hvězd Kafe a cigárko Šestidílný seriál Kafe a cigárko, který v září uvede internetová televize Stream.cz, vznikl na základě scénáře Petry Soukupové a vychází z eponymního blogu Marie Doležalové. Stejně jako ve […] Posted in Filmové premiéry
  • Březen v kinech7. března 2003 Březen v kinech Nový projekt na stránkách kinofila, každý měsíc vám naservírujeme pěknou porci chystaných premiér. V tomto měsíci je jich vážně dost, takže jdeme na to letem-světem.6.3. Bowling for […] Posted in Filmové premiéry
  • Nová řada příběhů Tajemství rodu začíná 1. září26. srpna 2015 Nová řada příběhů Tajemství rodu začíná 1. září Dnes představili tvůrci další řadu cyklu Tajemství rodu, který bude začínat na  ČT1 v úterý 1.9.2015 od 21:00 hod. První řada pořadu měla značný divácký ohlas a zájem o historii předků […] Posted in Filmové premiéry
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...