Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Umučení Krista

Umučení Krista

Passion je film o posled­ních dva­nác­ti hodi­nách živo­ta Ježíše z Nazareta. Film začí­ná v zahra­dě Getsemanské, kam se Ježíš ode­šel mod­lit po Poslední veče­ři. Ježíš odo­lá­vá Satanovým svo­dům. Následkem zra­dy Jidáše Iškariotského je Ježíš zatčen a odve­den zpát­ky do měs­ta Jeruzaléma, kde ho vůd­co­vé fari­zeů obvi­ní z rou­há­ní a vyne­sou nad ním roz­su­dek smr­ti.Ježíš je před­ve­den před Piláta, řím­ské­ho mís­to­dr­ží­cí­ho v Judsku, kte­rý si vyslech­ne obvi­ně­ní vzne­se­ná fari­ze­ji pro­ti Ježíšovi. Pilát pocho­pí, že se jed­ná o poli­tic­ký spor, a pře­dá zále­ži­tost krá­li Herodovi. Herodes vrá­tí Ježíše Pilátovi, a ten před­lo­ží lidu vol­bu, zda má pro­pus­tit Ježíše nebo zlo­čin­ce Barabáše. Lid roz­hod­ne, že pro­puš­těn má být Barabáš a Ježíš má být odsou­zen.
Ježíš je pře­dán řím­ským vojá­kům a zbi­čo­ván. Ježíš, ztý­rán k nepo­zná­ní, je opět před­ve­den před Piláta, a ten ho uká­že lidu, jako kdy­by chtěl říct: „Nestačilo už to?“ Nestačí to. Pilát si nad celým dile­ma­tem myje ruce a naří­dí svým lidem, aby kona­li tak, jak si to pře­je lid. Ježíš na sebe bere svůj kříž a musí ho nést celým Jeruzalémem až na vrchol Golgoty. Na Golgotě je Ježíš při­bit na kříž a pro­ží­vá posled­ní poku­še­ní - strach z toho, že ho jeho Otec opus­til. Svůj strach pře­ko­ná, pohléd­ne na Marii, svou sva­tou mat­ku, a řek­ně něco, co doká­že plně pocho­pit jen ona: „Dokonáno jest.“ Pak umí­rá se slo­vy: „Otče, do Tvých rukou ode­vzdá­vám své­ho ducha.“
V oka­mži­ku jeho smr­ti se země otřás­la.
Scénář k fil­mu Passion vytvo­řil pro­du­cent a reži­sér Mel Gibson ve spo­lu­prá­ci s Benediktem Fitzgeraldem (Chladnokrevně, Zelda). V pod­sta­tě se jed­ná o upra­ve­né paši­je zkom­pi­lo­va­né ze všech čtyř evan­ge­lií - Matoušova, Markova, Lukášova a Janova.
James Caviezel
Gibson od počát­ku věděl, že nej­dů­le­ži­těj­ší bude najít toho pra­vé­ho her­ce pro roli Ježíše Krista. Jeho vol­ba nako­nec padla na Jima Caviezela, kte­rý napo­sle­dy hrál ve fil­mu Hrabě Monte Cristo. Caviezela, kte­rý je aktiv­ní kato­lík, tato nabíd­ka oka­mži­tě oslo­vi­la. Jako pozo­ru­hod­ná sho­da okol­nos­tí se mu jevi­lo i to, že prá­vě osla­vil 33. naro­ze­ni­ny a dostal se tedy do „Kristových let“. „Ještě nikdo takhle Ježíše neu­ká­zal a pod­le mě Mel uka­zu­je, jak to doo­prav­dy bylo. Nepoužívá nási­lí pro nási­lí, nikdy to neby­lo bez důvo­du. Ten rea­lis­mus bude asi mno­hé šoko­vat, ale prá­vě pro­to je ten film tak nesmír­ně sil­ný.“
Pro scé­ny, kdy Ježíš absol­vu­je bití a bičo­vá­ní nechval­ně pro­slu­lým řím­ským vyná­le­zem, „deví­ti­o­ca­sou koč­kou“ (důtky s kovo­vý­mi kon­ci, kte­ré trha­ly kůži), musel Caviezel pod­stou­pit dlou­hé pří­pra­vy v mas­kér­ně. Po make­u­pu, kte­rým měl pokry­tu vět­ši­nu těla, mu naská­ka­ly puchý­ře, díky kte­rým pak nemohl v noci spát. Scény ukři­žo­vá­ní se natá­če­ly 14 dní, během kte­rých musel nést, či spí­še vlá­čet cca 70 kg těž­ký kříž (sku­teč­né kří­že váži­ly až dvoj­ná­so­bek) až na Golgotu, to vše zaha­len pou­ze do plát­na, přes­to­že se natá­če­lo během zimy. Někdy byl tak podchla­zen, že nemohl ani pro­mlu­vit a štáb mu musel na obli­čej při­klá­dat ohří­va­cí balíč­ky, aby vůbec roz­hý­bal rty. To ješ­tě neby­lo všech­no - při natá­če­ní během bouř­ky do Caviezela a pomoc­né­ho reži­sé­ra Jana Micheliniho ude­řil blesk - sjel do Micheliniho dešt­ní­ku a zasá­hl i Caviezela, ale jako zázra­kem nebyl ani jeden z nich váž­ně zra­něn.
Caviezel nicmé­ně na natá­če­ní vzpo­mí­ná v dob­rém: „Kdybych tím vším nepro­šel, neby­lo by to utr­pe­ní tak auten­tic­ké, tak­že to tak muse­lo být,“ říká.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,93002 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56031 KB. | 26.05.2022 - 07:56:24