Kritiky.cz > Filmové recenze > Umučení Krista - recenze

Umučení Krista - recenze

Nejkontroverznější z fil­mů posled­ních let? Je zají­ma­vé, že nej­vět­ší dis­ku­ze vždy pro­puk­ne oko­lo fil­mu s nábo­žen­skou téma­ti­kou, není to popr­vé ani napo­sle­dy. Je vidět, že i ve víře panu­je poli­ti­ka...Film zachy­cu­je posled­ních 12 hodin Kristova živo­ta na zemi.

Umučení Krista započne pohle­dem na Krista v zahra­dě Getsemanské na Olivové hoře, kam se ode­šel pomod­lit po posled­ní veče­ři. Je zde zatčen násled­kem zra­dy Jidáše Iškarockého a je odve­den do Jeruzaléma před fari­ze­je, kte­ří jej obvi­ní z rou­há­ní a odsou­dí jej k smr­ti. Rozhodnout musí Pilát ( řím­ský mís­to­dr­ží­cí v Palestině), ten pocho­pí, že jde o poli­tic­ký spor. Ježíš je poslán ke krá­li Herodovi a ten jej posí­lá zpět Pilátovi. Pilát tedy před­lo­ží vol­bu lidu, zda-li má být pro­puš­těn Ježíš či zlo­či­nec Barabáš. Propuštěným je Barabáš, Ježíš je pře­dán řím­ským vojá­kům a zbi­čo­ván. Lidu to nesta­čí, pro­to se Pilát obra­cí zno­vu na vojá­ky, aby kona­li tak, jak si to pře­je lid. Ježíš bere svůj kříž a nese jej celým Jeruzalémem až na vrchol Golgoty. Tam je při­bit na kříž a umí­rá.

Ponižování Krista nezmi­zí z plát­na ne na více než něko­lik minut. Jsou zde vizi­o­nář­ské obra­zy z před­cho­zí­ho Ježíšova života(zachraňuje hříš­nou Máří Magdalenu před uka­me­no­vá­ním, kázá­ní na hoře, Poslední veče­ře atd.). Scény muče­ní jsou napl­ně­ny krví, chví­le­mi vel­mi detail­ně zabrá­ny kame­rou, což dotvá­ří real­ný pohled mnoh­dy a pro mno­hé dost dras­tic­ké sku­teč­nos­ti.

Nezvykle je tu nahra­zen ang­lic­ký jazyk, mlu­ví se zde ara­mej­sky a latin­sky, což pat­ří k obdo­bí ve kte­rém se děj ode­hrá­vá. Tyto dva jazy­ky jsou zvuč­né a neru­ši­vé pro divá­ka.

Jedni film odsu­zu­jí a při kri­ti­ce nešet­ří ost­rý­mi slo­vy, jiní mu žeh­na­jí (např. Vatikán). Hlavní před­sta­vi­tel Krista (James Caviezel) byl dokon­ce při­jat k sva­té­mu Otci. Poprask stá­le neu­ti­chá a film zapl­ňu­je poklad­ny kin k prask­nu­tí. Největší rekla­mu, kte­rou si fil­mo­vý tvůr­ci nechtě­jí a neu­mí zapla­tit je rekla­ma nega­tiv­ní. Sice to může znít bláz­ni­vě, ale posuď­te sami.

I když jde o film nábo­žen­ský, je v něm hod­ně krve a bru­ta­li­ty. A co dnes při­táh­ne nej­ví­ce divá­ků? Není to snad nási­lí, krev a smrt? Nejde pře­ce vůbec o vyzná­ní, i když pří­běh Krista, trou­fám si tvr­dit zná kaž­dý z nás. Ať chce­te nebo ne, už jen pro svo­ji bru­tál­nost, kte­rá se pro­pí­rá kde se dá, bude ten­to film neza­po­me­nu­tel­ný. Je jas­né, že i u nás při­lá­ká mno­ho star­ších lidí do kina, jak se tomu sta­lo v Polsku, kde dokon­ce pořá­da­jí zájezdy na pro­mí­tá­ní (zejmé­na z ves­nic). Dokonce i moje babič­ka (a to je co říct) pro­je­vi­la zájem o film. A co je ve fil­mu tak bru­tál­ní­ho, pobu­řu­jí­cí ho, muče­ní Krista? Ale vždyť to je prav­da, nebo ne? Věřící tvr­dí, že Kristus byl mučen a po té ukři­žo­ván. Přesto když ztvár­ní­te řek­ně­me „přes­ně“ muče­ní a smrt, zdá se jim bru­tál­ní. Ale bylo to tak, nebo ne? A jaké je vůbec křes­ťan­ství? Celá sta­le­tí muči­li a vraž­di­li „ve jmé­nu Páně“ a nao­pak. Pobuřuje je snad rea­li­ta, nebo je to tím, že Kristus je sice v jejich sva­ty­ních při­bit na kříž, ale je tam „málo“ krve než by ve sku­teč­nos­ti mělo být?

Největší doha­dy panu­jí oko­lo viny a nevi­ny židů. Mohou za to židé? Ano. Ale ne všich­ni se podí­le­ly na muče­ní a ukři­žo­vá­ní Krista. A čí, že je to vina oprav­du? Lidí, a to všech beze­zbyt­ku, nezá­le­ží na rase, víře či vyzná­ní ( říman, žid = lidé). Je to v nás, ať chce­me nebo ne.

Film na kaž­dé­ho zapů­so­bí jinak, jed­ni budou pla­kat či zara­že­ně odchá­zet z kina, ale mys­lím si, že nikdo se nebu­de smát. Budou vám hla­vou vířit růz­né myš­len­ky a to je nej­lep­ší co tvůr­ce toho­to díla jis­tě potě­ší. Otázka víry a dis­ku­ze o ní je nesmr­tel­ná a neko­neč­ná.

Pokud se týče fil­mu je to vize reži­sé­ra, v tom­to pří­pa­dě M.Gibsona, kte­rý jis­tě nepod­ce­nil pří­pra­vu fil­mu a pod­kla­du pro něj, ale také ris­ko­val a jis­tě se mu to vypla­ti­lo. Je zde pár chyb pro „znal­ce“, ale nic není doko­na­lé a stá­le je to jen film. Do našich kin ten­to sní­mek zaví­tá 8.dubna kdy je jeho pre­mi­é­ra.

Režie: Mel Gibson
Hrají: James Caviezel, Maia Morgenstern, Mattia Sbragia aj.

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Umučení Krista8. dubna 2004 Umučení Krista Passion je film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazareta. Film začíná v zahradě Getsemanské, kam se Ježíš odešel modlit po Poslední večeři. Ježíš odolává Satanovým svodům. […] Posted in Filmové premiéry
  • Krvavá hostina - Feast11. března 2008 Krvavá hostina - Feast Název by napovídal, že film, který vás čeká, bude horor. Ale upřímně řečeno, jestli předpokládáte, že během sledování Krvavé hostiny budete zděšeně schoulení pod dekou a budete se nervózně […] Posted in Filmové recenze
  • KVIFF 2019 – Třetí nálož dojmů z Karlových Varů, bilancování, vítězný Otec i vizionářská Naše doba6. července 2019 KVIFF 2019 – Třetí nálož dojmů z Karlových Varů, bilancování, vítězný Otec i vizionářská Naše doba Letos bylo v Karlových Varech oproti loňsku o poznání méně lidí, takže fronty před sály byly mnohdy viditelně kratší a na některých představeních sem tam dokonce zůstávaly prázdné sedačky. […] Posted in Filmové recenze
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […] Posted in Filmové recenze
  • Pravá blondýnka23. srpna 2003 Pravá blondýnka „Barbie“ na Hardvardu… Dvě charakteristiky provázejí blondýnky již od, nevím od kdy, ale dlouho, - jsou přitažlivé (i když jak které) a jsou považované za, poněkud méně inteligentní (i […] Posted in Filmové recenze
  • Daleko od Reykjavíku - Problémy si tam vytvářejí lidé, a tak je také lidé musí řešit!  27. ledna 2020 Daleko od Reykjavíku - Problémy si tam vytvářejí lidé, a tak je také lidé musí řešit!   Krajina na Islandu působí stroze a těžko uvěřit, že tu lidé mohou farmařit a slučují se do družstva. Jeho funkce je trochu jiná, než tomu bylo u nás v minulém století, ale mají společné […] Posted in Filmové recenze
  • Před půlnocí (Before midnight) - 60%27. června 2013 Před půlnocí (Before midnight) - 60% Když spisovatel Jesse (Ethan Hawke) a jeho žena Celin (Julie Delpy) dostanou od přátel dárek ve formě jedné noci strávené v hotelu, netuší, že jedno z jejich konverzačních témat bude […] Posted in Filmové recenze
  • Údolí stínů29. května 2004 Údolí stínů Vietnam. Válečné filmy jsou tak trochu moje hobby, a filmy z Vietnamu tu představují něco jako třešinku na dortu. Proč? Vietnamská válka znamenala skutečný, vyčerpávající extrém pro obě […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...