Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

107278 350 0 fit

Už máte dost těch ška­ro­hlí­dů kolem vás, kte­ří vám jen vysá­va­jí ener­gii, nebo jste zjis­ti­li, že vy sami vidí­te svět hlav­ně v čer­ných bar­vách a hlav­ně to už tak nechce­te? Pak přes­ně pro vás je tato nová kni­ha z nakla­da­tel­ství Grada.

Kniha láká, že sta­čí dodr­žo­vat šest jed­no­du­chých zásad, kte­ré vám změ­ní život a najed­nou bude­te šťast­ní, úspěš­ní a bude­te mít úžas­ný život. Ale tak jed­no­du­ché to zase není, ale roz­hod­ně si kni­hu pře­čtě­te.

Pořád se honí­me za štěs­tím, úspě­chem, bohat­stvím, ale přes­to nejsme stá­le spo­ko­je­ní, spí­še nabru­če­ní, plno věcí kolem nás štve a na nála­dě nepři­dá ani plno nega­tiv­ních lidí, kte­ří jsou všu­de kolem. Pořád si na něco stě­žu­je­me – na sucho, hor­ko, dlou­hý déšť, níz­ké pla­ty, vyso­ké ceny, nechá­pa­jí­cí­ho part­ne­ra, zlo­bi­vé děti, poli­ti­ku… A při­tom štěs­tí je na dosah, včet­ně dob­ré nála­dy. Je tře­ba se nau­čit dívat na svět jinak. Pozitivní myš­le­ní je ve své pod­sta­tě jed­no­du­ché, ale je to hod­ně těž­ká ces­ta, pokud nyní ulpí­vá­te ve svě­tě nega­tiv­ním.  Ale sto­jí za to se na ni vydat.

Kniha vás v něko­li­ka kapi­to­lách sezná­mí s tím, kdo jsou šťast­ní lidé, co děla­jí jinak, kdo jsou vysa­va­či nála­dy a proč je vhod­né se jim vyhý­bat. Pochopíte, proč je tolik lidí nega­tiv­ních a proč bychom si měli dát tu náma­hu to změ­nit. Ke kon­ci kni­hy najde­te i ony důle­ži­té zása­dy, kte­ré vám pomo­hu k tomu, abys­te zača­li mys­let pozi­tiv­ně. Nejprve se ale musí­te roz­hod­nout, že chce­te být pozi­tiv­ní a pak jít po dal­ších krůč­cích. I naše myš­le­ní je návyk, ale jeho pře­pro­gra­mo­vá­ní bude stát něja­ké úsi­lí.

Knihu hod­no­tím jako hod­ně zají­ma­vou. Snad pro­to­že už jsem o pozi­tiv­ním myš­le­ní něco čet­la, ze začát­ku mi při­šlo, že je v kni­ze zby­teč­ně moc tex­tu, kte­rý stej­ně nic neří­ká, pros­tě tako­vý balast navíc, že auto­ři by se moh­li k tomu pod­stat­né­mu dostat mno­hem rych­le­ji, kdy­by vypus­ti­li někte­ré pasá­že. Postupně se auto­ři dostá­va­jí k jádru toho, jak žít pozi­tiv­ně. Teoreticky je to nako­nec oprav­du jed­no­du­ché, je tře­ba radi­kál­ně změ­nit úhel pohle­du a myš­le­ní, což už je mno­hem slo­ži­těj­ší. Pokud se pro tuto ces­tu vědo­mě roz­hod­ne­te, tak pře­ji, ať vytr­vá­te a dozná­te pozi­tiv­ních změn. Čím více pozi­tiv­ních lidí v naší spo­leč­nos­ti bude, tím zde bude pří­jem­ně­ji.


Autoři: Andy Cope, Andy Whittaker

Nakladatelství: Grada pod znač­kou Alferia

Počet stran: 208

Žánr: osob­ní roz­voj, pozi­tiv­ní myš­le­ní

Hodnocení: 80 %

Knihu k recen­zi věno­va­lo nakla­da­tel­ství Grada, kde ji lze zakou­pit.

  • Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace15. září 2020 Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace Sami víte, že v našem nitru sídlí jakási moudrost. Někdy i sami se sebou mluvíme, komunikujeme, nebo přemýšlíme v dialozích (s kým si to v takovou chvíli vlastně povídáte?). Je jedno, […] Posted in Recenze
  • Naučte se komunikovat empaticky a asertivně8. srpna 2020 Naučte se komunikovat empaticky a asertivně Také se vám často stává, že náročná komunikace se zvrtne v hádku, uražení se a vůbec nikam to nevede? V této chvíli se člověk nechal unést svými emocemi a je jasné, že komunikace pak […] Posted in Recenze knih
  • Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!30. dubna 2018 Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách! Mnohé svědčí pro to, že enneagram nebyl nikým zkonstruován nebo vynalezen, nýbrž že se jedná o intuitivní odhalení duchovně-duševních zákonitostí. To je asi nejzásadnější věta, která […] Posted in Recenze knih
  • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • Byl jsem číslo 305298. srpna 2021 Byl jsem číslo 30529 Byl jsem číslo 30529 od Felixe Weinberga je knihou popisující skutečné válečné vzpomínky jednoho židovského chlapce pocházejícího z Čech. Felix Weinberg byl uznávaný vědec, který se […] Posted in Recenze knih
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Můžete mít všechno, jen ne vše najednou7. června 2021 Můžete mít všechno, jen ne vše najednou Kniha od Romi Neustadt "Můžete mít všechno, jen ne vše najednou je knihou, tak trochu i drobným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí bez jakéhokoliv stresu dosáhnout pokud možno všech […] Posted in Recenze knih
  • Praktické rady, jak se zbavit úzkosti12. dubna 2021 Praktické rady, jak se zbavit úzkosti Také někdy zažíváte pocity úzkosti, které vás pohltí a těžce se vám s nimi bojuje? Bojíte se udělat nový krok? Pořád se vám honí hlavou jen negativní scénáře a představy, co hrozného se […] Posted in Recenze knih
  • SEŠÍVANÉ PŘÍŠERKY, všude kam se podíváš7. února 2021 SEŠÍVANÉ PŘÍŠERKY, všude kam se podíváš Mějte svojí vlastní příšerku! S knihou "Sešívané příšerky" od autorky Julie Mayer si jednu takovou můžete vlastnoručně ušít a udělat radost nejen sobě, ale hlavně těm nejmenším. Ostatně […] Posted in Recenze knih, Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,52039 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53305 KB. | 17.09.2021 - 15:50:18