Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

107278 350 0 fit

Už máte dost těch ška­ro­hlí­dů kolem vás, kte­ří vám jen vysá­va­jí ener­gii, nebo jste zjis­ti­li, že vy sami vidí­te svět hlav­ně v čer­ných bar­vách a hlav­ně to už tak nechce­te? Pak přes­ně pro vás je tato nová kni­ha z nakla­da­tel­ství Grada.

Kniha láká, že sta­čí dodr­žo­vat šest jed­no­du­chých zásad, kte­ré vám změ­ní život a najed­nou bude­te šťast­ní, úspěš­ní a bude­te mít úžas­ný život. Ale tak jed­no­du­ché to zase není, ale roz­hod­ně si kni­hu pře­čtě­te.

Pořád se honí­me za štěs­tím, úspě­chem, bohat­stvím, ale přes­to nejsme stá­le spo­ko­je­ní, spí­še nabru­če­ní, plno věcí kolem nás štve a na nála­dě nepři­dá ani plno nega­tiv­ních lidí, kte­ří jsou všu­de kolem. Pořád si na něco stě­žu­je­me – na sucho, hor­ko, dlou­hý déšť, níz­ké pla­ty, vyso­ké ceny, nechá­pa­jí­cí­ho part­ne­ra, zlo­bi­vé děti, poli­ti­ku… A při­tom štěs­tí je na dosah, včet­ně dob­ré nála­dy. Je tře­ba se nau­čit dívat na svět jinak. Pozitivní myš­le­ní je ve své pod­sta­tě jed­no­du­ché, ale je to hod­ně těž­ká ces­ta, pokud nyní ulpí­vá­te ve svě­tě nega­tiv­ním.  Ale sto­jí za to se na ni vydat.

Kniha vás v něko­li­ka kapi­to­lách sezná­mí s tím, kdo jsou šťast­ní lidé, co děla­jí jinak, kdo jsou vysa­va­či nála­dy a proč je vhod­né se jim vyhý­bat. Pochopíte, proč je tolik lidí nega­tiv­ních a proč bychom si měli dát tu náma­hu to změ­nit. Ke kon­ci kni­hy najde­te i ony důle­ži­té zása­dy, kte­ré vám pomo­hu k tomu, abys­te zača­li mys­let pozi­tiv­ně. Nejprve se ale musí­te roz­hod­nout, že chce­te být pozi­tiv­ní a pak jít po dal­ších krůč­cích. I naše myš­le­ní je návyk, ale jeho pře­pro­gra­mo­vá­ní bude stát něja­ké úsi­lí.

Knihu hod­no­tím jako hod­ně zají­ma­vou. Snad pro­to­že už jsem o pozi­tiv­ním myš­le­ní něco čet­la, ze začát­ku mi při­šlo, že je v kni­ze zby­teč­ně moc tex­tu, kte­rý stej­ně nic neří­ká, pros­tě tako­vý balast navíc, že auto­ři by se moh­li k tomu pod­stat­né­mu dostat mno­hem rych­le­ji, kdy­by vypus­ti­li někte­ré pasá­že. Postupně se auto­ři dostá­va­jí k jádru toho, jak žít pozi­tiv­ně. Teoreticky je to nako­nec oprav­du jed­no­du­ché, je tře­ba radi­kál­ně změ­nit úhel pohle­du a myš­le­ní, což už je mno­hem slo­ži­těj­ší. Pokud se pro tuto ces­tu vědo­mě roz­hod­ne­te, tak pře­ji, ať vytr­vá­te a dozná­te pozi­tiv­ních změn. Čím více pozi­tiv­ních lidí v naší spo­leč­nos­ti bude, tím zde bude pří­jem­ně­ji.


Autoři: Andy Cope, Andy Whittaker

Nakladatelství: Grada pod znač­kou Alferia

Počet stran: 208

Žánr: osob­ní roz­voj, pozi­tiv­ní myš­le­ní

Hodnocení: 80 %

Knihu k recen­zi věno­va­lo nakla­da­tel­ství Grada, kde ji lze zakou­pit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […]
  • Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!30. dubna 2018 Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách! Mnohé svědčí pro to, že enneagram nebyl nikým zkonstruován nebo vynalezen, nýbrž že se jedná o intuitivní odhalení duchovně-duševních zákonitostí. To je asi nejzásadnější věta, která […]
  • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […]
  • LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové8. července 2018 LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové Pokud chcete objevit tajemství spokojeného života, zcela určitě byste si neměli nechat ujít knihu "LAGOM tajemství spokojeného života" od Niki Brantmarkové, jež vydalo nakladatelství […]
  • Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou21. května 2019 Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou Samotná kniha Intuitivní život vás krůček po krůčku navede na cestu, jak se správně naladit na svoje vlastní pocity a konečně být jen a jen sami sebou, změnit svůj život k lepšímu a […]
  • Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát.27. ledna 2019 Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát. Průvodce na cestě ke svému šťastnějšímu já od populární koučky a lektorky zdravého životního stylu Lenky Černé. Tahle kniha je doslova báječný a ověřený manuál pro všechny ženy, které […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]
  • Janet W. Hardy, Dossie Easton: Etická coura12. března 2019 Janet W. Hardy, Dossie Easton: Etická coura Etická coura? A že jsme jí skoro každý? Co je tohle za názor? Popravdě, ráda začnu recenzi závěrečným zhodnocením, a sice, že v knize najdete kus sebe. A kdo řekne, že ne - kecá! A nemusí […]
  • Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?15. ledna 2019 Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Dost pravděpodobně to bude spíš nespokojený mrzout.“ Vztahy mezi lidmi určují do velké míry kvalitu jejich […]
  • Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě6. června 2019 Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě Nenávist ke světu, apatie, nerozhodnost, soutěživost, dravost… nebo loajálnost a společný tah na branku? Koho byste brali do svého týmu, kdybyste měli vytvořit úspěšnou společnost, […]