Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové

Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové

uměníhhhh

Chcete-li se nechat okouz­lit vel­mi křeh­kou, něž­nou krá­sou a i léty pro­vě­ře­nou moud­ros­tí sta­rých her­bá­řů, urči­tě si nenech­te mezi prs­ty pro­klouz­nout nád­her­nou pub­li­ka­ci „Umění sta­rých her­bá­řů. Od rene­san­ce po 19. sto­le­tí.“ s před­mluvou od Chiary Nepiové.

Po ote­vře­ní toho­to těž­ké­ho a masiv­ní­ho prů­vod­ce bude­te doslo­va okouz­le­ni úžas­ný­mi díly pět­a­dva­ce­ti auto­rů. Z jejich obráz­ků se vám bude doslo­va tajit dech. To, jak věro­hod­ně doká­za­li vystih­nout jed­not­li­vé rost­li­ny do sebe­men­ší­ho detai­lu, je vskut­ku pre­ciz­ní a mis­trov­ská prá­ce.

„Rostliny a kvě­ti­ny od nepa­mě­ti inspi­ro­va­ly lid­skou před­sta­vi­vost a pro celá sta­le­tí pod­ně­co­va­ly smy­sl pro krá­su u mno­ha uměl­ců, kte­ří chtě­li tvůr­čím způ­so­bem zachy­tit fas­ci­nu­jí­cí výtvo­ry pří­ro­dy. Díky tomu se pro­tnu­ly ces­ty umě­ní a vědy, a vytvo­ři­lo vel­mi pev­né pou­to, z něhož vze­šlo množ­ství mis­trov­ských děl v podo­bě his­to­ric­kých her­bá­řů.“

Ostatně prv­ní her­bá­ře se zača­ly v Itálii obje­vo­vat již kolem roku 500 naše­ho leto­poč­tu. Do dneš­ních dnů se sice nedo­cho­va­ly, ale pro­střed­nic­tvím strá­nek této kni­hy se může­te sezná­mit s prv­ní význam­nou osob­nos­tí z této pozo­ru­hod­né oblas­ti, jíž byl řec­ký lékař Pedanius Dioscorides, žijí­cí v 1. sto­le­tí naše­ho leto­poč­tu. Jeho pojed­ná­ní „De Materia Medica“ o rost­li­nách dodnes pla­tí za pře­lo­mo­vé dílo v oblas­ti bota­ni­ky.

uměníH

V krát­kos­ti nahléd­ne­te do his­to­rie nej­zná­měj­ších her­bá­řů, kde se zpo­čát­ku sta­ré rost­li­no­pi­sy při­nejmen­ším do 16. sto­le­tí zabý­va­ly výhrad­ně jen rost­li­na­mi pro lékař­ské úče­ly tj. léčiv­ka­mi, a tepr­ve až jejich násled­ným pře­pi­so­vá­ním se dopl­ňo­va­ly stá­le nové a nové poznatky.

Postupem času se z her­bá­řů stá­va­ly sbír­ky suše­ných rost­lin, s jejíž pomo­cí moh­li učen­ci rost­li­ny podrob­ně pro­zkou­mat, ucho­vat, ale také mezi s sebou sdí­let. Díky peč­li­vé­mu pozo­ro­vá­ní těch­to učen­ců se vytvo­ři­ly výji­meč­né až umě­lec­ké sou­bo­ry ilu­stra­cí zná­zor­ňu­jí­cí vel­mi roz­ma­ni­té bohat­ství ze svě­ta flóry. Objevují se zde nejen běž­né dru­hy rost­lin, ale i vzác­né a nezná­mé exem­plá­ře ze všech kou­tů svě­ta.

Není tedy divu, že se her­bá­ře vždyc­ky těši­ly vel­ké oblí­be­nos­ti a pozor­nos­ti. Dnes tomu není  jinak!

„Umění sta­rých her­bá­řů“ je dech berou­cí pub­li­ka­ce, kte­rá vám názor­ně před­sta­ví svět sta­rých her­bá­řů, ale i věd­ců a uměl­ců, jež se zabý­va­li zkou­má­ním a stu­di­em rost­lin, a zachy­co­va­li je věro­hod­ně na papír. Tak vzni­ka­ly napros­to úžas­né a nád­her­né obráz­ky a díla nej­roz­ma­ni­těj­ších rost­lin, vyni­ka­jí­cí nejen svo­jí vel­kou este­tic­kou hod­no­tou a ztvár­ně­ním, ale i napros­tou přes­nos­tí a vědec­kou peč­li­vos­tí při zachy­ce­ní jed­not­li­vých detai­lů. Díky tomu se nyní může­me těšit z toho­to krás­né­ho a jedi­neč­né­ho her­bá­ře.

Kniha nabí­zí výběr z nesmír­ně bar­vi­té pře­hlíd­ky bota­nic­kých ilu­stra­cí čty­ři­a­dva­ce­ti bota­ni­ků a ilu­strá­to­rů, a to doslo­va v plné jejich krá­se, spo­lu se vše­mi pro­pra­co­va­ný­mi detai­ly, jež stej­ně jako v dáv­né minu­los­ti, tak i dnes vyrá­ží dech.

Zde si může­te pro­lis­to­vat kni­hu Umění sta­rých her­bá­řů

uměníHH

Umění sta­rých her­bá­řů Od rene­san­ce po 19. sto­le­tí

Kolektiv auto­rů

Předmluva: Chiara Nepiová

Editoři: Andrea Accorsi, Giuseppe Brillante, Elena Percivaldiová

Vydalo nakla­da­tesl­tví CPress v Brně roku 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 297

ISBN 978-80-264-2562-5

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53393 s | počet dotazů: 240 | paměť: 51809 KB. | 26.10.2021 - 20:58:31