Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové

uměníhhhh

Chcete-li se nechat okouz­lit vel­mi křeh­kou, něž­nou krá­sou a i léty pro­vě­ře­nou moud­ros­tí sta­rých her­bá­řů, urči­tě si nenech­te mezi prs­ty pro­klouz­nout nád­her­nou pub­li­ka­ci „Umění sta­rých her­bá­řů. Od rene­san­ce po 19. sto­le­tí.“ s před­mluvou od Chiary Nepiové.

Po ote­vře­ní toho­to těž­ké­ho a masiv­ní­ho prů­vod­ce bude­te doslo­va okouz­le­ni úžas­ný­mi díly pět­a­dva­ce­ti auto­rů. Z jejich obráz­ků se vám bude doslo­va tajit dech. To, jak věro­hod­ně doká­za­li vystih­nout jed­not­li­vé rost­li­ny do sebe­men­ší­ho detai­lu, je vskut­ku pre­ciz­ní a mis­trov­ská prá­ce.

„Rostliny a kvě­ti­ny od nepa­mě­ti inspi­ro­va­ly lid­skou před­sta­vi­vost a pro celá sta­le­tí pod­ně­co­va­ly smy­sl pro krá­su u mno­ha uměl­ců, kte­ří chtě­li tvůr­čím způ­so­bem zachy­tit fas­ci­nu­jí­cí výtvo­ry pří­ro­dy. Díky tomu se pro­tnu­ly ces­ty umě­ní a vědy, a vytvo­ři­lo vel­mi pev­né pou­to, z něhož vze­šlo množ­ství mis­trov­ských děl v podo­bě his­to­ric­kých her­bá­řů.“

Ostatně prv­ní her­bá­ře se zača­ly v Itálii obje­vo­vat již kolem roku 500 naše­ho leto­poč­tu. Do dneš­ních dnů se sice nedo­cho­va­ly, ale pro­střed­nic­tvím strá­nek této kni­hy se může­te sezná­mit s prv­ní význam­nou osob­nos­tí z této pozo­ru­hod­né oblas­ti, jíž byl řec­ký lékař Pedanius Dioscorides, žijí­cí v 1. sto­le­tí naše­ho leto­poč­tu. Jeho pojed­ná­ní „De Materia Medica“ o rost­li­nách dodnes pla­tí za pře­lo­mo­vé dílo v oblas­ti bota­ni­ky.

Více na Kritiky.cz
Novinkový mix: Střípky k Birds of Prey, Uncharted OPĚT bez režiséra či konec LEGO filmů? ...
Zkurvení havlisti (Komediograf) Hru Zkurvení havlisti jsem nedávno viděl na prknech padla v Dlouhé a řekl jsem si, že by si ur...
Ztraceno v překladu - Tolik nominací na Oscara, tolik zklamání.. Tak jsem zase jednou doplatil na svou důvěru v názory jiných. Když jsem se poprvé dozvěděl o...
Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie... Po famózním přijetí filmu Šestý smysl, který se zařadil mezi 10 komerčně nejúspěšněj...
Blíží se 40. ročník přehlídky světového dokumentu Už jen dny nás dělí od zahájení letošního, v mnoha ohledech výjimečného, ročníku mezin...

uměníH

V krát­kos­ti nahléd­ne­te do his­to­rie nej­zná­měj­ších her­bá­řů, kde se zpo­čát­ku sta­ré rost­li­no­pi­sy při­nejmen­ším do 16. sto­le­tí zabý­va­ly výhrad­ně jen rost­li­na­mi pro lékař­ské úče­ly tj. léčiv­ka­mi, a tepr­ve až jejich násled­ným pře­pi­so­vá­ním se dopl­ňo­va­ly stá­le nové a nové poznatky.

Postupem času se z her­bá­řů stá­va­ly sbír­ky suše­ných rost­lin, s jejíž pomo­cí moh­li učen­ci rost­li­ny podrob­ně pro­zkou­mat, ucho­vat, ale také mezi s sebou sdí­let. Díky peč­li­vé­mu pozo­ro­vá­ní těch­to učen­ců se vytvo­ři­ly výji­meč­né až umě­lec­ké sou­bo­ry ilu­stra­cí zná­zor­ňu­jí­cí vel­mi roz­ma­ni­té bohat­ství ze svě­ta flóry. Objevují se zde nejen běž­né dru­hy rost­lin, ale i vzác­né a nezná­mé exem­plá­ře ze všech kou­tů svě­ta.

Více na Kritiky.cz
ROZHOVOR: Kusy historie jsou v nás obtisknuté navždy… Síť snů vzniká ve chvíli, kdy se vám do života vnutí dávné poselství. Máte-li rádi př...
Tygří srdce - Ostrov Stínových válečníků - podaří se Rádžovi naplnit jeho cesta? Rádža byl konečně po velmi dlouhé době u svého cíle. Splnil poslední přání své matky a ...
Dragonlance…Sága dračích kopí Kéž se tvůj meč nikdy nezlomí. Kéž tvé brnění nikdy nezreziví. Kéž tři měsíce ve...
Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti) Toužíte-li po dokonalém, a zároveň kreativním deníku, kam si budete moci zapsat nejen svoje m...
Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal. Až nyní jsem se konečně dostal k tomu, abych zhlédl již při svém vzniku legendární Vránu....

Není tedy divu, že se her­bá­ře vždyc­ky těši­ly vel­ké oblí­be­nos­ti a pozor­nos­ti. Dnes tomu není  jinak!

„Umění sta­rých her­bá­řů“ je dech berou­cí pub­li­ka­ce, kte­rá vám názor­ně před­sta­ví svět sta­rých her­bá­řů, ale i věd­ců a uměl­ců, jež se zabý­va­li zkou­má­ním a stu­di­em rost­lin, a zachy­co­va­li je věro­hod­ně na papír. Tak vzni­ka­ly napros­to úžas­né a nád­her­né obráz­ky a díla nej­roz­ma­ni­těj­ších rost­lin, vyni­ka­jí­cí nejen svo­jí vel­kou este­tic­kou hod­no­tou a ztvár­ně­ním, ale i napros­tou přes­nos­tí a vědec­kou peč­li­vos­tí při zachy­ce­ní jed­not­li­vých detai­lů. Díky tomu se nyní může­me těšit z toho­to krás­né­ho a jedi­neč­né­ho her­bá­ře.

Kniha nabí­zí výběr z nesmír­ně bar­vi­té pře­hlíd­ky bota­nic­kých ilu­stra­cí čty­ři­a­dva­ce­ti bota­ni­ků a ilu­strá­to­rů, a to doslo­va v plné jejich krá­se, spo­lu se vše­mi pro­pra­co­va­ný­mi detai­ly, jež stej­ně jako v dáv­né minu­los­ti, tak i dnes vyrá­ží dech.

Zde si může­te pro­lis­to­vat kni­hu Umění sta­rých her­bá­řů

uměníHH

Umění sta­rých her­bá­řů Od rene­san­ce po 19. sto­le­tí

Kolektiv auto­rů

Předmluva: Chiara Nepiová

Editoři: Andrea Accorsi, Giuseppe Brillante, Elena Percivaldiová

Vydalo nakla­da­tesl­tví CPress v Brně roku 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 297

ISBN 978-80-264-2562-5


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.5. ledna 2020 Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení. "Příroda nabízí hojnost rostlinných léčiv, která nám mohou přinést úlevu a pomoci při léčbě nemocí a řešení běžných zdravotních problémů. Na právě na stránkách knihy z příznačným názvem […]
  • Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT21. ledna 2020 Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT Imaginární svět  napsaný a sestavený autorkou "Destrukčního deníku" Keri Smithovou, je určen nejen pro teenageři, ale i všechny lidi s kreativní duší, kterým nechybí hravost, […]
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […]
  • Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny28. listopadu 2018 Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny Máte rádi přírodu, chodíte často na výlety a chcete sebe či své děti naučit i něco o okolní flóře? Kniha od vydavatelství Grada vás v tomto ohledu rozhodně nezklame. Jak už název […]
  • Šťastná kniha, cesta ke štěstí29. ledna 2020 Šťastná kniha, cesta ke štěstí Šťastná kniha, jak už samotný název tak trochu napovídá, pojednává o štěstí a o tom, jak být ve svém životě skutečně šťastný. Ale pozor! Nejedná se o žádný, praktický manuál do ruky, podle […]
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […]
  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […]
  • Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 %26. července 2017 Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 % Odečíst ji, osprchovat ze sebe tuto povídkovou knihu nelze, to by člověk musel do chemické čistírny, do sterilizační myčky, do deratizační místnosti, do kláštera pro pokání, pro akt […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]
  • Moje první zahrádka - originální nápady pro malé zahradníky8. dubna 2019 Moje první zahrádka - originální nápady pro malé zahradníky Víte co jsou řízky na muškátech? Máte rádi zahradničení a chcete se ledasčemu přiučit a dozvědět? Martina Drijverová je autorkou poutavé publikace, která vás provede světem pěstování […]