Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Umění skrývat pravdu...

Umění skrývat pravdu...

maska

Je chy­bou mys­let si, že naslou­chá­me jen naši­ma uši­ma. Je mno­hem důle­ži­těj­ší naslou­chat mys­lí, oči­ma, tělem a srd­cem. Pokud oprav­du nechce­te pocho­pit dru­hé­ho člo­vě­ka, nebu­de­te nikdy schop­ni sly­šet. (Mark Herndon)

Lidé jsou cvi­če­ni, aby skrý­va­li prav­du o tom, co sku­teč­ně cítí. Všichni jsme sly­še­li sdě­le­ní: „Buď sil­ný, neu­ka­zuj své city, ať lidé nevi­dí, že se ti to líbí“. A tak dále. Ale když lidé, kte­ré zná­te, popí­ra­jí své potí­že, pozná­te, mluví-li prav­du pod­le způ­so­bu, jakým se vyja­dřu­jí. Jestliže se sku­teč­ně navzá­jem poslou­chá­me, jsme schop­ni inter­pre­to­vat kamuflá­že a vidět pod nimi prav­du.

Potřebujeme se podí­vat do živo­ta těch, s nimiž komu­ni­ku­je­me, a poznat, co pro­ží­va­jí a cítí. Používejte pro­to svůj vhled, a jakmi­le ucí­tí­te pro­blém, vyslov­te se a nabíd­ně­te pomoc. Je na nich, zda vaši pomoc při­jmou, nebo ne. Avšak vaše dostup­ná péče a ocho­ta zvý­ší nadě­je, že se s vámi podě­lí o své pro­blémy a začnou se léčit.

Až se příš­tě něko­ho zeptá­te, jak se mu daří, zavře­te oči, až bude tato oso­ba odpo­ví­dat, a pozo­ruj­te ji svým hlu­bo­kým vhle­dem skrz štít jejích slov.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

 

  • Mít pravdu...25. února 2020 Mít pravdu... Potřeba jedinců mít pravdu je skutečně tak velká, že jsou ochotni za ni obětovat sebe, své vztahy, a dokonce i lásku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít raději pravdu, než aby byli šťastní. […]
  • Vysvětlujte jednoduše....24. února 2020 Vysvětlujte jednoduše.... Když je krása nepřikrášlena, je nejpřitažlivější. (Athenaeus) "Vysvětlujte jednoduše" je moudré heslo. Jednoduchost umožňuje, aby každý viděl vše jasně, a proto osvěcuje všechny, kdo jsou […]
  • Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité15. ledna 2020 Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité Člověk, který žije jen pro sebe, žije pro nejhoršího známého smrtelníka. (Joaquin Miller) Můj fotoaparát má automatické zaostřování. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se […]
  • Vnitřní kompas5. května 2020 Vnitřní kompas Lidé neklopýtají na horách, zakopávají na kamenech. (Hindustánské přísloví) Co vás udržuje ve správném směru? Jaký kompas jste si vybrali, aby vás vedl životem? Souvisí vaše rozhodnutí jen […]
  • Jak nevědomky zasahují zprávy do našeho života...26. května 2020 Jak nevědomky zasahují zprávy do našeho života... Žádná zpráva je dobrá zpráva! (Anonym) Nikdy nesledujte zprávy před spaním, jakmile se probudíte nebo během dne. Prožijete tak delší a zdravější život. Pokud mi nevěříte, vzdejte se […]
  • City a pocity8. května 2020 City a pocity Jestliže neuskutečníte to, co je ve vás, zničí vás to. Jestliže tomu, co je ve vás dovolíte se projevit, zachrání vás to. (Evangelium sv. Tomáše) Již od počátku lidé psali o důležitosti […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com