Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Umění relaxovat ...

Umění relaxovat ...

relaxace e1553628782973

Naučit se rela­xo­vat je jeden z nej­těž­ších úko­lů dneš­ní doby, neboť své živo­ty žije­me pří­liš rych­le a zbě­si­le, což má pak nepří­z­ni­vý dopad nejen na náš dušev­ní a emo­ci­o­nál­ní život, ale i na naše tělo.

Každý z nás odpo­čí­vá jinak. Někdo rela­xu­je tím, že se věnu­je prá­ci na zahrád­ce, něko­mu, aby načer­pal novou ener­gii, sta­čí oby­čej­ná pro­cház­ka lesem, jiný se pro změ­nu spo­ko­jí s klid­nou chví­lí u čte­ní báječ­né kníž­ky ane­bo si nao­pak dopře­je rela­xač­ní kou­pel.

Možnosti, jak správ­ně rela­xo­vat a nechat zre­ge­ne­ro­vat tělo i duši, je mno­ho a je jen na nás, zda bude­me odpo­čí­vat pasiv­ně nebo aktiv­ně. Každopádně bychom měli rela­xo­vat kaž­dý den.

A proč si z oné chvil­ky poho­dy a rela­xa­ce neu­dě­lat jaký­si ritu­ál, na kte­rý se bude člo­věk těšit, a nebu­de ho brát jen jako „nut­né zlo“? Takové drob­né a pří­jem­né zpes­t­ře­ní na zakon­če­ní nároč­né­ho dne?

Už jste se někdy zamys­le­li nad tím, kdy jste byly napo­sle­dy úpl­ně ticho? Žádné mobil­ní tele­fo­ny, žád­né počí­ta­če, žád­né mlu­ve­ní? Jen samot­né TICHO? Kdy to bylo? Že neví­te? Ani já NE!

Vždycky se najde něco, co je mno­hem důle­ži­těj­ší­ho než samot­ný odpo­či­nek a rela­xa­ce. A na odpo­či­nek pros­tě tak nějak nezbý­vá čas, a při­tom by jen sta­či­lo na chví­li se zasta­vit, rela­xo­vat a rado­vat se z drob­ných, kaž­do­den­ních malič­kos­tí.

Naučme se den, co den rela­xo­vat, mít své drob­né ritu­á­ly a čer­pat z nich maxi­mál­ní množ­ství pozi­tiv­ní ener­gie a ucho­vá­vat si ji uvnitř sebe sama, jakož­to spouš­těč své „dob­ré nála­dy“, pro­to­že jen tak pře­ži­je­me v dneš­ní DIVOČINĚ kolem nás. A jak na to?

Nikam nepo­spí­chej­te a věnuj­te si dosta­tek času, pro­to­že jen tak si „svo­je“ hýč­ká­ní uži­je­te plný­mi douš­ky. Dopřejte nejen ple­ti ale i své duši, jen a jen to nej­lep­ší! Na této ces­tě vám skvě­le poslou­ží a pomů­žou jaké­ko­liv „magic­ké“ bylin­ky. Jeden šálek hor­ké­ho čaje po ránu vás pří­jem­ně nala­dí a večer nao­pak jem­ně ode­šle do říše snů.

Nejlepší relax na dosah však je, a pro mě vždyc­ky bude, když se večer může­te pono­řit do vany pro­vo­ně­né nád­her­nou vůní byli­nek, zapá­lit si svíč­ky, zavřít oči a jen tak rela­xo­vat a snít. Na tuto kou­pel lze pou­žít jaké­ko­liv bylin­ky, kte­ré uklid­ňu­jí, a záro­veň pří­jem­ně laho­dí nejen vaše­mu nosu, ale i mys­li.

Do vany s tep­lou vodou se nej­lé­pe hodí levan­du­le pou­ží­va­jí­cí se jako uklid­ňu­jí­cí pro­stře­dek při nespa­vos­ti ane­bo líst­ky růže har­mo­ni­zu­jí­cí všech­ny vnitř­ní emo­ce a vel­mi dob­ře půso­bí­cí při úzkos­ti a depre­si. Budete-li však chtít spo­jit dob­ré s uži­teč­ným, zce­la urči­tě neza­po­meň­te i na kvít­ka sed­mi­k­rás­ky půso­bí­cí pří­z­ni­vě na pokož­ku, kte­ré jí tak dodá­vá mla­dist­vý vzhled.

Doporučená doba tako­vé kou­pe­le je při­bliž­ně dva­cet minut, aby doko­na­le pro­stou­pi­la vše­mi smys­ly. Po kou­pe­li je dob­ré se mini­mál­ně na hodin­ku zaba­lit do hebouč­ké, pří­jem­né deky a odpo­čí­vat, ane­bo si kou­pel dopřát pří­mo těs­ně před spa­ním.

Važme si pří­tom­ných oka­mži­ků, žijme teď a tady, nelpě­me na minu­los­ti ani budouc­nos­ti. Život je pří­liš krát­ký na to, abychom se v něm uštva­li hned v počát­ku v hon­bě za vidi­nou lep­ší­ho živo­ta.

Hýčkejme sebe i své tělo, a rela­xuj­me kaž­dič­ký den! Jen tak se bude­me cítit stá­le skvě­le a plni ener­gie na ces­tě svým živo­tem.

  • Únava - tichý nepřítel11. května 2020 Únava - tichý nepřítel Pokud se Vám chce přes den stále spát a postrádáte mnoho energie, může být problém způsoben více důvody – stres, léky, přepracování, poruchy spánku a různé nemoci. Pokud únava trvá delší […] Posted in Zdraví
  • Život Jany a Sabiny po Výměně manželek17. června 2020 Život Jany a Sabiny po Výměně manželek https://youtu.be/6IVKcS3FrSo Posted in Videa
  • Vilma Cibulková - Paní lesa26. února 2016 Vilma Cibulková - Paní lesa V pohádce Řachanda hrajete Paní lesa, mohla byste nám ji popsat? Paní lesa je nádherná postava, protože touží naučit člověka vážit si přírody a respektovat přírodní zákony, na což my už […] Posted in Rozhovory
  • The Good Lie13. dubna 2015 The Good Lie Chceš-li jít rychle, jdi sám, chceš-li dojít daleko, jdi s přáteli. (africké přísloví) Příběh začíná v roce 1983 v Súdánu, kde zuří občanská válka mezi severem a jihem země. Poté, co […] Posted in Články
  • Mašle a uzly jsou opět hitem11. prosince 2019 Mašle a uzly jsou opět hitem Současná módní vlna si žádá výrazné vázací prvky, které přirozeně a s grácií podtrhují ryzí ženskost. Rozličné uzly, mašle a jiné nepřehlédnutelné střihové detaily jsou letos opravdovými […] Posted in Pro ženy
  • Nevinné lži - fotky z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži - fotky z tiskové konference Fotky ve větším rozlišení najdete na webu 10Mpix.cz Posted in Články
  • Čekání na vánoce – příjemné adventní příběhy11. prosince 2018 Čekání na vánoce – příjemné adventní příběhy Víte, proč se slaví první vánoční mše hned po půlnoci? Těšíte se s děti na společně strávený čas s knihou v době adventní? Chcete se dozvědět mnoho zajímavostí o biblických […] Posted in Recenze knih
  • Altaïr komiks – #00719. září 2016 Altaïr komiks – #007 Posted in Komiks
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […] Posted in Recenze knih
  • #DP86: Teenage Mutant Ninja Turtles/Usagi Yojimbo5. srpna 2020 #DP86: Teenage Mutant Ninja Turtles/Usagi Yojimbo Autorem článku je Daniel Palička.Scénář: Stan Sakai Kresba: Stan Sakai Hned na úvod se vám musím k něčemu přiznat. S Usagim mám obecně dost komplikovaný vztah, který se popisuje […] Posted in Recenze komiksů

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com