Kritiky.cz > Pro domov > Umělé květiny jako dekorace

Umělé květiny jako dekorace

img a289173 w1996 t1500532098

Pro něko­ho můžou být umě­lé kvě­ti­ny stá­le před­sta­vou lapa­če pra­chu. Pro jiné nao­pak nepo­stra­da­tel­ná deko­ra­ce bytu či inte­ri­é­ru. Pryč jsou doby, kdy umě­lou kvě­ti­nu roze­zna­lo od té živé i malé děc­ko. Dnes je tomu naštěs­tí už jinak. Naopak, mnoh­dy umě­lé kvě­ti­ny jsou neroz­na­tel­né i při zkou­má­ní zblíz­ka. Zatímco dří­ve byly umě­lé kvě­ti­ny spí­še syno­ny­mem nevku­su díky nekva­lit­ní imi­ta­ci. Nyní však zís­ká­va­jí na stou­pa­jí­cí popu­la­ri­tě. Prokazují služ­bu všem, kdo nema­jí pod­mín­ky či čas pro pěs­to­vá­ní a rov­něž násled­ně potřeb­nou péči, jakou vyža­du­jí živé rost­li­ny a kvě­ti­ny.
listy květiny

Umělé kvě­ti­ny – trend dneš­ní doby

Zájem o umě­lé kvě­ti­ny ros­te. Však udě­la­jí služ­bu všu­de tam, kde živé rost­li­ny nema­jí pod­mín­ky. Podstatou je, že spl­ní nejen účel­nost, ale udě­la­jí i radost. Na trhu je k dostá­ní pes­t­rý výběr umě­lých kvě­tin i rost­lin. Spíše je dnes „pro­blém“ z té boha­té nabíd­ky si vybrat. Byť se to může zdát dis­ku­ta­bil­ní, prav­dou je, že i umě­lé kvě­ti­ny mají pozi­tiv­ní vliv na lid­skou mysl a dušev­ní poho­du.

Klady umě­lých kvě­tin

·         lze je růz­ně tva­ro­vat,
·         nevy­ža­du­jí péči v podo­bě zalé­vá­ní, pře­sa­zo­vá­ní, hno­je­ní apod.,
·         umís­tě­ní na jaké­ko­liv mís­to bez ohle­du dostat­ku svět­la,
·         netře­ba dal­ší finanč­ní inves­ti­ce v pří­pa­dě hno­jiv, postři­ků apod.,
·         nehro­zí rizi­ko uvad­nu­tí,
·         nemo­hou být napad­nu­ty a poško­ze­ny škůd­ci,
·         dlou­há život­nost,
·         leh­kost a odol­nost vůči mecha­nic­ké­mu poško­ze­ní,
·         idál­ní pro aler­gi­ky, nevy­vo­lá­va­jí nega­tiv­ní reak­ce.
zařízení apple
Výběr a údrž­ba

Prioritní je vědět, o jakou kvě­ti­nu či rost­li­nu máme zájem. Jestliže půjde o rost­li­nu do inte­ri­é­ru či bytu, kde bude mezi živý­mi rost­li­na­mi, je tře­ba kom­bi­no­vat tak, aby umě­lá kvě­ti­na ladi­la s rost­li­na­mi živý­mi. S péčí nebo-li údrž­bou u umě­lých kvě­tin a rost­lin je to vel­mi snad­né. Podstatná péče zahr­nu­je pra­vi­del­né utí­rá­ní a zba­ve­ní se pra­chu. Jednou za urči­tý inter­val je vhod­né, zejmé­ma v pří­pa­dě umě­lých rost­lin typu pal­ma apod., rost­li­nu ospr­cho­vat ve vaně a nechat vol­ně uschnout. Ohledně umě­lých kvě­tin, kte­ré napří­klad mají mís­to ve váze, je ide­ál­ní a účin­né - jed­nou za čas postří­kat lakem na vla­sy, utu­ží a dodá kvě­ti­ně svě­ží design.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
  • Každý volný centimetr se počítá12. prosince 2019 Každý volný centimetr se počítá I když si to neumíme představit, se stejným prostorovým problémem má starosti většina domácností. Za život se nám nashromáždí spoustu a spoustu věcí, které ani už třeba nevyužíváme, nebo […]