Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech

Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech

C. Affleck 3 foto ALZE 17

Letošní 52. roč­ník byl zahá­jen, jak jinak, než opět v kar­lo­var­ském hote­lu Thermal, kde se po čer­ve­ném kober­ci pro­šla řada osob­nos­tí. Mezi těmi čes­ký­mi nechy­běl pre­zi­dent fes­ti­va­lu Jiří Bartoška, pro­du­cent David Ondříček, herec Miroslav Donutil, hereč­ka Jitka Schneiderová, Jitka Čvančarová, Zuzana Stivínová, Jana Plodková. Nechyběla ani býva­lá prv­ní dáma Livie Klausová, minis­try­ně Karla Šlechtová či poli­tik Pavel Bělobrádek. Po kober­ci se pro­šla i svě­to­vá model­ka Karolína Kurková či Daniela Peštová.

Hlavní hos­té při­šly až jako posled­ní aneb to nej­lep­ší na konec. Mezi ně pat­řil skla­da­tel fil­mo­vých melo­dií James Newton Howard, kte­rý slo­žil pís­ně k fil­mům jako je Šestý smy­sl, Pretty Women, King kong, Vodní svět, či napří­klad Fantastická zví­řa­ta a kde je najít. Získal Cenu pre­zi­den­ta MFF za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii a poté po slav­nost­ní cere­mo­nii své um před­ve­dl s kar­lo­var­ským sym­fo­nic­kým orchestrem na pódiu před hote­lem Thermal.

Herec a scé­na­ris­ta Casey Affleck, kte­rý za hlav­ní roli v dra­ma­tu Místo u moře (2016) zís­kal Oscara a Zlatý glo­bus, v nedě­li na fes­ti­va­lu osob­ně uve­de, spo­lu s reži­sé­rem Davidem Lovery evrop­skou pre­mi­é­ru fil­mu Přízrak, kde si zahrál hlav­ní roli s hereč­kou Ronney Maraovou. Casey Affleck je zná­mý z fil­mů Zemřít pro (1995), Dobrý Will Hunting (1997), Gerry (2002), Dannyho par­ťá­ci (2001, 2004, 2007), Samotář Jim (2005), Zabití Jesseho (2008) či napří­klad filmTriple 9 (2016). Herec na slav­nost­ním cere­mo­ni­á­lu zís­kal Cenu pre­zi­den­ta MFF KV za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.

Herečka Uma Thurman se pro­šla po čer­ve­ném kober­ci se svý­mi dět­mi a za dopro­vo­du hud­by z fil­mu Kill Bill, kte­rý osob­ně uve­de v Letním kině v Neděli ve 22. 30. Promítat se budou oba díly a vstup je zdar­ma. Herečka, kte­rá se pro­sla­vi­la jak fil­my Quentina Tarantina - Pulp ficti­on - his­tor­ky z pod­svě­tí (1996), Kill Bill (2003, 2004) tak i kome­di­e­mi jako je Proč kočka není pes (1996), Moje super­bej­val­ka (2006), Vdaná snou­ben­ka (2008), Mateřské gale­je (2009) či v ero­tic­kém dra­ma­tu Nymfomanka (2013, 2014).  Na příští rok je naplá­no­va­ný pokra­čo­vá­ní Killa Billa 3. Letos byla spo­lu s umě­lec­kým ředi­te­lem Karlem Ochem čle­nem poro­ty v Cannes. Herečka pře­vza­la z rukou pre­zi­den­ta fes­ti­va­lu Jiřího Bartošky oce­ně­ní za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.

Na slav­nost­ním zahá­je­ní byl ve Velkém sále a pro veřej­nost i ve dvou dal­ších kinosá­lech uve­de­ná ame­ric­ká kome­die, reži­sé­ra Michaela Showaltera s názvem Pěkně blbě, kte­rá byla nato­če­ná pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Snímek měl svě­to­vou pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu v Sundance, kde skli­dil vel­ký aplaus.

Další a také posled­ní uve­de­ní fil­mu na MFF KV pro­běh­ne 7. 7 ve 19 hodin, ve Velkém sálu hote­lu Thermal.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,00311 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53313 KB. | 05.12.2021 - 11:31:31