Kritiky.cz > Zajímavosti > Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět

Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět

Ukončení podpory systémů Windows

Společnost Microsoft nedáv­no ozná­mi­la, že dne 14. led­na 2020 ofi­ci­ál­ně zahá­jí fázi kon­ce pod­po­ry (end of life) sys­té­mu Windows 7. V ten­to den spo­leč­nost pře­sta­ne pod­po­ro­vat ope­rač­ní sys­tém (OS) Windows 7 na note­bo­o­cích a stol­ních počí­ta­čích a nebu­de jej nadá­le opra­vo­vat aktu­a­li­za­ce­mi zabez­pe­če­ní.

Toto samo­zřej­mě může způ­so­bit urči­té zdě­še­ní pro spo­tře­bi­te­le i pod­ni­ko­vé uži­va­te­le. Windows 7 je stá­le vel­mi popu­lár­ní ope­rač­ní sys­tém, na kte­rý se i po 10 letech od jeho vydá­ní stá­le spo­lé­ha­jí mili­o­ny uži­va­te­lů po celém svě­tě. A jak­ko­li se spo­leč­nost Microsoft může sna­žit pře­su­nout uži­va­te­le na aktu­ál­ní sys­tém Windows 10, nebu­de to tak snad­né, jak by Microsoft mohl dou­fat.

Jak víme z před­cho­zích ukon­če­ní pod­po­ry byl např. u sys­té­mu Windows XP, kvů­li stá­le vel­ké základ­ně uži­va­te­lů, datum ukon­če­ní pod­po­ry posou­ván a i po tom­to datu (8. dub­na 2014) bylo vydá­no něko­lik bez­peč­nost­ních záplat, posled­ní dokon­ce i v roce 2019. Jelikož ješ­tě mno­ho uži­va­te­lů pou­ží­vá Windows 7 a napří­klad z důvo­du nekom­pa­ti­bi­li­ty pou­ží­va­né­ho soft­ware s nověj­ším OS budou Windows 7 pou­ží­vat i nadá­le, tak v našem esho­pu i nadá­le najde­te note­boo­ky a počí­ta­če s pře­din­sta­lo­va­ným Windows 7.

Ukončení podpory systémů Windows

Ale - bohu­žel - všech­no dob­ré musí jed­nou skon­čit. A brzy bude Windows 7 vyřa­zen z dodá­vek bez­peč­nost­ních aktu­a­li­za­cí, což pone­chá ty, kte­ří jej budou dále pou­ží­vat, poten­ci­ál­ně vyš­ší­mu rizi­ku úto­ku hac­ke­rů. Abychom zmír­ni­li někte­ré z těch­to obav a odpo­vě­dě­li na někte­ré otáz­ky týka­jí­cí se kon­ce pod­po­ry sys­té­mu Windows 7, sesta­vi­li jsme násle­du­jí­cí seznam nej­čas­tě­ji poklá­da­ných otá­zek.

Co zna­me­ná konec pod­po­ry Windows 7?

Konec pod­po­ry je ter­mín, kte­rý spo­leč­nost Microsoft pou­ží­vá k iden­ti­fi­ka­ci obdo­bí, kdy spo­leč­nost již nebu­de pod­po­ro­vat ope­rač­ní sys­tém nebo apli­ka­ci. V tom­to pří­pa­dě to zna­me­ná, že od 14. led­na 2020 nebu­de Microsoft opra­vo­vat bez­peč­nost­ní díry v ope­rač­ním sys­té­mu. Pokud se tedy obje­ví něja­ké nové bez­peč­nost­ní chy­by, stan­dard­ní uži­va­tel je již nebu­de moci opra­vit pro­střed­nic­tvím aktu­a­li­za­cí Windows.

Tento krok je čas­to spo­leč­nost­mi k pře­su­nu­tí pri­o­rit ve vývo­ji apli­ka­cí a slu­žeb na ty, na kte­rých jim zále­ží nej­ví­ce, kte­ré chtě­jí dále roz­ví­jet. Ale ve svě­tě, kde je Windows 7 stá­le vel­mi popu­lár­ní, exis­tu­je šan­ce, že se mno­hým lidem nelí­bí myš­len­ka, že se Microsoft k ope­rač­ním sys­té­mu oto­čí zády po dese­ti letech od jeho vydá­ní.

Kolik lidí stá­le pou­ží­vá sys­tém Windows 7?

Možná vás pře­kva­pí, že Windows 10 se stal nej­ob­lí­be­něj­ší ver­zí Windows na svě­tě na kon­ci čtvr­té­ho čtvrt­le­tí roku 2018, čímž pře­vzal koru­nu od Windows 7. V té době Windows 10 zazna­me­nal 39% trž­ní­ho podí­lu, ve srov­ná­ní s 37% pro Windows 7 - pod­le repor­tu spo­leč­nos­ti Net Applications. Na celém svě­tě více než 1 mili­ar­da uži­va­te­lů Windows - tato změ­na se tedy dotkne sto­vek mili­o­nů lidí.

Notebook s Windows 7

Co zna­me­ná konec mého zabez­pe­če­ní pro Windows 7?

V minu­lých letech, kdy spo­leč­nost Microsoft ukon­či­la pod­po­ru star­ší­ho ope­rač­ní­ho sys­té­mu, nabíd­la spo­leč­nost v době ukon­če­ní pod­po­ry něko­lik roz­sáh­lých oprav, aby byl ope­rač­ní sys­tém co nej­ví­ce zabez­pe­čen.

Pro hac­ke­ry jsou ukon­če­ní pod­po­ry jaké­ho­ko­liv soft­wa­ru víta­né, pro­to­že dří­ve či poz­dě­ji najdou způ­so­by, jak vyu­žít nově obje­ve­né zra­ni­tel­nos­ti sys­té­mu a způ­so­bit zma­tek. Koneckonců, když Microsoft nebu­de nadá­le pod­po­ro­vat Windows 7, ale stá­le jej vyu­ží­vá mno­ho uži­va­te­lů, proč nezaútočit?Faktem je, že čím dří­ve lidé pře­jdou z Windows 7 na Windows 10, tím lépe.

Vztahuje se konec pod­po­ry na všech­ny ver­ze Windows 7?

Pokud mlu­ví­me o ver­zích Windows 7, jako je Home a Pro, pak ano - datum pla­tí pro všech­ny.

U sys­té­mů Windows 7 Embedded v pro­dej­ních ter­mi­ná­lech a dal­ších zaří­ze­ních zále­ží na ver­zi OS. Například pod­po­ru pro Windows Embedded POSReady 7 ukon­čil Microsoft už v roce 2016. Pro plat­for­mu Windows 7 Ultimate for Embedded Systems spo­leč­nost zatím nena­hlá­si­la žád­ný datum ukon­če­ní pod­po­ry.

Edice Windows 7

Jak se pře­su­nout na Windows 10 ze sys­té­mu Windows 7?

Pokud chce­te upgra­do­vat na Windows 10, může­te tak uči­nit zdar­ma, pokud máte počí­tač, kte­rý spl­ňu­je všech­ny poža­dav­ky potřeb­né pro spuš­tě­ní ope­rač­ní­ho sys­té­mu. Zde je pře­hled HW, kte­rý bude­te potře­bo­vat, aby Windows 10 fun­go­val bez pro­blé­mů.

Minimální HW poža­dav­ky sys­té­mu Windows 10

  • Procesor: Frekvence 1 GHz nebo rych­lej­ší
  • Paměť: 1 GB RAM pro 32bitovou insta­la­ci a 2 GB RAM pro 64bitovou insta­la­ci
  • Místo na pev­ném dis­ku: Až 20 GB mís­ta
  • Grafická kar­ta: Obrazovka s roz­li­še­ním 800 x 600 nebo vyš­ší a gra­fic­ký čip s pod­po­rou DirectX 9

Upgrade z Windows 7 na Windows 10

Mohu i nadá­le pou­ží­vat Windows 7, pokud se mi to líbí?

Nikdo vám nebrá­ní pone­chat si Windows 7, pokud se vám to oprav­du líbí, ale jak uvá­dí­me výše, bude­te pou­ží­vat ope­rač­ní sys­tém, kte­rý již není pod­po­ro­ván a nadá­le nedo­stá­vá aktu­a­li­za­ce zabez­pe­če­ní. Windows 7 bude fun­go­vat po datu ukon­če­ní pod­po­ry stej­ně jako nyní, tak­že bys­te nemě­li vidět žád­né pro­blémy s funkč­nos­tí vaše­ho počí­ta­če. Postupem času však může­te začít zazna­me­ná­vat dal­ší bez­peč­nost­ní pro­blémy.

Kromě toho, že Microsoft ukon­če­je pod­po­ru sys­té­mu Windows 7, je mož­né, že tak mohou uči­nit i vývo­já­ři tře­tích stran. Microsoft nebu­de nutit vývo­já­ře, aby pře­sta­li pod­po­ro­vat své apli­ka­ce ve Windows 7, a je prav­dě­po­dob­né, že pokud exis­tu­je dosta­teč­ně vel­ká uži­va­tel­ská základ­na, neza­sta­ví pod­po­ru hned. Postupem času se však situ­a­ce změ­ní, uži­va­te­lé se bodou stá­le více obra­cet na jiné plat­for­my a vývo­já­ři tak také pře­sta­nou pod­po­ro­vat aktu­a­li­za­ce sys­té­mu Windows 7 ve svých apli­ka­cích.

Budu moci nain­sta­lo­vat a akti­vo­vat Windows 7 v budouc­nu?

Ano, Microsoft dal pří­mo naje­vo, že Windows 7 může­te stá­le nain­sta­lo­vat a akti­vo­vat na zaří­ze­ní pod­le vaše­ho výbě­ru.

A co Internet Explorer?

Od doby, kdy se Microsoft pře­šel ve Windows 10 k pro­hlí­že­či Edge, zna­ži­li se najít pří­le­žit, jak se pro­hlí­že­če Internet Explorer zab­vit. A koneč­ně to doká­že. Společnost Microsoft uved­la, že apli­ka­ce Internet Explorer je pova­žo­vá­na za „sou­část ope­rač­ní­ho sys­té­mu Windows“, to zna­me­ná, že konec pod­po­ry sys­té­mu se bude vza­ho­vat i na ten­to pro­hlí­žeč.

Hackeři, kte­ří se pokou­še­jí zací­lit na pro­hlí­žeč, tak mohou, podob­ně jako Windows 7, zasáh­nout Internet Explorer. Nový pro­hlí­žeč Edge spo­leč­nos­ti Microsoft zalo­že­ný na Chromu naštěs­tí zís­ká­vá režim Internet Explorer, tak­že uži­va­te­lé Windows 10, kte­ří se spo­lé­ha­li na IE pro někte­ré star­ší funk­ce, je mohou stá­le vyu­ží­vat.

Internet Explorer / Edge

Mohu zís­kat roz­ší­ře­ní pod­po­ry Windows 7?

Věřte tomu nebo ne, ale může­te. Pokud neche­ce­te na Windows 10 pře­chá­zet, spo­leč­nost Microsoft umož­ní uži­va­te­lům sys­té­mů Windows 7 Professional a Windows 7 Enterprise zažá­dat o roz­ší­ře­nou pod­po­ru (ESU - Extended Security Updates), kte­rá bude ovšem pla­ce­ná.

• Rozšířená pod­po­ra pro Windows 7 Enterprise bude prv­ní rok po ukon­če­ní pod­po­ry (leden 2020 až 2021) stát 25 dola­rů na jed­no zaří­ze­ní, dal­ší rok už dvoj­ná­so­bek, tedy $50 a tře­tí rok už $100.

• Rozšířená pod­po­ra pro Windows 7 Professional bude ješ­tě draž­ší. První rok bude stát $50, dru­hý už $100 a tře­tí rok $200.

Konečný ter­mín vydá­vá­ní roz­ší­ře­ných aktu­a­li­za­cí zabez­pe­če­ní pro Windows 7 je sta­no­ven na rok 2023.

Ukončuje Microsoft pod­po­ru pou­ze u Windows 7?

Současně s Windows 7 bude 14. 1. 2019 ukon­če­na pod­po­ra toho­to soft­ware od Microsoftu:

  • Microsoft Small Business Server 2008
  • Microsoft Small Business Server 2011
  • Microsoft Windows Server 2008
  • Microsoft Windows Server 2008 R2
  • Microsoft Exchange Server 2010
  • Microsoft SQL Server 2008


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: