Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět

Ukončení podpory systémů Windows

Společnost Microsoft nedáv­no ozná­mi­la, že dne 14. led­na 2020 ofi­ci­ál­ně zahá­jí fázi kon­ce pod­po­ry (end of life) sys­té­mu Windows 7. V ten­to den spo­leč­nost pře­sta­ne pod­po­ro­vat ope­rač­ní sys­tém (OS) Windows 7 na note­bo­o­cích a stol­ních počí­ta­čích a nebu­de jej nadá­le opra­vo­vat aktu­a­li­za­ce­mi zabez­pe­če­ní.

Toto samo­zřej­mě může způ­so­bit urči­té zdě­še­ní pro spo­tře­bi­te­le i pod­ni­ko­vé uži­va­te­le. Windows 7 je stá­le vel­mi popu­lár­ní ope­rač­ní sys­tém, na kte­rý se i po 10 letech od jeho vydá­ní stá­le spo­lé­ha­jí mili­o­ny uži­va­te­lů po celém svě­tě. A jak­ko­li se spo­leč­nost Microsoft může sna­žit pře­su­nout uži­va­te­le na aktu­ál­ní sys­tém Windows 10, nebu­de to tak snad­né, jak by Microsoft mohl dou­fat.

Jak víme z před­cho­zích ukon­če­ní pod­po­ry byl např. u sys­té­mu Windows XP, kvů­li stá­le vel­ké základ­ně uži­va­te­lů, datum ukon­če­ní pod­po­ry posou­ván a i po tom­to datu (8. dub­na 2014) bylo vydá­no něko­lik bez­peč­nost­ních záplat, posled­ní dokon­ce i v roce 2019. Jelikož ješ­tě mno­ho uži­va­te­lů pou­ží­vá Windows 7 a napří­klad z důvo­du nekom­pa­ti­bi­li­ty pou­ží­va­né­ho soft­ware s nověj­ším OS budou Windows 7 pou­ží­vat i nadá­le, tak v našem esho­pu i nadá­le najde­te note­boo­ky a počí­ta­če s pře­din­sta­lo­va­ným Windows 7.

Ukončení podpory systémů Windows

Ale - bohu­žel - všech­no dob­ré musí jed­nou skon­čit. A brzy bude Windows 7 vyřa­zen z dodá­vek bez­peč­nost­ních aktu­a­li­za­cí, což pone­chá ty, kte­ří jej budou dále pou­ží­vat, poten­ci­ál­ně vyš­ší­mu rizi­ku úto­ku hac­ke­rů. Abychom zmír­ni­li někte­ré z těch­to obav a odpo­vě­dě­li na někte­ré otáz­ky týka­jí­cí se kon­ce pod­po­ry sys­té­mu Windows 7, sesta­vi­li jsme násle­du­jí­cí seznam nej­čas­tě­ji poklá­da­ných otá­zek.

Co zna­me­ná konec pod­po­ry Windows 7?

Konec pod­po­ry je ter­mín, kte­rý spo­leč­nost Microsoft pou­ží­vá k iden­ti­fi­ka­ci obdo­bí, kdy spo­leč­nost již nebu­de pod­po­ro­vat ope­rač­ní sys­tém nebo apli­ka­ci. V tom­to pří­pa­dě to zna­me­ná, že od 14. led­na 2020 nebu­de Microsoft opra­vo­vat bez­peč­nost­ní díry v ope­rač­ním sys­té­mu. Pokud se tedy obje­ví něja­ké nové bez­peč­nost­ní chy­by, stan­dard­ní uži­va­tel je již nebu­de moci opra­vit pro­střed­nic­tvím aktu­a­li­za­cí Windows.

Tento krok je čas­to spo­leč­nost­mi k pře­su­nu­tí pri­o­rit ve vývo­ji apli­ka­cí a slu­žeb na ty, na kte­rých jim zále­ží nej­ví­ce, kte­ré chtě­jí dále roz­ví­jet. Ale ve svě­tě, kde je Windows 7 stá­le vel­mi popu­lár­ní, exis­tu­je šan­ce, že se mno­hým lidem nelí­bí myš­len­ka, že se Microsoft k ope­rač­ním sys­té­mu oto­čí zády po dese­ti letech od jeho vydá­ní.

Kolik lidí stá­le pou­ží­vá sys­tém Windows 7?

Možná vás pře­kva­pí, že Windows 10 se stal nej­ob­lí­be­něj­ší ver­zí Windows na svě­tě na kon­ci čtvr­té­ho čtvrt­le­tí roku 2018, čímž pře­vzal koru­nu od Windows 7. V té době Windows 10 zazna­me­nal 39% trž­ní­ho podí­lu, ve srov­ná­ní s 37% pro Windows 7 - pod­le repor­tu spo­leč­nos­ti Net Applications. Na celém svě­tě více než 1 mili­ar­da uži­va­te­lů Windows - tato změ­na se tedy dotkne sto­vek mili­o­nů lidí.

Notebook s Windows 7

Co zna­me­ná konec mého zabez­pe­če­ní pro Windows 7?

V minu­lých letech, kdy spo­leč­nost Microsoft ukon­či­la pod­po­ru star­ší­ho ope­rač­ní­ho sys­té­mu, nabíd­la spo­leč­nost v době ukon­če­ní pod­po­ry něko­lik roz­sáh­lých oprav, aby byl ope­rač­ní sys­tém co nej­ví­ce zabez­pe­čen.

Pro hac­ke­ry jsou ukon­če­ní pod­po­ry jaké­ho­ko­liv soft­wa­ru víta­né, pro­to­že dří­ve či poz­dě­ji najdou způ­so­by, jak vyu­žít nově obje­ve­né zra­ni­tel­nos­ti sys­té­mu a způ­so­bit zma­tek. Koneckonců, když Microsoft nebu­de nadá­le pod­po­ro­vat Windows 7, ale stá­le jej vyu­ží­vá mno­ho uži­va­te­lů, proč nezaútočit?Faktem je, že čím dří­ve lidé pře­jdou z Windows 7 na Windows 10, tím lépe.

Vztahuje se konec pod­po­ry na všech­ny ver­ze Windows 7?

Pokud mlu­ví­me o ver­zích Windows 7, jako je Home a Pro, pak ano - datum pla­tí pro všech­ny.

U sys­té­mů Windows 7 Embedded v pro­dej­ních ter­mi­ná­lech a dal­ších zaří­ze­ních zále­ží na ver­zi OS. Například pod­po­ru pro Windows Embedded POSReady 7 ukon­čil Microsoft už v roce 2016. Pro plat­for­mu Windows 7 Ultimate for Embedded Systems spo­leč­nost zatím nena­hlá­si­la žád­ný datum ukon­če­ní pod­po­ry.

Edice Windows 7

Jak se pře­su­nout na Windows 10 ze sys­té­mu Windows 7?

Pokud chce­te upgra­do­vat na Windows 10, může­te tak uči­nit zdar­ma, pokud máte počí­tač, kte­rý spl­ňu­je všech­ny poža­dav­ky potřeb­né pro spuš­tě­ní ope­rač­ní­ho sys­té­mu. Zde je pře­hled HW, kte­rý bude­te potře­bo­vat, aby Windows 10 fun­go­val bez pro­blé­mů.

Minimální HW poža­dav­ky sys­té­mu Windows 10

 • Procesor: Frekvence 1 GHz nebo rych­lej­ší
 • Paměť: 1 GB RAM pro 32bitovou insta­la­ci a 2 GB RAM pro 64bitovou insta­la­ci
 • Místo na pev­ném dis­ku: Až 20 GB mís­ta
 • Grafická kar­ta: Obrazovka s roz­li­še­ním 800 x 600 nebo vyš­ší a gra­fic­ký čip s pod­po­rou DirectX 9

Upgrade z Windows 7 na Windows 10

Více na Kritiky.cz
Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně Nový snímek režiséra Julia Ševčíka MASARYK, věnovaný jednomu životnímu období diplomata ...
AIR FORCE ONE Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyb...
Jen malý kousek nebe - Někdo musí přijít o zrak, aby začal vidět Kniha Jen malý kousek nebe od Šárky Bukvajové zachycuje všední realitu očima člověka (zač...
Harry Potter and the Order of the Phoenix Ve hře Harry Potter a Fénixův řád se Harry vrací pátým rokem do školy v Bradavicích a zji...
#2046: Usagi Yojimbo 32: Záhady Usagi Yojimbo 32: Záhady (Usagi Yojimbo: Mysteries)Vydalo nakladatelství Crew v brožova...

Mohu i nadá­le pou­ží­vat Windows 7, pokud se mi to líbí?

Nikdo vám nebrá­ní pone­chat si Windows 7, pokud se vám to oprav­du líbí, ale jak uvá­dí­me výše, bude­te pou­ží­vat ope­rač­ní sys­tém, kte­rý již není pod­po­ro­ván a nadá­le nedo­stá­vá aktu­a­li­za­ce zabez­pe­če­ní. Windows 7 bude fun­go­vat po datu ukon­če­ní pod­po­ry stej­ně jako nyní, tak­že bys­te nemě­li vidět žád­né pro­blémy s funkč­nos­tí vaše­ho počí­ta­če. Postupem času však může­te začít zazna­me­ná­vat dal­ší bez­peč­nost­ní pro­blémy.

Kromě toho, že Microsoft ukon­če­je pod­po­ru sys­té­mu Windows 7, je mož­né, že tak mohou uči­nit i vývo­já­ři tře­tích stran. Microsoft nebu­de nutit vývo­já­ře, aby pře­sta­li pod­po­ro­vat své apli­ka­ce ve Windows 7, a je prav­dě­po­dob­né, že pokud exis­tu­je dosta­teč­ně vel­ká uži­va­tel­ská základ­na, neza­sta­ví pod­po­ru hned. Postupem času se však situ­a­ce změ­ní, uži­va­te­lé se bodou stá­le více obra­cet na jiné plat­for­my a vývo­já­ři tak také pře­sta­nou pod­po­ro­vat aktu­a­li­za­ce sys­té­mu Windows 7 ve svých apli­ka­cích.

Více na Kritiky.cz
Holky pod zámkem 10. 5. 2017 ...
Inferno - 70 % Minulý týden šlo do kin Inferno. Znovu dle spisovatele Dana Browna. Znovu o teoriích, že za nor...
Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čt...
Aquaman – Recenze – 60% Komiksový superhrdina Aquaman v podání Jasona Momoy se poprvé objevil v Lize spravedlnosti, kde ...
Dívka v pavoučí síti (The Girl in the Spider´s Web) – Recenze – 70% Americký thriller Dívka v pavoučí síti je natočen podle stejnojmenné knižní předlohy spiso...

Budu moci nain­sta­lo­vat a akti­vo­vat Windows 7 v budouc­nu?

Ano, Microsoft dal pří­mo naje­vo, že Windows 7 může­te stá­le nain­sta­lo­vat a akti­vo­vat na zaří­ze­ní pod­le vaše­ho výbě­ru.

A co Internet Explorer?

Od doby, kdy se Microsoft pře­šel ve Windows 10 k pro­hlí­že­či Edge, zna­ži­li se najít pří­le­žit, jak se pro­hlí­že­če Internet Explorer zab­vit. A koneč­ně to doká­že. Společnost Microsoft uved­la, že apli­ka­ce Internet Explorer je pova­žo­vá­na za „sou­část ope­rač­ní­ho sys­té­mu Windows“, to zna­me­ná, že konec pod­po­ry sys­té­mu se bude vza­ho­vat i na ten­to pro­hlí­žeč.

Hackeři, kte­ří se pokou­še­jí zací­lit na pro­hlí­žeč, tak mohou, podob­ně jako Windows 7, zasáh­nout Internet Explorer. Nový pro­hlí­žeč Edge spo­leč­nos­ti Microsoft zalo­že­ný na Chromu naštěs­tí zís­ká­vá režim Internet Explorer, tak­že uži­va­te­lé Windows 10, kte­ří se spo­lé­ha­li na IE pro někte­ré star­ší funk­ce, je mohou stá­le vyu­ží­vat.

Internet Explorer / Edge

Mohu zís­kat roz­ší­ře­ní pod­po­ry Windows 7?

Věřte tomu nebo ne, ale může­te. Pokud neche­ce­te na Windows 10 pře­chá­zet, spo­leč­nost Microsoft umož­ní uži­va­te­lům sys­té­mů Windows 7 Professional a Windows 7 Enterprise zažá­dat o roz­ší­ře­nou pod­po­ru (ESU - Extended Security Updates), kte­rá bude ovšem pla­ce­ná.

• Rozšířená pod­po­ra pro Windows 7 Enterprise bude prv­ní rok po ukon­če­ní pod­po­ry (leden 2020 až 2021) stát 25 dola­rů na jed­no zaří­ze­ní, dal­ší rok už dvoj­ná­so­bek, tedy $50 a tře­tí rok už $100.

• Rozšířená pod­po­ra pro Windows 7 Professional bude ješ­tě draž­ší. První rok bude stát $50, dru­hý už $100 a tře­tí rok $200.

Konečný ter­mín vydá­vá­ní roz­ší­ře­ných aktu­a­li­za­cí zabez­pe­če­ní pro Windows 7 je sta­no­ven na rok 2023.

Ukončuje Microsoft pod­po­ru pou­ze u Windows 7?

Současně s Windows 7 bude 14. 1. 2019 ukon­če­na pod­po­ra toho­to soft­ware od Microsoftu:

 • Microsoft Small Business Server 2008
 • Microsoft Small Business Server 2011
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Microsoft Exchange Server 2010
 • Microsoft SQL Server 2008


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít18. září 2019 Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít Dnešní doba nahrává globalizaci. Když je to potřeba, díky internetu je možné vyhledat velké množství cizojazyčných materiálů a návodů. Někdy ale stačí i jen obyčejná delší konverzace s […]
 • Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém!4. února 2020 Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém! Uvažujete o koupi lepšího a výkonnějšího počítače či notebooku? Určitě jste přemýšleli nad tím, jak ušetřit a nekupovat kompletně nový přístroj, a narazili jste na repasované nebo […]
 • Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?4. února 2020 Jsou filmy z kasinového prostředí realistické? Co by v dnešní době stálo za velkou kritiku, jsou filmy, kde se herci ocitnou v prostředí velmi napínavého casina viz. například populární film Casino Royale. Kdy divák vidí adrenalinovou […]
 • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?18. září 2019 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech přijde […]
 • Jak vybrat herní notebook4. února 2020 Jak vybrat herní notebook Dnes se podíváme na to, jak vybrat herní notebook, když výpočetní technice moc nerozumíte. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kteří si někde zakoupili notebook, který jim byl prezentován […]
 • Český James Joyce a Milostnej román pro chlapy? Chvástání, nebo dostatek sebevědomí?16. prosince 2019 Český James Joyce a Milostnej román pro chlapy? Chvástání, nebo dostatek sebevědomí? Určitě to všichni znáte. Když se maminky na pískovišti dohadují o tom, které z jejich dětí je to nadanější, když se kluci ve škole hádají, kdo z nich chodí s hezčí holkou nebo když si […]
 • 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 201930. září 2019 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019 Zprávy z festivalů, jako je Sundance, Cannes a Berlinale, si nemůže nechat ujít žádný filmový fanoušek. Mezinárodní filmový festival Palm Springs není zase tak populární, takže se nic […]
 • Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami22. ledna 2020 Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami S vlastními slovy, s vlastními fotkami či ilustracemi – kniha, o které od začátku až do konce rozhodujete jen vy. A vydáte si ji v nákladu, v jakém budete chtít. Třeba jen jednu, sami pro […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Scooby Doo : Prokletí Sfingy - HRA25. května 2004 Scooby Doo : Prokletí Sfingy - HRA Scooby-Doo s kamarády na vás čekají v novém tajemném dobrodružství, plném smíchu a rošťáren! Scooby-Doo s celou partou cestují do Egypta, aby navštívili sestřenici Velmy – Thelmu, […]