Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk

uk zka trikov ch z b r ve filmu masaryk dnes 9 3 2017 13 29 14 g

Pro his­to­ric­ký sní­mek Masaryk reži­sé­ra Julia Ševčíka, čer­stvé­ho drži­te­le 12 Českých lvů, vyrá­běl pod vede­ním super­vi­zo­ra vizu­ál­ních efek­tů Michala Křečka z praž­ské­ho post­pro­dukč­ní­ho stu­dia MagicLab tým 35 lidí přes 171 tri­ko­vých zábě­rů.

Diváci moh­li napří­klad nabýt dojmu, že se film z vel­ké čás­ti natá­čel v Anglii. Součástí výro­by byla ces­ta tri­ka­řů do Londýna, kde se detail­ně foti­la význam­ná brit­ská mís­ta, ale i na nizo­zem­ské pobře­ží, kde Křeček strá­vil jeden den hle­dá­ním správ­ných úhlů pří­moř­ských trav, kte­ré se násled­ně digi­tál­ně posa­di­ly před porod­ni­ci U Apolináře, aby vznik­la kopie psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny v ame­ric­kém Wielandu.

“Spolupráce s Juliem Ševčíkem zača­la už téměř před 10 lety, kdy jsme spo­leč­ně pra­co­va­li na sním­ku Normal. Masaryk byl ješ­tě mno­hem roz­sáh­lej­ší a nároč­něj­ší pro­jekt, a Julius je jako reži­sér mimo­řád­ně vizu­ál­ně cit­li­vý. Například jed­na důle­ži­tá scé­na, ode­hra­va­jí­cí se před síd­lem brit­ské­ho pre­mi­é­ra v Downing Street 10, vzni­ka­la čás­teč­ně v Praze i v Londýně. Herecká akce včet­ně objek­tů v bez­pro­střed­ní vzdá­le­nos­ti byly nasní­má­ny v Praze před zele­ným poza­dím, detai­ly Downing Street už jsme nafo­ti­li v Londýně a v post­pro­duk­ci jsme vše pro­po­ji­li a muse­li se sou­stře­dit na kaž­dý detail, aby si divá­ci niče­ho nevšimli,” vysvět­lu­je Křeček.

Více na Kritiky.cz
Píšu ti, má lásko POLSKO, režie: Magdalena Szymkow 22. 8. v 18.00 hodin na ČT2 Film se odehrává během populárního mezinárodního hudebního festivalu v letovisku Sopoty v sr...
Seriál The Deuce: Špína Manhattanu o zrodu pornoprůmyslu vás doslova teleportuje do New Yorku 70. let Další skvostný seriálový kousek od společnosti HBO. Letošní podzimní osmidílná novinka Th...
Pro nejlepší kamarádku Je možné, že máte spousty kamarádek, ale ta nejlepší - ta je jenom jedna! Je tu pro vás vžd...
Projekt 100 Tak nám začal už devátý ročník projektu 100, který je každý rok přehlídkou vybraných de...
Předsevzetí ...

Dalším pří­kla­dem může být napří­klad záběr brit­ské­ho par­la­men­tu, kte­rý byl v post­pro­duk­ci vymo­de­lo­ván v praž­ských reá­li­ích - Čechův most se díky prá­ci kom­po­zi­to­rů z MagicLabu pro­mě­nil na Wesminister Bridge a Hotel InterContinental nahra­dil Westministerský palác s Big Benem.

Dalším zásad­ním zása­hem byla i mul­tipli­ka­ce obča­nů při­hlí­že­jí­cích pro­je­vu pre­zi­den­ta Beneše před praž­ským Rudolfinem, kdy je scé­na nato­če­na s mini­mál­ním počtem lidí v davu a násled­ně jsou kom­po­zi­to­ry roz­mno­že­ny tak, aby vznik­la vel­ká davo­vá scé­na. Kromě kom­plex­ních zábě­rů je v Masarykovi i mno­ho retu­ší.

MagicLab vzni­kl v roce 2009, během 8 let se podí­lel na tvor­bě více než 40 čes­kých i zahra­nič­ních fil­mů. V posled­ní době kopro­du­ko­val řadu oso­bi­tých debu­tů, napří­klad fes­ti­va­lo­vý titul Špína reži­sér­ky Terezy Nvotové, kte­rý měl pre­mi­é­ru na pres­tiž­ním fes­ti­va­lu v Rotterdamu. Dále psy­cho­lo­gic­ké dra­ma David, duchov­ní kome­dii Cesta do Říma nebo Nebezpečný svět Rajka Dolečka. V čes­kých kinech bude brzy k vidě­ní i prv­ní díl his­to­ric­ké tri­lo­gie Zahradnictví reži­sé­ra Jana Hřebejka. Mezi zahra­nič­ní kopro­duk­ce se řadí napří­klad írán­ský sní­mek Dregs v Cannes oce­ně­né­ho reži­sé­ra Mohammeda Rasoulofa, lotyš­ský živo­to­pis­ný film Bille, v minu­los­ti to byl tře­ba polsko-český kri­mi­thriller Červený pavouk, kte­rý se obje­vil v hlav­ní sou­tě­ži na MFF Karlovy Vary.

Více na Kritiky.cz
Tip pro matky manažerky. I rodina je „firma“! Na knihu primárně určenou pro manažery a vůdce lidských skupin se ráda podívám z jiného...
Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice Přiznám se upřímně a bez mučení, že dosud jsem žádného Pottera v kině neviděl (tedy až...
Komiks 57 ...
Kritika malého Star Wars kanálu? Co vše dělá špatně? ...
Komiks 36 ...


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […]
  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […]
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […]
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Video z novinářské konference. https://youtu.be/ZuOdVTmZ9WM
  • Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně16. prosince 2016 Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně Nový snímek režiséra Julia Ševčíka MASARYK, věnovaný jednomu životnímu období diplomata a politika Jana Masaryka vstoupí do kin 9. března 2017, kam jej doprovodí nová verze plakátu s […]
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […]
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […]
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […]
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […]
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […]