Úhoři mají nabito - Vladimír Michálek: Divák musí mít pocit, že ty chlapy už někde potkal

Uhori02

Co vás nej­víc bavi­lo na scé­ná­ři?

Scénář v byl v původ­ní podo­bě roz­hla­so­vá hra. I tak mně při­šel vel­mi zají­ma­vý a výji­meč­ný. Nápadem, jazy­kem, nad­hle­dem se odli­šo­val dia­me­t­rál­ně od scé­ná­řů, kte­ré se mi dosta­ly do ruky. Bylo jas­né, že nás čeká mno­ho prá­ce, abychom jej dosta­li s Petrem Pýchou do fil­mo­vé podo­by. Byla to však prá­ce radost­ná. Po dlou­hé době.

Jsou pod­le vás  Úhoři mají nabi­to více čer­nou kome­dií nebo son­dou do živo­ta?

UMN jsou čer­nou kome­dií  s iro­nic­kým nad­hle­dem. Jako vždy je rea­li­ta dale­ko bizar­něj­ší, ale nechtěl jsem nato­čit doku­ment, ale urči­tou son­du do hlav lidí, kte­ré kolem sebe potká­vám.

Jak jste vybí­ral obsa­ze­ní - kro­mě toho, že her­ci spl­ňu­jí poža­da­vek odpo­ví­dat posta­vám, hrá­lo roli i to, že s někte­rý­mi pra­cu­je­te pra­vi­del­ně nebo vás nao­pak láka­lo obsa­dit něko­ho nově...

Obsazení byla vel­ká sklá­dan­ka. Měl jsem potvr­ze­né bra­t­ry Hádky a Patrika Holubáře. K nim při­byl Jiří Vyorálek, s kte­rým jsem pra­co­val ve fil­mu Posel. A až nako­nec při­šel Olda Kaiser a Anna Kameníková. Debut jsem zažil s Patrikem Holubářem, kte­rý mě zau­jal ve skvě­lém fil­mu David. Měli jsme mož­nost pra­co­vat mno­ho měsí­ců dopře­du a tam jsme jed­not­li­vé cha­rak­te­ry dotáh­li do finál­ní podo­by. S tím se i dodě­lá­va­ly situ­a­ce a aran­že uvnitř pří­bě­hu, aby vše do sebe zapa­da­lo. Prostě, aby ve finá­le fun­go­val celý pří­běh. Slovy hrdinů- na mili­me­tr.

Byla role Roberta psá­na na tělo Oldřichu Kaiserovi, nebo po roz­hod­nu­tí, že ho bude hrát, jste  té posta­vě při­da­li něco  „z Oldy“?

Kaiser je ohrom­ná osob­nost a fan­tas­tic­ký herec. Samozřejmě jeho pří­cho­dem dosta­la par­ta při­ro­ze­né­ho vůd­ce. Starého vete­rá­na. Postavy ve scé­ná­ři jsou neži­vé figu­ry. Ten zázrak živo­ta se stá­vá pří­cho­dem her­ce. Dobrý herec je tvůr­čí. Není to pou­há lout­ka v rukách reži­sé­ra. Dotahují se situ­a­ce. Přibývají detai­ly. A to se dělá na tělo kaž­dé­mu, aby vše secvaklo v jed­no­li­tý celek. Všichni mají svou his­to­rii, kte­rou není mož­né do fil­mu dostat, ale je mož­né v divá­ko­vi vytvo­řit pocit, že ty chla­py zná, že už je někde potkal.

Proč jste se nako­nec roz­hod­li pro titul Úhoři mají nabi­to?

Pravda je, že název byl pro­sa­zen dis­tri­bu­to­rem. Původní název Benzína Dehtov nebyl úpl­ně ide­ál­ní. Zkoušelo se  něko­lik mož­nos­tí. Nakonec zví­tě­zil ten­to, kte­rý odka­zu­je na jed­nu důle­ži­tou scé­nu fil­mu.

Film je o chla­pech, kte­ří si  svůj neu­spo­ko­ji­vý život napl­ňu­jí poně­kud bizar­ním koníč­kem. Je tohle reál­ný obraz malé­ho čes­ké­ho měs­ta?

Reálný obraz to urči­tě není. Vím, že rea­li­ta je dale­ko ostřej­ší, tupěj­ší a nesne­si­tel­něj­ší. Nechtěl jsem točit soci­ál­ní dra­ma a při­bít divá­ka hře­by k sedač­ce. Je to spíš iro­nic­ký pohled na urči­té, pro mě, ira­ci­o­nál­ní cho­vá­ní mých spo­lu­ob­ča­nů.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Úhoři mají nabito - CO KDY KDE20. února 2019 Úhoři mají nabito - CO KDY KDE Film Úhoři mají nabito se točil celkem 21 dnů Vše se natáčelo v reálech v Sušici a okolí, jenom dlouhé  noční dialogy v autě se točily v jedné výrobní hale, kde si štáb vytvořil […]
  • Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito20. ledna 2019 Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito Nová černá komedie režiséra Vladimíra Michálka o partě chlapů, který si hrají na Útvar rychlého nasazení, aby unikly šedi všedních dní vstoupí do kin 21. Února 2019. Scénář k filmu […]
  • Úhoři mají nabito - Příběh20. února 2019 Úhoři mají nabito - Příběh Příběh party chlapů, kteří hledají, jak se popasovat s všedním životem. Kteří mají koníčka, o kterém jejich ženy, přítelkyně, milenky nic netuší. Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality […]
  • Oldřich Kaiser: Masaryk byl srdcař, Beneš spíš úředník20. února 2017 Oldřich Kaiser: Masaryk byl srdcař, Beneš spíš úředník Představitel prezidenta Edvarda Beneše s úsměvem tvrdí, že je úplně jedno, zda hrajete skutečnou historickou postavu a nebo smyšlenou figuru, přesto se pokusí poodkrýt, jak k vytvoření […]
  • DAVID BYRNE o skládání hudby k filmu6. dubna 2012 DAVID BYRNE o skládání hudby k filmu Byl jsem na turné v Evropě a Paolo přijel do Turina. Jeho film Božský se nedávno hrál v New Yorku a měl úžasné recenze, takže jsem se s Paolem setkal skutečně rád. On a jeho producenti […]
  • David Máj: Metanol je věrně zrekonstruovaný napínavý příběh19. dubna 2018 David Máj: Metanol je věrně zrekonstruovaný napínavý příběh Co pro Vás bylo rozhodující pro to, abyste přijal nabídku zahrát si hlavní roli v Metanolu? Velmi se mi líbil scénář, a to hlavně kvůli tomu, že je založen na skutečnosti. Nevzni kal tak, […]
  • Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá27. května 2018 Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá Jak byste představil svoji postavu? Hraji ředitele dolu, ve kterém se ta katastrofa odehrála, a který za ni byl také částečně zodpovědný. Režisér David Ondříček si přál, abych svoji […]
  • ROZHOVOR s režisérem Paolo Sorrentinem6. dubna 2012 ROZHOVOR s režisérem Paolo Sorrentinem Jak jste potkal Seana Penna a jak se zrodila myšlenka tohoto filmu? Seana Penna jsem potkal v roce 2008 během závěrečné noci Filmového festivalu v Cannes. V roce, kdy byl předsedou […]
  • Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov20. listopadu 2015 Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov Dne 3.11.2015 proběhl rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra. K.CZ: Jaký byl původní námět filmu? P.K: V roce 2005 jsem byl na Seychelách a hrozně se mi tam líbilo. A […]
  • Jindřich Skokan (rozhovor)30. května 2018 Jindřich Skokan (rozhovor) Jaké pro tebe bylo samotné natáčení? Film Na krátko je mým prvním filmem. Do té doby jsem s kamerou a filmováním zkušenosti vůbec neměl. Pan režisér Jakub Šmíd si mě vybral při […]
Další naše články...