Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Úhoři mají nabito - Příběh

Úhoři mají nabito - Příběh

Uhori01
Uhori01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh par­ty chla­pů, kte­ří hle­da­jí, jak se popa­so­vat s všed­ním živo­tem. Kteří mají koníč­ka, o kte­rém jejich ženy, pří­tel­ky­ně, milen­ky nic netu­ší. Tohle není jenom hra. Je to útěk z rea­li­ty všed­ních dnů, se kte­rým nejde pře­stat. Úhoři mají nabi­to je čer­ná kome­die o par­tě chla­pů, pro kte­ré se hra na URNU (Útvar rych­lé­ho nasa­ze­ní) sta­la úni­kem z nud­ných živo­tů. Zasahují u domně­lých zlo­čin­ců, eva­ku­u­jí kul­tu­rá­ky a do svých her zata­hu­jí nic netu­ší­cí oko­lí. Žene je tou­ha po adre­na­li­nu a faleš­ná před­sta­va, že jsou jako Robin Hood a jeho dru­ži­na. Bohatým brát a chudým dávat. URNA je pro Roberta, Arnyho, Karlose, Davea a Komára jis­to­ta, únik i náhrad­ní svět. Svět pro chla­py, kte­ří tak tro­chu nevy­rost­li z puber­ťác­kých úle­tů. Všechno jde hlad­ce až do oka­mži­ku, kdy se oct­nou v nespráv­nou chví­li na nespráv­ném mís­tě. Jedno náhod­né zasta­ve­ní u ben­zín­ky v Dehtově a jejich hra na URNU pře­stá­vá být tak doce­la legra­ce. Zvláště, když se do vše­ho ješ­tě zaple­te hezká pum­pař­ka.

V hlav­ních rolích se před­sta­vu­jí domá­cí herec­ké hvězdy. Mozkem celé par­ty je poně­kud pře­stár­lý rocker Robert v podá­ní Oldřicha Kaisera. Do uni­for­my samozva­né URNy se oblék­li brat­ři Kryštof a Matěj Hádkové, Jiří Vyorálek, kte­rý kvů­li své posta­vě razant­ně změ­nil vzhled, a Patrik Holubář. Do živo­ta chla­pů, co mají své podiv­né dny, vstou­pí Anna Kameníková, Matěj Ruppert a Martin Sitta.

Koproducentem fil­mu Úhoři mají nabi­to je Česká tele­vi­ze. „Scénáře Petra Pýchy „Kavky na ces­tě“ a „Benzina Dehtov“ se ke mně dosta­ly v létě 2013 díky Vláďovi Michálkovi a oba se mi nato­lik zalí­bi­ly, že jsem chtěl pomoct s jejich rea­li­za­cí. Vláďa si vybral „Benzinu“, ke „Kavkám“ jsme našli Olma Omerzu a oba scé­ná­ře po mno­ha letech prá­ce a úsi­lí nako­nec oprav­du poved­lo nato­čit. Ani jed­no­mu fil­mu sice nezů­stal jeho původ­ní název, nicmé­ně si mys­lím, že jak „Všechno bude“ tak „Úhoři mají nabi­to“ doka­zu­jí, že Petr Pýcha je autor s mimo­řád­ným poten­ci­á­lem a že bylo pro čes­kou kine­ma­to­gra­fii vel­mi šťast­né, že ten­to stře­do­škol­ský peda­gog své­ho času v Semilech oba tex­ty Vladimírovi str­čil do ruky a upo­zor­nil tak na sebe,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Jaroslav Sedláček z České tele­vi­ze.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87515 s | počet dotazů: 251 | paměť: 58255 KB. | 14.08.2022 - 03:20:49