Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Úhoři mají nabito - CO KDY KDE

Úhoři mají nabito - CO KDY KDE

word image 10
word image 10
 • Film Úhoři mají nabi­to se točil cel­kem 21 dnů
 • Vše se natá­če­lo v reá­lech v Sušici a oko­lí, jenom dlou­hé  noč­ní dia­lo­gy v autě se toči­ly v jed­né výrob­ní hale, kde si štáb vytvo­řil „divo­ký ate­lier“ a čle­no­vé tech­ni­ky kla­sic­ky třás­li autem a máva­lo se kolem strom­ky 🙂
 • Scény pod­zem­ní­ho tune­lu, jimiž hrdi­no­vé pro­jdou do kina, se natá­če­ly v býva­lém zla­to­nos­ném dole Kristýna v Kašperských horách. Ve što­le Kristýna se od šede­sá­tých let nachá­zí seismo­lo­gic­ká sta­ni­ce, kte­rá je sou­čás­tí mezi­ná­rod­ní sítě a díky níz­ké úrov­ni pří­tom­né­ho ruše­ní pat­ří k nej­cit­li­věj­ším seis­mic­kým sta­ni­cím na svě­tě
 • Během natá­če­ní měli kosty­mé­ři k dis­po­zi­ci cel­kem 11 uni­fo­rem URNY, někte­ré čás­ti byly od České zbro­jov­ky a někte­ré doda­li kaska­dé­ři. Jde o ori­gi­nál­ní uni­for­my.
 • Pro natá­če­ní byly pou­ži­ty všech­ny čás­ti výstro­je, kte­rou čle­no­vé zása­hov­ky nosí. Naštěstí všech­ny scé­ny v uni­for­mách se toči­ly v noci, tak­že to pro her­ce v loň­ském extrém­ně par­ném létě bylo sne­si­tel­něj­ší... I když zvláš­tě v tro­pic­ké noci je kosty­mé­ři na pla­ce obklá­da­li mokrý­mi ruč­ní­ky, aby je tro­chu ochla­di­li. Naopak, když bylo chlad­ně­ji, tak pro her­ce neby­lo pří­jem­né, když se při akci zpo­ti­li a pak v čeká­ní na dal­ší záběr na nich celé oble­če­ní pěk­ně styd­lo.
 • Největší obtí­že se shá­ně­ním rekvi­zi­ty pro film se uká­za­ly při zabez­pe­čo­vá­ní „hra­cí­ho“ auta, pro­to­že u prv­ní­ho vybra­né­ho vozu došlo k záva­dě pře­vo­dov­ky, na jejíž výmě­nu by se dlou­ho čeka­lo. Druhé podob­né auto nako­nec mělo také záva­du, tak­že štáb musel doslo­va impro­vi­zo­vat, aby divák nic nepo­znal.
 • Nejvtipnější rekvi­zi­ta byl „Karlosův kužel­ník“, kte­rý si vyro­bil sám. Rekvizitáři je vytvá­ře­li téměř 14 dní.
 • Nejvíce prá­ce při shá­ně­ní rekvi­zit nako­nec bylo s  pla­ká­tem k fil­mu Kill Bill, pro­to­že bylo tře­ba vyře­šit prá­va k jeho uži­tí v jiném fil­mu.
 • Jiří Vyorálek si  musel kaž­dé ráno při­vstat, aby si nechal dohlad­ka oho­lil hla­vu
 • Matěj Ruppert musel strá­vit před kaž­dým natá­če­ním v mas­kér­ně  zhru­ba 2 hodi­ny, pro­ká­zal vel­kou trpě­li­vost, sli­ny, kte­ré mu do mas­ky tečou, jsou sku­teč­ně jeho
 • Celkem si ve fil­mu zahrá­lo 150 kom­par­sis­tů
 • Kytara, na níž hra­je ve fil­mu Oldřich Kaiser, je znač­ky Fenders a je jeho vlast­ní

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,75032 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56699 KB. | 01.07.2022 - 09:40:35