Kritiky.cz > Domácí rady > Udržujte pořádek v domácnosti

Udržujte pořádek v domácnosti

img a288175 w1731 t1498660300
img a288175 w1731 t1498660300
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte dojem, že váš život není tako­vý, jaký bys­te si přá­li, aby byl, urči­tě je potře­ba uči­nit něko­lik opat­ře­ní, jak vše napra­vit. Hodně lidí má však dojem, že děla­jí všech­no, co mohou a už neví, kudy kam. Rozvíjí se po dušev­ní strán­ce, věnu­jí se inten­ziv­ně vzdě­lá­vá­ní a spor­tu­jí. Tráví čas s rodi­nou a dob­ře řídí svůj čas nejen pra­cov­ní, ale i osob­ní. Stále ale cítí, že všech­no není v pořád­ku. Je mož­né, že ješ­tě je tře­ba udě­lat dal­ší krok a to, změ­nit návy­ky zave­de­né doma. Často totiž lidé netu­ší, že nepo­řá­dek a udr­žo­vá­ní sta­rých věcí v domác­nos­ti, brá­ní prou­dě­ní pozi­tiv­ní ener­gie.

úklid

Kuchyně

Pokud cítí­te, že potře­bu­je­te zlep­šit své zdra­ví, je potře­ba se vždy zba­vit v prv­ní řadě vše­ho, co může blo­ko­vat tok dob­rých ener­gií, v kuchy­ni. Ano je to tak! Aktuální stav vaší kuchy­ně totiž odrá­ží aktu­ál­ní stav vaše­ho zdra­ví!
Neváhejte tedy a sami sobě pro­kaž­te služ­bu tím, že si tuto míst­nost důklad­ně ukli­dí­te, vyčis­tí­te a cel­ko­vě dáte do pořád­ku. Nejprve začne­te led­ni­cí a mra­zá­kem. Pokračujte samo­zřej­mě přes šuplí­ky, skříň­ky a polič­ky. Nezapomeňte utřít povrchy svě­tel, spo­rá­ku a vyčis­tě­te také trou­bu. Neponechávejte žád­né sta­ré, nepo­u­ží­va­né a nepo­třeb­né či dokon­ce popraska­né nádo­bí a dal­ší kuchyň­ské pomoc­ní­ky. Nepořádek a popraska­né sta­ré nádo­bí je potře­ba vyho­dit, aby moh­la zno­vu pul­zo­vat ve vaší kuchy­ni správ­ná ener­gie, kte­rá bude pod­po­ro­vat vaše zdra­ví!

stůl

Ložnice

Kuchyně, tedy před­sta­vi­tel­ku zdra­ví, jsme si pro­šli a ukli­di­li. Kam tedy dál? Dále se vydej­te do lož­ni­ce. Zde totiž trá­ví­me tře­ti­nu své­ho živo­ta, pro­to­že zde spí­me. Nejen, že zde spí­me, ale při spán­ku zde rege­ne­ru­je naše tělo a čer­pá novou ener­gii pro dal­ší život. Proto je jed­no­znač­ně vel­mi důle­ži­té, abychom měli pro nabí­rá­ní nových sil vhod­né pod­mín­ky. Tedy kro­mě toho, že bychom měli mít v lož­ni­ci čis­to a ukli­ze­no, bychom měli mít také vol­ný pro­stor nad poste­lí, ale hlav­ně pod poste­lí.

ložnice

Ložnice je míst­nost, kte­rá pro vás před­sta­vu­je stav vaše­ho part­ner­ství. Zvedněte se nyní a běž­te se podí­vat do lož­ni­ce. To je váš vztah.
 
Pohled do kuchy­ně a lož­ni­ce vám v tom­to kon­tex­tu mož­ná může změ­nit život.Možná vás jen při­nu­tí uklí­zet jinak. V kaž­dém pří­pa­dě už víte, že pořá­dek je tře­ba udr­žo­vat nejen pro to, aby dob­ře poko­je vypa­da­ly, ale také pro­to, aby nám moh­ly dodá­vat ener­gii.
 


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,60042 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61632 KB. | 28.09.2023 - 19:57:05