Kritiky.cz > Pro ženy > Udržujte pořádek v domácnosti

Udržujte pořádek v domácnosti

img a288175 w1731 t1498660300

Pokud máte dojem, že váš život není tako­vý, jaký bys­te si přá­li, aby byl, urči­tě je potře­ba uči­nit něko­lik opat­ře­ní, jak vše napra­vit. Hodně lidí má však dojem, že děla­jí všech­no, co mohou a už neví, kudy kam. Rozvíjí se po dušev­ní strán­ce, věnu­jí se inten­ziv­ně vzdě­lá­vá­ní a spor­tu­jí. Tráví čas s rodi­nou a dob­ře řídí svůj čas nejen pra­cov­ní, ale i osob­ní. Stále ale cítí, že všech­no není v pořád­ku. Je mož­né, že ješ­tě je tře­ba udě­lat dal­ší krok a to, změ­nit návy­ky zave­de­né doma. Často totiž lidé netu­ší, že nepo­řá­dek a udr­žo­vá­ní sta­rých věcí v domác­nos­ti, brá­ní prou­dě­ní pozi­tiv­ní ener­gie.

úklid

Kuchyně

Pokud cítí­te, že potře­bu­je­te zlep­šit své zdra­ví, je potře­ba se vždy zba­vit v prv­ní řadě vše­ho, co může blo­ko­vat tok dob­rých ener­gií, v kuchy­ni. Ano je to tak! Aktuální stav vaší kuchy­ně totiž odrá­ží aktu­ál­ní stav vaše­ho zdra­ví!
Neváhejte tedy a sami sobě pro­kaž­te služ­bu tím, že si tuto míst­nost důklad­ně ukli­dí­te, vyčis­tí­te a cel­ko­vě dáte do pořád­ku. Nejprve začne­te led­ni­cí a mra­zá­kem. Pokračujte samo­zřej­mě přes šuplí­ky, skříň­ky a polič­ky. Nezapomeňte utřít povrchy svě­tel, spo­rá­ku a vyčis­tě­te také trou­bu. Neponechávejte žád­né sta­ré, nepo­u­ží­va­né a nepo­třeb­né či dokon­ce popraska­né nádo­bí a dal­ší kuchyň­ské pomoc­ní­ky. Nepořádek a popraska­né sta­ré nádo­bí je potře­ba vyho­dit, aby moh­la zno­vu pul­zo­vat ve vaší kuchy­ni správ­ná ener­gie, kte­rá bude pod­po­ro­vat vaše zdra­ví!

stůl

Ložnice

Kuchyně, tedy před­sta­vi­tel­ku zdra­ví, jsme si pro­šli a ukli­di­li. Kam tedy dál? Dále se vydej­te do lož­ni­ce. Zde totiž trá­ví­me tře­ti­nu své­ho živo­ta, pro­to­že zde spí­me. Nejen, že zde spí­me, ale při spán­ku zde rege­ne­ru­je naše tělo a čer­pá novou ener­gii pro dal­ší život. Proto je jed­no­znač­ně vel­mi důle­ži­té, abychom měli pro nabí­rá­ní nových sil vhod­né pod­mín­ky. Tedy kro­mě toho, že bychom měli mít v lož­ni­ci čis­to a ukli­ze­no, bychom měli mít také vol­ný pro­stor nad poste­lí, ale hlav­ně pod poste­lí.

ložnice

Ložnice je míst­nost, kte­rá pro vás před­sta­vu­je stav vaše­ho part­ner­ství. Zvedněte se nyní a běž­te se podí­vat do lož­ni­ce. To je váš vztah.
 
Pohled do kuchy­ně a lož­ni­ce vám v tom­to kon­tex­tu mož­ná může změ­nit život.Možná vás jen při­nu­tí uklí­zet jinak. V kaž­dém pří­pa­dě už víte, že pořá­dek je tře­ba udr­žo­vat nejen pro to, aby dob­ře poko­je vypa­da­ly, ale také pro­to, aby nám moh­ly dodá­vat ener­gii.
 

  • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […] Posted in Pro ženy
  • Léto a móda jdou skvěle dohromady!11. října 2019 Léto a móda jdou skvěle dohromady! S letním počasím přichází naše strachování, co nám z minulé sezóny vlastně zbylo v šatníku nebo jestli ty své kousky ještě oblečeme.  Nákupní centra vyhlásí vyskladnění nového zboží a […] Posted in Pro ženy
  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […] Posted in Pro ženy
  • Pubertu zvládneme společně!23. září 2019 Pubertu zvládneme společně! První pubertu si Vaše děti prošli v batolecím věku. Každá jejich odpověď zněla ne, záchvaty vzteku byly na denním pořádku a pro vzteklý výstup taktéž nešli příliš daleko. Toto období […] Posted in Pro ženy
  • Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné9. prosince 2019 Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné Jistě, je to „jen“ móda, nejde tu o život. Ale není náhoda, že jde o miliardový byznys a že vás lidé posuzují podle toho, co máte na sobě. Oblečení k lidem zkrátka patří a […] Posted in Pro ženy
  • Dětské oslavy narozenin16. prosince 2019 Dětské oslavy narozenin Každé narozeniny našeho dítěte jsou velice významnou událostí, proto bychom je měli patřičně oslavit. Každé tyto narozeniny si budeme pamatovat nejen my, ale především naše děti. Čím budou […] Posted in Pro ženy
  • Posedlost zdravou stravou7. října 2019 Posedlost zdravou stravou Většina lidí ve skrytu duše pokorně přizná, že by měli něco udělat se svou životosprávou. Lidé s nadváhou kvůli redukci tuku. Obezita přináší obrovské množství zdravotních rizik a ta se s […] Posted in Pro ženy
  • Kráska a zvíře22. září 2019 Kráska a zvíře Péče o krásný vzhled patří hlavně ženám, ale muži o sebe také rádi dbají a starají se o svůj vzhled. Jak je to s muži, řeší svůj vzhled málo nebo až příliš? Měli by muži ve velkém […] Posted in Pro ženy
  • Retro styl20. prosince 2019 Retro styl Retro móda je oděvní styl, který vycházející z minulosti. Pojďme se společně podívat na oblečení ve stylu let '40, '50 a '60´.     40´ I přes […] Posted in Pro ženy
  • podzimní sluníčko25. října 2019 podzimní sluníčko Většina z nás proletí životem jen tak bez zastavení. Po namáhavém pracovním dni přijdeme večer domů vyždímaní, nezvládáme profesní, ale ani osobní život. Ať se snažíme sebevíc, nemůžeme […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...