Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Udělování nestatutárních cen na Mezinárodním filmovém festivalu

Udělování nestatutárních cen na Mezinárodním filmovém festivalu

Režisér Sven Taddicken film Prvotní štěstí MFF
Režisér Sven Taddicken film Prvotní štěstí MFF

V Sobotu odpo­led­ne pro­běh­lo ješ­tě před závě­reč­ným slav­nost­ním zakon­če­ním udě­lo­vá­ní oce­ně­ní od nesta­tu­tár­ních porot. „Sledujeme osu­dy fil­mů také po Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu a mohu Vás ujis­tit, že vím o tom, že nejen sta­tu­tár­ní oce­ně­ní, ale také ty nesta­tu­tar­ní vyu­ží­va­jí reži­sé­ři ke své pro­pa­ga­ci, pro­to­že fil­mům to pomá­há,“ pro­ne­sl na úvod umě­lec­ký ředi­tel Karel Och.

Německý film Prvotní štěs­tí, reži­sé­ra Svena Taddickena zís­kal oce­ně­ní dvě. Porota FIPRESCI film ozna­či­la za ori­gi­nál­ní, odváž­ný a pro­vo­ka­tiv­ní film, kte­rý je zne­klid­ňu­jí­cí a sou­čas­ně roman­tic­ký; nabí­zí stá­le nová pře­kva­pe­ní. Režisérův tema­tic­ký a umě­lec­ký záměr je podá­ván s hra­vou leh­kos­tí v mimo­řád­ných výko­nech tro­ji­ce hlav­ních před­sta­vi­te­lů. Porota CINEMA EUROPA LABELS o fil­mu uved­la, že pro ně bylo vel­kou ctí být sou­čás­tí poro­ty a moci shléd­nout skvě­lé fil­my, o kte­rých dis­ku­to­va­li, pře­li se, roze­bí­ra­li je a jimiž byli nesmír­ně zau­ja­ti. Film Svena Taddickena Prvotní štěs­tí vyprá­ví sro­zu­mi­tel­ný pří­běh, kte­rý bez­po­chy­by oslo­ví širo­ké pub­li­kum a kte­rý v nás vzbu­dil tou­hu vidět ho zno­vu. Film Prvotní štěs­tí, pro­střed­nic­tvím pří­bě­hu o setká­ní Heleny a Eduarda, nabí­zí odváž­nou son­du do pro­ble­ma­ti­ky víry, devi­a­ce, závis­los­ti a nási­lí; pře­de­vším je to však pří­běh o tole­ran­ci a svo­bo­dě zno­vu zís­ka­né díky vzá­jem­né důvě­ře a poro­zu­mě­ní. Prvotní štěs­tí si za své vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny, živé dia­lo­gy a inte­li­gent­ní humor plně zaslou­ží letoš­ní cena Europa Cinemas Label.

Ekumenická poro­ta oce­ni­la Italsko - Francouzský film Zpovědi reži­sé­ra Roberta Andó, kte­rý ozna­či­la za film vyvá­že­ným uži­tím sym­bo­lů a čis­tou este­ti­kou reflek­tu­je ticho, čas a lid­skou zra­ni­tel­nost, stej­ně jako mož­nost vykou­pe­ní vola­jí­cí po roz­cho­du s prag­ma­tic­kým cynis­mem v roz­ho­do­vá­ní moc­ných a to v kon­tras­tu se svě­do­mím a návra­tem k základ­ním hod­no­tám křes­ťan­ství.

Federaci fil­mo­vých kri­ti­ků z Evropy a Středomoří za nej­lep­ší film v Soutěži Na východ od Západu se líbil rus­ký film Vymahač, reži­sé­ra Alexeie Krasovskiyho, kte­rý pod­le jejich názo­ru svým hut­ným scé­ná­řem, plném detail­ních postře­hů, vykres­lu­je ces­tu bez­skru­pu­lóz­ní­ho jedin­ce a sou­čas­ně v nej­vyš­ší mož­né míře vyu­ží­vá kon­cep­ci jedi­né­ho mís­ta děje. Pomalu, ale jis­tě tím budu­je setr­va­lé napě­tí a těží maxi­mum z vyni­ka­jí­cí­ho výko­nu her­ce Konstantina Chabenského.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,55481 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56607 KB. | 29.06.2022 - 06:14:27