Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Učitelem ve školce – ohlédnutí za školním rokem

Učitelem ve školce – ohlédnutí za školním rokem

pixel cells 6230161
pixel cells 6230161

Pracujete v mateř­ské ško­le, chce­te se dozvě­dět, jak to v ní vlast­ně cho­dí od září až do červ­na? Máte rádi auto­bi­o­gra­fic­ké pří­běhy? Ondřej Koželuh vás jed­ním tako­vým rokem pro­ve­de a věř­te, roz­hod­ně se nebu­de­te nudit a ješ­tě se při­tom pořád­ně zasmě­je­te. 

Život v mateř­ské ško­le je mnoh­dy oprav­du zají­ma­vý, pes­t­rý, úsměv­ný. Ondřej Koželuh ve svém auto­bi­o­gra­fic­kém pří­bě­hu vás pro­ve­de jed­ním škol­ním rokem v mateř­ské ško­le, kde pra­co­val s dět­mi. Velmi pou­ta­vou a vtip­nou for­mou vám před­sta­ví život v mateř­ské ško­le od září, až do červ­na, kdy s ním pro­ži­je­te svát­ky, jak sla­ví růz­né tra­di­ce, jaké akti­vi­ty s dět­mi uči­tel­ky zaži­jí, pros­tě tak, jak to v jed­né škol­ce cho­dí. Díky pře­čte­ní toho pří­bě­hu si mož­ná uvě­do­mí­te, co všech­no děti zvlád­nou, jaké udá­los­ti, situ­a­ce, rados­ti, mož­ná i oba­vy pro­ži­jí v mateř­ské ško­le, uvě­do­mí­te si, jak jste to pro­ží­va­li před lety vy, co se od té doby mož­ná změ­ni­lo nebo také nezmě­ni­lo. Vyprávění vám mnoh­dy vykouz­lí úsměv na tvá­ři, vyvo­lá ve vás pocit zamyš­le­ní, v někte­rých situ­a­cích mož­ná i zdě­še­ní.. To, co autor vyprá­ví je ta rea­li­ta, bez příkras, pros­tě tak jak to je. Každá kapi­to­la je ješ­tě obo­ha­ce­na zají­ma­vost­mi z oblas­ti před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní s uve­de­ním pří­kla­dů dob­ré i špat­né pra­xe. Kapitoly jsou roz­dě­le­ny pod­le měsí­ců v roce, den po dni i s daty. Datace pří­bě­hu je zasa­ze­na do škol­ní­ho roku 2021/2022.

9788026217947

Kniha je napros­to báječ­ná a dopo­ru­čím ji všem uči­tel­kám mateř­ské ško­le, ale i těm, co v mateř­ské ško­le nepra­cu­jí a chtě­jí poznat, jaké to vlast­ně v mateř­ské ško­le cho­dí. Knihu jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Pobavila jsem se, někdy ukáp­la i slzu, jak doká­žou být děti bezprostřední,to je na mé prá­ci uči­tel­ky pros­tě to nej­ú­žas­něj­ší. Po pře­čte­ní této kni­hy musím říci, že si své prá­ce oprav­du vážím a jsem ráda, že mě osud nako­nec zavál po mateř­ské dovo­le­né do mateř­ské ško­ly. Práce s dět­mi je někdy nároč­ná, ale přes­to tak úžas­ná, že bych ji za nic na svě­tě nemě­ni­la. Ten úsměv, obje­tí, pochva­la od dětí jsou to nej­krás­něj­ší, co může uči­tel­ka v mateř­ské ško­le zažít.

Ukázka z kni­hy:

„Ahoj, já jsem Ondra,“ podá­vám ruku své nové kole­gy­ni. Středního věku, hube­ná, sym­pa­tic­ká. „Karolína.“ Sice jsem o něja­kých deset let mlad­ší, ale zato mám víc pra­xe, tak jsem to já, kdo bude uvá­dě­jí­cí uči­tel. „Už jsi byla tady ve tří­dě?“ „Jo, ředi­tel­ka mě sem vza­la, když jsme spo­lu měly poho­vor. Říkala, že jest­li to mís­to vez­mu, budu u Slonů s uči­te­lem.“ „Vypadám tak, jak sis mě před­sta­vo­va­la?“ „Ani ne, „říká při pohle­du na moje čer­né trič­ko, čer­né kraťa­sy opá­sa­né řetě­zem a čer­né pan­tofle. A to samo­zřej­mě nemá tuše­ní o mojí čer­né duši, „Hele, když tady budeš chtít něco pře­or­ga­ni­zo­vat, jako tře­ba náby­tek, tak to nor­mál­ně udě­lej, jo? Mně je to v pod­sta­tě jed­no, tak aby to vyho­vo­va­lo hlav­ně tobě. Je to tady pros­tě kla­sic­ká tří­da typu vel­kej obdél­ník s jed­nou malou míst­nos­tí bokem, tak­že něja­ká vel­ká vari­a­bi­li­ta tu stej­ně není moc mož­ná.“ „Jasně.“

Víte, jak se říká, že nové koš­tě dob­ře mete? Tak tohle mete tako­vým způ­so­bem, že mi po půl­ho­di­ně per­lí kap­ky na nee­xis­tu­jí­cí ofi­ně, skří­ně léta­jí ze stra­ny na stra­nu, knihov­na je na dru­hé stra­ně tří­dy, pře­su­nul se uči­tel­ský stůl, a to nás tepr­ve čeká to nej­hor­ší – výmě­na peři­ňá­ků. „Myslíš, že to dáme ve dvou?“ ptal jsem se pochy­bo­vač­ně při vizu­ál­ním zkou­má­ní skří­ně na peřin­ky. „No, ale pořád ješ­tě je to masiv.“ „Zkusíme a uvi­dí­me.“ Tak jsme zku­si­li a vidě­li mžit­ky před oči­ma, jak se nám zatnu­tím všech sva­lů v těle nahr­nu­la krev na netu­še­ná mís­ta. „Fajn, tak já ten­dle tejden nemu­sím na tré­nink,“ odde­chu­ji zhlu­bo­ka a třu si nově vznik­lé mozo­ly.

Několik slov o auto­ro­vi:

Mgr. Ondřej Koželuh vystu­do­val baka­lář­ský obor Předškolní a mimo­škol­ní peda­go­gi­ka, násled­ně nava­zu­jí­cí magis­ter­ský obor Aj/Dě pro 2. st. ZŠ, obo­je v Plzni. Učil pět let v mateř­ské ško­le, v sou­čas­né době je dok­to­ran­dem na Pedf Uk. Ve vol­ném čase se věnu­je psa­ní člán­ků pro časo­pi­sy Informatorium 3-8 a Rodina a ško­la a zábav­né­mu blo­gu o pro­stře­dí MŠ zve­řej­ňo­va­ném na Facebooku.

  • Autor: Ondřej Koželuh
  • Žánr: auto­bi­o­gra­fic­ký pří­běh
  • Vydáno: 2021, Portál, Praha
  • Počet stran: 126
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-262-1794-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05307 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56731 KB. | 02.07.2022 - 15:59:44