Kritiky.cz > Recenze knih > Učíme se s Tomášem - čísla

Učíme se s Tomášem - čísla

Tomas02

Původní seri­ál z roku 1984 na námě­ty ješ­tě star­ší kníž­ky ang­lic­ké­ho reve­ren­da W. V. Awdryho se dočkal mno­ha a mno­ha pokra­čo­vá­ní a vari­a­cí. Jeho zákla­dem je pří­běh o dění na smyš­le­ném ost­ro­vě Sodor. Hlavním hrdi­nou je Mašinka Tomáš, kte­rá zde zaží­vá mnphá a mno­há dob­ro­druž­ství, a to se svý­mi kama­rá­dy – mašin­ka­mi, vrtu­l­ní­kem, ale tře­ba i tlus­tým kon­t­ro­lo­rem. Jde o pohád­ko­vý svět, v němž se lidé i stro­je k sobě navzá­jem cho­va­jí sluš­ně, nebo­jí se prá­ce a navzá­jem si pomá­ha­jí. A když už se na jinak bez­mrač­ném nebi nad sodor­ským ost­ro­vem obje­ví mrá­ček, vždyc­ky se najde řeše­ní, jak ho rych­le roz­ptý­lit.

Mašinku Tomáše a jeho přá­te­le dnes nevi­dí­me jen v tele­vi­zi nebo v kníž­kách, ale i na dět­ských věcech běž­né potře­by. Je to zkrát­ka feno­mén. S jeho pomo­cí se mohou děti nau­čit i čís­la. Vyšla totiž nová kníž­ka z edi­ce Tomáš a jeho přá­te­lé nazva­ná prá­vě Učíme se s Tomášem čís­la.

Díky jed­no­du­chým obráz­kům se děti nau­čí počí­tat do dese­ti. Otázky jsou polo­že­ny jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně: „Kolik vago­nů Tomáš táh­ne?“, „Kolik se na lou­ce pase krav?“, „Kolik košů je tře­ba nalo­žit?“, „Kolik lodí vyplou­vá z pří­sta­vu?“, „Kolik vidí­te kufrů?“, „Kolik pasa­žé­rů čeká na nástu­piš­ti?“… Správná odpo­věď – čís­li­ce i slov­ně – je napsá­na ve vyklá­pě­cím okén­ku, umís­tě­ném v obráz­ku.

Knížka je hez­ky zpra­co­va­ná, pozi­ce odklá­pě­cích oké­nek jsou vole­na nápa­di­tě, aby se hodi­la do obráz­ků.

Na roz­díl od kníž­ky, věno­va­né bar­vám (Tomáš a jeho přá­te­lé. Učíme se s Tomášem bar­vy) se nedo­zví­te jmé­na Tomášových přá­tel. Zaujmou vás mož­ná lidé, zob­ra­ze­ní na obráz­cích. Vzhledem k tomu, že smyš­le­ný ost­rov Sodor zasa­dil reve­rend Awdry do Indie, má vět­ši­na lidí, zob­ra­ze­ných na obráz­cích tmavší bar­vu kůže.

Knížka je urče­ná pro před­ško­lá­ky a mlad­ší děti od tří let.  I když těm men­ším bude­te muset zřej­mě vysvět­lit, co dělá kon­t­ro­lor a jak fun­gu­je návěs­tí.

Knížka má čtver­co­vý tvar o roz­mě­rech 18 na 18 cen­ti­me­t­rů, je vytiš­tě­ná na pev­ném papí­ře (typu lepo­re­lo), tak­že s ní mohou děti pra­co­vat opa­ko­va­ně a nehro­zí její rych­lé zni­če­ní.


Tomáš a jeho přá­te­lé. Učíme se s Tomášem čís­la
Žánr
: lite­ra­tu­ra pro děti
Nakladatelství: Egmont
Rok vydá­ní: 2017
Počet stran: nečís­lo­vá­no
Hodnocení: 100 %
Kniha ke kou­pi: AlbatrosMedia.cz.

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Arina. Lidské i vlčí přátelství v nádherném příběhu...4. listopadu 2017 Arina. Lidské i vlčí přátelství v nádherném příběhu... „Nastal čas, aby ses osamostatnil!“ Nějak tak začíná příběh Adama, kterého jako znetvořené miminko našly lesní ženy Valdény a vychovaly ho v statného mládence. Arina je příběh, ve kterém […] Posted in Recenze knih
  • Jak se pracuje lidem na nejnižších pozicích kariérního žebříčku?24. září 2018 Jak se pracuje lidem na nejnižších pozicích kariérního žebříčku? I přesto, že se momentálně nacházíme v období ekonomické konjunktury (Jak dlouho ještě?) a všude čteme o tom, že zaměstnanec je král, který si na trhu práce diktuje podmínky, existuje […] Posted in Recenze knih
  • Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku16. srpna 2018 Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku O tom, jaké to je být starý a žít v domově důchodců, Vám s nadsázkou a prostřednictvím satiristických a ironických poznámek docela věrně přiblíží deníkové zápisky někdy milého, jindy […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...