Kritiky.cz > Recenze knih > Učebnice, díky které za rok budete nezávislí!

Učebnice, díky které za rok budete nezávislí!

IMG 20190510 123415
IMG 20190510 123415
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Cíl není jenom mís­to, kam chce­me dojít. Cílem je i samot­ná ces­ta k němu. Tato pouč­ka mi pomá­há hlav­ně ve chví­li, kdy si uvě­do­mím, že jsem na ni zapo­mně­la. Někdy věnu­ji tolik času sta­ros­tem o cíl, o výsled­ky a úspěch, že zapo­me­nu na to, jak důle­ži­tý je kaž­dý moment na ces­tě k nim. Každý den bys­te měli věno­vat chvil­ku času a s vděč­nos­tí vzpo­me­nout na to, co máte. Pokud to nedě­lá­te, měli bys­te se věno­vat něče­mu jiné­mu. Protože všech­no co máte, máte prá­vě teď, zrov­na v tuto chví­li.“

To se sice dostá­vá­me na samý konec kni­hy s předlou­hým názvem Jak s pomo­cí inter­ne­tu vytvo­řit pra­vi­del­ný pří­jem za 12 měsí­ců, ale za námi už v tuhle chví­li je kus pořád­né ces­ty sebe­po­zná­ní. Když to vez­mu úpl­ně z nad­hle­du tak ty čás­ti, kte­ré se tu věnu­jí naše­mu sebe­u­vě­do­mě­ní a hod­no­tě naší prá­ce, naše­ho času – jsou plat­né pro úpl­ně kaž­dé­ho. Nejen pro toho, kdo chce pra­co­vat sám na sebe finanč­ně, ale pro kaž­dé­ho, pro koho je jeho prá­ce a zaměst­ná­ní život­ním sty­lem, snem, cílem.

Úspěchem je totiž síla vůle

Velká část kni­hy je věno­vá­na tomu, abychom si vůbec nějak uvě­do­mi­li, co chce­me v živo­tě dělat. Co je téma­tem vaší „vol­né nohy“ a abychom v sobě vyge­ne­ro­va­li to pra­vé nad­še­ní, kte­ré udr­ží naši ocho­tu, píli a vytr­va­lost na tom všem tvr­dých 12 měsí­ců pra­co­vat. U této čás­ti si uvě­do­mí­te, jak jsme čas­to una­ve­ně lik­na­ví a líní vůbec při­jít na to, co by pro nás bylo ide­ál­ní, důvo­dy mohou být samo­zřej­mě růz­né. Ale také si uvě­do­mí­me, že i kdy­by jeden sen nebyl mož­ný, tak v záso­bě nám osud do vín­ku dává plán b, nebo c…

Já žiju plán b a jsem spo­ko­je­ná, pro­to­že se snou­bí s rodi­nou. Plán a by nej­spí­še nemohl. A musím říci, že jsem pře­sta­la snít o něčem, co je nedo­sa­ži­tel­né a dala se do prá­ce na tom, co mám – a ejhle, zača­lo to růst. Nejsou dny jenom růžo­vé, zda­le­ka ne, nevý­hod má prá­ce na vol­né noze celou řadu, ale jde o to uvě­do­mit si ten cíl. Tu ces­tu. Ty výho­dy. A žít s tím ve spo­ko­je­nos­ti.

Síla vůle je zákla­dem úspě­chu a schop­nost zvlá­dat neú­spěch. Zvednout se a jít dál. Prožít a pře­žít tem­né dny. Je to něco, co je snad pro jaké­ko­liv samo­stat­né pod­ni­ká­ní typic­ké a neo­be­jde­te se bez toho. Autorka to čas­to opa­ku­je a děku­ji za to – člo­věk pak ví, že v tom není sám.

Posílí nás také prak­tic­ký­mi tipy, uká­že mno­ho zkra­tek, jak si ule­vil, nedě­lat začá­teč­nic­ké chy­by a rov­nou jít tam, kde naše sna­ha o sebe­pro­sa­ze­ní v obo­ru bude úspěš­ná. Často jsem v jejích radách cíti­la kro­mě prak­tič­nos­ti a ote­vře­nos­ti i sna­hu pod­po­řit sebe­vě­do­mí, uvě­do­mit si, CO chce­te na sobě pre­zen­to­vat a uvě­do­mit si, CO přes­ně dává­te svě­tu.

Protože když tyto dvě věci víte, tak máte napůl vyhrá­no.

IMG 20190510 123415
IMG 20190510 123415
IMG 20190510 123447
IMG 20190510 123447

Pro čes­ké pomě­ry oprav­du dob­rá kni­ha

Poskytuje základ­ní pře­hled o tom, co vás čeká, pokud si chce­te zalo­žit živo­by­tí, kte­ré bude gene­ro­vat pří­jmy z onli­ne pro­stře­dí. Ukáže i jiným pod­ni­ka­tel­ským pro­fe­sím, jak si uvě­do­mit svou „znač­ku“ a jak se pre­zen­to­vat v onli­ne pro­stře­dí, pro­to­že pro kaž­dé­ho tam je obrov­ské množ­ství poten­ci­ál­ních zákaz­ní­ků. Ukazuje také jiné způ­so­by výděl­ku (affi­li­a­te napří­klad), kte­ré může­te spo­jit už s tím, co dělá­te.

České odliš­nos­ti od aus­tral­ské­ho ori­gi­ná­lu pře­kla­da­tel i redak­tor ošet­řil naši­mi infor­ma­ce­mi, tak­že - vše je zce­la auten­tic­ké.

Studnice nápa­dů, kte­ré mohou při­jít vhod.

Mapa doved­nos­tí, o kte­rých je dob­ré vědět a nau­čit se je a pře­de­jít tak zdlou­ha­vým chy­bám a začá­teč­nic­kým ztrátám.

Ale hlav­ně je to skvě­lá moti­vač­ní kni­ha, kte­rá sku­teč­ně umí mini­mál­ně to, co autor­ka v začát­ku píše – pomů­že vám uvě­do­mit si, co bys­te chtě­li dělat jako uspo­ko­ju­jí­cí povo­lá­ní.

Kniha je dostup­ná na: https://www.ifp-publishing.cz/zivotni-styl/jak-s-pomoci-internetu-vytvorit-pravidelny-prijem-za-12-mesicu/

Vydalo nakla­da­tel­ství IFP Publishing, www.ifp-publishing.cz, 2019


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,92094 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61813 KB. | 03.10.2023 - 14:50:51