Kritiky.cz > Recenze knih > Učebnice, díky které za rok budete nezávislí!

Učebnice, díky které za rok budete nezávislí!

IMG 20190510 123415

„Cíl není jenom mís­to, kam chce­me dojít. Cílem je i samot­ná ces­ta k němu. Tato pouč­ka mi pomá­há hlav­ně ve chví­li, kdy si uvě­do­mím, že jsem na ni zapo­mně­la. Někdy věnu­ji tolik času sta­ros­tem o cíl, o výsled­ky a úspěch, že zapo­me­nu na to, jak důle­ži­tý je kaž­dý moment na ces­tě k nim. Každý den bys­te měli věno­vat chvil­ku času a s vděč­nos­tí vzpo­me­nout na to, co máte. Pokud to nedě­lá­te, měli bys­te se věno­vat něče­mu jiné­mu. Protože všech­no co máte, máte prá­vě teď, zrov­na v tuto chví­li.“

To se sice dostá­vá­me na samý konec kni­hy s předlou­hým názvem Jak s pomo­cí inter­ne­tu vytvo­řit pra­vi­del­ný pří­jem za 12 měsí­ců, ale za námi už v tuhle chví­li je kus pořád­né ces­ty sebe­po­zná­ní. Když to vez­mu úpl­ně z nad­hle­du tak ty čás­ti, kte­ré se tu věnu­jí naše­mu sebe­u­vě­do­mě­ní a hod­no­tě naší prá­ce, naše­ho času – jsou plat­né pro úpl­ně kaž­dé­ho. Nejen pro toho, kdo chce pra­co­vat sám na sebe finanč­ně, ale pro kaž­dé­ho, pro koho je jeho prá­ce a zaměst­ná­ní život­ním sty­lem, snem, cílem.

Úspěchem je totiž síla vůle

Velká část kni­hy je věno­vá­na tomu, abychom si vůbec nějak uvě­do­mi­li, co chce­me v živo­tě dělat. Co je téma­tem vaší „vol­né nohy“ a abychom v sobě vyge­ne­ro­va­li to pra­vé nad­še­ní, kte­ré udr­ží naši ocho­tu, píli a vytr­va­lost na tom všem tvr­dých 12 měsí­ců pra­co­vat. U této čás­ti si uvě­do­mí­te, jak jsme čas­to una­ve­ně lik­na­ví a líní vůbec při­jít na to, co by pro nás bylo ide­ál­ní, důvo­dy mohou být samo­zřej­mě růz­né. Ale také si uvě­do­mí­me, že i kdy­by jeden sen nebyl mož­ný, tak v záso­bě nám osud do vín­ku dává plán b, nebo c…

Já žiju plán b a jsem spo­ko­je­ná, pro­to­že se snou­bí s rodi­nou. Plán a by nej­spí­še nemohl. A musím říci, že jsem pře­sta­la snít o něčem, co je nedo­sa­ži­tel­né a dala se do prá­ce na tom, co mám – a ejhle, zača­lo to růst. Nejsou dny jenom růžo­vé, zda­le­ka ne, nevý­hod má prá­ce na vol­né noze celou řadu, ale jde o to uvě­do­mit si ten cíl. Tu ces­tu. Ty výho­dy. A žít s tím ve spo­ko­je­nos­ti.

Síla vůle je zákla­dem úspě­chu a schop­nost zvlá­dat neú­spěch. Zvednout se a jít dál. Prožít a pře­žít tem­né dny. Je to něco, co je snad pro jaké­ko­liv samo­stat­né pod­ni­ká­ní typic­ké a neo­be­jde­te se bez toho. Autorka to čas­to opa­ku­je a děku­ji za to – člo­věk pak ví, že v tom není sám.

Posílí nás také prak­tic­ký­mi tipy, uká­že mno­ho zkra­tek, jak si ule­vil, nedě­lat začá­teč­nic­ké chy­by a rov­nou jít tam, kde naše sna­ha o sebe­pro­sa­ze­ní v obo­ru bude úspěš­ná. Často jsem v jejích radách cíti­la kro­mě prak­tič­nos­ti a ote­vře­nos­ti i sna­hu pod­po­řit sebe­vě­do­mí, uvě­do­mit si, CO chce­te na sobě pre­zen­to­vat a uvě­do­mit si, CO přes­ně dává­te svě­tu.

Protože když tyto dvě věci víte, tak máte napůl vyhrá­no.

IMG 20190510 123415
IMG 20190510 123415
IMG 20190510 123447
IMG 20190510 123447

Pro čes­ké pomě­ry oprav­du dob­rá kni­ha

Poskytuje základ­ní pře­hled o tom, co vás čeká, pokud si chce­te zalo­žit živo­by­tí, kte­ré bude gene­ro­vat pří­jmy z onli­ne pro­stře­dí. Ukáže i jiným pod­ni­ka­tel­ským pro­fe­sím, jak si uvě­do­mit svou „znač­ku“ a jak se pre­zen­to­vat v onli­ne pro­stře­dí, pro­to­že pro kaž­dé­ho tam je obrov­ské množ­ství poten­ci­ál­ních zákaz­ní­ků. Ukazuje také jiné způ­so­by výděl­ku (affi­li­a­te napří­klad), kte­ré může­te spo­jit už s tím, co dělá­te.

České odliš­nos­ti od aus­tral­ské­ho ori­gi­ná­lu pře­kla­da­tel i redak­tor ošet­řil naši­mi infor­ma­ce­mi, tak­že - vše je zce­la auten­tic­ké.

Studnice nápa­dů, kte­ré mohou při­jít vhod.

Mapa doved­nos­tí, o kte­rých je dob­ré vědět a nau­čit se je a pře­de­jít tak zdlou­ha­vým chy­bám a začá­teč­nic­kým ztrátám.

Ale hlav­ně je to skvě­lá moti­vač­ní kni­ha, kte­rá sku­teč­ně umí mini­mál­ně to, co autor­ka v začát­ku píše – pomů­že vám uvě­do­mit si, co bys­te chtě­li dělat jako uspo­ko­ju­jí­cí povo­lá­ní.

Kniha je dostup­ná na: https://www.ifp-publishing.cz/zivotni-styl/jak-s-pomoci-internetu-vytvorit-pravidelny-prijem-za-12-mesicu/

Vydalo nakla­da­tel­ství IFP Publishing, www.ifp-publishing.cz, 2019

  • Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci!18. února 2019 Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci! Existuje Bůh? Představte si, že za vámi přijde a bude po vás chtít pomoc. A kdyby jen jednou, ale on už přijde potřetí. A to se jednou, dalo se tak říct, schovával za tvář ďábla. Tak to už […] Posted in Recenze knih
  • Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak4. března 2017 Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak Ohlédnutí do výrazné části evropské historie. Válka v bývalé Jugoslávii mne obešla v době, kdy jsem sama dospívala, o to více pak chtě nechtě dávám na pomyslné váhy svůj život a život […] Posted in Recenze knih
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […] Posted in Recenze knih
  • Domov pro tělo i duši: Cesta za sny8. března 2019 Domov pro tělo i duši: Cesta za sny Jste nespokojeni se svým bydlením? Potřebujete se zamilovat do místa, kde žijete? Snad to bylo pro mne vedlejším účinkem stavebního pocitovníku Renáty Kiary Vargové. Nikdy není pozdě […] Posted in Recenze knih
  • Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby5. listopadu 2018 Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby Je to liška podšitá, tahle ženská! A je to tak trošku jiný životopis, spíše "kafe s Bárou". Nahlédnutí za oponu života Báry Hrzánové. Párkrát si s ní zajdete na kávu, popovídáte, tu se […] Posted in Recenze knih
  • Cestující6. srpna 2019 Cestující Na knihu "Cestující" jsem byla moc zvědavá, neboť zahrnuje autentické zážitky třiadvacetiletého autora Ulricha Alexandra Beschwitze, jež v době, kdy vznikal tento typoskript románu, byl […] Posted in Recenze knih
  • Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní23. května 2018 Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní Strávila jsem s nimi téměř půl roku, než jsem se odvážila sepsat tento text. A musím říci, že mimořádně krásný s nimi byl vánoční čas. Jsou prostě načechrané, sváteční, velmi hezky barevně […] Posted in Recenze knih
  • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […] Posted in Recenze knih
  • V kleci od Ellison Cooper15. července 2019 V kleci od Ellison Cooper Strhující a dech beroucí thriller, při jehož čtení vás bude doslova mrazit v zádech a s každou další přečtenou stránkou budete spolu s hlavní hrdinkou Sayer Altairovou dychtivě pátrat po […] Posted in Recenze knih
  • Katrin Walldová – Sám mezi všemi (recenzní kniha)23. ledna 2020 Katrin Walldová – Sám mezi všemi (recenzní kniha) Zdravím všechny své báječné čtenáře u nové recenze! Doufám, že jste první měsíc nového roku přečkali ve zdraví. Já jsme nastoupila do nového zaměstnání a začala zpracovávat staré rozepsané […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...