Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Účastníci zájezdu - recenze

Účastníci zájezdu - recenze

ento měsíc při­šel do kin nový čes­ký film pod­le kni­hy Michala Viewegha - Účastníci zájez­du. Jaký je celo­ve­čer­ní debut naděj­né­ho mla­dé­ho reži­sé­ra Jiřího Vejdělka? Více napo­ví naše recen­ze.

Účastníci zájez­du jsou již dru­hým Vieweghovým poči­nem, kte­rý byl v tak krát­ké době zfil­mo­ván. Minulý rok totiž Filip Renč pro Novu nato­čil Román pro ženy, kte­rý se stal nej­ú­spěš­něj­ším sní­mek co do počtu divá­ků minu­lý rok a Nova vycí­ti­la, že tahle lát­ka divá­ky táh­ne, tak­že proč toho nako­nec nevy­u­žít. Sebrala tedy reži­sé­ra seri­á­lu Redakce Jiřího Vejdělka, dala mu pra­chy a řek­la: TOČ (pokud mož­no kou­ka­tel­ný poho­do­vý a vtip­ný film). A tak se Vejdělek pus­til do prá­ce.

Angažoval poměr­ně schop­nou herec­kou sesta­vu, v čele s Evou Holubovou, Bobem Kleplem, Annou Polívkovou, Květou Fialovou, Janou Štěpánkovou a dal­ší­mi, ne moc zná­mý­mi herec­ký­mi před­sta­vi­te­li. V roli gaye zau­jal Adrian Jastraban, kte­ré­ho mno­zí z vás mohou znát tře­ba z cel­kem plit­ké­ho seri­á­lu Ulice, kde hra­je něja­ké­ho ukra­jin­ské­ho při­stě­ho­val­ce. Druhého gay­use ztvár­nil Jaromír Nosek (a také sluš­ně).

Děj fil­mu bych roz­dě­lil na tři čás­ti - jíz­da z Prahy k moři; uží­vá­ní si u moře (roz­hod­ně nej­lep­ší část) a odjezd od može (roz­hod­ně nej­hor­ší část). Při odjez­du se setká­vá­me se vše­mi účast­ní­ky zájez­du. Máme tu nor­mál­ní rodin­ku, dvě sta­ré dámy, dva homose­xu­á­ly, jed­nu hudeb­ní hvězdu, dvě mla­dé inte­lek­tu­ál­ky, typic­kou čes­kou buran­skou rodi­nu, jed­no­ho podi­ví­na a jako tře­šeň na dor­tu dva kla­sic­ké řidi­če auto­bu­su. Oba se jme­nu­jí Karel a oba jsou výbor­ní. I když si Pavel Liška s Miroslavem Krobotem zahrá­li epzi­do­ní role, doká­za­li je pozved­nout tak, že bez jejich pro­blé­mů, kte­ré neu­stá­le řeší (pod­šál­ky, kolik minut nechat tur­nu­su na vyčůrá­ní apod.) by film nebyl tím, co je.

Výborný výkon podá­vá i Anna Polívková v roli ne moc hez­ké sta­ré pan­ny a cel­kem stra­vi­tel­ná mi při­šla i Jitka Kocurová v roli prů­vod­ky­ně Pamely (kte­rá je blbá jak moto­ro­vé dudy a Kocurová tu její blbost cel­kem sluš­ně zvlá­dá). Bohužel, na to, že mají Účastníci zájez­du býti kome­dií, na prv­ní pohled to tak ani nevy­pa­dá. Občas něja­ké sluš­ná hláš­ka pad­ne, ale není to v tako­vé inten­zi­tě, kte­rou bych si před­sta­vo­val. Navíc prv­ní a posled­ní část fil­mu jsou oprav­du sla­bé, tak­že kou­ka­tel­nost zachra­ňu­je jen ten pro­stře­dek. I tak si ale mys­lím, že bys­te se při sle­do­vá­ní moh­li uvol­nit, zapo­me­nout na sta­ros­ti a snad se i tro­chu poba­vit. Jsou to tři hvězdy, ani víc, ani míň.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,60471 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55565 KB. | 17.05.2022 - 16:37:58