Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Uakari, Humboldtova ztracená opice

Uakari, Humboldtova ztracená opice

Ukari

Dokumentární film o hle­dá­ní nezná­mé­ho dru­hu opi­ce v pra­le­se na jihu Venezuely nato­čil kame­ra­man a reži­sér Vladimír Šimek. Sledoval bio­lo­ga a ilu­strá­to­ra Jan Dungela, kte­rý se vydal  na kon­ci břez­na 2017 po sto­pách Alexandra von Humboldta  k řece Casiquiare.  V roce 1800 zde Von Humbolt  obje­vil nové­ho pri­má­ta, indi­á­ny Baniwa nazý­va­né­ho Mono chu­cu­to. Opici nakres­lil, popsal a sta­že­nou kůži poslal do Evropy. Tento doklad exis­ten­ce popsa­né­ho dru­hu se však ces­tou ztra­til a do Evropy nikdy nedo­ra­zil. Dochovala se jen kres­ba pub­li­ko­va­ná v roce 1812, kde Humboldt dal své­mu obje­vu vědec­ké jmé­no Simia (Cacajo) mela­no­ce­pha­lus.

Nová expe­di­ce pod vede­ním Jana Dungela  si dala za úkol opi­ce nalézt, poří­dit doku­men­ta­ci a zajis­tit vzor­ky DNA. Členové jeho expe­dič­ní­ho týmu byli foto­gra­f­ka Radana Dungelová, kame­ra­man Vladimír Šimek a míst­ní asi­s­ten­ti. Externím spo­lu­pra­co­val také pro­fe­sor Jean P. Boubli (University of Salford, Velká Británie).

Film zazna­me­ná­vá nároč­nou ces­tu pra­le­sem i pře­ko­ná­vá­ní pře­ká­žek při hle­dá­ní tajem­né­ho pri­má­ta bez zby­teč­ných příkras. Příroda je zde lid­ským koná­ním nedo­tče­ná, bar­vy záři­vé a zví­řa­ta okouz­lu­jí­cí. Nechybí ani zábě­ry poří­ze­né dro­nem, což pra­le­sy zob­ra­zu­je jako neko­neč­nou zele­nou plo­chu.

Film uve­de ČT 2 dne 5.6.2018 ve 21:05 hod.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,21102 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53161 KB. | 21.09.2021 - 16:03:07