U nás doma v zoo - Slůně bez maminky

0a95f5d1330581407ec311a5b52f1457

Lea, Františka a Marie Frankovy – úpl­ně běž­ná rodi­na, někdo by řekl. Ovšem ne až tak doce­la. Marie je mamin­ka Ley a Františky a dělá ředi­tel­ku Zoo-Ráj, kte­rá je ovšem zadlu­že­ná po býva­lém ředi­te­li. Lea milu­je bez­mezně všech­na zví­řa­ta, tak­že je v zoo­lo­gic­ké zahra­dě ve svém živlu. Chodí za ní i její nej­lep­ší kama­rád­ka Míla, kte­rá je zami­lo­va­ná do zdej­ší­ho ošet­řo­va­te­le Maxe. Momentálně zača­ly prázd­ni­ny a Lea byla štěs­tím bez sebe, a to i pro­to, že slo­ni­ce Molly, nej­hod­něj­ší to stvo­ře­ní v zoo, jak by řek­la Lea, čeka­la kaž­dou chví­li mlá­dě. Nikdo však nemohl určit přes­né datum, dokon­ce ani zdej­ší vete­ri­nář Aleš Krátký, kte­rý pra­cu­je pro Zoo-Ráj jako hlav­ní zví­ře­cí lékař.

Jak se blí­ži­lo datum, kdy by moh­la Molly poro­dit, hlí­da­li ji ošet­řo­va­te­lé bed­li­vě­ji, což bylo pocho­pi­tel­né. Lea byla navíc na trní i z dal­ší­ho důvo­du. Nabídli jí, že může být pří­mo u poro­du a Lea z toho byla záro­veň natě­še­ná a záro­veň ner­vóz­ní. Konečně to při­šlo. Lea byla varo­vá­na před tím, že Molly je prvo­ro­dič­ka a tak by moh­lo dojít i k závaž­ným udá­los­tem. A taky že došlo. V porod­ním boxu byla mimo jiné i Róza, kte­ré neřek­li jinak než Zaříkávačka slo­nů. S těmi­to zví­řa­ty to umě­la tak, jako nikdo jiný.

Molly zača­la být vel­mi ner­vóz­ní, což Rózu vel­mi zne­klid­ni­lo. Začala dokon­ce pře­chá­zet do agre­si­vi­ty, z čehož byli všich­ni, dá se říct na vět­vi. Najednou ani nikdo nevě­děl jak, plesklo mlá­dě do slá­my. Všichni si na chví­li oddech­li a čeka­li, že Molly se hned začne sta­rat, ale bohu­žel. Molly mlá­dě úpl­ně igno­ro­va­la. Naopak kopa­la do mří­ží a její agre­se byla čím dál tím vět­ší. Nakonec muse­li mlá­dě vzít do jiné­ho boxu. Bohužel se všich­ni obá­va­li nej­hor­ší­ho, pro­to­že když by slo­ni­ce malé neko­ji­la a ono dosta­lo něja­kou nemoc, zemře­lo by, neboť by se v jeho orga­nis­mu nena­chá­ze­li obran­né lát­ky z mateř­ské­ho mlé­ka.

Mládě pojme­no­va­li Bublík a Lea s Rózou ho muse­li něja­kým způ­so­bem nakr­mit. Nebylo to tak jed­no­du­ché. Bublík se straš­ně krčil u zdi a až po něko­li­ka desít­kách minut se to poda­ři­lo. Lea se tak sta­la krmi­čem Bublíka. Ovšem nemoh­lo to jít tak­to done­ko­neč­na. Róza se roz­hod­la s pod­po­rou mamin­ky Ley a Františky, aby se Bublík dostal k Molly. Hnidopichové v zoo byli samo­zřej­mě pro­ti tomu­to nápa­du, ale mamin­ka byla zajed­no s Rózou. Všichni se báli, že Molly mlá­dě zabi­je, ale nic tako­vé­ho se nesta­lo, prá­vě nao­pak. Molly i Bublík byli štěs­tím bez sebe, že jsou spo­lu. Tohle tedy bylo vyře­še­no, ale stá­le nikdo nevě­děl, proč Molly při poro­du tak řádi­la.

V Zoo-Ráj se při­ho­dil dal­ší pro­blém. Zemřel jeden z papouš­ků ara, ale ne věkem, i když byl nej­star­ší, ale na psi­ta­kó­zu. Veterinář Krátký se usne­sl na tom, že ho naka­zil ten nový papou­šek, o kte­rém nikdo nevě­děl, kde se tam vzal. To však neby­la prav­da – Lea a Míla totiž vidě­li Maxe, jak při­ná­ší do voli­é­ry prá­vě toho­to nové­ho papouš­ka, ale pro­blém byl v tom, že neměl vete­ri­nár­ní pro­hlíd­ku, a to se nesmí. Zoo-Ráj reál­ně hro­zi­lo zavře­ní kvů­li karan­té­ně. Úřední vete­ri­nář to chtěl udě­lat a navíc byl nachys­ta­ný zabít Molly, pro­to­že někdo poslal ano­nym­ní udá­ní, že napa­dá lidi.

Tato kníž­ka pochá­zí ze série o Zoo-Ráj a rodi­ně Frankových. Tento díl je nej­no­věj­ší a výbor­ný. Pro milov­ní­ky zví­řat to bude pra­vé oře­cho­vé. Ale vše­o­bec­ně se tato kníž­ka musí líbit kaž­dé­mu. Má 144 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 169 Kč zde.

 • Autor: Tatjana Geßlerová
 • Ilustrace: Jörg Hartmann
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Albatrosmedias
 • Datum vydá­ní: 2017


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha13. září 2017 Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha Kaijna se vydala jednoho dne na trh - musela nakoupit rodině několik věcí. Zpočátku vše probíhalo normálně, na trhu pokřikovali prodejci, kteří se snažili přilákat zákazníky, tudíž i […]
 • Pax, můj liščí přítel19. září 2017 Pax, můj liščí přítel Petr jel v autě se svým otcem a svým zvířecím kamarádem - lišákem Paxem. Toho našel ještě jaké velmi maličké mládě a vychovával ho až do nynějška - několik týdnů. Nyní ho otec přinutil, […]
 • Bezlepková cukrárna - kniha5. července 2017 Bezlepková cukrárna - kniha Lidé, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, to mají docela těžké, protože si nemůžou vzít to, co v uvozovkách normální člověk. Právě pro ně, ale nejenom, vznikla speciální kuchařka, […]
 • Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha8. září 2017 Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha Katka ráda sní a úplně nejvíc o malých pejscích - štěňátkách. Bohužel jí rodiče nedovolí vlastní a tak si o tom aspoň povídá se svojí kamarádkou Májou. Bohužel spolu nejsou ve třídě a tak […]
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
 • Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha27. února 2018 Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má prázdniny. Je to o to lepší, protože bydlí v záchranné zoologické zahradě, jejímž majitelem je strýček […]
 • Magická zvířata - Psí kouzla - kniha31. května 2018 Magická zvířata - Psí kouzla - kniha Lotka stála před zrcadlem a zrovna si zapínala svůj nový školní svetřík červené barvy, který ji koupil strejda. Pomyslela si, že to není až tak špatné, avšak z tohoto omylu ji vyvedla […]
 • Kouzla vzhůru nohama - kniha28. července 2017 Kouzla vzhůru nohama - kniha Nory je už větší děvče, které má na první pohled vcelku normální rodina – ona, její starší sourozenci – sestra Dalia a bratr Hawthorn. K tomu je třeba připočítat tatínka, ředitele školy, […]
 • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […]