Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Typologie volů – nepostradatelný atlas mužů

Typologie volů – nepostradatelný atlas mužů

016
016

Už jste se někdy setka­li s Alkáčem výmluv­ným, Cíťou vydí­ra­vým, Gaučákem leni­vým či Buranem mas­ko­va­ným? Pokud odpo­ví­te, že ne, vyve­du vás z omy­lu. Karikatury mužů nás totiž pro­vá­ze­jí na kaž­dém kro­ku.

Hana Kašáková v tom­to sou­pi­su špat­ných pán­ských vlast­nos­tí vyu­ží­vá pozo­ro­va­cí talent a schop­nost zaujmout od prv­ní­ho do posled­ní­ho řád­ku, aby varo­va­la všech­ny nezku­še­né, zku­še­nos­ti sbí­ra­jí­cí, ale i vel­mi zku­še­né ženy před těmi­to niči­te­li dív­čích ide­á­lů.

Na to, že doko­na­lí part­ne­ři nee­xis­tu­jí, jsme si již zvykly, žád­ná z nás však jis­tě nepo­čí­tá s tím, že se z nej­skvě­lej­ší­ho pro­tějš­ku vyklu­be nej­hor­ší člo­věk na svě­tě. Jejich mas­ko­vá­ní je rafi­no­va­né a za pomo­ci něž­ných vyzná­ní, puge­tů i reci­ta­ce bás­ní nic netu­ší­cí oběť omá­mí a lapí do zrád­ných sítí. V tom­to pří­pa­dě je nej­lep­ší vzít nohy na rame­na.

Autorka ve 23 povíd­kách popi­su­je nej­růz­něj­ší typy cho­vá­ní. Snad aby muž­ské poko­le­ní nezů­sta­lo osa­mo­ce­no, bez povšim­nu­tí nene­chá­vá ani žen­ské vari­an­ty alko­ho­li­ků, mamán­ků, pedan­tů, lakom­ců i žár­liv­ců, napří­klad Lenory kávič­ko­vé, Zlatokopky chti­vé, Fúrie hníz­di­vé, Tyranky běs­né či Stíhačky urput­né.

Většina z nás si povzdech­ne, proč prá­vě nám zkří­žil ces­tu tako­vý pre­vít, když její kama­rád­ka má nej­ú­žas­něj­ší­ho chla­pa na svě­tě. Ale nikdo z nás nevi­dí pod povrch i zdán­li­vě idy­lic­kých vzta­hů.

Hrdinkami jsou nor­mál­ní ženy, jako jsme my všech­ny. Doufající, že koneč­ně nalez­ly toho pra­vé­ho, a tou­ží­cí po lás­ce. Přestože někte­ří nezdár­ní­ci zde půso­bi­li už za našich babi­ček, napří­klad Dobytek nemy­tý, Herec obec­ný či Kamarád nesmě­lý, jiní jsou zro­zen­ci nej­mo­der­něj­ší doby, napří­klad Nerd Pozoruhodný, Podnikavec nena­pra­vi­tel­ný nebo Samožer Selfíčkový.

Povídky mají nej­růz­něj­ší for­mu, od vnitř­ní­ho mono­lo­gu, dia­lo­gu, scé­ná­ře a inter­ne­to­vé dis­ku­se až po bás­ně, aby byly co nej­lé­pe vysti­že­ny cha­rak­te­ro­vé vlast­nos­ti popi­so­va­ných muž­ských typů. Trochu mi zde chy­bí Slibotechňák přesla­ze­ný, Odkladač noto­ric­ký, Nadšenec sbí­ra­vý, Vysavač níz­ko­se­be­vě­do­mý či Nevyjádřivec váha­vý, ale tře­ba na ně při­jde řada příš­tě.

Tato bro­žu­ra pat­ří k povin­né čet­bě kaž­dé dámy bez ohle­du na věk. Výklad oko­ře­ňu­jí výstiž­né ilu­stra­ce Barbory Balgové, jejíž ženy jsou svůd­né a nad věcí.

Přestože bychom se moh­li domní­vat, že autor­kou je zapšk­lá sta­rá pan­na, jež se chce mužům pomstít, opak je prav­dou. I o tom se, mimo jiné, zde dočte­me.

Slovník Hany Kašákové je obdi­vu­hod­ný a vtip­né neo­lo­gismy oko­ře­ňu­jí sou­pis ňou­mů, hlu­pá­ků a mimoňů. Za kaž­dou povíd­kou násle­du­je krát­ké shr­nu­tí vlast­nos­tí dané­ho sam­čí­ho dru­hu a násled­né dopo­ru­če­ní, jak se při kon­fron­ta­ci s ním zacho­vat.

A což tepr­ve, když se spo­jí něko­lik cha­rak­te­ro­vých rysů dohro­ma­dy. Nebo že by ide­ál­ní prin­co­vé sku­teč­ně exis­to­va­li? Vrhněme se do stu­dia. Třeba své­ho rytí­ře pomo­cí této učeb­ni­ce sku­teč­ně nalez­ne­me.

  • AUTOR: Hana Kašáková
  • VYDAVATEL: CPress
  • POČET STRAN: 192
  • VYDÁNO: 2019
  • JAZYK: čes­ký
  • VAZBA: bro­žo­va­ná bez pře­ba­lu lesk­lá
  • ISBN: 9788026427865
  • EAN: 978802642786
  • HODNOCENÍ: 98 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65185 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55916 KB. | 23.05.2022 - 15:59:57