Typologie volů – nepostradatelný atlas mužů

016

Už jste se někdy setka­li s Alkáčem výmluv­ným, Cíťou vydí­ra­vým, Gaučákem leni­vým či Buranem mas­ko­va­ným? Pokud odpo­ví­te, že ne, vyve­du vás z omy­lu. Karikatury mužů nás totiž pro­vá­ze­jí na kaž­dém kro­ku.

Hana Kašáková v tom­to sou­pi­su špat­ných pán­ských vlast­nos­tí vyu­ží­vá pozo­ro­va­cí talent a schop­nost zaujmout od prv­ní­ho do posled­ní­ho řád­ku, aby varo­va­la všech­ny nezku­še­né, zku­še­nos­ti sbí­ra­jí­cí, ale i vel­mi zku­še­né ženy před těmi­to niči­te­li dív­čích ide­á­lů.

Na to, že doko­na­lí part­ne­ři nee­xis­tu­jí, jsme si již zvykly, žád­ná z nás však jis­tě nepo­čí­tá s tím, že se z nej­skvě­lej­ší­ho pro­tějš­ku vyklu­be nej­hor­ší člo­věk na svě­tě. Jejich mas­ko­vá­ní je rafi­no­va­né a za pomo­ci něž­ných vyzná­ní, puge­tů i reci­ta­ce bás­ní nic netu­ší­cí oběť omá­mí a lapí do zrád­ných sítí. V tom­to pří­pa­dě je nej­lep­ší vzít nohy na rame­na.

Autorka ve 23 povíd­kách popi­su­je nej­růz­něj­ší typy cho­vá­ní. Snad aby muž­ské poko­le­ní nezů­sta­lo osa­mo­ce­no, bez povšim­nu­tí nene­chá­vá ani žen­ské vari­an­ty alko­ho­li­ků, mamán­ků, pedan­tů, lakom­ců i žár­liv­ců, napří­klad Lenory kávič­ko­vé, Zlatokopky chti­vé, Fúrie hníz­di­vé, Tyranky běs­né či Stíhačky urput­né.

Většina z nás si povzdech­ne, proč prá­vě nám zkří­žil ces­tu tako­vý pre­vít, když její kama­rád­ka má nej­ú­žas­něj­ší­ho chla­pa na svě­tě. Ale nikdo z nás nevi­dí pod povrch i zdán­li­vě idy­lic­kých vzta­hů.

Hrdinkami jsou nor­mál­ní ženy, jako jsme my všech­ny. Doufající, že koneč­ně nalez­ly toho pra­vé­ho, a tou­ží­cí po lás­ce. Přestože někte­ří nezdár­ní­ci zde půso­bi­li už za našich babi­ček, napří­klad Dobytek nemy­tý, Herec obec­ný či Kamarád nesmě­lý, jiní jsou zro­zen­ci nej­mo­der­něj­ší doby, napří­klad Nerd Pozoruhodný, Podnikavec nena­pra­vi­tel­ný nebo Samožer Selfíčkový.

Povídky mají nej­růz­něj­ší for­mu, od vnitř­ní­ho mono­lo­gu, dia­lo­gu, scé­ná­ře a inter­ne­to­vé dis­ku­se až po bás­ně, aby byly co nej­lé­pe vysti­že­ny cha­rak­te­ro­vé vlast­nos­ti popi­so­va­ných muž­ských typů. Trochu mi zde chy­bí Slibotechňák přesla­ze­ný, Odkladač noto­ric­ký, Nadšenec sbí­ra­vý, Vysavač níz­ko­se­be­vě­do­mý či Nevyjádřivec váha­vý, ale tře­ba na ně při­jde řada příš­tě.

Tato bro­žu­ra pat­ří k povin­né čet­bě kaž­dé dámy bez ohle­du na věk. Výklad oko­ře­ňu­jí výstiž­né ilu­stra­ce Barbory Balgové, jejíž ženy jsou svůd­né a nad věcí.

Přestože bychom se moh­li domní­vat, že autor­kou je zapšk­lá sta­rá pan­na, jež se chce mužům pomstít, opak je prav­dou. I o tom se, mimo jiné, zde dočte­me.

Slovník Hany Kašákové je obdi­vu­hod­ný a vtip­né neo­lo­gismy oko­ře­ňu­jí sou­pis ňou­mů, hlu­pá­ků a mimoňů. Za kaž­dou povíd­kou násle­du­je krát­ké shr­nu­tí vlast­nos­tí dané­ho sam­čí­ho dru­hu a násled­né dopo­ru­če­ní, jak se při kon­fron­ta­ci s ním zacho­vat.

A což tepr­ve, když se spo­jí něko­lik cha­rak­te­ro­vých rysů dohro­ma­dy. Nebo že by ide­ál­ní prin­co­vé sku­teč­ně exis­to­va­li? Vrhněme se do stu­dia. Třeba své­ho rytí­ře pomo­cí této učeb­ni­ce sku­teč­ně nalez­ne­me.

 • AUTOR: Hana Kašáková
 • VYDAVATEL: CPress
 • POČET STRAN: 192
 • VYDÁNO: 2019
 • JAZYK: čes­ký
 • VAZBA: bro­žo­va­ná bez pře­ba­lu lesk­lá
 • ISBN: 9788026427865
 • EAN: 978802642786
 • HODNOCENÍ: 98 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Aňa Geislerová: P. S.29. února 2016 Aňa Geislerová: P. S. Barevný „deníček“ herečky Ani Geislerové je už několik měsíců jedním z nejvíce kupovaných titulů v knihkupectvích a pravidelně se musí dělat dotisky. Známá herečka sestavila řadu svých […]
 • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!21. září 2015 Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte! Nečekejte další zaručený způsob, jak natrvalo snížit svoji hmotnost. Nečekejte dietu, která neomezí vaše návyky. Nečekejte způsob, díky němuž se ze stokilového válce stane štíhlá laňka. […]
 • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […]
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […]
 • Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost7. března 2016 Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost Probudí ho první paprsky slunce, téměř každý den se podobá tomu předchozímu. Klokan se protáhne, vytřepe si z kožichu zbytky větviček a rozhlédne se kolem sebe. Hlas přírody mu napoví, co […]
 • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři […]