Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Týpci a zbraně – pubescentní obchodníci se smrtí

Týpci a zbraně – pubescentní obchodníci se smrtí

Typci

Americký sen si pro­ži­li v Miami na Floridě během vál­ky v Iráku dva dva­ce­ti­le­tí kama­rá­di. Hill a Teller doká­za­li najít nedo­sta­tek v sys­té­mu a dostat se k mili­ar­do­vým zakáz­kám pro ame­ric­kou armá­du. Žili si na vyso­ké noze a vydě­lá­va­li nesku­teč­né pení­ze. Zní vám to neu­vě­ři­tel­ně? Pak tedy věz­te, že se to sku­teč­ně sta­lo!

Režisér Todd Phillips při­šel s ori­gi­nál­ní lát­kou, a i když bys­te od fil­mu čeka­li buď­to víc kome­die, nebo víc exis­ten­ci­ál­ní­ho dra­ma­tu, je to od Pařby v Bangkoku roz­hod­ně jeho nej­lep­ší film.

Ústřední duo Miles Teller a Jonah Hill má mezi sebou che­mii a mla­dist­vý elán, díky čemuž bude­te těmhle dvě­ma týp­kům fan­dit. Svým způ­so­bem jdou pro­ti sys­té­mu, což je pře­ce vždyc­ky ten nej­lep­ší návod na úspěch.

Na tuhle půdu se vydal napo­sle­dy Nicholas Cage coby Obchodník se smr­tí a to už je pořád­ná doba k tomu, abys­te měli pocit exklu­ziv­ní­ho pro­stře­dí. Pravdou ale je, že se nevy­dá­me až do hloub­ky pro­blé­mu a nedo­čká­me se žád­né důklad­né kri­ti­ky. Obchod se zbra­ně­mi pro vás zůsta­ne stej­nou špa­něl­skou ves­ni­cí, jako tomu bylo před tímhle fil­mem. Pokud se ale spo­ko­jí­te s jed­no­hub­kou, kte­rá nemá vyš­ší ambi­ce, Týpci a zbra­ně vás nezkla­mou.


Foto: Warner Bros. Picture

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,37878 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53295 KB. | 24.06.2021 - 23:53:28