Kritiky.cz > Recenze knih > Tymiánové dopisy: Hloubka skrytá v romantice a historii

Tymiánové dopisy: Hloubka skrytá v romantice a historii

Timinan

Když Katerine zemře babič­ka, zane­chá po sobě záhad­nou kra­bič­ku na koře­ní, kte­rá obsa­hu­je armén­sky psa­né dopi­sy a deník. Katerine se vydá­vá na ces­tu, kte­rá ji zave­de dale­ko od domo­va a hlu­bo­ko do minu­los­ti. Na Kypru, kam se odjíž­dí scho­vat před boles­tí ze ztrá­ty milo­va­né oso­by, se setká­vá s Arou, mla­dým Arménem, jenž se jí sta­ne prů­vod­cem nejen po babič­či­ně minu­los­ti, ale i po sou­čas­né kyper­ské armén­ské komu­ni­tě.

Temné obra­zy obdo­bí armén­ské geno­ci­dy a násled­né diaspo­ry, od níž v letoš­ním roce uply­nu­lo již sto let, vyva­žu­je srdeč­ní humor a posta­vy, kte­ré vám při­ros­tou k srd­ci a s nimiž se nebu­de­te chtít roz­lou­čit. Ano, hlu­bo­ko do minu­los­ti se urči­tě dosta­ne­me, ale také hlu­bo­ko a dale­ko do lid­ských duší, do extré­mu pra­vé lás­ky i nená­vis­ti. A toho koře­ní si tady taky uži­je­me dost. Autorka sesta­vi­la parád­ní dílo, kte­ré je tak tro­chu jako nesou­ro­dé puzzle. Až ho sesta­ví­te, tedy dočte­te, tak se bude­te muset troš­ku poroz­hléd­nout kolem sebe a pak se na ten obraz zadí­vat zno­vu. Tehdy si ho zami­lu­je­te nebo ale­spoň pocho­pí­te. Prvoplánově mě tato kni­ha při­šla tako­vá roz­tříš­tě­ná.

Mísí se tu krev a vál­ka, smrt a strach spo­leč­ně s vůní jehně­čí­ho a rodin­nou poho­dou. Podivně zamo­ta­ný pří­běh plný lidí, kte­ří jsou vám nesmír­ně nesym­pa­tič­tí, nebo sym­pa­tič­tí, nějak jsem si na ně nemoh­la udě­lat názor… všu­de hor­ko, daleký Kypr, nebo arab­ské země, ve kte­rých vlád­ne strach o život, minu­lost, sou­čas­nost, plytká lás­ka a někde v dál­ce tuší­cí pří­běh mno­hem hlub­ší než je ten, kte­rý se roze­ví­rá před Katerinou. Vydržte, ona si ta kni­ha sed­ne a záhy pocho­pí­te, že Eve Makisová za toto dílo neod­sta­la své lite­rár­ní oce­ně­ní jen tak zadar­mo. Možná v tom vel­kou roli sehrá­la armén­ská geno­ci­da, kte­rou vel­mi dob­ře nastu­do­va­la a vpa­so­va­la do dojem­né­ho pří­bě­hu, vel­mi rea­lis­tic­ky a suro­vě popsa­la pře­de­vším ten všu­dypří­tom­ný strach a při­tom obrov­skou vůli žít. Hlad a bídu, krev a bolest hojí­cích se těl a zra­ně­ní. Odvahu si vybo­jo­vat své mís­to na zemi.

V tom svět­le pak i jinak pohlí­ží­te na babič­ku, kte­rá doká­za­la tuhle část his­to­rie zavřít do té kra­bič­ky na koře­ní a být pou­ze las­ka­vou a lás­ku dáva­jí­cí ženou pro svou dce­ru a dal­ší čle­ny rodi­ny. Jsou tedy věci na svě­tě, kte­ré mohou být sebe­hor­ší a při­tom člo­vě­ka nezlo­mí, ale nao­pak obrov­sky posí­lí? Nebo je to men­ta­li­ta Arménů? Je to o kaž­dé osob­nos­ti zvlášť? O vel­kém štěs­tí, o osu­du, se kte­rým si autor­ka pohrá­la ke kon­ci do sple­ti­té­ho pří­bě­hu a dojí­ma­vé­ho kon­ce?

Je-li to pocta obě­tem armén­ské geno­ci­dy, od kte­ré v těch­to letech uply­nu­lo sto let, pak je to pocta vel­mi hezká, pří­jem­ná, dob­ře se čtou­cí a oslo­vu­jí­cí i toho, kdo se s his­to­rií pří­liš neka­ma­rá­dí. Je to kus hlu­bo­ké­ho pří­bě­hu zasa­ze­ný do roman­ti­ky. Do čiré let­ní roman­ti­ky. Jakoby si při­šel his­to­ric­ký a doku­men­tár­ní román při­sed­nout k let­ní roman­tic­ké limo­ná­dě.

Ukázka:

„Šest měsí­ců po osvo­bo­ze­ní sirot­čin­ce jsem se oci­tl na palubě lodi plné uprch­lí­ků plu­jí­cí na Kypr. Tísnily se tam armén­ské rodi­ny, lidé pose­dá­va­li na pyt­lích a pol­štá­řích, chou­li­li se kolem pár věcí, kte­ré jim zby­ly. První svě­to­vá vál­ka skon­či­la a vyhnan­ci na celém svě­tě se sna­ži­li obno­vit své živo­ty. Arméni hle­da­li bez­peč­ná úto­čiš­tě, odjíž­dě­li za pří­buz­ný­mi do Ameriky a Evropy. Z neu­tě­še­né situ­a­ce, v níž jsme se ocit­li, se sta­la poznám­ka pod čarou dějin, zastí­ně­ná pohro­mou v podo­bě svě­to­vé vál­ky.

Několikrát jsem se přes bok dře­vě­né­ho pla­vi­dla poz­vra­cel a schou­lil jsem se v rohu palu­by. Moře bylo klid­né, ale žalu­dek se mi bou­řil a sví­ral, hou­pá­ní a pocit nejis­to­ty mu nedě­la­ly dob­ře. Zvykl jsem si na pra­vi­dla a naří­ze­ní v sirot­čin­ci, na tvá­ře, kte­ré jsem kolem sebe vídal kaž­dé ráno pro pro­bu­ze­ní. Připadal jsem si jako pro­puš­tě­ný vězeň, kte­ré­ho podiv­ná, nově naby­tá svo­bo­da zne­klid­ňo­va­la.“

Jak se spo­jí osu­dy hlav­ních hrdi­nů? Možná něco tuší­te, mož­ná tuší­te a dává­te si  dohro­ma­dy jejich minu­lost, jejich sou­čas­né žití s tím, co pro­ži­li teh­dy. Jak je to ovliv­ni­lo? Zlí lidé mož­ná nejsou zlí jen tak z vlast­ní rados­ti, ale může to mít hlu­bo­ké koře­ny. Tymiánové dopi­sy je jen na prv­ní pohled kni­ha roman­tic­ká saha­jí­cí do nepří­jem­né­ho a málo pro­bí­ra­né­ho tem­né­ho kou­ta lid­ské his­to­rie, na dru­hý pohled je to i sil­ná psy­cho­lo­gic­ká stu­die růz­ných náro­dů, osu­do­vých zážit­ků a men­ta­lit.

O autorce

Eve Makisová se naro­di­la v Nottinghamu. Její rodi­če jsou kyperští Řekové, kte­ří emi­gro­va­li do Velké Británie v šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí. Vystudovala žur­na­lis­ti­ku a od roku 1994 půso­bi­la jako dopi­so­va­tel­ka lon­dýn­ské­ho Evening Standard na Kypru. V roce 2001 se vrá­ti­la do Anglie. Momentálně žije s mužem a dce­rou v Nottinghamu. Je autor­kou čtyř romá­nů. Kniha Tymiánové dopi­sy zís­ka­la Zlatou medai­li Aurory Mardiganianové, kte­rou udě­le­u­je Armenian Genocice Museum.

Vydalo nakla­da­tel­ství Argo, 2016, www.argo.cz


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Naivní manželka od Amy LLoyd14. července 2019 Naivní manželka od Amy LLoyd Toužíte-li si přečíst fascinující, a zároveň i silně podmanivý thriller o nezkrotné posedlosti a hořkém procitnutí z mladistvé nerozvážnosti a naivnosti, tak si vás určitě získá příběh s […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Jeden kluk z milionu - 56 %6. července 2017 Jeden kluk z milionu - 56 % Pokud máte rádi nevšední zápletky, podivné rekordy a tak trochu jiný humor, určitě vás zaujme román Jeden kluk z milionu, jehož autorkou je spisovatelka Monica Woodová. Kytarista Quinn […]