Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Tyler Perry

Tyler Perry

Tyler
Tyler

Tyler Perry pro­šel kli­ka­tou ces­tou živo­ta a ze samé­ho dna drs­ných ulic v New Orleans se vypra­co­val až do výšin Hollywoodu. Narodil se do chudé rodi­ny, ve kte­ré pano­va­lo nási­lí a už od malič­ka se sna­žil v sobě najít sílu, víru a vytr­va­lost, kte­ré byly poz­dě­ji hlav­ním moti­vem jeho diva­del­ních her, fil­mů, knih a před­sta­ve­ní. Jeho kari­é­ru odstar­to­va­la jed­no­du­chá rada od Oprah Winfrey, aby své myš­len­ky a zážit­ky písem­ně zazna­me­ná­val. Založil si deník, do kte­ré­ho vklá­dal hlu­bo­ké úva­hy adre­so­va­né sobě samé­mu. Tyto dopi­sy, plné boles­ti a poz­dě­ji i odpuš­tě­ní, nabra­li léči­vý úči­nek. Na zákla­dě těch­to zápis­ků vzni­kl i muzi­kál „I Know I’ve Been Changed“ (Vím, že jsem se změ­nil). V roce 1992 shro­máž­dil Tyler všech­ny život­ní úspo­ry a vydal se do Atlanty, kde pení­ze inves­to­val do neú­spěš­né­ho před­sta­ve­ní. Minul všech­no co měl, no divá­ci nepři­šli a tak opět zaku­sil trp­kou chuť chu­do­by, kte­rá pozna­me­na­la jeho dět­ství. Měsíce přespá­val v oprýska­ném mote­lech av autě. Nad vodou ho drže­la víra v Boha, díky kte­ré začal věřit iv sebe sama. To ho posí­li­lo. Vytvořil si sil­ný vztah k církvi a pokra­čo­val v psa­ní. Jeho vytr­va­lost zača­la při­ná­šet prv­ní ovo­ce. V roce 1998 se v míst­ním diva­dle ode­hrá­lo něko­lik limi­to­va­ných před­sta­ve­ní muzi­ká­lu „I Know I’ve Been Changed“. Tentokrát bylo pub­li­kum nad­še­né a zane­dlou­ho měl muzi­kál pre­mi­é­ru v pres­tiž­ním diva­dle Fox Theatre v Atlantě. Tyler Perry se nikdy neo­hlí­ží zpět do minulosti.Příznívé okol­nos­ti nastar­to­va­li šňů­ru tři­nác­ti diva­del­ních her během tři­nác­ti let. Začal se věno­vat fil­mo­vé sce­náris­ti­ce a začát­kem roku 2005 měl pre­mi­é­ru jeho prv­ní celo­ve­čer­ní film Deník šíle­né man­žel­ky, kte­rý skli­dil v USA vel­ký úspěch. Jako reži­sér se podí­lel na sním­cích: Divné střet­nu­tí; Daddy „s Little Girls; Why Did I Get Married?; Meet The Browns; The Family That Preys; I Can Do Bad All by Myself; Why Did I Get Married Too? Všechny zazna­me­na­ly pozi­tiv­ní ohlas kri­ti­ky a komerč­ní úspěch nejen v Americe, ale i po celém světě.V roce 2006 spat­ři­la svět­lo svě­ta jeho prv­ní kniž­ní pub­li­ka­ce „Don’t Make A Black Woman Take Off Her Earrings: Madea „s Uninhibited komen­tá­řích On Life And Love“, kte­rá se oka­mži­tě ocit­la na vrcho­lu kniž­ní­ho žeb­říč­ku New York Times a setr­va­la tam po dobu osmi týd­nů. Tylerovi byla udě­le­na cena Quill Book Award. O rok poz­dě­ji roz­ší­řil své půso­be­ní i na obra­zov­ky tele­viz­ní sta­ni­ce TBS seri­á­lem „House of Payne“, kte­rý se stal nej­vyš­ší hod­no­ce­ným a nej­ob­lí­be­něj­ším seri­á­lem v his­to­rii kabe­lo­vé tele­vi­ze. Následoval seri­ál „Meet the Browns“, kte­rý obsa­dil hned dru­hou příčku.Perry spo­lu­pra­co­val i na sním­ku Precious, nomi­no­vá­na na cenu Akademie. Na pod­zim roku 2008 Perry ote­vřel vlast­ní fil­mo­vé stu­dio v Atlantě o roz­lo­ze 60 000 met­rů čtve­reč­ních. Nachází se tam 5 vel­kých nahrá­va­cích stu­dii, pro­sto­ry urče­né k post­pro­duk­ci, jeze­ro, kino pro 400 lidí a men­ší pri­vát­ní kino.Ativně se věnu­je cha­ri­tě, boju­je za občan­ská prá­va, pomá­há obě­tem živel­ných neštěs­tí a pře­de­vším zne­vý­hod­ně­ným dětem. V led­nu 2010 daro­val pro­střed­nic­tvím nada­ce Tylera Perryho $ 1,000,000 na pomoc obě­tem zemětře­se­ní na Haiti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,30441 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55858 KB. | 23.05.2022 - 17:17:29