Kritiky.cz > Recenze knih > „Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové

„Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové

náladovník

„Týdenní nála­dov­ník“ od Moniky Davidové

Pokud nemá­te ješ­tě kou­pe­ný diář na příští rok, zkus­te jej radě­ji vymě­nit za „Týdenní nála­dov­ník“ od Moniky Davidové, jež vyda­la Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook. Určitě nebu­de lito­vat!

Ostatně není diář jako diář, posuď­te sami!

Kdo by chtěl u sebe nosit jed­no­ba­rev­ný, nic neří­ka­jí­cí diář plný pra­cov­ních schůzek, porad; když si mís­to toho může poří­dit kou­zel­nou kni­hu, jež po ote­vře­ní zaru­če­ně vždy vykouz­lí dobrou nála­du? Já tedy ANO!

Svůj nála­dov­ník už mám u sebe, a nemůžu si ho vyna­chvá­lit!

Nejvíce jej asi uví­ta­jí kre­a­tiv­ní duše, milov­ní­ci pas­te­lek a oma­lo­vá­nek (stej­ně jako jsem já), ale pev­ně věřím, že si na své urči­tě při­jdou i ostat­ní; co se rádi necha­jí vtáh­nout do hra­vé­ho svě­ta vese­lých bar­vi­ček, zdra­vé mys­li a pozi­tiv­ní ener­gie.

A jak vlast­ně tako­vý „Týdenní nála­dov­ník“ vypa­dá uvnitř?

Budete mile pře­kva­pe­ni, pro­to­že s ním nejste nijak vázá­ni datem a prak­tic­ky může­te začít kdy­ko­liv. Je na Vás, jest­li začne­te hned ane­bo si počká­te až na Nový rok, nebo zda si bude­te vypl­ňo­vat peč­li­vě týden po týd­nu, či něja­ké pros­tě vyne­chá­te (zejmé­na ty, kdy se zrov­na nic zají­ma­vé­ho nedě­lo).

Samotný nála­dov­ník tvo­ří jed­not­li­vé týd­ny, kde na levé stra­ně máte k dis­po­zi­ci oma­lo­ván­ku spo­lu s „týden­ním moud­rem“ pro zlep­še­ní nála­dy, a na stra­ně pra­vé samot­ný týden­ní diář roz­dě­lu­jí­cí se na jed­not­li­vé dny v týd­nu. Nahoře si ako­rát ozna­čí­te, o jaký měsí­ce se jed­ná, a dopl­ní­te dny v týd­nu dle kon­krét­ní­ho data „OD DO“.

Pravá stra­na – to je pro­stor, kde si může­te zazna­me­nat svo­je „Velké úspě­chy“, sny, tou­hy, nála­dy, poci­ty, zážit­ky, pros­tě coko­liv. Je to jen na vás!

Váš nála­dov­ník tak zís­ká hlub­ší roz­měr a nebu­de jen oby­čej­ným diá­řem, sta­ne se vašim osob­ním dení­kem zachy­cu­jí­cí vaše nevšed­ní zážit­ky a úspě­chy, na kte­ré bude­te s odstu­pem času rádi vzpo­mí­nat, a bude­te na ně prá­vem pyš­ní.

Bude vaším tichým spo­leč­ní­kem, pří­te­lem, důvěr­ní­kem, tichým rád­cem a stráž­cem tajem­ství, vždy a za kaž­dé situ­a­ce vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři, potě­ší na duši, a i když se zrov­na nebu­de­te cítit ve své kůži a bude­te si přát ale­spoň tro­šič­ku roz­ve­se­lit, budou tady jeho vese­lé strán­ky plné pozi­tiv­ní ener­gie.

Samotné obráz­ky jsou čer­no­bí­lé, předma­lo­va­né oma­lo­ván­ky čeka­jí­cí až si je sami vybar­ví­te, dopl­ně­né dole moti­vač­ní­mi citá­ty nejen pro zlep­še­ní své­ho živo­ta, ale i k naby­tí své­ho vlast­ní­ho sebe­vě­do­mí a pozná­ní sebe sama a své vlast­ní ceny.

Omalovánky jsou krás­ně pro­pra­co­va­né, vyza­řu­jí klid, poho­du a nesko­na­lou něhu. Obrázky, jež vás na prv­ní pohled pohla­dí po duši a spo­lu s výro­ky povzbu­dí „jít dál“ svou ces­tou.

A věř­te, že až se bude­te cítit sku­teč­ně pod psa, sta­čí vzít do ruky svůj nála­dov­ník, nalis­to­vat jej kde­ko­liv, a všech­ny chmu­ry svě­ta se rázem roz­ply­nou….

„Jdi za svým snem a vesmír ti ote­vře dve­ře tam, kde dřív byly pou­ze zdi“.

 TÝDENNÍ NÁLADOVNÍK

Autor: Monika Davidová

Vydala Grada Publishing, a.s. edi­ci Bambook

První vydá­ní, Praha 2017

Počet stran 112


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...