Kritiky.cz > Recenze knih > „Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové

„Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové

náladovník

„Týdenní nála­dov­ník“ od Moniky Davidové

Pokud nemá­te ješ­tě kou­pe­ný diář na příští rok, zkus­te jej radě­ji vymě­nit za „Týdenní nála­dov­ník“ od Moniky Davidové, jež vyda­la Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook. Určitě nebu­de lito­vat!

Ostatně není diář jako diář, posuď­te sami!

Kdo by chtěl u sebe nosit jed­no­ba­rev­ný, nic neří­ka­jí­cí diář plný pra­cov­ních schůzek, porad; když si mís­to toho může poří­dit kou­zel­nou kni­hu, jež po ote­vře­ní zaru­če­ně vždy vykouz­lí dobrou nála­du? Já tedy ANO!

Svůj nála­dov­ník už mám u sebe, a nemůžu si ho vyna­chvá­lit!

Nejvíce jej asi uví­ta­jí kre­a­tiv­ní duše, milov­ní­ci pas­te­lek a oma­lo­vá­nek (stej­ně jako jsem já), ale pev­ně věřím, že si na své urči­tě při­jdou i ostat­ní; co se rádi necha­jí vtáh­nout do hra­vé­ho svě­ta vese­lých bar­vi­ček, zdra­vé mys­li a pozi­tiv­ní ener­gie.

A jak vlast­ně tako­vý „Týdenní nála­dov­ník“ vypa­dá uvnitř?

Budete mile pře­kva­pe­ni, pro­to­že s ním nejste nijak vázá­ni datem a prak­tic­ky může­te začít kdy­ko­liv. Je na Vás, jest­li začne­te hned ane­bo si počká­te až na Nový rok, nebo zda si bude­te vypl­ňo­vat peč­li­vě týden po týd­nu, či něja­ké pros­tě vyne­chá­te (zejmé­na ty, kdy se zrov­na nic zají­ma­vé­ho nedě­lo).

Samotný nála­dov­ník tvo­ří jed­not­li­vé týd­ny, kde na levé stra­ně máte k dis­po­zi­ci oma­lo­ván­ku spo­lu s „týden­ním moud­rem“ pro zlep­še­ní nála­dy, a na stra­ně pra­vé samot­ný týden­ní diář roz­dě­lu­jí­cí se na jed­not­li­vé dny v týd­nu. Nahoře si ako­rát ozna­čí­te, o jaký měsí­ce se jed­ná, a dopl­ní­te dny v týd­nu dle kon­krét­ní­ho data „OD DO“.

Pravá stra­na – to je pro­stor, kde si může­te zazna­me­nat svo­je „Velké úspě­chy“, sny, tou­hy, nála­dy, poci­ty, zážit­ky, pros­tě coko­liv. Je to jen na vás!

Váš nála­dov­ník tak zís­ká hlub­ší roz­měr a nebu­de jen oby­čej­ným diá­řem, sta­ne se vašim osob­ním dení­kem zachy­cu­jí­cí vaše nevšed­ní zážit­ky a úspě­chy, na kte­ré bude­te s odstu­pem času rádi vzpo­mí­nat, a bude­te na ně prá­vem pyš­ní.

Bude vaším tichým spo­leč­ní­kem, pří­te­lem, důvěr­ní­kem, tichým rád­cem a stráž­cem tajem­ství, vždy a za kaž­dé situ­a­ce vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři, potě­ší na duši, a i když se zrov­na nebu­de­te cítit ve své kůži a bude­te si přát ale­spoň tro­šič­ku roz­ve­se­lit, budou tady jeho vese­lé strán­ky plné pozi­tiv­ní ener­gie.

Samotné obráz­ky jsou čer­no­bí­lé, předma­lo­va­né oma­lo­ván­ky čeka­jí­cí až si je sami vybar­ví­te, dopl­ně­né dole moti­vač­ní­mi citá­ty nejen pro zlep­še­ní své­ho živo­ta, ale i k naby­tí své­ho vlast­ní­ho sebe­vě­do­mí a pozná­ní sebe sama a své vlast­ní ceny.

Omalovánky jsou krás­ně pro­pra­co­va­né, vyza­řu­jí klid, poho­du a nesko­na­lou něhu. Obrázky, jež vás na prv­ní pohled pohla­dí po duši a spo­lu s výro­ky povzbu­dí „jít dál“ svou ces­tou.

A věř­te, že až se bude­te cítit sku­teč­ně pod psa, sta­čí vzít do ruky svůj nála­dov­ník, nalis­to­vat jej kde­ko­liv, a všech­ny chmu­ry svě­ta se rázem roz­ply­nou….

„Jdi za svým snem a vesmír ti ote­vře dve­ře tam, kde dřív byly pou­ze zdi“.

 TÝDENNÍ NÁLADOVNÍK

Autor: Monika Davidová

Vydala Grada Publishing, a.s. edi­ci Bambook

První vydá­ní, Praha 2017

Počet stran 112


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Domácí mazlíčci – omalovánky4. února 2018 Domácí mazlíčci – omalovánky Relaxační omalovánky již není třeba představovat, nějaký rok drží svou neotřesitelnou pozici na trhu a nakladatelství přichází stále s dalšími motivy, tudíž v dnešní době vybrat si náměty […]
  • Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová8. října 2017 Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová Spojovačky zvané dot-to-dot již snad ani není třeba představovat, na našem trhu se objevily již před drahnou chvílí a ihned si našli své milovníky. Spojovačky nabízí ze změti na první […]
  • Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace10. června 2017 Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace V dnešní hektické době, kdy se na nás valí nejen spousta informací, povinností a kdy máme pocit, že musíme všechno stihnout, lidem chybí právě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člověk […]
  • S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava31. srpna 2018 S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava Pokud nevíte, jak precizně vymýšlet příběhy a postavy, jak pracovat se svými vlastními nápady, zcela určitě vám přijde vhod tato kniha od bratrů McLeodových, jež vás všechno zábavnou […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]
  • Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore20. června 2016 Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore Rádi si hrajete, vymalováváte, necháváte se překvapit? Pak Vám nakladatelství Grada přináší spojovačky, které třeba znáte ze svého dětství. Spousty čísílek a jejich postupným spojováním […]
  • Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic24. března 2017 Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic Kočky, jejich moudrost, pití čaje, rovnováha – co mají tyto tři slovní spojení společného? Určitě to, že právě to mohou být klíčová slova, která vás napadnou, až si obálku této knihy […]
  • Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock1. ledna 2017 Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock Omalovánky pro dospělé již není třeba představovat, získali si své zájemce, nadšence, kteří si již svůj život bez odpočinku u vymalování předkreslených šablon rozličných motivů nedokážou […]
  • Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí24. září 2018 Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí Dnešní uspěchaná doba, mnoho kroužků a aktivit, které děti mají při příchodu ze školky či školy, často i velmi aktivní způsob trávení volného času rodiny, to jsou příčiny toho, že jsou […]
  • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […]