Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence

Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence

PRAHA (30. 6. 2004) - Cyklus výstav k pat­nác­té­mu výro­čí exis­ten­ce časo­pi­su Reflex slav­nost­ně odstar­tu­je zít­ra 1. čer­ven­ce 2004 v Karlových Varech ver­ni­sá­ží prv­ní z nich na téma „Reflex a film“. Deset tema­tic­kých expo­zic bude Reflex uvá­dět kaž­dý měsíc postup­ně ve vybra­ných měs­tech České repub­li­ky. Celý seri­ál pak vyvr­cho­lí v květ­nu a červ­nu příští­ho roku vel­kou spo­leč­nou výsta­vou v Letohrádku krá­lov­ny Anny na Pražském hra­dě.„Rozhodli jsme se osla­vit jubi­le­um Reflexu reka­pi­tu­la­cí toho, co v celé své his­to­rii čte­ná­řům, pří­z­niv­cům a kri­ti­kům, stej­ně jako medi­ál­ní, ale i kul­tur­ní a spo­le­čen­ské scé­ně náš časo­pis při­ne­sl,“ vysvět­lu­je smy­sl této kam­pa­ně šéf­re­dak­tor týde­ní­ku Petr Bílek. První díl seri­á­lu výstav „Causa Reflex, 15 let časo­pi­su“ pro­to bude věno­ván svě­tu fil­mu. Pod názvem „Reflex a film“ zapl­ní na celý čer­ve­nec pro­sto­ry Galerie Na ocho­zu na Vřídelní kolo­ná­dě v Karlových Varech. Výstava, jež je sou­čás­tí dopro­vod­né­ho pro­gra­mu Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu, se koná pod zášti­tou pri­má­to­ra měs­ta Karlovy Vary Mgr. Zdeňka Roubínka. Slavnostní ver­ni­sáž se usku­teč­ní ve čtvr­tek 1. čer­ven­ce od 17 hodin.

Každou z výstav dopl­ní dopro­vod­ný pro­gram v podo­bě dis­ku­sí, hap­pe­nin­gů nebo hudeb­ní pro­duk­ce. Během úvod­ní výsta­vy „Reflex a film“ budou dis­ku­to­vat fil­mo­ví kri­ti­ci o nových tren­dech a postu­pech v sou­do­bém fil­mu. U kula­té­ho sto­lu se sejdou Tereza Brdečková (Respekt), Jolka Krásná (Český Rozhlas 1 - Radiožurnál), Darina Křivánková (Lidové novi­ny), Věra Míšková (Právo), Jaroslav Sedláček (Cinema), Tomáš Baldýnský a za Reflex Andrej Halada. Diskusi, kte­rá začne v pon­dě­lí 5. čer­ven­ce v 17 hodin v pro­sto­rách Kavárny Respirium na Vřídelní kolo­ná­dě, mode­ru­je Saša Michailidis z praž­ské­ho Rádia 1.

Po Karlových Varech bude výstav­ní cyk­lus „Causa Reflex, 15 let časo­pi­su“ pokra­čo­vat expo­zi­cí „Reflex a hud­ba“, kte­rá se ote­vře začát­kem srp­na v Českých Budějovicích. Do kon­ce roku výsta­vy Reflexu zaví­ta­jí ješ­tě do Jihlavy, Plzně, Brna, Ostravy a  Zlína.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55755 s | počet dotazů: 227 | paměť: 56087 KB. | 29.05.2022 - 03:43:17