Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > TV Tipy > Týden začneme průměrnou komedií od R. Zemeckise a zakončíme nejslavnějším hororem od režiséra Supermana

Týden začneme průměrnou komedií od R. Zemeckise a zakončíme nejslavnějším hororem od režiséra Supermana

Blade
Blade

Filmy ten­to týden sto­jí za sle­do­vá­ní. Každý den při­ne­sl jeden slav­ný film, kte­rý nesmí­te minout. V půl­ce týd­ne jedi­neč­ný Blade Runner a v sobo­tu ješ­tě lep­ší film Q. Tarantina - Osm hroz­ných.


24.9.

Smrt jí sluší - 20:00-22:00- Nova Cinema

Spisovatelka Helen a hereč­ka Madeline se dlou­há léta nená­vi­dí. Madeline totiž pře­bra­la Helen snou­ben­ce Ernesta. Teď všich­ni tři pře­kro­či­li pade­sát­ku a mís­to toho, aby jejich živo­ty a kari­é­ry nabí­ra­ly na obrát­kách, pada­jí str­mě ke dnu. Z Ernesta, kte­rý byl kdy­si špič­ko­vý plas­tic­ký chi­rurg, se stal alko­ho­lik a skon­čil jako mas­kér mrt­vol. Helen pře­pad­ne osob­ní kri­ze a má ten­den­ci nesne­si­tel­ně při­bí­rat na váze. Sedm let poté co se Ernest a Madeline vza­li, skon­čí k nepo­zná­ní ztloust­lá v blá­zin­ci, kde jí sice psy­cho­lož­ka doká­že pomo­ci, ovšem zce­la jinak než čeka­la. Omylem totiž Helen při­ve­de na myš­len­ku Madeline zavraž­dit. Také Madeline si uvě­do­mu­je, že doba, kdy se všich­ni muži koři­li jejím půva­bům a leže­li jí u nohou, je dáv­no pryč. Ale všech­no se dá změ­nit. Zvláště pokud jim do živo­ta vstou­pí záhad­ná čaro­děj­ka Lisa dis­po­nu­jí­cí eli­xí­rem věč­né­ho mlá­dí

25.9.

Spy Game - Nova Cinema 25.9.2018  20:00

Píše se rok 1991 a vete­rán CIA, agent Nathan Muir (Robert Redford) je posled­ní den ve služ­bě. Zbývá jen zaba­lit, roz­lou­čit se a ode­jít do pen­ze. Jenže tele­fo­nát z Hong Kongu, kte­rý ho pro­bu­dí, zásad­ně změ­ní chod nej­bliž­ších 24 hodin. Nathan se z něj doví, že jeho někdej­ší chrá­ně­nec, žák a spo­lu­pra­cov­ník Tom Bishop (Brad Pitt) se dostal do váž­ných pro­blé­mů. Ocitl se v čín­ském věze­ní, je obvi­něn ze špi­o­ná­že a hro­zí mu smrt. V oba­vách z mezi­ná­rod­ní­ho inci­den­tu od něj dává CIA ruce pryč. Tomova záchra­na před­sta­vu­je pro USA pří­liš vel­ké rizi­ko. Vše tedy závi­sí na Muirovi, kte­rý od začát­ku tuší, jak k inci­den­tu došlo a navíc si je vědom, že nové vede­ní CIA odsu­nu­lo „lidi ze sta­ré ško­ly“ na ved­lej­ší kolej. Dostat se k potře­ným infor­ma­cím a přelstít orga­ni­za­ci, pro níž tak dlou­ho a obě­ta­vě pra­co­val je úkol nad jiné těž­ký...

26.9.

Čest rodiny Prizziů - Nova Cinema 26.9.2018 &  21:50 Nova Cinema 27.9.2018  23:45

Osmdesátiletý vete­rán ame­ric­ké fil­mo­vé režie John Huston, zná­mý pře­de­vším svou legen­dár­ní kri­mi­nál­kou MALTÉZSKÝ SOKOL, pře­kva­pil na pod­zim roku 1985 gan­gs­ter­ským fil­mem ČEST RODINY PRIZZIŮ na moti­vy romá­nu Richarda Condona, kte­rý též spo­lu­pra­co­val na scé­ná­ři. Se závi­dě­ní­hod­nou tvůr­čí ener­gií v něm roze­hrál kom­pli­ko­va­ný pří­běh newy­or­ské mafi­án­ské rodi­ny, jejíž sta­vov­ská čest se zdá být ohro­že­na. Poněkud pozd­ní vzpla­nu­tí citů pro­s­to­du­ché­ho zabi­já­ka Partanny (v podá­ní Jacka Nicholsona) se stá­vá kata­ly­zá­to­rem udá­los­tí, jimž jed­not­li­ví rodin­ní pří­sluš­ní­ci čelí s vět­ším či men­ším smys­lem pro intri­ka­ře­ní ve vel­kém. Členové obá­va­né­ho kla­nu ale jed­na­jí na vlast­ní pěst a pře­de­vším kaž­dý za sebe. Huston svým sním­kem, pohy­bu­jí­cím se na roz­hra­ní iro­nic­ké gro­tes­ky a melod­ra­ma­tu, vytvo­řil vědo­mý pro­ti­pól svě­tozná­mé­ho Kmotra F.F. Coppoly. Chvílemi téměř nepo­střeh­nu­tel­né zka­ri­ko­vá­ní hlav­ních postav kladlo obrov­ské náro­ky na her­ce. Všichni se však obtíž­né­ho úko­lu zhos­ti­li na výbor­nou. Vedle Nicholsona je tře­ba vyzdvih­nout Kathleen Turnerovou a pře­de­vším reži­sé­ro­vu dce­ru Anjelicu, kte­rá za svou roli zís­ka­la roku 1996 Oscara. Film byl navíc nomi­no­ván na dal­ší Oscary za režii, střih a nepů­vod­ní scé­nář, nomi­no­ván byl i Jack Nicholson za svou hlav­ní roli a William Hicky za roli ved­lej­ší.

27.9.

Blade Runner - Nova 27.9.2018  22:15 & Nova Cinema 29.9.2018  00:15

Počátkem 21. sto­le­tí dosáh­la spo­leč­nost Tyrell ve výzku­mu robo­tů fáze Nexus. Její výrob­ky byly téměř iden­tic­ké s lid­mi, neli­ši­ly se ani inte­li­gen­cí. Lidé pou­ží­va­li repli­kan­ty při nebez­peč­ných výpra­vách nebo jako otro­ky při kolo­ni­za­ci jiných pla­net. Po krva­vé vzpou­ře repli­kan­tů v jed­né z mimo­zem­ských kolo­nií byl robo­tům pod tres­tem smr­ti zaká­zán pobyt na Zemi. Na plně­ní toho­to naří­ze­ní dohlí­že­ly spe­ci­ál­ní jed­not­ky Blade Runner, pově­ře­né vyhle­dá­vá­ním a likvi­da­cí repli­kan­tů, kte­ří zákaz poru­ší.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2018/recenze-filmu-blade-runner/

28.9.

Legenda o vášni - Nova Cinema 28.9.2018  21:45

Plukovník Ludlow opus­til armá­du Spojených stá­tů, pro­to­že nesou­hla­sil s geno­ci­dou indi­án­ských kme­nů, a se svý­mi tře­mi syny Alfredem, Samuelem a Tristanem se usa­dil na far­mě v Montaně. Když si v roce 1913 při­ve­dl Samuel na used­lost krás­nou snou­ben­ku Susannah, nikdo netu­šil, jak význam­ným způ­so­bem ovliv­ní život rodi­ny. Zatím ale v Evropě vypuk­la vál­ka a všich­ni brat­ři se pro­ti vůli otce dob­ro­vol­ně při­hlá­sí do armá­dy. Krvavá řež váleč­né­ho běs­ně­ní si brzy vybe­re kru­tou daň - Alfred je těž­ce raněn a Samuel umí­rá. Tristan pomstí smrt své­ho bra­t­ra a po skon­če­ní vál­ky odchá­zí na moře. Když se po čase vra­cí do Montany, netu­ší, že ho čeká váš­ni­vý milost­ný vztah s osa­mě­lou Susannah, že se jeho bra­tr Alfred sta­ne kon­gre­sma­nem a že on sám bude muset kvů­li záchra­ně rodin­né far­my pašo­vat alko­hol a bojo­vat s bez­o­hled­nou zákeř­nou kon­ku­ren­cí...

29.9.

Osm hrozných - Prima 29.9.2018  22:10 Prima MAX 30.9.2018  22:25

Několik let po občan­ské vál­ce se zasně­že­ný­mi kop­ci Wyomingu řítí dostav­ník. Veze se v něm John Ruth (Kurt Russell), lovec lidí, zná­mý také jako „Kat“, a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čeká odmě­na, vypsa­ná na její hla­vu, ji soud a oprát­ka. Po ces­tě pot­ka­jí dva muže – majo­ra Marquise Warrena (Samuel L. Jackson), býva­lé­ho vojá­ka, ze kte­ré­ho se také stal obá­va­ný lovec lidí a Chrise Mannixe (Walton Goggins), jižan­ské­ho odpad­lí­ka, kte­rý o sobě tvr­dí, že je novým šeri­fem ve měs­tě, kam mají všich­ni namí­ře­no. Když jim sil­ná vichři­ce zabrá­ní pokra­čo­vat v ces­tě, roz­hod­nou se hle­dat úto­čiš­tě v dře­vě­ni­ci u Minnie, kte­rá je oblí­be­nou zastáv­kou dostav­ní­ků. Ve dve­řích je však neví­tá maji­tel­ka, ale něko­lik cizin­ců, kte­ří se roz­hod­ně netvá­ří pří­vě­ti­vě. Nad hor­ským prů­smy­kem zuří sně­ho­vá bou­ře a osm pocest­ných začí­ná tušit, že se do měs­ta asi nedo­sta­nou...

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2016/osm-hroznych-85/

30.9.

Vymítač ďábla - Nova Cinema 30.9.2018  22:35

Regan je dce­rou slav­né a boha­té hereč­ky. Protože na ni mat­ka nemá čas, tak si ani nevšim­ne, že se dce­ři­no cho­vá­ní poma­lu začí­ná měnit. Mluví spros­tě a obli­čej se jí kři­ví do děsi­vé­ho škle­bu. Matka vez­me dív­ku na lékař­ské vyšet­ře­ní. Po sérii vel­mi podrob­ných vyšet­ře­ní jsou léka­ři bez­rad­ní. Dívčin stav se stá­le hor­ší a teď už napa­dá i své oko­lí. Hlas se jí mění a ona komu­ni­ku­je se svým oko­lím démo­nic­kým hla­sem. Jeden z léka­řů při­jde s návrhem obrá­tit se na cír­kev­ní­ho spe­ci­a­lis­tu, exor­cis­tu. Matka to zpr­vu pova­žu­je za hloupost. Když se dív­ka změ­ní v ďábel­skou stvů­ru, kte­rá zabi­je její­ho pří­te­le, nezbý­vá jí nic jiné­ho než se obrá­tit na vymí­ta­če ďáb­la.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2006/vymitac-dabla/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,12400 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56649 KB. | 29.06.2022 - 08:35:38